PUSPARAJAN(mr.

PR)

DEFINISI KAWALAN SOSIAL

SHARIFAH ALWIAH ALSAGOFF

Kawalan sosial ialah sebarang tindakan seseorang yang menentukan tindakan orang lain

Amir Hassan Dawi, Penteorian Sosiologi

Kawalan sosial bermaksud segala amalan dalam kumpulan-kumpulan sosial yang menuruti normanorma kumpulan berkenaan

DEFINISI KAWALAN SOSIAL

Joseph S.Rouchek & Roland L.Warren Kawalan sosial mengandungi semua proses di mana masyarakat dan kelompok komponennya mempengaruhi tingkahlaku seseorang ahli supaya sesuai dengan norma kelompok

Definisi secara umum Kawalan sosial adalah aspek dalam masyarakat yang melindungi aturan moral. Kawalan sosial bermaksud percubaan masyarakat untuk meregulasi fikiran dan kelakuan ahli masyarakat dan ia juga memberi kesan yang negatif kepada masyarakat.

Kawalan sosial

Kawalan secara dalaman/kawalan sosial tidak formal

Satu proses yang menyebabkan anggota lain yang akur dengan norma-norma masyarakat

Ialah tekanan atau hukuman yang dikenakan keatas anggota oleh ahli-ahli berkenaan spt ; Polis,Mahkahmah,Badan Pencegah Rasuah

Kawalan secara luaran/kawalan sosial formal

KAWALAN SOSIAL FORMAL/ SECARA LUARAN 

Kawalan sosial yang formal lahir dengan adanya penubuhan satu rangkaian peraturan yang tetap dan badanbadan tertentu untuk menjalankannya. Spt ;  polis Mahkahmah Badan Pencegah Rasuah dan lain-lain Ia bercirikan undang-undang, peraturan, kod dan lain-lain serta boleh dikuatkuasakan oleh negara yang mempunyai kuasa paksaan yang mutlak atau oleh pelbagai kelompok dalam masyarakat. 

Ia bersifat rasmi dan perlu dipatuhi oleh penduduk di wilayah tersebut. Sistem keadilan jenayah adalah satu sistem kawalan sosial rasmi. Walaupun tidak terdapat garis pembahagi yang nyata, kawalan formal selalunya merupakan ciri masyarakat yang lebih kompleks dengan pembahagian tenaga kerja yang lebih besar, penduduk yang pelbagai bangsa dan kelompok kecil dengan pelbagai mores(adat istiadat) Menurut Gresham Sykes dan David Matza(1957) Terdapat lima teknik techniques of neutralization of deviance yang digunakan oleh individu untuk menafikan kesalahannya.

TEKNIK NEUTRALISASI DEVIAN 

Penafian Tanggungjawab Menafikan Kecederaan Menyalahkan Mangsa Menyalahkan Pihak Berkuasa Merujuk kepada Prinsip yang Lebih Tinggi

KAWALAN SECARA DALAMAN/TIDAK FORMAL 

Kawalan yang wujud dalam kod tingkah laku moral dan sosial seseorang. Ia juga merangkumi beberapa faktor seperti ; Imej diri yang positif kawalan diri Kekuatan ego Tahap toleransi Perasaan tanggungjawab 

Wujud melalui proses sosialisasi sama ada dalam keluarga, masyarakat, sekolah, rakan sebaya,kawankawan,persekitaran dan lain-lain. 

tujuannnya untuk menghayati norma-norma ,mempelajari jangkaan orang lain dan membina keinginan untuk akur dengan norma. Cnthnya ; jenis devian seperti penjenayahan disebabkan oleh sosialisasi yang tidak mencukupi ,terutama semasa peringkat awal kanak-kanak 

Apabila melakukan sesuatu tingkah laku devian, mereka bukan takut ditangkap dan dipenjarakan tetapi mereka akan rasa bersalah,melanggar undang-undang atau rasa berdosa kepada Tuhan. Perasaan individu tentang betul dan salah kadangkala dirujuk sebagai conscience atau kata hati.

Let your conscience be your guide Kenyataan diatas mengandaikan bahawa kita telah menghayati pendapat-pendapat dan kesan-kesan tertentu tentang tingkah laku devian dan bukan devian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful