INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL

SEBELUM MERDEKA Zaman Pramerdeka (sebelum 1957) SEBELUM MERDEKA Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang).

Semasa pentadbiran British, sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan empat aliran, Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil Mempunyai bahasa pengantar & kurikulum yang berbeza.

Namun menjelang kemerdekaan, timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu

LAPORAN BARNES (1950)

Menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu
LAPORAN FENN-WU (1951)

Menyemak pendidikan kaum Cina
ORDINAN PELAJARAN (1952)

Mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan
LAPORAN RAZAK (1956)

Meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan

Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. Pada 1959, sebuah JK Penyemak Pelajaran telah ditubuhkn dengan dipengerusiYB Encik Abdul Rahman Talib, Menteri Pelajaran Malaya Laporan Razak dikaji semula atas beberapa kelemahan oleh JK Rahman Talib pada 1960. Laporan JK ini menjadi asas kepada penggubalan Laporan Rahman Talib 1960

Laporan Rahman Talib (1960) telah diluluskan di parlimen dan diwartakan sebagai Akta Pelajaran 1961. Sejak pewartaan Akta Pendidikan 1961, perkembangan pendidikan negara seterusnya berdasarkan polisi Akta Pelajaran 1961 ini. Akta Pelajaran 1961 diasaskan dari Penyata Raza 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 yang menekankan perpaduan negara dan penghasilan tenaga rakyat.

Sekolah Pelajaran Lanjutan ditubuhkan untuk menampung murid yang gagal ke Sekolah Menengah Akademik atau Sekolah Lanjutan Kampung Wujud Sekolah Menengah Kebangsaan & Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan dan bahasa pengantar peperiksaan hanya bahasa melayu & inggeris.

Sistem Pendidikan Aneka Jurusan diperkenal 1965 dan Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah dimansuhkan pada 1964 & Pusat Latihan Daerah ditubuh untuk melatih guru.

Pada 1966 sehingga 1970, Sekolah Menengah Teknik & Sekolah Menengah Vokasional telah diperkenalkan. Sebuah politeknik juga ditubuhkan di Ipoh. Sabah & Sarawak sudah mula menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Peperiksaan mula dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia Akta Bahasa Kebangsaan (Ordinan Pelajaran) 1967 diluluskan 3 Mac 1967 dengan menetapkan bahasa malaysia sebagai bahasa rasmi tunggal dalam urusan rasmi kecuali dgn perkenanYDPA.

IMPLIKASI AKTA BAHASA KEBANGSAAN 1967 1968 - 1970 : Semua subjek diajar dalam bahasa melayu 1975 : Semua SRJK (i) ditukar kepada SRK 1982 : Semua SMJK (i) ditukar kepada SMK 1978 : Peperiksaan LCE diganti denganPMR 1980 : Peperiksaan MCE diganti dengan SPM 1982 : Peperiksaan HCE diganti dengan STPM 1973 : Kuliah di Maktab Perguruan dikendali dalam BM

Perubahan yang berlaku kepada sistem pendidikan akibat dari konflik perkauman pada tahun 1969 dan bertujuan mengelakkan konflik perkauman dari berterusan. Pendidikan bertujuan untuk mengurangkan jurang peluang pendidikan dan peluang mendapat pekerjaan antara kaum. Pendidikan selepas 1969 berteraskan 5 prinsip rukun negara. Pada 1974, satu jawatankuasa kabinet ditugas untuk mengkaji Dasar Pelajaran Kebangsaan maka terbentuklah Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1982) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (1988)

Falsafah Pendidikan Negara 1988 diperkenal atas pertimbangan laporan dan Akta Pendidikan, Rukun Negara dan ciri ideologi masyarakat Malaysia. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Dasar Pendidikan bertujuan untuk mencapai Wawasan 2020. 1992 : Prasekolah dalam sekolah rendah diperkenalkan. 1997 : PTS diperkenalkan untuk murid cerdas dgn pengajian hanya 5 tahun bagi sekolah rendah (Dimansuh selepas 2000) Murid mendapat pendidikan selama 11 tahun sehingga tingkatan 5 secara automatik. 1993 : SRP ditukar menjadi PMR. Mulai sesi persekolahan 1994/1995, Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

SPM menjadi peperiksaan bersistem terbuka. Pendidikan Sains & Matematik diubahsuai dalam KBSR & KBSM Menambah waktu sesi pelajaran sesi pagi sehingga sesi petang menjelang 2000. Memperkenalkan komputer sebagai alat pembelajaran. Memperkenalkan sekolah bestari sebelum 2000. Memperkenalkan konsep sekolah wawasan pada awal dekad kurun ke-21.

KPM mengeluarkan dokumen Pembangunan Pendidikan 2001-2010 untuk melahirkan warganegara yang celik IT, berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Menguatkuasa Akta Pendidikan 1996, pindaan 2002 iaitu pendidikan wajib & penggubalan kurikulum prasekolah. Perlaksanaan PPSMI bagi tahun 1 (2003) & ting. 1 (2003) Sekolah wawasan, model sekolah khas dan sekolah pusat ditubuhkan pada RMK-8. Pengenalan KWAPM bermula pada 2004 (RM120 seorang)

Skim Baucer Tuisyen (SBT) untuk murid miskin tahun 4 & 6 bermula tahun 2004. (BI, BM, Sc, Math) Subjek Vokasional diperkenal di sekolah menengah pada 2004. Program J-QaF diperkenal pada 2005, dimantapkn 2006 SAR & SAN didaftarkan sbagai SABK pada 2005 Peruntukan Aktiviti Kokurikulum ditambah kepada RM10 untuk sekolah rendah & RM12 untuk sekolah menengah. Perlaksanaan PIPP 2006-2010 dengan 6 teras utama. 2007 : Subjek Bahasa Melayu ditukar kepada Bahasa Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times