FITRAH KEJADIAN MANUSIA

FITRAH MANUSIA
‡ Perkataan fitrah berasal dari Bahasa Arab yang bererti sifat, asal kejadian,kesucian, bakat atau tabiat. ‡ Aa Gym (2005) ² fitrah sebagai tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir, dan belum pernah disentuh atau diubah. ‡ Fitrah merupakan:
± sesuatu pemberian atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sama ada dalam bentuk fizikal atau mental. ± Suatu ketetapan Tuhan sejak manusia itu belum dilahirkan, yang merangkumi aspek potensi, bakat semula jadi, keupayaan mental dan fizikal.

Fitrah Kejadian Manusia Mengikut Perspektif Agama

Islam Kristian Buddha

Hindu

‡ Manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan dan dianugerahkan akal yang membezakan kejadian manusia dengan kajadian makhlukmakhluk yang lain. ‡ Ragib Al Isfahami : fitrah merujuk kepada kekuatan manusia untuk mengetahui agama yang benar dan Tuhan yang menciptakan. ‡ Al Ghazali : setiap insan wajib mengenali ALLAH yang merupakan fitrah manusia dalam usaha mengenali diri untuk menjadi insan yang bertaqwa. Unsur roh dan jasad amat berkait dengan keperluan manusia. ‡ Dalam Al-Quran ada menyatakan manusia berasal daripada tanah, iaitu dalam surah Ar Rahman ayat 14, surah Al Hijr ayat 28 dan 29, surah As Sajadah ayat 7,surah Ash Shaffaat ayat 11 dan surah Al Imran ayat 59.

Peringkat Saripati Ta n a h ( )

Peringkat Peniupan Roh

Peringkat Ta n a h Melakat ( )

Peringkat Ta n a h Keras ( )

Peringkat Ta n a h Berbau (

‡ Secara umum proses kejadian makhluk sebagaimana yang dihuraikan di dalam Kitab Genesis merangkumi 6 hari. ‡ Huraian mengenai proses ini terdapat di dalam Kitab Genesis iaitu di dalam chapter 1 2. ‡ Proses ini dapat dibahagikan kepada dua aspek iaitu dari segi fizikal dan spiritual. Terdapat dalam satu ayat iaitu di dalam Genesis (2 : 7).

KEJADIAN MANUSIA DARI PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA
bumi ini terdiri dari air dan gelap gelita. Segala Aganna Sutta, Digha Nikaya, makhluk tidak dapat Sutta Pitaka, Tipitaka jantan betinanya, dibezakan namun, semuanya memiliki tubuh yang bercahaya dan hidup melayangSetelah melalui proses dalam jangka waktu yang sangat lama, tanah layang di angkasa.
dengan sarinya telah muncul dari dalam air dan rasanya seperti madu. Segala makhluk yang tamak dan serakah mula menduduki bumi, dan semuanya tergiur kepada sari tersebut. Akibat kelakuan para makhluk tersebut, maka cahaya tubuh mereka telah lenyap dan terus menghilang, dan timbullah matahari, bulan dan bintang. Setelah sekian masa yang sangat lama, tubuh para makhluk menjadi padat dan bentuknya ada yang indah dan ada yang hodoh sesuai dengan acuan sari tanah yang mereka makan.

AJARAN BUDDHA MENGENAI MANUSIA

1. Kehidupan ini adalah suatu penderitaan - Kelahiran, menjadi tua, penyakit, mati, perpisahan, kehadiran yang dibenci, perpisahan, tidak memperolehi yang dikehendaki dan lain-lain. 2. Penderitaan berpunca kemahuan dan hawa nafsu manusia 3. Memusnahkan penderitaan adalah dengan melenyapkan perasaan dan menghilangkan nafsu serta kemahuan, melemparkannya jauh-jauh dan mengikisnya dari kita. 4. Hukum Karma: Nasib manusia sekarang ini ditentukan oleh perbuatanperbuatannya dimasa kehidupan yang lalu. 5. Tujuan hidup adalah berjuang dan beramal untuk mencapai nirwana iaitu musnahnya semua nafsu dan kehendak. Tidak ada lagi karma yang menyebabkan kelahiran kembali setelah tercapai nirwana.

KEJADIAN MANUSIA DARI PERSPEKTIF AGAMA HINDU

M r t ara ig a Hi , ala s sta ici ta ala s at r s s ya g sa gat a ja g. Pa a la ya ala i i k s g, ya g a a a yala T a , s ri g is t s agai k ta a a ara - ara a ra a g a za a : r g ya g r aks : k tika it l a a a a-a a a s a ya l t .

D ga k asa T a t la ci ta s r ta is t P r sa, iait r s agai asas g i ka s gala ak l k, sa a a a ak l a j a ya g jara . Li a jasa ata a ca a a ta; iait akasa a gkasa, a gi , t ja ca aya, a a - zat cair a r ti a at .

a ya g ya g k ya g a j ay i - zat

creator

Kelima-lima unsur alam ini pada mulanya masih dalam bentuk Paramanu atom. Gabungan kelima-lima unsur ini telah menghasilkan wujud baru yang disebut Brahmanda, iaitu segala planet dan bintang sebagai sebahagian dari isi alam semesta. Brahmanda maknanya benda bulat berbentuk telur ciptaan Brahman. preserver Setelah alam semesta tercipta barulah Tuhan mencipta isinya, seperti haiwan, tumbuhan dan manusia.Proses penciptaan manusia adalah sari dari panca maha bhuta, iaitu enam jenis rasa, seperti manis, pahit, masin, masam, pedas dan kelat. Semua unsur ini telah berpadu dengan unsur lain, iaitu cita, budi, ahangkara, dasendria, panca tanmatra dan panca maha bhuta. Sebatian kesemua unsur ini telah menghasilkan dua unsur benih kehidupan, iaitu sukla - benih lelaki dan swanita - benih perempuan. Yang demikian, maka terciptalah manusia.

destroyer

AJARAN HINDU MENGENAI MANUSIA
1. Kelahiran dan penghidupan manusia di dunia dianggap sebagai malapetaka dan penderitaan. 2. Falsafah Wedata: Manusia akan terlepas dari penderitaan ini apabila insaf sedalam-dalamnya bahawa jiwanya sebahagian dari Tuhan dan akhirnya jiwa manusia itu akan mati, rohnya tidak lagi dilahirkan semula bahkan bersatu dengan Tuhan. 3. Falsafah Sangkya: Manusia akan terlepas dari penderitaan apabila insaf bahawa jiwanya tidak bersangkut-paut dengan benda. Cita-cita tertinggi manusia adalah berpisah selama-lamanya dari benda (material). 4. Manusia dibahagikan mengikut kasta (Brahmin, Ksyatria, Vasya dan Syudra). 5. Kasta adalah berkaitan dengan Hukum Karma dan Kelahiran Semula.

Fitrah Kejadian Manusia Dari Perspektif Biologi

BAKA

PERSEKITARAN

Perspektif Biologi 

Manusia mempunyai keunikan tersendiri. Meliputi seluruh bidang kehidupan. Asas-asas genetik seperti baka dan faktor persekitaran. Membawa kepada pembentukan personaliti dan tingkah laku seseorang.

Baka
Mempengaruhi perbezaan individu daripada aspek:
Mental

Tahap kecerdasan seseorang Warna rambut, mata, kulit Kawalan emosi

Fizikal

Emosi

Persekitaran
I. Latar belakang keluarga
± Mendidik dan mengasuh anak-anak dengan betul. Perkembangan intelek dan potensi diri individu. Menyumbang kepada pembentukan falsafah hidup yang berbeza. Perbezaan cara hidup.

II. Pengaruh rakan sebaya
± ± ±

III. Kebudayaan dan kepercayaan komuniti

IV. Sumber Teknologi
± ± ±

Menyumbang kepada perbezaan individu. Yang diperolehi dari media. Melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan, berahklak mulia dan bertanggungjawab.

V. Guru dan sekolah

1

Pendidikan dilihat sebagai suatu ruang yang menyediakan pelbagai peluang untuk memperkembang segala potensi yang ada dalam diri seseorang individu.
2 Persekitaran pembelajaran yang berkesan akan mempengaruhi keupayaan seseorang untuk memahami dan bertindak balas dendam proses pengajaran dan pembelajaran. 3 Guru berperanan dalam membantu kanak-kanak menyerlah potensi yang terpendam. Sifat-sifat yang ada dalam diri kanak-kanak seperti sifat ingin tahu,keterbukaan,daya cipta dan kebolehan menyelesaikan masalah perlulah ditingkatkan,supaya dapat membantu kanak-kanak menyedari kebolehan diri.

Guru juga perlu menyediakan pelbagai aktivit kognitif yang dapat mengilap potensi intelek kanak-kanak. Contohnya ; dalam menyelesaikan masalah Matematik Tahun 1,kemahiran mengira menggunakan objek dapat menggembangkan potensi pelajar untuk berfikir secara logik.

Pelbagaikan kaedah pengajaran dan aktiviti pembelajaran selaras dengan gaya pembelajaran pelajar. Guru perlu merangsang pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan mewujudkan iklim bilik darjah yang kondusif dan menarik

Aktiviti ko-kurikulum di sekolah seperti pasukan berunifom, menbantu para pelajar menggembangkan potensi dari segi bakat,sahsiah dan emosi yang baik. 

Guru perlu memperkukuhkan kekuatan dalaman murid. Contohnya ; kesediaan dan kesungguhan murid dalam melaksanakan tugasan atau menjawab soalan. Hargai setiap komitmen yang diberi oleh murid kerana ini akan merangsang mereka untuk terus belajar dan berusaha.

Aspirasi sekolah yang turut menekankan kepada kecemerlangan sukan, turut membantu murid-murid berpeluang mempamerkan potensi jasmani. Ini bermakna, murid-murid berpeluang mempamerkan kemahiran psikomotor yang ada dalam diri mereka. Misalnya ; murid-murid berupaya mengawal bola di dalam gelanggang.

TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.