DASAR-DASAR KERAJAAN

PENCERAMAH : : 1.0 : EN. YAHAYA B. ABD. WAHAB EN. MOHD TAHIR B. SASTERO

ERA PEMBENTUKAN DASAR KERAJAAN ERA PERTAMA : ERA KEDUA ERA KETIGA ERA KELIMA : : : ERA PENJAJAHAN BARAT MALAYAN UNION ± 1957 1957 - 1969 1970 - 1990 1991 - SEKARANG

ERA KEEMPAT :

2.0

:

CIRI PEMBENTUKAN DASAR NILAI SEMASA SOSIO

1.0 2.0 3.0

NILAI SEMASA EKONOMI NILAI SEMASA POLITIK DINAMIK / SELALU BERUBAH

3.0 4.0 5.0

:

MATLAMAT DASAR NEGARA MAJU YANG MAKMUR BERSATU PADU AMAN DAN STABIL

DASAR-DASAR KERAJAAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

WAWASAN 2020 DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL RRJP 1 DAN RRJP 2 & RRJP 3 DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA (PIP) DASAR PERTANIAN NEGARA DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA DASAR PENSWASTAAN NEGARA DASAR PENDIDIKAN KERAJAAN DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

10. DASAR SAINS, TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR

W W

2020

SATU WAWASAN ( VISION ) JANGKA PANJANG ARAH DASAR YANG LUAS MELIPUTI PELBAGAI ASPEK BERKAITAN PEMBANGUNAN NEGARA DALAM HUBUNGAN / KAITAN DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA KESELURUHANNYA.
1.0 2.0 MEMBERI PANDUAN ARAH TUJUAN MEMBERI PANDUAN SASARAN NEGARA 3.0 TAHAP NEGARA MAJU SEPENUHNYA ( FULLY DEVELOPED NATION ) * * * 4.0 JANGKAMASA

. . . MEMBERI µ NASIONAL FOKUS ¶ MENDAPATKAN KONSENSUS NASIONAL SATU PERJANJIAN SOSIO ± POLITIK MENYEDIAKAN GARISPANDUAN BAGI AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL. .MENGAPA PERLUNYA ATU ¶ VI ION · .

W AW ASAN PR GRA FA LS A FA H M A TLA M A T S TR ATEG I .

0 WAWASAN 2020 DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL RRJP 1 DAN RRJP 2 & RRJP 3 DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA (PIP) DASAR PERTANIAN NEGARA DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA DASAR PENSWASTAAN NEGARA DASAR PENDIDIKAN KERAJAAN DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN DASAR SAINS.0 10.0 4.0 5.0 9.0 7.0 8.DASAR-DASAR ERAJAAN 1. TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR .0 2.0 3.0 6.

DALAM ERA DUNIA TANPA SEMPADAN DAN PERSAINGAN YANG PESAT .MENGAPA TA UN ¶2020· . JANGKAMASA YANG MUNASABAH DAN PRAKTIKAL . SATU ERA PEMISAH PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DUNIA . PEMBANGUNAN SATU GENERASI. BERSAMA DALAM µ MEGATREND ¶ .

OBJEKTIF DASAR-DASAR AWAM I PENCAPAIAN MATLAMAT WAWASAN 2020 ( MENJADIKAN MALAYSIA SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN YANG MAJU DENGAN CIRI-CIRI SEMPURNA). II PENCAPAIAN MATLAMAT-MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN) III PERTUBUHAN EKONOMI DAN PENGAGIHAN YANG ADIL . KEDAULATAN DAN KETAHANAN NEGARA . DAN IV.

MEMBENTUK SEBUAH ³BAN SA MALAYSIA´ DEN AN RASA TAAT SETIA DAN DEDIKASI TERHADAP BAN SA TERSEBUT.CABARAN PERTAMA MEMBENTUK SEBUAH NE ARA YAN BERSATUPADU YAN MATLAMAT YAN MEMPUNYAI SERUPA DAN DIK N SI BERSAMA. . BERSATU ANTARA WILAYAH DAN KUMPULAN ETNIKNYA. MENIKMATI KEHIDUPAN YAN HARM NI BERASASKAN PERSAMAAN HAK DAN KEADILAN. IA MESTILAH MERUPAKAN SEBUAH NE ARA YAN SEJAHTERA.

. TEGUH DAN TERBENTUK JIWANYA. DAN CUKUP TANGKAS UNTUK MENGHADAPI SEGALA JENIS RINTANGAN.CABARAN KEDUA MELAHIRKAN SEBUAH MASYARAKAT MALAYSIA YANG BEBAS. YAKIN AKAN KEADAANNYA KINI SEGALA SESUATU YANG TELAH DICAPAINYA.

.CABARAN KETIGA MEMUPUK DAN MEMBANGUNKAN SEBUAH MASYARAKAT DEMOKRATIS YANG MATANG. BERASASKAN MUAFAKAT DAN MUSYAWARAH DAN DAPAT PULA DICONTOHI OLEH NEGARA-NEGARA MEMBANGUN YANG LAINNYA. YANG MENGAMALKAN SUATU BENTUK DEMOKRASI MALAYSIA YANG UNGGUL.

CABARAN KEEMPAT MEWUJUDKAN SEBUAH MASYARAKAT YAN KUKUH IRI.IRI M RAL DAN ETIKANYA. DEN AN WAR ANE ARA YAN BERPE AN TE UH KEPADA NILAI-NILAI KEA AMAAN DAN KER HANIAN YAN MURNI DAN LUHUR DISERTAI DEN AN BUDI YAN .

TANPA MENGIRA KETURUNAN MAHUPUN KEPERCAYAAN. BEBAS MENGIKUT DAN MENGAMALKAN ADAT RESAM. TANPA MERASA TERSISIH DARIPADA BANGSANYA.CABARAN KELIMA MENCAPAI SEBUAH MASYARAKAT YANG MATANG. KEBUDAYAAN SERTA KEPERCAYAAN AGAMA MASINGMASING. . LIBERAL DAN SALING MEMAHAMI DIMANA SETIAP RAKYAT MALAYSIA.

IAITU SATU MASYARAKAT YANG BUKAN SAHAJA MEMANFAATKAN TEKNOLOGI MASA KINI TETAPI TURUT MENJADI PENYUMBANG KEPADA KEMAJUAN PERADABAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA MASA HADAPAN.CABARAN KEENAM MENJADIKAN MALAYSIA SEBUAH MASYARAKAT YANG BERASASKAN SAINS DAN YANG PROGRESIF. .

TETAPI PADA SISTEM KEKELUARGAAN YANG KUKUH LAGI MANTAP. . DENGAN SISTEM SOSIAL YANG LEBIH MEMENTINGKAN MASYARAKAT DARIPADA DIRI SENDIRI DAN DIMANA KEBAJIKAN RAKYAT TIDAK DIASASKAN PADA NEGARA MAHUPUN INDIVIDU.CABARAN KETUJU MEWUJUDKAN SEBUAH MASYARAKAT PENYAYANG DAN BERTIMBANGRASA.

. INI ADALAH MASYARAKAT YANG AKAN MENJAMIN ENGAGIHAN KEKAYAAN NEGARA SECARA ADIL LAGI SAKSAMA.CABARAN KELAPAN MENJALIN EBUAH MASYARAKAT YANG ADIL EKONOMINYA. DENGAN KEMAJUAN EKONOMI DINIKMATI BERSAMA OLEH SETIAP RAKYAT MASYARAKAT YANG DEMIKIAN TIDAK AKAN TERBENTUK SELAGI TERDAPAT PENGENALAN KAUM DENGAN UNGSI EKONOMI DAN PENGENALAN KEMUNDURAN EKONOMI DENGAN KAUM.

CABARAN KESEMBILAN MENCAPAI SEBUAH MASYARAKAT YANG MAKMUR. DENGAN EKONOMI YANG MAMPU MENGHADAPI PERSAINGAN. TEGUH DAN BERDAYA TAHAN . BERSIFAT DINAMIS.

DASAR EKONO I NEGARA DAN RRJP .

JAN KA SEDERHANA ( TEMP H 5 TAHUN ) MS RANCAN AN LIMA TAHUN MALAYSIA.4 JENIS RANCAN AN A. KAJIAN SEPARUH PEN RANCAN AN MALAYSIA AL JANGKA PENDEK ( I TAHUN ) BELANJAWAN TAHUNAN S . JAN KA PANJAN ( TEMP H 10 TAHUN DAN LEBIH ) MS RAN KA RANCAN AN JAN KA PANJAN DAN 2 B. 1 C.

RANCANGAN-RANCANGAN PEMBANGUNAN (I) 2 RANCAN AN MALAYA .RANCAN 1986-90 RRJP .RANCAN AN MALAYA KEDUA 1961-65 (II) .RANCAN AN MALAYSIA KETUJUH 1996-2000 RRJP .RANCAN AN MALAYSIA KELAPAN AN MALAYSIA PERTAMA AN MALAYSIA KEDUA AN MALAYSIA KETI A AN MALAYSIA KEEMPAT AN MALAYSIA KELIMA .RANCAN 1976-80 .RANCAN 1981-85 .RANCAN 1971-75 .RANCAN 1966-70 .RANCAN AN MALAYSIA KEENAM 1991-95 .RANCAN AN MALAYA PERTAMA 1956-60 .7 RANCAN AN MALAYSIA RRJP 1 .

DEB DIISYTIHARKAN (1970 ± 1990 ) MATLAMAT UTAMA: PERPADUAN NEGARA . .2 .ASPEK PENGAGIHAN PERTUBUHAN KURANG MEMUASKAN DAN MENJEJASKAN KESTABILAN SOSIO-POLITIK.PEMBANGUNAN NEGARA TA UN 50 AN DAN 60 AN .RANCANGAN EKONOMI TERTUMPU KE ATAS PERTUBUHAN EKONOMI DAN PENDEKATAN PASARAN BEBAS. .TAHUN 60 AN ± PERTUBUHAN 5.13 MEI 1969 ± RUSUHAN KAUM .

JURANG PERBEZAAN EKONOMI 1970 : JURANG EKONOMI ANTARA WILAYAH DAN ANTARA KAUM DARI SEGI a) PENDAPATAN b) GUNA TENAGA c) HAK MILIK DAN d) KEMUDAHAN ASAS .

SEMENANJUNG MALAYSIA: PENDAPATAN ISIRUMA . 1970 PURATA (AVERAGE) BUMIPUTERA CINA INDIA JUMLAH LUAR BANDAR BANDAR JUMLAH $ 172 $ 394 $ 304 $ 264 $ 200 $ 428 $ 264 PENENGAH (MEDIAN) $ 120 $ 268 $ 194 $ 166 $ 139 $ 265 $ 166 SUMBER: KAJIAN SEPARUH PENGGAL RMK .

MALAYSIA KADAR KEMISKINAN 1970
LUAR BANDAR BANDAR KADAR KEMISKINAN ( MALAYSIA) 58.7 21.3 49.35

RRJP 1 DAN DEB

MATLAMAT UTAMA PERPADUAN NEGARA BERASASKAN KEPADA PERTUBUHAN EKONOMI DENGAN PENGAGIHAN YANG SAKSAMA

DEB MENUMPUKAN KEPADA PENGAGIHAN EKONOMI MELALUI:

- PEMBASMIAN KEMISKINAN DIKALANGAN SEMUA RAKYAT TANPA MENGIRA KAUM; - PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT SUPAYA MENGURANG DAN AKHIRNYA MENGHAPUSKAN PENGENALAN KAUM MENGIKUTI FUNGSI-FUNGSI EKONOMI DAN KAWASAN.

RRJP 1 MENUMPUKAN KEPADA PERTUMBHAN EKONOMI PESAT IAITU 8 SETAHUN BAGI TEMPUH 1971-90.

DASAR PEMBANGUNAN NASI NAL (DPN) .MENERUSKAN PENCAPAIAN DEB DALAM PEMBASMIAN KEMISKINAN DAN PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT .MATLAMAT IALAH MEMBINA SEBUAH NEGARA YANG BERSATU PADU .

KERAJAAN AKAN MENERUSKAN DASAR LIBERAL BERHUBUN DEN AN SYARAT-SYARAT PEMILIKAN M DAL SAHAM L N AN MIN RITI DIBERI PERTIMBAN AN.UNTUK MEMPERBAIKI KETIDAK SEIMBAN AN S SIAL DAN EK N MI y TUMPUAN KEPADA TERMISKIN L N AN y MASYARAKAT PERDA AN AN DAN PERINDUSTRIAN BUMIPUTERA (MPPB) y PEN LIBATAN SEKT R SWASTA y PEMBAN UNAN SUMBER MANUSIA . .DIMENSI BARU DPN .

TERAS PEMBANGUNAN RRJP 2 . PEMBANGUNAN SEIMBANG B). PEMBANGUNAN EKONOMI YANG DITERAJUI OLEH SEKTOR SWASTA DENGAN DISOKONG OLEH SEKTOR AWAM .MENGEKALKAN PERTUMBUHAN PESAT EKONOMI NEGARA UNTUK MENCAPAI MATLAMAT A).

KEMISKINAN DI BANDAR .STRATEGI PEMBASMIAN KEMISKINAN .MERAPATKAN PENDAPATAN DAN MEMPERBAIKI TARAF HIDUP KUMPULAN-KUMPULAN BERPENDAPATAN RENDAH .MEN URAN KAN KEMISKINAN TANPA MEN IRA KAUM L N AN TERMISKIN .SEKT R PERLADAN AN L N AN MIN RITI .

 MENIN KATKAN KEUPAYAAN UNTUK BERDIKARI. .PR GRAM PEMBANGUNAN RAKYAT TERMISKIN PPRT) L N AN TERMISKIN IALAH ISIRUMAH YAN MENERIMA PENDAPATAN KURAN DARIPADA SEPARUH PENDAPATAN ARIS KEMISKINAN DAN KEADAAN KEHIDUPAN ADALAH DAIF. BJEKTIF PPRT IALAH: MEMBASMI KEMISKINAN L N AN INI.

PEMBANGUNAN SEBUAH MASYARAKAT PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BUMIPUTERA MPPB) UNTUK MEMPERKUKUHKAN DAN MEN EMBAN KAN ASAS KEUSHAWANAN SERTA MEWUJUDKAN RAN KAIAN USAHAWAN BERDAYA MAJU. y MENIN KATKAN BILAN AN DAN KUALITI y PEN LIBATAN SEKT R SWASTA y S K N AN DAN BANTUAN KERAJAAN KEPADA MEREKA YAN BERP TENSI .

PENYUSUNAN SEMULA HAKMILIK DAN PENGUASAAN DALAM SEKTOR SYARIKAT y KERAJAAN AKAN MENERUSKAN USAHA UNTUK MENINGKATKAN PEMILIKAN DAN PENGLIBATAN BUMIPUTERA DALAM SEKTOR KORPORAT SELARAS DENGAN MATLAMAT ASAL 30 HAKMILIK SAHAM SEKTOR y DASAR INI AKAN DILAKSANAKAN DENGAN FLEKSIBEL DAN LIBERAL. y TIADA MATLAMAT KUANTITATIF DAN JANGKAMASA TERTENTU .

24.3 .1 .1990 : 19.298.1997: 19. BILLION 1997 . % : ELEKTRIK ELEKTRONIK 61. ) SEKTOR EMBUATAN DAN ERKHIDMATAN ENGELUARAN NEGARA SUMBANGAN : GUNA TANGAN : PENDAPATAN PERKAPITA 1990 RM .00 PELABURAN SWASTA : PEMANGKIN UTAMA : TERJEJAS TERUK EKSPORT NG 2000 RM 13.13 BILLIAN IMPORT NG HUTANG LUNAS NG HAK MILIK MODAL SAHAM BUMIPUTERA .PE C PAIAN JP 2 1 1-2000 KDNK INFLASI NGANGURAN : : : . % : 1990 .359.00 TAHUN PERTAMA 3 TAHUN SEMASA KRISIS : PURATA 16.6% : 14. RENDAH ( .

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA TERAS UTAMA y MEMASTIKAN PENCAPAIAN MATLAMAT PERTUBUHAN EKONOMI DENGAN PENGAGIHAN YANG SAKSAMA PENGLIBATAN BUMIPUTERA YANG BERMAKNA DALAM SEKTOR MODEN .

5 1999 B 3.0 492.5 201 0 .1 86.5 121.6 P E N D AP AT AN G AR IS K E M IS K IN AN (P G K ) SEM EN ANJUNG SABAH S A R AW A K R M 51 0 S E B U LA N R M 68 8 S E B U LA N R M 58 4 S E B U LA N TE R M IS K IN S E P AR U H D AR I P G K 197 0 M IS K IN 49.PENCAPAIAN PEM BASM IAN KEM ISKINAN 1990-1999 J KADAR K E M IS K IN A N 16.3 KADAR K E M IS K IN A N 3.4 L.1 13.5 50.9 1.1 15.1 L.1 J 7.5 2.4 0.8 264.5 1990 B 7.4 B IL IS I RUM AH 137.5 351.B 12.3 199 0 17.5 82.B 21.2 1.4 B IL IS I RUM AH 547.6 64.1 199 9 7.3 5.

6 3 .4 P E N C A P A IA N 2001 8 .5 1 9 .4 G UN A TEN AG A P E R T A N IA N & PERHUTAN AN PERLO M BO NG AN PEM BUATAN P E M B IN A A N P E R K H ID M A T A N 2 6 .4 5 .8 2000 1 3 .6 3 3 .0 0 .2 0 .0 0 .5 2 3 .3 5 2 .4 2 4 .7 3 7 .3 9 .6 .4 3 .2 3 .9 1 5 .M A T LA M A T D A N P E N C A P A IA N R R JP M E N G IK U T S E K T R M ATLAM AT 1990 P E R T A N IA N & PERHUTAN AN PERLO M BO NG AN PEM BUATAN P E M B IN A A N P E R K H ID M A T A N 1 6 .5 4 5 .9 2 0 .7 6 .4 2 7 .5 4 6 .

4 2 . 2 . M E N E R U S K A N U S A H A M E N A N A M N IL A I S O S IA L D A N K E R O H IA N B A G I M E N G IM B A N G I S IK A P M E M E N T IN G K A N K E B E N D A A N Y A N G KETER LALU AN . M E N G U R A N G K A N K E T ID A K S E IM B A N G A N S O S IA L . LATAR BELAKANG 1 .1 1 . D P N & R R J P 2 ± T A M A T P A D A D IS E M B E R 2 0 0 0 2.3 2 . K E A M A N A N D A N K E R O H A N IA N M E N J A D I A S A S P E N T IN G K E P A D A S E M U A U S A H A PEM BANGUNAN NEGARA.1 M E M B IN A N E G A R A M A L A Y S IA Y A N G BER D AYA TAH AN D EN G AN M EN G EKALKAN U S A H A M E M B A S M I K E M IS K IN A N M EM BANG UN M ASYARAKAT BERASASKAN P E N G E T A H U A N A T A U K -E K O N O M I.5 .2 D IL A N C A R O L E H P E R D A N A M E N T E R I P A D A 3 A P R IL 2 0 0 1 D I P A R L IM E N . M ATLAM AT 2 .2 2 .D ASAR W AW AS AN N EG AR A 1. E K O N O M I D A N W IL A Y A H .

5. DIMENSI BARU DALAM DASAR WAWASAN NEGARA 3. MEMBASMI KEMISKINAN DI KALANGAN KELOMPOK KECIL YANG MISKIN DI KAWASAN TERPENCIL. 3.1. MENCAPAIAN PENYERTAAN BUMIPUTERA YANG BERKESAN SERTA PEMILIKAN AKUITI SEKURANG-KURANGNYA 30 MENJELANG TAHUN 2010. 3. 3. 3. 3.2.3. MENJANA PERTUMBUHAN YANG DIDORONG OLEH SUMBER DAN KEKUATAN TEMPATAN MELALUI PENGUKUHAN PELABURAN DALAM NEGARA DAN PEMBANGUNAN KEUPAYAAN TEMPATAN DISAMPING PENARIKAN LANGSUNG PELABUR ASING YANG BERTERUSAN KE DALAM BIDANG STRATEGIK. MENINGKATKAN PENYERTAAN BUMIPUTERA DALAM SEKTOR UTAMA EKONOMI.6. PEMBUATAN DAN PERKHIDMATAN LEBIH DINAMIK MELALUI PENERAPAN PENGETAHUAN YANG LEBIH TINGGI. . MENJADIKAN SEKTOR PERTANIAN. MEMBANGUNKAN MALAYSIA SEBAGAI NEGARA YANG MEMPUNYAI MASYARAKAT BERASASKAN PENGETAHUAN.4.3. ORANG ASLI DAN KUMPULAN MINORITI BUMIPUTERA DI SABAH DAN SARAWAK SERTA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KUALITI HIDUP KUMPULAN PENDAPATAN 30 TERENDAH.

2001 DI PARLIMEN 1. 1. 7 TERAS UTAMA DWN (RRJP3) 2.1 DILANCARKAN OLEH PM PADA 3 .4 . . MENAIKKAN KEMATANGAN POLITIK.1 MEMBINA BANGSA YANG BERDAYA TAHAN DENGAN MEMUPUKI PERPADUAN. LATAR BELAKANG 1. 1991. MENYEMARAKKAN SEMANGAT PATRIOTIK.2 MERUPAKAN FASA KE ± 2 USAHA NEGARA MENCAPAI WAWASAN 2020 SEJAK.2 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SAKSAMA MELALUI PEMBASMIAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KETIDAKSEIMBANGAN DI KALANGAN DAN DALAM ETNIK SERTA WILAYAH. 2. MASYARAKAT YANG SANGGUP BERTOLAK ANSUR DAN PENYAYANG YANG TERSEMAT DENGAN NILAI POSITIF SERTA MENINGKATKAN NILAI POSITIF. MENINGKATKAN KUALITI HIDUP DAN KEUTUHAN EKONOMI.1 JANGKA MASA DARI TAHUN 2001 ± 2010 (DEKAT PERTAMA KE 21) 2.RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG KETIGA RRJP 3) 1.

2. 2.2.4 MENGUKUHKAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA UNTUK MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG BERKEBOLEHAN.1 MENGEKALKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI DENGAN MENGEKALKAN SUMBER PERTUMBUHAN INSTITUSI KEWANGAN DAN KOPERAT SERTA PENGURUSAN EKONOMI MAKRO. 2.5 MENERUSKAN PEMBANGUNAN ALAM SEKITAR YANG MAMPU UNTUK MENGUKUHKAN PERTUMBUHAN JANGKA PANJANG. PRODUKTIF DAN BERPENGETAHUAN.2 MEMPERTINGKATKAN DAYA SAING UNTUK MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI DAN LIBRALISASI. .3 MEMBANGUNKAN EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN SEBAGAI LANGKAH STRATEGIK UNTUK MENINGKATKAN NILAI DITAMBAH SEMUA SEKTOR EKONOMI DAN MENGOPTIMUM DAYA PEMIKIRAN BANGSA. 2.

DASAR PERINDUSTRIAN NE ARA .

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA CIRI-CIRI PERINDUSTRIAN NEGARA 50AN - ETAH DAN BIJIH TIMAH 60AN - ANTIAN IMP RT 70AN - MEMPELBA AIKAN EK N MI 80AN - INDUSTRI BERAT 90AN - PERANAN SWASTA PELABURAN ASIN .

9. PERTUMBUHAN BANDAR-BANDAR BARU KEARAH NE ARA MAJU . KEMELESETAN EK N MI TAHUN 80AN KELEMAHAN SEKT R PERINDUSTRIAN MENYAHUT CABARAN DEB PELUAN PEKERJAAN DAN TENA A MAHIR PERTUMBUHAN EK N MI SEIMBAN PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA KEARAH M DERNISASI PENYUMBAN UTAMA SEKT R EK N MI MASA HADAPAN PERSAIN AN ANTARABAN SA 7. 2. 6. 5. 3.KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN 1. 2. 10 RANTAIAN HULUAN DAN HILIRAN INDUSTRI 1. 4. 8.

MUTU KELUARAN TIDAK DAPAT BERSAING DENGAN KELUARAN LUAR NEGERI TIDAK ADA RANTAIAN ANTARA SEKTOR INDUSTRI DENGAN LAIN-LAIN SEKTOR INDUSTRI-INDUSTRI YANG DITUBUHKAN KURANG MEMPUNYAI NILAI TAMBAH (VALUE ADDED). DAN TEKSTIL SAHAJA.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRIAN 70 AN & 80 AN 1. PERTUMBUHAN SEKTOR EKSPORT KURANG MEMUASKAN EKSPORT TERLALU BERGANTUNG KEPADA INDUSTRI ELEKTRIK. 2. . 3 4 5. ELEKTRONIK.

STRATEGI DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA 1. MENUMPUKAN KEPADA PENGEKSPORTAN KELUARAN DAN MELUASKAN PASARAN. MENGURANGKAN PERBELANJAAN DALAM PEMBINAAN INFRASTRUKTUR. . MEMBANGUNKAN TEKNOLOGI DAN TENAGA RAKYAT. MEMAJUKAN SECARA INTENSIF INDUSTRI BERASASKAN SUMBER UNTUK EKSPORT DAN PELBAGAIAN SERTA MENINGKATKAN INDUSTRI YANG BUKAN BERASAS SUMBER UNTUK EKSPORT. TUMPUAN KEPADA KAWASAN SEDIA ADA INFRASTRUKTUR TERUTAMA DI SEPANJANG WESTERN CORRIDOR DI PANTAI BARAT SEMENANJUNG MALAYSIA DAN DI MIRI CORRIDOR 2. 3. TUMPUAN KEPADA KEJAYAAN PROJEK TERPILIH. BEBERAPA PELABURAN TELAH DIBUAT. 5. MEMAJUKAN INDUSTRI BERAT TERPILIH UNTUK MENYOKONG INDUSTRI EKSPORT. 4. MEMAJU DAN MENGGUNAKAN SISTEM PERKHIDMATAN MAKLUMAT YANG BERSEPADU. DASAR PERINDUSTRIAN BERPANDANGAN KELUAR. 6.

9. MEMPERKUKUHKAN INTITUSI YANG BERTAGGUNGJAWAB KEPADA PEMBANGUNAN SEKTOR PEMBUATAN. SEKTOR INI MERUPAKAN TULANGKAN PROSES PERINDUSTRIAN. MENYUSUN SEMULA SISTEM GALAKAN PERINDUSTRIAN YANG SEDIA ADA UNTUK MEMUPUK KECEKAPAN DAN DAYA SAING YANG LEBIH TINGGI.7. . 8. MEMODEN DAN MENYUSUN SEMULA STRUKTUR PERINDUSTRIAN DENGAN MEMPERTINGKATKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS).

BALAK. GETAH. 5.DASAR PERTANIAN NEGARA CIRI-CIRI PERTANIAN DI MALAYSIA 1. 3. SUMBANGAN YANG BESAR 2. PERLADANGAN PEKEBUN KECIL KELUARAN UTAMA KELAPA SAWIT. MASALAH - - SAIZ TIDAK EKONOMIK JENIS MUTU YANG RENDAH CARA TRADISIONAL KEKURANGAN KHIDMAT SOKONGAN TENAGA KERJA KEMISKINAN PENGHIJRAHAN TANAH TERBIAR . KOKO. KDNK PELUANG PEKERJAAN TUKARAN WANG ASING ATASI KEMISKINAN EKOSISTEM SOKONGAN INDUSTRIAN PEMBUATAN DAN PERKHIDMATAN 2 CORAK PENGELUARAN 4.

4 22.5 28.8 34.8 1995 13.4 35.0 33.2 26.3 48.2 21.1 25.8 31.3 1980AN 20.1 1993 16.2 16.1 23.3 1992 16.9 17.6 24.JADUAL 1: PERATUS SEKTOR PERTANIAN DAN PERKILANGAN KEPADA KDNK DAN GUNATENAGA TAHUN KDNK PERTANIAN GUNATENAGA PERKILANGAN KDNK GUNATENAGA 1970AN 27.6 1994 14.1 .3 15.7 36.0 1997 12.7 16.6 20.5 27.1 22.6 28.9 1996 12.5 18.8 1990 18.7 11.5 27.9 23.6 28.7 30.7 24.9 19.9 1991 17.3 26.

MEMAKSIMUMKAN PENDAPATAN PENGUSAHA/PEKEBUN KECIL MELALUI PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN SUPAYA KADAR KEMISKINAN DAPAT DIKURANGKAN DAN KUALITI HIDUP KELUARGA DIPERBAIKI. MEMAJU DAN MENINGKATKAN HASIL SERTA MUTU KOMODITI YANG MEMPUNYAI POTENSI BESAR UNTUK EKSPORT ATAU BAHAN GANTIAN IMPORT DAN KOMODITI TERPILIH UNTUK BAHAN MAKANAN SERTA PERINDUSTRIAN. 2) 3) .DASAR PERTANIAN NEGARA OBJEKTIF 1) MEMAKSIMUMKAN PENDAPATAN SEKTOR PERTANIAN MELALUI PENGGEMBLENGAN SUMBER-SUMBER NEGARA SECARA CEKAP DAN BERKESAN SUPAYA SUMBANGAN SEKTOR PERTANIAN KEPADA PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA DAPAT DIPERGIATKAN SEMULA .

PERKHIDMATAN SOKONGAN PERTANIAN 4. 5. PENSWASTAAN DAN PENYERTAAN PIHAK SWASTA. PEMBUKAAN TANAH BARU 2. PEMBANGUNAN KOMODITI . 6. PEMBANGUNAN IN-SITU 3.DASAR PERTANIAN NEGARA STRATEGI 1. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN INSTITUSI.

PERIKANAN LAUN DALAM MODERNISASI PERALATAN 5. PERIKANAN : : : PERMINTAAN DAN EKSPORT.DASAR PERTANIAN NEGARA PANDUAN PENGELUARAN MAKANAN TANAMAN MAKANAN 1. SAYURAN : KEPERLUAN NEGARA DAN EKSPORT JENIS SAYURAN BERKUALITI 3. PADI : MATLAMAT PENGELUARAN 55 -65 2. TERNAKAN : : : : : DAGING LEMBU AYAM/TELOR KAMBING/BIRI-BIRI SUSU SEGAR MAKANAN TERNAKAN     . BUAHAN : : : KOMERSIL PEMEROSESAN EKSPORT 4.

2. KELAPA SAWIT ¢ ¡¢ ¢ ¡ 1. ¡ 4. PEMBUKAAN HUTAN DIHADKAN PEMERLIHARAAN SUMBER HUTAN INDUSTRI PERTANIAN ¢ ¡ ¡ 7. K K : KAWALAN MUTU EKSP RT ¡¡ ¡¢ ¢ ¡ I TIN 2. KELAPA : KE UNAAN TEMPATAN ¢ ¢¢ 3. ETAH : TEKN L I M DEN I .DASAR PERTANIAN NEGARA PANDUAN PENGELUARAN MAKANAN TANAMAN INDUSTRI : : : KAWASAN SEDIA ADA PERLADAN AN TEKN L 5. LADA HITAM BUN A-BUN AAN : : TIDAK DIPERLUASKAN EKSP RT PERHUTANAN 1.

DASAR PENSWASTAAN NEGARA .

KEADAAN EKONOMI MELESET PENSWASTAAN BOLEH MENGATASI ³ NOTORIOUS FOR INEFFICIENCY ´ .DEFINASI PROSES PEMINDAHAN KEPENTINGAN PELABURAN KERAJAAN KEPADA SEKTOR SWASTA RASIONAL SAIZ SEKTOR AWAM BERKEMBANG PESAT.

MENGURANGKAN BEBAN KEWANGAN KERAJAAN MENINGGIKAN KECEKAPAN DAN MENGHASILKAN KERJA. 4. 1. 5.OBJEKTIF 1. 4. 3. 2. 2. MENGGALAKKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PEMBAHAGIAN SUMBER MEMPERCEPATKAN PENCAPAIAN MATLAMAT DEB. PEMECAHAN SESUATU PERKHIDMATAN ( FRAGMENTATION ) SOAL KESELAMATAN PERUNDINGAN IMPLIKASI KEWANGAN . STRATEGI DAN PELAKSANAAN *********************** PENUBUHAN ³ EKONOMIC PLANNING UNIT ´ GARIS PANDUAN PENGSWASTAAN. ISU-ISU PENTING. 3.

3. BINA KENDALI PINDAH PENJUALAN EKUITI : : 4. PAJAKAN : 5. PEMBELIAN SYARIKAT PIHAK PEN URUSAN LEH . BINA KENDALI : : SISTEM TELEVISYEN MALAYSIA BERHAD DESARU INTERNASI NAL RES RT LEBUH RAYA UTARA-SELATAN BEKALAN AIR IP H MAS MISC EDARAN T M BIL NASI NAL BERHAD (E N) LIMA STMB DEP BAIKPULIH KAPAL TERBAN TERMINAL K NTENA PELABUHAN KLAN CAWAN AN PERCETAKAN KESELAMATAN ( JPN ) PENYELAN ARAAN TELA A TIUB LABUAN PEN URUSAN AKTIVITI PEMASARAN RISDA EMPAN AN SEMENYEH KUARI KUALA DIPAN KUARI PENANTI : : FIMA BERHAD PEREMBA BERHAD. 2. K NTRAK PEN URUSAN: : 8. PENJUALAN ASET 9. K NTRAK : 7.BENTUK PEN SWASTAAN 1. PAJAKAN DAN PENJUALAN ASET : 6.

JABATAN TELEKOM 3.PENCAPAIAN 1. ASPEK PERNDUNGAN 6. LEMBAGA LETRIK NEGARA ( TEN ) MASALAH 1. PEMECAHAN PERKHIDMATAN / AGENSI 3. PENSWASTAAN SIARAN TV3 2. PENILAIAN HARTA 7. PENGSWASTAAN DAN DAN DEB 4. PEKERJA DAN GUNA TENAGA 2. PELABUHAN KELANG 4. PENGSWASTAAN DAN SOAL HAK MILIK 5. PERANCANGAN .

9 TAHUN 1991 TELAH DIKELUARKAN BA I MEMBERI PANDUAN MEN ENAI PELAKSANAAN PANEL PERUNDIN TELAH DIHURAIKAN. y PADA JULAI 1991. . LATARBELAKAN ( SEJARAH ) y TELAH DIPERKENALKAN LEH YAB PERDANA MENTERI PADA 1983 SEBA AI SATU PENDEKATAN ASAS BA I PEMBAN UNAN NE ARA y PADA TAHUN 1884. PEKELILIN KEMAJUAN PENTADBIRAN AW AM BIL.DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA 1. SURAT PEKELILIN AM BIL 2 TAHUN 1984 DIKELUARKAN LEH KSN MEN ARAHKAN SEMUA KEMENTERIAN. JABATAN DAN PEJABAT KERAJAAN MENUBUHKAN PANEL PERUNDIN BA I TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN YAN DI BERI KEPADA SEKT R SW ASTA.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA 2. RASI NAL / FALSAFAH YAB PERDANA MENTERI TELAH MENDEFINASIKAN SECARA AM K NSEP PENSYARIKATAN MALAYSIA SEBA AI SATU SISTEM KERJASAMA ANTARA KERAJAAN DAN SEKT R SWASTA KEARAH MEWUJUDKAN SATU SYARIKAT MALAYSIA BA I MENCAPAI KEMAJUAN DIMANA KEUNTUN AN DIDAPATI AKAN DIK N SI BERSAMA .

OBJEK DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA ADALAH BERTUJUAN: I. DAN II. MENGHAPUSKAN SIFAT µ PEMUSUHAN µ DIANTARA KEDUA-DUA SEKTOR DENGAN MENGGALAKKAN PERKONGSIAN MAKLUMAT. DAN SALING FAHAMMEMAHAMI AKAN PROSEDUR DAN MATLAMAT KEDUA BELAH PIHAK . MEWUJUDKAN KERJASAMA ERAT. MENINGKATKAN HASIL KERJA. . III. BERMAKNA DAN BERKESAN ANTARA SEKTOR AWAM DAN SWASTA DEMI PEMBANGUNAN NEGARA BAGI MENCAPAI FAEDAH BERSAMA.

STRATEGI DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA A) PENERANGAN DASAR INI KEPADA PARA PEGAWAI DAN EKSEKUTIF SETOR AWAM SUPAYA DAPAT DIFAHAMI DAN DIAMALKAN DALAM TUGAS SEHARIAN. 2/84. KETUA SETIAUSAHA NEGARA TELAH MENGARAHKAN SEMUA KEMENTERIAN/JABATAN. DAN E) . MENDEDAHKAN PETUGAS-PETUGAS PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PENGURUSAN PERNIAGAAN MELALUI PENEMPATAN SEMENTARA PEGAWAI-PEGAWAI AWAM DI SYARIKAT-SYARIKAT SWASTA SERTA PROGRAM SANGKUTAN BMITA DAN KURSUS-KURSUS PENGURUSAN PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN DI B) C) INTAN D) PENYEBARAN MAKLUMAT PERNIAGAAN YANG DIPEROLEHI OLEH AGENSI KERAJAAN DI LUAR NEGERI KEPADA SEKTOR SWASTA. MELALUI SURAT PEKELILING AM BIL. KERAJAAN NEGERI DAN PEJABAT DAERAH MENUBUHKAN PANEL PERUNDINGAN PERSYARIKATAN MALAYSIA DI JABATAN MASING-MASING. MENINGKATKAN HUBUNGAN DI ANTARA AGENSIAGENSI KERAJAAN SEBAGAI SALAH SATU LANGKAH MENINGKATKAN PERKHIDMATAN KEPADA SEKTOR SWASTA SECARA BERTERSUSUN DAN MUDAH.

PANEL PERUNDIN .DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA 1. 2. PEL N ARAN PERATURAN (DERE ULATI N) PEMBAIKAN PENTADBIRAN ARAHAN TERBARU (PKPA BIL. MEKANISMA y PERANAN SEKT R AWAM DAN SWASTA SECARA SENDIIAN DAN BERSAMA-SAMA MENUJU KEARAH MATLAMAT NE ARA y USAHA MEMUDAHKAN KERJASAMA SEKT R AWAM SWASTA 1. 4.9 TAHUN 1991 ) . 3.

MENYEDIAKAN MAKLUMAT YAN BETUL. SEBA AIMANA DAN SEJAUH YAN DIBENARKAN LEH PERATURAN DAN UNDAN UNDAN . RAMFASILITAT R DAN PELAKSANA PR RAM KERAJAAN: PR y SEBA AI FASILITAT R. SEKT R SWASTA PERLU TERUS MENYEDIAKAN KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN S SIAL YAN PENTIN KEPADA SEMUA RAKYAT. BUKAN SAHAJA KEMUDAHAN . y SEBA AI PELAKSANA. KAITAN DASAR DEN AN WAWASAN 2020 DAN RAN KA RANCAN AN JAN KA PANJAN 11 (RRJP 11) y SEKT R AWAM HARUSLAH MEMAINKAN PERANANNYA SEBA AI PERANCAN . SEKT R AWAM MENYEDIAKAN SUASANA YAN ³ C NDUCTIVE ´ BA I MERAN SAN PETUMBUHAN EK N MI YAN PESAT.DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA 4. AKTIVITI ALAKAN PASARAN YAN LEBIH BAIK MELALUI PERWAKILAN SEBERAN LAUT. SEKT R AWAM MESTILAH PEKA DAN RESP NSIF KEPADA PERUBAHANPERUBAHAN DALAM PERSEKITARAN DUNIA SEMASA MERANCAN ARAH TUJUAN DAN STRATE I PERTUMBUHAN. PR AKTIF. y SEBA AI PERANCAN .

CEKAP DAN TANGKAS DALAM MENGHADAPI CABARAN-CABARAN SAINGAN DI PASARAN LUAR NEGERI. BARANGAN UNTUK PASARAN YANG BERBAGAI. DINAMIK.DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA SEBAGAI PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI MEMERLUKANNYA LEBIH KUAT. . AFRIKA DAN AMERIKA LATIN. BERDAYA SAING. MEREKA JUGA PERLU BERSATU TENAGA BAGI MENEMBUSI PASARAN BARU DI NEGARANEGARA MEMBANGUN DI ASIA.

9 TAHUN 1991 . PELAKSANAAN SETAKAT INI PENCAPAIAN: y PENUBUHAN PANEL PERUNDIN y PENUBUHAN PANEL PERSYARIKATAN MALAYSIA y USAHA MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN AWAM y PANDUAN (BARU) PELAKSANAAN DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA (PKPA BIL.DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA 5.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA 5. TIDAK . KRISIS KEPIMPINAN PENYELARASAN DAN MUAFAKAT YAN EFEKTIF. PELAKSANAAN SETAKAT INI KELEMAHAN: PEMAHAMAN DAN PENERIMAAN K NSEP KEKESANAN PANEL PERUNDIN PERSEPSI YAN SALAH TERHAD MASALAH SEKT R SWASTA YAN TERDIRI DARI BANYAK KUMPULAN DAN BERBA AI KEPENTIN AN KELEMAHAN K MUNISASI PERK N SIAN MAKLUMAT DAN ALIRAN MAKLUMAT YAN TIDAK MENCUKUPI.

DASAR P E N D ID IK A N K EB AN G SAAN .

j KURIKULUM ADALAH BERBEZA DAN TIDAK SEHALA .CIRI-CIRI AM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA j SETIAP JENIS SEK LAH KHUSUS UNTUK SESUATU KAUM TERTENTU SAHAJA j TIDAK ADA DASAR MEN ENAI BAHASA AL PEN HANTAR YAN TUN j SEK LAH-SEK LAH TERPISAH DI ANTARA SATU DEN AN LAIN MENURUT KEDUDUKAN E RAFI DAN TABURAN PENDUDUKNYA.

DASAR PENDIDIKAN KEBAN SAAN MATLAMAT PERPADUAN NE ARA UNTUK MENCAPAI MATLAMAT TERSEBUT PENYATA RAZAK (1956) DAN LAP RAN RAHMAN TALIB (1965) ARISKAN TI A ASAS UTAMA SEPERTI TELAH MEN BERIKUT :- j SISTEM PERSEK LAHAN YAN SAMA BA I SEMUA j BAHASA MALAYSIA SEBA AI BAHASA PEN HANTAR UTAMA DI SEMUA PERIN KAT PERSEK LAHAN DAN j KURIKULUM DAN PEPERIKSAAN SEK LAH YAN SAMA KANDUN AN DAN BERC RAK KEBAN SAAN. .

SAMA j MELICINKAN TATACARA PEN URUSAN PENDIDIKAN.STRATE I PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN KEBAN SAAN j BEBERAPA STRATE I TELAH DI UBAL UNTUK MENCAPAI MATLAMAT DASAR PENDIDIKAN YAN TELAH DITETAPKAN SEPERTI BERIKUT : j MENJADIKAN BAHASA KEBAN SAAN SEBA AI BAHASA PEN HANTAR YAN UTAMA j MEN ADAKAN KURIKULUM YAN SAMA DAN BER RENTASIKAN MALAYSIA BA I SEMUA JENIS SEK LAH. PENDIDIKAN ASAS SELAMA j MENDEM KRASIKAN PENDIDIKAN DARI SE I PELUAN DAN MUTU DEN AN MEN A IHKAN PERUNTUKAN SECARA ADIL DAN MEMBERI PERHATIAN KHAS KEPADA KUMPULAN YAN KURAN BERNASIB BAIK DAN KAWASAN LUAR BANDAR ATAU PENDALAMAN. j MEWUJUDKAN SISTEM PEMERIKSAAN YAN BA I SEMUA. j MENIN KATKAN MUTU PENDIDIKAN KESELURUHANNYA DEN AN MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YAN MENYELURUH. j MEN ADAKAN PELUAN SEMBILAN TAHUN. SEIMBAN DAN BERSEPADU. .

j MEMPERLUASKAN PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNIK MELALUI PENYUSUNAN SEMULA KURIKULUM SEKOLAH VOKASIONAL PADA TAHUN 1978 j MEMPELBAGAI DAN MEMPERBANYAKKAN KEMUDAHAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT UNIVERSITI TERUTAMA DALAM BIDANG SASTERA GUNAAN DAN SAINS GUNAAN j MEMPERTINGKATKAN PENDIDIKAN KEROHANIAN.j KEPADA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM) PADA TAHUN 1989. KADET POLIS. SEPERTI PASUKAN-PASUKAN KADET TENTERA. PUTERI ISLAM DAN LAIN-LAIN . MORAL DAN DISIPLIN j MENJADIKAN BAHASA KEBANGSAAN DAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI MATA PELAJARAN YANG WAJIB DIAJAR DI SEKOLAH-SEKOLAH DAN MEMBERI PELUANG YANG SEMPURNA BAGI PEMBELAJARAN BAHASA-BAHASA LAIN SEPERTI BAHASA CINA DAN BAHASA TAMIL j MENGGALAKAN AKTIVITI KO-KURIKULUM YANG MEMUPUK DISIPLIN. PENGAKAP. MATLAMAT UTAMA KURIKULUM BARU INI ADALAH UNTUK MELAHIRKAN INDIVIDU YANG SEIMBANG DARI SEGI ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN YANG SESUAI DAN MEMPUNYAI MORAL SERTA NILAI ETIKA YANG KUKUH.

D AS AR EB U D AY A AN EB AN G S A AN .

PENDAHULUAN ³KEBUDAYAAN´ -KESELURUHAN CARA HIDUP MANUSIA j AKAL FIKIRAN SERTA DAYA CIPTAAN j KEHENDAK BI L ALAM SEKELILIN I KEMASYARAKATAN SERTA j SESUAI DEN AN JASMANI R HANI BIDAN j FIKIRAN j KEBENDAAN j KESENIAN j NILAI DAN N RMA .

BUDAYA PERDAGANGAN .FALSAFAH DAN RASIONAL j FAKTA SEJARAH j NEGARA BARU j BERBILANG KAUM j BANGSA YANG BERSATU PADU j IDENTITI NEGARA j KEHIDUPAN KEMANUSIAAN j PEMBINAAN BANGSA j DAYA KREATIF BEBAS j NILAI YANG TERBAIK j CIRI-CIRI KEPERIBADIAN NASIONAL j MENGATASI KELEMAHAN .BUDAYA MASSA .PENGARUH ASING PRINSIP-PRINSIP j KEBUDAYAAN RAKYAT ASAL RANTAU INI j UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN LAIN .

3. MEMUPUK DAN MEMELIHARA KEPERIBADIAN KEBANGSAAN YANG TUMBUH DARIPADA KEBUDAYAAN KEBANGSAAN. MENGUKUHKAN PERPADUAN BANGSA DAN NEGARA MELALUI KEBUDAYAAN: 2. MEMPERKAYA DAN MEMPERTINGKAT KUALITI KEHIDUPAN KEMANUSIAAN DAN KEROHANIAN YANG SEIMBANG DENGAN PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI. .1.

IKAN TARAF DAN MUTU KESENIAN. MEND K N DAN MEN ERAK KEBUDAYAAN SELUAS-LUASNYA SEBA AI JENTERA PEMBAN UNAN YAN BERKESAN. PEN EMBAN AN BUDAYA: 2. MEMENUHI KEPERLUAN S SI BUDAYA. MENIN .STRATE I DAN PELAKSANAAN 1. PEMELIHARAAN DAN PEMBAN UNAN KEBUDAYAAN MELALUI USAHASAMA PENYELIDIKAN. PEMBAN UNAN. MENIN KATKAN DAN MEN UKUHKAN KEPIMPINAN BUDAYA MELALUI USAHAUSAHA MEMBIMBIN DAN MELATIH PEMINAT. 4. MEWUJUDKAN K MUNIKASI YAN BERKESAN KEARAH KESEDARAN KEBAN SAAN. 3. KENE ARAAN DAN NASI NALISME MALAYSIA. 5. PEMULIHAN. PENDIDIKAN.

.DASAR SAINS DAN TEKN LOGI NEGARA RASIONAL / LATAR BELAKAN 1. 4. DI UBAL PADA BULAN APRIL 1986 MENJELAN TAHUN 2020 MALAYSIA MENJADI SEBUAH NE ARA MAJU. UNTUK MEN ATASI / MENAN ANI MASALAH DALAM SEKT R PERINDUSTRIAN ( PELBA AIAN KUALITI DAN RAN KAIAN INDUSTRI) 2. 2. UNTUK MENCAPAI TAHAP NE ARA MAJU DAN NE ARA INDUSTRI. 5. MEWUJUDKAN MASYARAKAT SAINTIFIK DAN PR RESIF. 3. OBJEKTI 1. PENYUMBAN TAMADUN SAINTIFIK DAN TEKN L I MASA HADAPAN. PERTANIAN DAN LAIN-LAIN. KAITAN SAINS DAN TEKN L I DEN AN SEKT R EK N MI SEPERTI PERINDUSTRIAN.

MENINGKAT TAHAP PENGETAHUAN. KEMAHIRAN. PENGURUSAN DAN KEPAKARAN. MENGGALAKKAN KEFAHAMAN. 5. 6.4. MEMPUNYAI DAYA PERUBAHAN YANG TINGGI. MASYARAKAT SAINTIFIK DAN PROGRESIF. . KESEDARAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP BIDANG STRATEGI. PENGGUNA TEKNOLOGI DAN PENYUMBANG KEPADA TAMADUN SAINTIFIK DAN TEKNOLOGI MASA HADAPAN. MEMANDANG KEHADAPAN.

PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (P&P) KEBANGSAAN. CONTOH : POGRAM PENUMPUAN PENYELIDIKAN DALAM BIDANG-BIDANG KEUTAMAAN.STRATEGI: 1. 3. SKIM GERAN DEMONSTRATOR APPLICATION (DAGS). DIREKTORAT BIOTEKNOLOGI KEBANGSAAN (BIOTEK) : UNTUK MENGGALAKKAN DAN . PROGRAM PENGGALAKAN SAINS DAN TEKNOLOGI 4. (IRPA) : : SKIM GERAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI. PEMBANGUNAN ± SUMBER TENAGA MANUSIA: : : : PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA S & T. FELLOWSHIP SAINS KEBANGSAAN (NSF) PROGRAM PASCA SISWAZAH DAN PASCA DOKTORAL. SKIM GERAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MULTIMEDIA (MGS). : 2.

5. : PENGKALAN DATA SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM TALIAN MASTIC LINK. . PUSAT MAKLUMAT SAINS DAN TEKNOLOGI MALAYSIA (MASTIC) : PEMBANGUNAN DAN PETUNJUK SAINS DAN TEKNOLOGI ( S T ) KEBANGSAAN.

5. MEMAJUKAN INDUSTRI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN MAKLUMAT (ICT). 4. 6. JABATAN KIMIA 3.PELAKSANAAN DASAR S & T NEGARA. PENUBUHAN BAHAGIAN KAJIAN SAINS NEGARA (BAKSA) PUSAT SAINS NEGARA (PSN). (MPKSN). 8. PUSAT REMOTE SENSING NEGARA. PENUBUHAN MAJLIS PENYELARASAN DAN KEMAJUAN SAINS NEGARA. MPKSN MEMPERKENALKAN PROGRAM PENEKANAN PENYELIDIKAN DI BIDANG KEUTAMAAN (IRPA). 7. 1. . MENUBUH MAJLIS PENYELARASAN DAN PEMINDAHAN TEKNOLOGI PERINDUSTRIAN. 2.

UDARA DAN . MEMASTIKAN ALAM SEKITAR SENTIASA BERSIH / TIDAK TERCEMAR. PENCEMARAN ALAM SEKITAR 3. MEMASTIKAN SUMBER ASLI ALAM SEKITAR SEPERTI AIR. MEN AWASI DAN MEMELIHARA ALAM SEKITAR 2. MEN EKAL DAN MENIN IKAN MUTU EK N MI DEN AN 4.DASAR ALAM SEKITAR LATAR BELAKAN /RASIONAL 1. KEMER S TAN KUALITI ALAM SEKITAR 4. MEMPERSEIMBAN KAN PEMBAN UNAN S SI EK N MI DEN AN KAWALAN MUTU ALAM SEKITAR 5. KAWALAN SUMBER OBJEKTI 1. DI UBAL PADA APRIL 1986 2. 3.

ARIS PANDUAN BA I PEN URUSAN SISA-SISA PEJAL.STRATE I y PENUBUHAN JABATAN ALAM SEKITAR y PEN AWASAN KUALITI ALAM SEKITAR. y JABATAN PERLINDUN AN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NE ARA. KUALITI AIR SUN AI. y y PERANCAN AN SUMBER BA I ALAM SEKITAR y PENILAIAN KESAN ALAM SEKITAR y KUATKUASA AKTA ALAM SEKITAR 1974 y KITAR SEMULA . AIR MASIN. KUALITI UDARA. ( PERHILITAN ) y ARIS PANDUAN BA I PENEMPATAN DAN INDUSTRI y ARIS PANDUAN BA I KAWALAN DAN PENCE AHAN HAKISAN DAN PEMENDAPAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful