ISL KEKUATAN DAN KELEMAHAN KBSR DI MALAYSIA

Murid dapat berfikir secara logik serta memahami isu-isu kemasyarakatan dan negara .KEKUATAN KBSR Murid dapat menggunakan kemahiran bahasa dan matematik untuk berfikir dan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah.

Peluang-peluang juga disediakan untuk murid-murid mengembangkan potensi. lukisan dan penulisan. Murid-murid dapat menguasai bahasa melayu selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. . minat dan daya kreatif mereka melalui muzik. bakat.

Menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal . Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran belajar. membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah berkenaan.

Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian . mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia.Menimba ilmu pengetahuan dan berikhtiar untuk meluaskannya. Mengukuhkan asas keimanan.

. Proses pelaksanaan yang bermula dengan tahun1 hingga tahun 6 amat komprehensif dan mengambil kira segala aspek proses P&P dalam dan luar bilik darjah termasuk penyampaian ilmu dan kemahiran serta pemupukan nilai merentasi kurikulum.Pelaksanaan KBSR yang sempurna dapat memenuhi hasrat FPK ke arah penghasilan individu yang berkembang secara menyeluruh dan seimbang dari segi JERI.

. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan.KELEMAHAN KBSR y Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah.

bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. berdaya saing. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. berketrampilan. berkemahiran dan mempunyai jati diri ± ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan y . Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan.y Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful