TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS

)

JIHAD
OLEH: AHMAD SHAMIL BIN MOHD ZAKI AMINNULHAKIM BIN ABDUL ISA MUHAMAD FAHMI BIN AB. RASIB PISMP KAJIAN SOSIAL SEM 1

Konsep Jihad
‡ Ijtihad ‡ Tanggungjawab orang-orang Islam dalam mempertahankan ajaran agama mereka. ‡ Dikaitkan dengan perjuangan membela agama, bangsa dan tanah air. ‡ Jihad atas nama Allah adalah syahid. ‡ Konteks yang kecil, berada di medan perang mempertaruhkan jiwa dan raga demi agama dan negara. ‡ Konteks yang luas, membawa lebih banyak pengertian.

‡ Perkataan Arab iaitu jahada yajhadu jahdu yang bererti kesulitan dan beban. ‡ Al-Jahdu pula bermakna kesungguhan dan keupayaan terakhir. ‡ Definisi al-Jihad pada bahasa bermaksud penyerahan segenap kemampuan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau menolak sesuatu yang dibenci. ‡ Manakala dari segi istilahnya para fukaha bersepakat iaitu peperangan dan membantu semua persiapan perang.

‡ Pandangan mazhab: ‡ Hanafi:
‡ Ibnu Hamman mendefinisikan jihad sebagai mengajak orang kafir memeluk Islam dan memeranginya jika menolak. ‡ Manakala al-Kasani iaitu mengerah segenap kemampuan dan tenaga dengan melakukan perang fisabilillah baik dengan diri, harta dan lidah.

‡ Maliki:
‡ Jihad adalah orang-orang Muslim yg memerangi orang kafir yg tidak terikat dalam perjanjian damai demi menegakkan ajaran agama Allah.

‡ Shafie:
‡ Jihad adalah berperang di jalan Allah dan mengerah segenap kemampuan untuk memerangi orang kafir.

‡ Hanbali:
‡ Jihad adalah memerangi orang kafir atau mengerah segenap kemampuan untuk memerangi orang kafir.

‡ Hukum: ‡ Fardu kifayah. ‡ Menurut Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid jihad adalah fardu kifayah dan bukan wajib. ‡ Menjadi wajib apabila diserang oleh pihak musuh.

Jenis-Jenis Jihad
‡ Perang ‡ Dakwah ‡ Melawan hawa nafsu ‡ Pendidikan ‡ Mempertahankan maruah diri ‡ Perniagaan

Perang
‡ Firman Allah SWT surah al-Haj ayat 39 yang bermaksud, Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. ‡ Wajib apabila diserang.

‡ Batas-batas perang dalam Islam: ‡ Tidak boleh membunuh kanak-kanak, perempuan, orang tua, orang sakit dan orang yang berada dalam rumah ibadat. ‡ Berbuat baik kepada tawanan perang. ‡ Hendaklah berdamai jika musuh ingin berunding.

Dakwah
‡ Amar ma ruf, nahi mungkar. ‡ Jihad yg berterusan. ‡ Fardhu ain ‡ Dakwah kpd org bukan Islam.

Melawan Hawa Nafsu
‡ ‡ ‡ ‡ Darjat yang tinggi. Mengikut jalan dan manhaj Islam. Setiap individu adalah wajib. Surah as-Syams ayat 7-10 yang bermaksud, Dan demi jiwa serta penyempurnaannya penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasiqan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya.

Pendidikan
‡ Umat Islam digalakkan mempelajari segala ilmu yang bermanfaat sama ada ilmu fardu ain seperti fikah, tauhid atau ilmu fardu kifayah seperti sains, perubatan dan sebagainya. ‡ Ini bertujuan supaya umat Islam tidak bergantung kepada bangsa lain. ‡ Fardu kifayah boleh menjadi wajib sekiranya tidak ada orang Islam yang mempelajarinya.

Mempertahankan Hak Diri
‡ Agama, maruah, harta, akal, nyawa. Umat Islam juga disarankan mempertahankan hak masingmasing. ‡ Sesuatu yang menjadi hak diri perlu dipertahankan daripada dicabuli oleh orang lain.

Perniagaan
‡ Firman Allah Ta ala dalam surah al-taubah ayat 41 Dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu . ‡ Menggunakan sumber semulajadi dan buatan untuk membangunkan ekonomi. ‡ Elakkan daripada monopoli.

Pelaksanaan Semasa
‡ Amalan jihad perlu jelas agar tidak mengganggugugat keamanan dan kedamaian rakyat dan negara. ‡ Kekuatan ekonomi, politik, ketenteraan, sains, teknologi dan sebagainya adalah inti pati kekuatan yang sebenarnya pada hari ini.

Sekian ..

Terima kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times