NILAI-NILAI UNIVERSAL TAMADUN CHINA DAN KEBERKESANAANYA KEPADA MASYARAKAT PADA MASA SEKARANG

Oleh: -Ahmad Amry b. Abd Wahab -Santha Nair a/p Chandran -Nurul Fatehah bt. Ahmad Nazri -Nur Sabilah bt. Ramli

SEJARAH TAMDAUN CINA
Tamadun China wujud sejak 5,000 tahun Dahulu Tamadun terawal dikesan di lembangan Sungai Kuning. Budaya Cina terbentuk hasil daripada percampuran berbagai elemen etnik

NILAI NILAI UNIVERSAL YANG BERKAITAN DENGAN TAMADUN CINA
1) Berlandaskan 2) Menekankan aspek kemanusiaan dan institusi kekeluargaan 3) Menekankan tatacara dan etika dalam kehidupan 4) Mementingkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan 5) Menghargai alam sekitar 6) Mementingkan ilmu dan orang berilmu

NILAI UNIVERSAL 1
Berlandaskan idea keagamaan ‡ Masyarakat Cina tetap percaya kepada konsep ketuhanan walaupun terdapat pelbagai agama yang menjadi anutan mereka. ‡ Antaranya, penyembahan roh nenek moyang, fahaman KONFUSIUS, DAOISME ATAU TAOISME dan Buddhisme.

‡ Kesemua agama ini menekankan konsep ketuhanan dan kerohanian yang menjanjikan balasan baik bagi perbuatan baik dan sebaliknya, kecuali Buddhisme.

‡ Dalam kosmologi Cina terdapat konsep tian yang bermaksud langit, iaitu merujuk kepada dewa yang terpenting. Dewa dalam masyarakat Cina merupakan pembuktian. ‡ Dalam Dinasti Chou, tian merujuk kepada makhluk unggul di langit (supreme being) yang mengatur perjalanan hidup dan nasib seseorang, menentukan keamanan dan kesejahteraan serta memberi balasan baik dan buruk.

‡ Ia juga mungkin menyebabkan kemudaratan sebagai hukuman terhadap insan yang berkelakuan salah. ‡ Kepercayaan terhadap konsep ini, mendorong masyarakat mereka mengawal tingkah laku bagi mengelakkan dari mendapat balasan dari tian.

NILAI UNIVERSAL 2
Institusi Kekeluargaan dan Aspek Kemanusiaan ‡ Dalam Tamadun China pula terdapat konsep Ren yang bermaksud kasih sayang.

‡ Konsep ini merujuk kepada sifat perikemanusiaan yang dianggap ekspresi jantung manusia . ‡ Berbanding dengan Tamadun Hindu terdapat konsep Ahimsa iaitu belas kasihan yang boleh membawa kepada tiadanya kekejaman terhadap sebarang makhluk sama ada manusia ataupun binatang.

CONTOH KELUARGA CINA

NILAI UNIVERSAL 3
Menekankan Tatacara dan Etika Dalam Kehidupan ‡ Dalam Tamadun Asia lain seperti China terdapat konsep Dao (jalan). Begitu juga pemikiran tentang Li (Tatasusila). ‡ Menerusi konsep ini, Konfusius menekankan peraturan akhlak dan peraturan kehidupan berasaskan 3 perkara berikut:
± Peraturan perhubungan manusia dengan Tuhan. ± Peraturan perhubungan manusia dengan manusia. ± Peraturan perhubungan politik

NILAI UNIVERSAL 3
‡ Selain itu, Konfusius juga menekankan konsep zhong yong iaitu kesederhanaan. ‡ Segala perlakuan manusia perlulah sederhana dan tidak setuju kekerasan sebagai jalan penyelesaian.

NILAI UNIVERSAL 4
Mementingkan kebijaksanaan kepemimpinan ‡ Dalam Tamadun China, Konfucius menekankan ajaran moral kepada manusia. ‡ Antaranya membantu pemerintah yang baik dan sifat baik merupakan satu harta yang paling penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai.

‡ Dalam hal ini, Raja-raja Chou mengaitkan diri mereka dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga . ‡ Ini merujuk kepada maksud raja adalah wakil Tuhan di bumi. Justeru itu mereka perlu memerintah dengan adil dan jika gagal, mandat akan ditarik semula.

‡ Selain itu, ajaran Konfusius juga menekankan pemerintahan yang berdasarkan zheng ming, iaitu nama yang betul untuk menjelaskan di antara perkara yang benar dan salah. Ia bermaksud, peranan dan tanggungjawab adalah mengikut nama yang disandang.

‡ Tujuannya adalah untuk membezakan antara perkara yang betul dan salah. ‡ Pemerintah juga perlu memperbaiki diri sendiri atau zheng ji.

NILAI UNIVERSAL 5
Menghargai alam sekitar ‡ Dalam Tamadun Cina, khususnya ajaran Tao, alam di anggap sebagai ibu atau Dao. Ini menunjukkan bumi sebagai entiti yang perlu dimuliakan. ‡ Dalam Buddhism dan Shinto pula, hubungan harmonis manusia dengan alam ditekankan melalui konsep Esho Fui, iaitu manusia dan alam saling memerlukan.

‡ Dalam fahaman masyarakat peribumi Malaysia juga terdapat kepercayaan menghargai dan memelihara alam sekitar. ‡ Bagi mereka alam mempunyai kuasa ghaib. Mereka percaya petir sebagai penjaga haiwan dan tumbuhan.

‡ Justeru itu, peribumi melarang menebang pokok tanpa niat untuk digunakan atau membunuh binatang tanpa niat untuk dimakan. ‡ Perbuatan ini akan mengundang kemarahan Tuhan dan akan diturunkan bala bukan sahaja kepada pesalah, malah seluruh komuniti mereka. ‡ Kepercayaan ini mendorong mereka menjaga alam sekitar agar berada dalam ekologi yang seimbang.

NILAI UNIVERSAL 6

Mementingkan ilmu dan orang berilmu ‡ Dalam ajaran Konfusius, terdapat konsep Jun Zhi (orang budiman) yang bermaksud orang yang berilmu dan tahu akan kewajaran sesuatu.

MAKLUMAT TAMBAHAN DARIPADA BUKU- BUKU TITAS

1. SEMANGAT KERAJINAN YANG TINGGI 2. SENTIASA INGIN BERJAYA DAN BERDAYA SAING

IMPLIKASI TAMADUN CINA PADA MASA KINI DENGAN CABARAN GLOBALISASI
‡ Antara negara yang sedang berkembang pesat pada masa kini iaitu negara India yang boleh berdaya saing dengan negara Amerika Syarikat. ‡ Intergrasi nasional dalam kalangan rakyat Malaysia untuk melaksanakan WAWASAN 2020.

IMPLIKASI TAMADUN CINA KEPADA NEGARA MALAYSIA
1. Bidang politik 2. Bidang sosial 3. Bidang psikologi 4. Bidang ekonomi 5. Bidang pendidikan 6. Bidang pmeliharaan alam sekitar

BELAJAR DARI TAMADUN CINA
‡ 1. Negara Malaysia haruslah mengikut nilainilai utama negara Cina walaupun sebagai satu negara Islam iaitu nilai perpaduan , demokrasi, keamanan dan keharmonian, keadilan dan dedikasi ‡ 2. Tamadun Cina berlandaskan humanisme dan moralisme ( the grand unity) ‡ 3. nilai kekeluargaan dan mengutamakn kebaikan hati ( benevolence/ cohumanity )

KEKUATAN TAMADUN CINA SEBAGAI RUJUKAN
1. Sudut kesesuaian. (Ideal konfusion) 2. Sudut komprehensif 3. Sudut kaya dengan wawasandan kebijaksaan

KESIMPULAN
‡ KONSEP - KONSEP YANG DIPRAKTIKAN DALAM TAMADUN CINA BOLEH DIAMBIL IKTIBAR DAN TIDAK SEMESTINYA MENGIKUTINYA SEPENUH NYA

‡ LAMAN WEB ‡ http://www.perlis.uitm.edu.my/citu/images/stories/gall ery/citu/web/mal-india.pdf ‡ http://titas-haba.blogspot.com/2008/12/topik-3interaksi-pelbagai-tamadun.html ‡ BUKU ‡ 1. BUKU TEKS TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) OXFORD FAJAR ‡ 2. MODUL PENGAJIAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA PENERBITAN UNIVERSITI MALAYA ‡ 3. BUKU TEKS KURSUS TITAS UNTUK INSITUT PENGAJIAN TINGGI

RUJUKAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful