MINI M8A

kar|yer|n| Do|dur
Insan kaynak|ari
Ipek Ara| k|s|og|u
Ik Danismani
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
Icer|k
1Ŧ 8ö|üm
W %nsan kavnaklari nedlr?
W %Âe Alim Surecl
W CzaecmlÂ
Ŧ 8ö|üm
W ,ulakaL Surecl
W ?eLenek ?öneLlml
W klÂlsel karlver ?öneLlml
W Sosval ,edva
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
Insan kaynak|ari Ned|r?
Isveren |c|n
Ierlmllllk
Ǝ
,oLlvasvon
Saálamak
Ça|isan |c|n
%Llvac
Ǝ
8eklenLllerl
karÂilamak
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
Ik Þ|an|amasi
Insan kaynagi |ht|yaci
Ic ve dis kaynak|ar (referansţ |s ||aniţ sosya| medya)
Òzgecm|s tarama
Mü|akat ve test|er
Is tek||f|
Cryantasyon
Ise A|im 5ürec|
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
5osya| Medya ve Ik
Isveren markasiţ
lr lÂverenlnţ özelllkle
veLenekll lÂaöreneţ
caliÂmak uzere
kendlslnl secmesl
ve/veva kendlslnde
caliÂmava devam
eLmesl lcln önerdlál
deáerler uLunudurŦ
Ik ÞA2AkLAMA5I
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
5osya| Medya ve 5|z
´ 5osvol povlostm slteletloe
kovJoóoooz fotoótoflot
ve vovtmloJtótotz klslsel
bllolletlolzJeoţ lletlJe cok
tobotstzltk ve plsmooltk
Jovocokstotz ´
ooale Lskl CLC'su Lrlc
ScmldL
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
Òzgecm|s ŦŦŦ
8|r adayin kend|s|n| pazar|ama enstrümanidirŦ
8en s|z|n özgecm|s|n|z|
NLDLN
a|ayim?
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
Òzgecm|ste Ne|ere 8akiyoruz?
W Òn yaziniz
W 5ek||se| düzgün|ükţ yaratici|ik
W Icer|k
W ku||andiginiz fotograf
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
Òzgecm|s Icer|g|
Ŧ karlver Pedefl / Cn 1aniLim
2Ŧ SLa[ ve %Â 1ecruelerl / 8aÂarilarţ Þro[eler
3Ŧ LálLlm 8llallerl
4Ŧ Cduller
3Ŧ ?avinlanmi ,akaleţ ?aziţ ÇaliÂmalarţ 8loa
6Ŧ ?aanci ull 8llalsl
7Ŧ kaLilinan konferansţ Semlnerţ LálLlm Þroaramlari
8Ŧ 1eknlk 8llal ve ?eLklnllkler
9Ŧ uavraniÂsal ?eLklnllkler
Ŧ Sosval AkLlvlLelerţ Sosval Sorumluluk Þro[elerlţ Poller
Ŧ klÂlsel 8llaller Ǝ 8eferanslar
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
Òzgecm|s Icer|g| Ŵ I
W karlver Pedeflnlz / Cn 1aniLim ť
Ana nlLellklerlnlz nelerdlr? Slz lÂverene ne vaadedlvorsunuz?
W SLa[lariniz ve %Â 1ecruelerlnlz / 8aÂarilariniz Ŵ Þro[elerlnlz ť
ne all lÂler vapLinizţ neler aördunuz? neler aÂardiniz? Panal
pro[elerde ver aldinizţ lLlrdlnlz?
W LálLlm 8llallerlnlzť
Llseţ unlverslLe / 8ölum / uerece
W Cdullerť
Ckul avaLiniz ve sonrasinda kazandiáiniz ödul(ler)
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
Òzgecm|s Icer|g| Ŵ II
W ?avinlanmi ,akaleţ ?aziţ ÇaliÂmalarţ 8loa
ueralţ aazeLeţ vs vavinlanmi vaziniz var mi? 8loa LuLuvor musunuz?
W ?aanci ull 8llalnlzť
Panal vaanci(ler)l lllvorsunuz? Sevlvesl nedlr?
W konferansţ Semlnerţ SerLlflka Þroaramlari
kaLilinan proaramlar Larllvle lrllkLe
W 1eknlk 8llal ve ?eLklnllkler
1eknlk llal alLvapiniz
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
Òzgecm|s Icer|g| Ŵ III
W uavraniÂsal ?eLklnllkler
uavraniÂsal olarak salp olduáunuzu duÂunduáunuz ecerller
W Sosval AkLlvlLeţ Sosval Sorumlulukţ Pollerlnlzť
unlverslLe avaLiniz ovunca neler vapLiniz?
W klÂlsel 8llaller Ǝ 8eferanslar
klmllk llallerlnlz ve referans lslmlerţlÂverl ve pozlsvonlari
W Sosval ,edva
Sosval medva adreslerlnlz
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
Leonardo da
V|nc|'n|n
özgecm|s|
Mü|akat 5ürec|
W ?apilandirilmamiÂ
W ?apilandirilmi (örŦ veLklnllk azli)
W Þanel
W Sirali
W ueáerlendlrme ,erkezl
W Sunumlu
W 1elefonda
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
etk|n||k 8az|i Mü|akat Òrneg|
1Ŧ ILI5kI ÒNL1IMI ť uzlaÂmaci ve sairli lr Lavir seralledlálnlz lr denevlmlnlzl anlaLiniz
Ŧ I5 5CkUMLULUÙU ť Czverlll caliÂmaniz sonucunda ÂlrkeL edeflerlne önemll kaLki saáladiáinizi duÂunduáunuz lr
denevlmlnlzl anlaLiniz
3Ŧ kAkAk VLkML ť 8lr karar alirken kararin arLi ve eksllerlnl deáerlendlrdlálnlz lr durumu anlaLinizŦ
4Ŧ ANALI1Ik D050NML ť karmaÂikţ lclnde lr cok lrlrlnl eLklleven fakLör arindiran lr olavi anallz eLLlálnlz lr
denevlmlnlzl anlaLinizŦ
5Ŧ CkGANI2A5CN Ǝ ÞLANLAMA Ǝ kCCkDINA5CN ť Avni anda deálÂlk verlerden aelen farkli lsLeklere zamaninda
cevap vermek durumunda kaldiáiniz lr denevlmlnlzl anlaLinizŦ
6Ŧ 2AMAN ÒNL1IMI ť %Âlerlnlzl doáru lr Âekllde öncelendlrdlálnlzlden dolaviţ kisiLli zamana raámen aÂari lle
sonuclandirdiáiniz lr aörevlnlzl anlaLinizŦ
7Ŧ ÞkC8LLM ANALI2I VL ÇÒ20M0 ť CrLava cikallecek uvuk lr proleml mevdana aelmeden önledlálnlz son olavi
anlaLinizŦ
8Ŧ kI5k ALMA ť %Â lLlrlclllálnlz saveslnde önemll ve zor lr aörevl Lamamladiáiniz lr denevlmlnlzl anlaLinizŦ
9Ŧ 51kA1LIIk 8AkI5 AÇI5I ť SekLör ve plvasa lLlvaclarini Laklp ederek kurumunuzda oluÂallecek Laleplerl
önaörduáunuz lr denevlmlnlzl anlaLinizŦ
10Ŧ 1ICAkI CDAkLILIk ť SlrkeLlnlze önemll favda aeLlreceálnl sezdlálnlz lr l firsaLini nasil deáerlendlrdlálnlzl anlaLinizŦ
11Ŧ LN 800k 8A5AkI ť 8uaune kadarkl l avaLinizi deáerlendlrdlálnlzde en uvuk aÂarinizi nasil Lanimlarsiniz ?
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
Ik Adayda Ne Arar?
W kendlne auven ve kendl kendlnl moLlve edellme veLeneál
W %sLlkrar
W LleÂLlrelţ anallLlkţ sonuc odakli duÂunme ve sorun cözme ecerllerl
W 1akim caliÂmasi ve lleLlÂlm ecerllerl
W Cárenme evesl
W AraÂLirmacilik ve esnekllk
W Þrofesvonelllk
W Czenll di aörunLu
W LIDLkLIk L1LNLÙI
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
ark aratmak Ned|r?
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
kr|t|k 5oru Ŷ NLDLN?
W #-eJeo bo bolomo sectlo?´
W #-eJeo bo mesleól sectlo?"
W #-eJeo blze bosvotJoo?´
W #-eJeo seol lse olovtm?"
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
1est Çes|t|er|
W enel kulLur 1esLlerl
Adavlarin aenel kulLur sevlvesl deáerlendlrlllrŦ
W 1eknlk 1esLler
%Âle aálanLili Leknlk llalţ vaanci dll llalslţvsŦ
W ?eLklnllk 1esLlerl
uavraniÂsal ecelerller
W lC 1esLl Ŷ kanunl ancak ???
lC sevlvesl LesplL edlllr
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
etenek önet|m|
W Craanlzasvonlar sLraLe[l ve edeflerlnl
aercekleÂLlrmek lcln lLlvac duvduáu veLenek
ve ecerllerl LanimlarŦ
W 1animli veLenek ve ecerllerle örLuÂen lnsan
kavnaáini ararţ lÂe alirţ sonrasinda
unveslndekl lnsan kavnaáini aellÂLlrlrţ elde
LuLmava caliÂir ve vedeklerŦ
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
etenek Ned|r?
W uoáuÂLandirŦ
W Sadece veLenekll olmak aÂarili olacaáiniz
anlamina aelmezŦ ?eLeneáln eálLlmle
desLeklenmeslţ aellÂLlrllmesl ÂarLLirŦ
W LIDLkLIk veLeneál uLun alL veLklnllklerl
kapsarŦ
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
arkinda|ik Ǝ kend|n| 1animak
W 5N 1k kura|i
(ne?ţ neden?ţ nerede?ţ nasil?ţ ne zaman?ţ klm?)
W 5WC1 Ana||z|
(aucluţ zavifţ firsaLţ LedlL)
W 5MAk1 nedef|er
(acikţ ölculelllrţ uzlaÂilmiÂţ zorlaviciţ zamanli)
W Deg|s|m önet|m|
(Lanimlaţ sLraLe[l aellÂLlrţ sLraLe[lvl uvaulaţ eLklvl Laklp eL ve ölcţ aözden aeclrţ deálÂLlr)
W 1est|er (evlnsel lÂlevlÂţ veLeneklerţ ecerllerţ vsţ uŦ%ŦSŦC)
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
k|s|se| kar|yer önet|m|
W arkinda|ik ve kend|n| tanimak
W irsat|ari arastirmakţ farketmek Ǝ deger|end|rmek
W 5trate[|k p|an yapmak ve hedef|er koymak
W abanci d|| ge||s|m|
W 8|reyse| ge||s|m |c|n sürek|| eg|t|m
W Is kütüphanes| kurmak (k|tapţ eŴk|tapţ web s|tes|ţ pro[e arastirma|ariţ vsŦ)
W nob| sah|b| o|mak
W I|et|s|m agi Ŷ network o|usturmak / sosya| medya
W k|s|se| marka|asma (s|z ve sundugunuz deger|er)
W Ògrenc| ku|üp|er|ne kati|im
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
5CkULAkINI2
?
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom
1eÂekkur LderlmŦ
Ipek Ara| k|s|og|u Ŵ kaynagim Insan
httpť//wwwŦkaynag|m|nsanŦcom
wwwŦkavnaalmlnsanŦcom

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful