You are on page 1of 40

| |


   
?  

Lâm Quang Cҧnh


Bùi Văn Thҳng
? ?x 

^ 
 
1.1. Các nguyên lý biӃn đәi điӋn sang quang
1.2. Vùng năng lưӧng
1.3. Nguӗn quang bán dүn
1.4. Mӕi nӕi p-n
1.5. Cҩu trúc dӏ thӇ
  
2.1 LASER
2.1.1 Cҩu tҥo và nguyên lý hoҥt đӝng
2.1.2 NhiӉu trong LASER
2.2 LED
2.2.1 Cҩu tҥo và nguyên lý hoҥt đӝng
2.2.2 Đһc tính phә cӫa LED
2.2.3 Cҩu trúc cӫa LED
1.Nguyên lý chung
— ^ ^
 dӵa trên 3 hiӋn
tưӧng
- HiӋn tưӧng hҩp thө (absorption)

HiӋn tưӧng hҩp thө xҧy ra khi mӝt photon có năng lưӧng hf bӏ hҩp
thө bӣi mӝt điӋn tӱ ӣ trҥng thái năng lưӧng thҩp E1. Quá trình này
xҧy ra khi năng lưӧng hf cӫa photon bҵng vӟi đӝ chênh lӋch năng
lưӧng giӳa mӭc năng lưӧng cao và mӭc năng lưӧng thҩp cӫa điӋn
tӱ (Eg=E2-E1). Khi xҧy ra hiӋn tưӧng hҩp thө, điӋn tӱ sӁ nhұn năng
lưӧng tӯ photon và chuyӇn lên trҥng thái năng lưӧng cao.
- HiӋn tưӧng phát xҥ tӵ phát (spontaneous emission)

HiӋn tưӧng phát xҥ tӵ phát xҧy khi mӝt điӋn tӱ chuyӇn trҥng thái
năng lưӧng tӯ mӭc năng lưӧng cao E2 xuӕng mӭc năng lưӧng thҩp E1 và
phát ra mӝt năng lưӧng Eg=E2-E1 dưӟi dҥng mӝt photon áng sáng. Quá
trình này xҧy ra mӝt cách tӵ nhiên vì trang thái năng lưӧng cao E2 không
phҧi là trҥng thái năng lưӧng bӅn vӳng cӫa điӋn tӱ.
HiӋn tưӧng phát xҥ tӵ phát xҧy ra tӵ nhiên do các điӋn tӱ luôn có
khuynh hưӟng chuyӇn tӯ trang thái năng lưӧng cao xuӕng trҥng thái әn
đӏnh có năng lưӧng hҩp hơn. Các photon ánh sáng do hiӋn tưӧng phát xҥ
tӵ phát tҥo ra mӝt cách ngүu nhiên theo thӡi gian và không gian. Do đó,
pha, tҫn sӕ, hưӟng truyӅn cũng như phân cӵc cӫa sóng ánh sáng đưӧc tҥo
ra cũng ngүu nhiên.
Vì vұy ánh sáng do hiӋn tưӧng phát xҥ tӵ phát tҥo ra không có tính
kӃt hӧp.
Ë  !"#$
 $
%&'('&)*

HiӋn tưӧng phát xҥ kích thích xҧy ra khi mӝt điӋn tӱ đang ӣ trҥng thái
năng lưӧng cao E2 bӏ kích thích bӣi mӝt photon có năng lưӧng hf bҵng vӟi
đӝ chênh lӋch năng lưӧng giӳa trang thái năng lưӧng cao và trang thái
năng lưӧng thҩp cӫa điӋn tӱ (Eg=E2-E1). Khi đó, điӋn tӱ sӁ chuyӇn tӯ
năng lưӧng cao xuӕng trang thái năng lưӧng thҩp hơn vào tҥo ra mӝt
photon có năng lưӧng bҵng vӟi năng lưӧng cӫa photon kích thích ban đҫu.
Photon mói đưӧc tao ra cùng tҫn sӕ, cùng pha, cùng phân cӵc cùng hưӟng
truyӅn vӟi photon kích thích ban đҫu.
Do vұy, ánh sáng do hiӋn tưӧng kích thích tҥo ra có tính kӃt hӧp
^ 
 

Ë Trong chҩt bán dүn, các


điӋn tӱ phân bӕ trong hai vùng
năng lưӧng tách biӋt nhau:
+ Vùng hóa trӏ (valence
band) là vùng năng lưӧng có năng
lưӧng thҩp và là vùng năng lưӧng
bӅn vӳng cӫa điӋn tӱ. Các điӋn tӱ
luôn có xu hưӟng chuyӇn vӅ vùng
hóa trӏ sau mӝt khoҧng thӡi gian
sӕng ӣ vùng dүn.
+ Vùng dүn (conduction
band) là vùng năng lưӧng cao hơn
cӫa các eletron. Sӵ dүn điӋn cӫa
chҩt bán dүn đưӧc thӵc hiӋn bӣi
các điӋn tӱ nҵm ӣ vùng dүn này.
^  ! "#! $
Nguӗn quang bán dүn đưӧc sӱ dөng phә biӃn trong hӋ thӕng thông tin sӧi
quang do kích thưӟc nhӓ, giá thành và tiêu hao năng lưӧng thҩp. Ngoài ra,
chúng có thӇ tҥo ra ánh sáng tҥi bưӟc sóng 1300nm và 1550nm là nơi có tán
sҳc nhӓ và suy hao thҩp.
Có hai loҥi nguӗn phát quang phә biӃn là LED và Laser Diode.

Ë  %#! "  (Light Ë "& (Light Amplification by


Emitting Diode) Stimulated Emission of Radiation)
J  
  
  !

- Có kích thuӟc nhӓ tương ӭng vӟi sӧi quang đӇ có thӇ ghép ánh
sáng vào trong sӧi quang.
- Thu nhұn tín hiӋu điӋn ngõ vào mӝt cách chính xác đӇ giҧm sӵ méo
dҥng và nhiӉu lên tín hiӋu.
- Phát ra ánh sáng có bưӟc sóng phù hӧp vӟi vùng bưӟc sóng mà
sӧi quang có suy hao thҩp và tán sҳc thҩp, đӗng thӡi linh kiӋn thu
quang hoҥt đӝng hiӋu quҧ tҥi các bưӟc sóng này.
- Có khҧ năng điӅu chӃ tín hiӋu mӝt cách đơn giҧn (như điӅu chӃ trӵc
tiӃp) trên dҧi tҫn rӝng trҧi dài tӯ tҫn sӕ âm thanh tӟi dҧi tҫn GHz.
- HiӋu suҩt ghép quang tӕt đӇ giҧm suy hao ghép tӯ nguӗn quang
vào trong sӧi quang.
- Đӝ rӝng phә hҽp đӇ giҧm tán sҳc trong sӧi quang
- Duy trì mӭc công suҩt ngõ ra әn đӏnh và không bӏ ҧnh hưӣng nhiӅu
bӣi các yӃu tӕ môi trưӡng bên ngoài.
- Giá thành thҩp và có đӝ tin cұy cao đӇ cҥnh tranh vӟi các kӻ thuұt
truyӅn dүn khác.
- Thông tin quang, ánh sáng chӍ đưӧc sӱ dөng tҥi 3 cӱa sә bưӟc
sóng 850nm,1300nm và 1550nm
- Đӕi vӟi dҧi cҩm trӵc tiӃp, phҫn đáy (có năng lưӧng thҩp) cӫa vùng
dүn nҵm đӕi diӋn vӟi phҫn đӍnh (có năng lưӧng cao) cӫa vùng hóa
trӏ. Do đó, các điӋn tӱ ӣ hai vùng này có đӝng lưӧng bҵng nhau.

- Đӕi vӟi dҧi cҩm gián tiӃp, phҫn đáy (có năng lưӧng thҩp) cӫa vùng
dүn nҵm cách xa so vӟi phҫn đӍnh (có năng lưӧng cao) cӫa vùng
hóa trӏ. Do đó, các điӋn tӱ ӣ hai vùng này có đӝng lưӧng không
bҵng nhau bҵng nhau.

=> Như vұy, chҩt bán dүn đưӧc sӱ dөng đӇ chӃ tҥo nguӗn quang
cҫn phҧi có: dҧi cҩm trӵc tiӃp và năng lưӧng chênh lӋch giӳa vùng
dүn và vùng hóa trӏ phҧi phù hӧp đӇ có thӇ tҥo ra bưӟc sóng nҵm
trong các cӱa sә bưӟc sóng hoҥt đӝng trong thông tin quang.
^ +,--Ë
Phҫn cӕt lõi tҥo ra ánh sáng là tiӃp giáp p-n và thưӡng đưӧc gӑi là
lӟp tích cӵc (hay lӟp hoҥt đӝng, lӟp hoҥt tính). Như vұy, nguӗn phát
quang bán dүn cũng có tiӃp giáp p-n như tҩt cҧ Diode bán dүn
khác. Tuy nhiên, có 2 điӇm khác biӋt giӳa chúng như sau:
w Nguӗn phát quang bán dүn đưӧc chӃ tҥo tӯ vұt liӋu có vùng cҩm
trӵc tiӃp (Direct Bandgap), tӭc là đӍnh cӫa vùng hoá trӏ xӃp thҷng
đӭng vӟi đáy cӫa vùng dүn. Do đó, mӝt điӋn tӱ và mӝt lӛ trӕng
trong cùng mӝt hưӟng có thӇ tái hӧp trӵc tiӃp đӇ tҥo thành phô ton
ánh sáng. Ngưӧc lҥi, trong vұt liӋu có vùng cҩm gián tiӃp, đӍnh cӫa
vùng hoá trӏ không xӃp hàng thҷng đӭng vӟi đáy cӫa vùng dүn.
Trong vұt liӋu này, viӋc tái hӧp xҧy ra thông qua mӝt cơ chӃ chuyӇn
dӏch phө. Mӛi mӝt sӵ tái hӧp tҥo 2 thành phҫn năng lưӧng nhӓ hơn
là ܃^ và ܃Πvӟi ƒ ܃^ ܃Π. Do ܃^và ܃Îkhông xác đӏnh đưӧc
và ngүu nhiên nên sӵ tái hӧp gián tiӃp này tҥo ra chiӅu rӝng phә
không mong muӕn.
(a)Dҧi cҩm trӵc tiӃp cӫa vұt liӋu GaAs (b)Dҧi cҩm gián tiӃp cӫa vұt liӋu Si
w Nguӗn phát quang bán dүn có cҩu trúc giam ánh sáng và ghép ánh
sáng tҥi đҫu ra cӫa nó. Khi phô ton đưӧc tҥo ra trong lӟp hoҥt đӝng
thì nó phҧi đưӧc giam trong lӟp đó nhӡ cҩu trúc dӏ thӇ kép. Sau đó,
ánh sáng đưӧc đưa ra bên ngoài mӝt cách hiӋu quҧ nhӡ thiӃt bӏ
ghép như thҩu kính hoһc sӧi quang.
^ ./01
( 2
— Mӝt cҩu trúc dӏ thӇ là mӝt mӕi nӕi cӫa 2 vұt liӋu có năng lưӧng vùng
cҩm (bandgap) khác nhau. Do đó, ngưӡi ta còn gӑi là mӕi nӕi dӏ thӇ.

Cҩu trúc dӏ thӇ


— Cҩu trúc dӏ thӇ kép có khҧ năng giam các hҥt mang (điӋn tӱ và lӛ
trӕng) và các phô tôn. ĐiӅu này đưӧc giҧi thích là do hiӋu ӭng nhҧy
mӭc năng lưӧng tҥi mӕi nӕi dӏ thӇ nên các điӋn tӱ và hҥt mang điӋn
bӏ giam trong lӟp hoҥt tính. Đӗng thӡi, do chiӃt suҩt cӫa lӟp n cao
hơn chiӃt suҩt cӫa các lӟp N và P bên ngoài nó nên nó có khҧ năng
giam các phô tôn trong lӟp hoҥt tính này, tương tӵ như nguyên lý
giam ánh sáng trong lõi sӧi quang, có chiӃt suҩt cӫa lõi lӟn hơn
chiӃt suҩt cӫa lӟp vӓ bên ngoài.
— Khi các hҥt mang và các phô tôn cùng bӏ giam mӝt cách hiӋu quҧ
trong lӟp hoҥt đӝng thì các hҥt mang sӁ tương tác mҥnh vào các
phô tôn nên tҥo công suҩt quang ra lӟn. Do đó, cҩu trúc dӏ thӇ kép
này vүn đưӧc dùng trong các LED và Laser ngày nay.
Cҩu trúc dӏ thӇ kép: (a) Sơ đӗ hình hӑc và (b) giҧn đӗ năng lưӧng
2.  
2.1 3'0(Light Amplifier by Stimulated Emission of
Radiation
4 54 6 789:3;<=>?8

@0 A
— 0' 0()B'%^C^.Ë *Ë ,D
— ;'#(0,# ) 
E0)# )0) %^C^FËGG*Ë 
— #)6'(' 
5) %^CËGG^*H 
— I JA)'9J K&^CF+
 ^ ^'(!) *+,-# )!./0"& $

Ë VӅ cơ bҧn, cҩu tҥo cӫa laser có các đһc điӇm


sau:
+ Cҩu trúc nhiӅu lӟp bán dүn p, n.
+ Ánh sáng phát ra và đưӧc giӳ trong lӟp
tích cӵc (active layer)
+ Lӟp tích cӵc rҩt mӓng, làm bҵng vұt liӋu
có chiӃt suҩt lӟn kҽp giӳa hai lӟp P và N
có chiӃt suҩt nhӓ hơn. Cҩu trúc này tҥo
thành ӕng dүn sóng.
+ Ánh sáng cӫa laser phát ra ӣ phía cҥnh
+ Ӣ hai đҫy lӟp tích cӵc là hai lӟp phҧn xҥ
R<^. Cҩu trúc này tҥo thành 
 !
+ Ánh sáng đưӧc đưa ra ngoài qua mӝt
phҫn đưӧc cҳt nhҹn cӫa mӝt mһt phҧn xҥ
3 )">L
M3'0 dӵa trên hiӋn tưӧng phát xҥ
kích thích và cӝng hưӣng sóng ánh sáng khi lan truyӅn trong laser.

— Ë   !" #$
 $
 các điӋn tӱ kích thích photon ánh
sáng tҥo ra photon thӭ 2. 2 photon này tiӃp tөc quá trình phát xҥ
kích thích đӇ tҥo ra nhiӅu photon nӳa theo cҩp sӕ nhân. Các photon
đưӧc tҥo ra có tính kӃt hӧp. => ánh sáng đưӧc khuӃch đҥi.
— -  
L N O  các ánh sáng có tҫn sӕ
thӓa điӅu kiӋn vӅ pha cӫa hӕc cӝng hưӣng thì mӟi có thӇ lan truyӅn
và cӝng hưӣng trong hӕc cӝng hưӣng. Do đó sӕ sóng ánh sáng do
laser phát xҥ bӏ giӟi hҥn, giҧm đӝ rӝng phә so vӟi LED.
 )" L
Ë Cҩp nguӗn: Phân cӵc thuұn cho Laser
Ë hi Laser đưӧc cҩp nguӗn đúng thì điӋn tӱ tӯ bán dүn N và lӛ trӕng tӯ
bán dүn P dưӟi tác dөng cӫa điӋn tӯ trưӡng do nguӗn E tҥo ra sӁ dӏch
chuyӇn vào lӟp tích cӵc.

Hình Î.Î.Î:Sơ đӗ nguyên lý hoҥch đӝng cӫa LASER


+ Tҥi lӟp tích cӵc điӋn tӱ sӁ tái hӧp vӟi lӛ trӕng tӑa ra ánh sáng. Ánh sáng đưӧc
tҥo ra sӁ lan truyӅn trong lӟp tích cӵc gһp các gương phҧn xҥ ánh sáng tҥi các
gương sӁ kích thích các điӋn tӱ tái hӧp vӟi lӛ trӕng trong lӟp tích cӵc tҥo thêm
lưӧng ánh sáng mӟi. Ánh sáng đưӧc tҥo ra sӁ có mӝt phҫn qua gương ^ đӇ tҥo
vào sӧi quang.

Hình 2.2.3 (a) Hình 2.2.3 (b)


Hình 2.2.3 (a): Sӵ tái hӧp giӳa lӛ trӕng Hình 2.2.3 (b): Sӵ phҧn xҥ nhiӅu lҫn cӫa
và electron phát ra photon ánh sáng photon giӳa hai gương trong hӕc cӝng
hưӣng

+ Nhӡ quá trình phҧn xҥ ánh sáng trong lӟp tích cӵc đã kích thích các điӋn tӱ vӟi
các lӛ trӕng cho nên công suҩt ánh sáng do Laser phát ra rҩt lӟn so vӟi LED
/01

Cҩu trúc cӫa LASER tương tӵ như LED nhưng phӭc tҥp
hơn, phҫn lӟn vì yêu cҫu thêm vӅ viӋc giam giӳ dòng
điӋn trong mӝt hӕc cӝng hưӣng nhӓ.(Fabry Perot)

Trong hӕc cӝng hưӣng Fabry Perot cӫa điôt LASER, có


mӝt bӝ phұn các gương phҧn chiӃu đưӧc đӏnh hưӟng.
Các mһt gương đưӧc tҥo ra bҵng 2 mһt chҿ tách tӵ
nhiên cӫa tinh thӇ bán dүn

Mөc đích cӫa các gương này là đӇ cung cҩp sӵ hӗi tiӃp
quang theo hưӟng chiӅu dài, và đӇ bù lҥi sӵ tәn thҩt
quang trong hӕc cӝng hưӣng.
¼  
"#  $%  ! $& !
  ' (  ! ") '* + & 
'* + 
 (  
"# '* + , - . /

  +*   "0


 &  ' + ' ( & 1  !
"#
. /
   "0 . 2
, . , ' &
  
&- &  '* 3 ! &
4 5
 6 '* + & "0 &  . ! +* 
"0 &  J &
4 ! 7    !
.*  5 6 '* + $% $  5 $" &

8
&- ! $" &- ! / 9 ' ( - ! 
  :-;-<=
wMӝt sӕ loҥi laser đơn mode

— Laser DFB( Distributed Feedback)

Cҩu tҥo cӫa Laser DFB có cҩu trúc dӏ thӇ kép


— Laser DBR ( Distributed Bragg Reflector)

Cҩu trúc Laser DBR


— Laser hӕc kép C3

Cҩu trúc Laser C3 gӗm 2 lӟp tích cӵc


— Laser hӕ lưӧng tӱ

Cҩu trúc nhiӅu mӭc năng lưӧng rӡi rҥc cӫa Laser hӕ lưӧng tӱ
 ^ #1! "& 

Ë NhiӉu lưӧng tӱ (quantum noise) là loҥi nhiӉu đưӧc tҥo ra do sӵ ngүu nhiên
và rӡi rҥc trong quá trình phát xҥ photon ánh sáng
+ Tҫn sӕ điӅu chӃ cӫa tính hiӋu quang: tҫn sӕ càng cao ҧnh hưӣng càng lӟn
+ Nguӗn quang đa mode hay đơn mode: ҧnh hưӣng nhiӅu hơn đӕi vӟi laser
đa mode. Đây là ưu điӇm cӫa nguӗn quang đơn mode so vӟi nguӗn quang
đa mode khi sӱ dөng trong các hӋ thӕng truyӅn dүn quang tӕc đӝ cao.
+ Dòng điӋn phân cӵc: nhiӉu giҧm khi dòng điӋn phân cӵc lӟn hơn dòng
ngưӥng cӫa laser
Ë Sӵ không әn đӏnh cӫa nguӗn quang xҧy ra do:
+ Nguӗn quang chҩt lưӧng kém hoһc do suy giҧm theo thӡi gian sӱ dөng.
+ Đһc tính kӻ thuұt cӫa nguӗn quang thay đәi khi dòng điӋn cung cҩp thay
đәi
Ë Sӵ phҧn xҥ cӫa ánh sáng vào nguӗn quang do ánh sáng phҧn xҥ ngưӧc vӅ
tҥi các bӝ nôi ( connector), mӕi hàn hay do tán xҥ Rayleigh (do sӵ không
tinh khiӃt cӫa thӫy tinh) xҧy ra trong sӧi quang. hi đó, ánh sáng phҧn xҥ
sӁ đưӧc khuӃch đҥi trong vùng tích cӵc và phát xҥ ra ngoài laser cùng vӟi
tín hiӋu quang, gây ra nhiӉu.
Ë NhiӉu thành phҫn (partition noise) trong các nguӗn quang đa mode xҧy ra
khi các mode đưӧc phát ra không әn đӏnh. Sӵ thay đәi cӫa nhiӋt đӝ làm
thay đәi phân bӕ công suҩt giӳa các mode dӑc (longitudinal mode). ĐiӅu
này làm tăng tán sҳc trên đưӡng truyӅn
2. ThiӃt bӏ phát quang
 "  "#! !! 
 ^'(!) *+,-# )!./
'(!)
LED đưӧc phát triӇn tӯ diode bán dүn, hoҥt đӝng dӵa trên tiӃp giáp
pn đưӧc phân cӵc thuұn. Quá trình phát xҥ ánh sáng xҧy ra trong LED dӵa
trên hiӋn tưӧng phát xҥ tӵ phát.
Gӗm 3 lӟp bán dүn loҥi P,N và lӟp tích cӵc ӣ giӳa
Trên thӵc tӃ LED có cҩu trúc phӭc tҥp hơn, gӗm nhiӅu lӟp bán dүn đӇ
áp ӭng đӗng thӡi các yêu cҫu kӻ thuұt cӫa mӝt nguӗn quang.
, - # )! ./$
Ë Cҩp nguӗn: phân cӵc thuұn cho
LED, nӕi Anot vào điӋn áp dương và
atot vào điӋn áp âm

Ë hi LED đưӧc cҩp nguӗn đúng thì


giӳa Anot và atot sӁ có điӋn trưӡng
vӟi chiӅu hưӟng tӯ Anot đӃn atot.
Dưӟi tác dөng cӫa điӋn trưӡng này
các điӋn tӱ bán dүn N dӏch chuyӇn
vào lӟp tích cӵc và các lӛ trӕng cũng
dӏch chuyӇn tӯ bán dүn P+ vào lӟp
tích cӵc. Tҥi lӟp tích cӵc điӋn tӱ sӁ
tái hӧp vӟi lӛ trӕng tҥo ra ánh sáng.
Ánh sáng thông qua lӟp bán dүn N đi
vào sӧi quang.
 23!4#%#50" 
— Diode phát quang LED là nguӗn phát ra ánh sáng không kӃt hӧp khi
chúng đưӧc phân cӵc bҵng điӋn áp thuұn hoһc nguӗn dòng. Ánh
sáng không kӃt hӧp là ánh sáng có pha thay đәi ngүu nhiên theo
thӡi gian, do quá trình tái hӧp điӋn tӱ lӛ trӕng xҧy ra đӝc lұp. Nghĩa
là pha và tҫn sӕ cӫa mӝt phô tôn tҥo ra tӯ sӵ tái hӧp cӫa mӝt cһp
điӋn tӱ và lӛ trӕng này sӁ khác pha và tҫn sӕ cӫa mӝt phô tôn tҥo ra
tӯ sӵ tái hӧp cӫa mӝt cһp điӋn tӱ và lӛ trӕng khác. Vì vұy, ánh sáng
LED có phә trҧi rӝng.
— Đӝ rӝng phә cӫa LED cũng phө thuӝc vào cҩu trúc cӫa bӝ ghép
quang, nơi mà ánh sáng phát ra tӯ lӟp hoҥt tính.
— Có hai kiӇu cҩu trúc bӝ ghép quang khác nhau tương ӭng vӟi Diode
phát xҥ mһt và phát xҥ cҥnh.
Đһc điӇm
— Diode phát xҥ mһt có vùng ghép quang lӟn hơn nên dӉ
giao tiӃp vӟi sӧi quang bên ngoài. Ngoài ra, nó dӉ toҧ
nhiӋt hơn vì có lӟp làm mát gҫn vӟi lӟp hoҥt tính
— Trong Diode phát xҥ cҥnh, do có cҩu trúc ӕng dүn sóng
ngang nên ánh sáng ra hӧp vӟi trөc dӑc cӫa lӟp hoҥt
tính mӝt góc xҩp xӍ 30 đӝ.
— Diode phát xҥ mһt có vùng ghép quang lӟn hơn nên dӉ
giao tiӃp vӟi sӧi quang bên ngoài. Ngoài ra, nó dӉ toҧ
nhiӋt hơn vì có lӟp làm mát gҫn vӟi lӟp hoҥt tính
Đӝ rӝng đưӡng
Đӝ rӝng đưӡng là đӝ rӝng phә cӫa phә tương ӭng vӟi mӭc nӱa
công suҩt cӵc đҥi, nghĩa là đӝ rӝng giӳa 2 điӇm có công suҩt bҵng
50% công suҩt đӍnh.

BiӇu thӭc liên hӋ giӳa bưӟc sóng và tҫn sӕ đưӧc biӇu diӉn:

 Trong đó: C là vұn tӕc truyӅn cӫa ánh sáng.

Đҥo hàm hai vӃ theo ta đưӧc: 
 =
 Î

Gӑi Ü là đӝ rӝng đưӡng thì đӝ rӝng phә Ü đưӧc xác đӏnh :


Ü
Ü  Î

Ü
tương tӵ : Ü Î

Ví dө: Đӝ rӝng đưӡng cӫa LED AlGaAs xҩp xӍ bҵng 30nm. Hoҥt đӝng ӣ bưӟc
sóng bҵng 870nm thì tương ӭng vӟi đӝ rӝng đưӡng như sau:

Ü 3Õ^Õ 
Ü  Î 3^Õ Î
 ^ÎÕÕÕV 
 Õ^Õ 

=> Đӝ rӝng phә 12.000 GHz là quá lӟn so vӟi hҫu hӃt các băng tҫn cơ sӣ
cӫa các tín hiӋu. Do đó, loҥi Diode này không dùng đӇ điӅu chӃ tín hiӋu theo
phương pháp điӅu tҫn và điӅu pha đưӧc.
Đӝ rӝng phә
— Đӝ rӝng phә cӫa LED phө thuӝc vào vұt liӋu, nhiӋt
đӝ, mӭc đӝ pha tҥp.
Î!
Đӕi vӟi LED AlGaAs, đӝ rӝng phә xҩp xӍ bҵng: Ü k

3!
Đӕi vӟi LED InGaAsP thì xҩp xӍ bҵng: Ü k

Trong đó: k là hҵng sӕ Boltzmann ! ^,3 .^Õ Î3


T nhiӋt đӝ đưӧc tính trong đơn vӏ Kenvin
h là hҵng sô Planck 6,6Î.^Õ 34
9$(P đӕi vӟi LED AlGaAs hoҥt đӝng ӣ nhiӋt đӝ 3ÕÕÕ thì đӝ
rӝng phә đưӧc tính như sau:

Î! Î.^,3 .^Õ =Î3.3ÕÕ


Ü k =34
^Î.4ÕÕ 
6,6Î.^Õ

Vұy: diode phát quang LED là nguӗn phát ra ánh sáng không kӃt hӧp, có đӝ
rӝng phә lӟn nên thưӡng đưӧc dùng cho các hӋ thӕng thông tin quang có tӕc
đӝ bít không vưӧt quá 200 Mbít/s, trong các mҥng nӝi hҥt, khoҧng cách truyӅn
dүn ngҳn.
LED có ưu điӇm là giá thành thҩp, công suҩt quang đҫu ra ít phө thuӝc vào
nhiӋt đӝ và thưӡng chúng có mҥch điӅu khiӇn đơn giҧn.
 '(!6" 
— LED đưӧc chia làm bӕn loҥi:
Ë LED planar (planar LED)
Ë LED dome (dome LED)
Ë LED phát xҥ mһt SLED (surface LED)
Ë LED phát xҥ cҥnh ELED (edge LED)
Trong 4 loҥi LED này, LED planar và LED dome không đưӧc
sӱ dөng trong thông tin quang vì cho dù có cҩu tҥo đơn nhưng
hai loҥi LED này có vùng phát quang rӝng, ánh sáng phát ra
không có tính đӏnh hưӟng đӇ có thӇ ghép ánh sáng vào trong
sӧi quang mӝt cách hiӋu quҧ. Thay vào đó, hai loҥi LED này
đưӧc sӱ dөng trong các ӭng dөng hiӇn thӏ, quang báo trong các
thiӃt bӏ điӋn tӱ, TV, đèn bҧng hiӋu «
" %#!7)3!"  8 " 
là loҥi LED có ánh sáng đưӧc phát ra ӣ
phía mһt cӫa LED, đưӧc gӑi là LED
Burrus do cҩu trúc cӫa LED đưӧc chӃ
tҥo đҫu tiên bӣi Burrus và Dawson.
Ë Trong cҩu trúc này, vùng phát xҥ ánh
sáng (vùng phát quang) cӫa LED đưӧc
giӟi hҥn trong mӝt vùng hҽp bҵng cách
sӱ dөng mӝt lӟp cách điӋn đӇ hҥn chӃ
vùng dүn điӋn cӫa tiӃp xúc P. Do đó,
tҥi vùng tích cӵc cӫa LED có mұt đӝ
dòng điӋn cao dүn đӃn hiӋu suҩt phát
quang lӟn.
Ë Ánh sáng cӫa SLED đưӧc đưa vào
trong sӧi quang tҥi phía mһt tiӃp xúc
N. Tҥi đây, tiӃp xúc N và lӟp nӅn N
đưӧc cҳt bӓ đi mӝt phҫn có kích thưӟc
tương ӭng vӟi sӧi quang. Bҵng cách
này sӁ hҥn chӃ đưӧc sӵ hҩp thө photon
trong lӟp N và tăng hiӋu suҩt ghép ánh
sáng vào trong sӧi quang.

Ë Tuy nhiên, vүn có mӝt phҫn lӟn năng lưӧng ánh sáng đưӧc phát ra ngoài vùng đһt
sӧi quang. Do đó, hiӋu suҩt ghép ánh sáng vào sӧi quang cӫa SLED không cao, thҩp
hơn so vӟi ELED.
" %#!7))# "  
"  là loҥi LED có ánh
sáng ӣ phía cҥnh cӫa LED.
Ë Trong cҩu trúc này, các điӋn
cӵc tiӃp xúc (bҵng kim loҥi)
phӫ kín mһt trên và đáy cӫa
LED. Ánh sáng phát ra trong
lӟp tích cӵc (active layer) rҩt
mӓng. Lӟp tích cӵc này đưӧc
làm bҵng chҩt bán dүn có
chiӃt suҩt lӟn đưӧc kҽp giӳa
bӣi hai lӟp bán dүn P và N có
chiӃt suҩt nhӓ hơn.
Ë Cҩu trúc này hình thành mӝt
ӕng dүn sóng trong ELED.
Do vұy, ánh sáng phát ra ӣ
lӟp tích cӵc đưӧc giӳ lҥi và
lan truyӅn dӑc theo trong ӕng
dүn sóng này. Ӄt quҧ là, ánh
sáng đưӧc phát ra ӣ hai đҫu
ӕng dүn sóng, tӭc là phát xҥ ӣ ËVӟi đһc điӇm cҩu trúc như vұy, ELED có vùng phát
phía cҥnh cӫa LED. Sӧi sáng hҽp và góc phát quang nhӓ. Do đó, hiӋu suҩt
quang sӁ đưӧc đһt ӣ mӝt đҫu ghép ánh sáng vào sӧi quang lӟn hơn so vӟi SLED.
cӫa lӟp tích cӵc đӇ ghép ánh
sáng vào.
So sánh: " 
"9 :
Ë Hoҥt đӝng theo cơ chӃ phát xҥ kích thích Ë Hoҥt đӝng theo cơ chӃ phát xҥ tӵ phát
Ë Phát ra ánh sáng kӃt hӧp Ë Phát ra ánh sáng o kӃt hӧp
Ë Có cҩu trúc dӏ thӇ kép đӇ giam hҥt mang trong Ë Có cҩu trúc dӏ thӇ kép đӇ giam hҥt mang
buӗng cӝng hưӣng trong buӗng cӝng hưӣng
Ë Có Î gương phҧn xҥ +cơ chӃ bơm đӇ giam và
Ë hông có gương phҧn xҥ
khuӃch đҥi photon tҥo ra ánh sáng kӃt hӧp
cưӡng đӝ cao
Ë Có phә hҽp: vài nm Ë Có phә rӝng: vài chөc nm
Ë công suҩt phát xҥ cao(vài chөc mW) Ë Có công suҩt phát xҥ thҩp (vài mW)
- Thưӡng đưӧc sӱ dөng cho các thiӃt bӏ đӗng Ë Thưӡng đưӧc sӱ dөng cho truyӅn quang cӵ
trөc ly ngҳn và truyӅn trên cáp quang đa mode
Ë Chӫ yӃu là các hӋ thӕng thông tin quang có
Ë Chӫ yӃu là các hӋ thӕng thông tin quang có
tӕc đӝ bit lӟn hơn ^ÕÕbit/s
tӕc đӝ bit nhӓ hơn hoһc bҵng^ÕÕbit/s
Ë hó chӃ tҥo,chi phí cao phө thuӝc vào nhiӋt Ë DӉ chӃ tҥo, giá thành thҩp, công suҩt quang
đӝ đҫu ra ít phө thuӝc vào nhiӋt đӝ
Nhұn xét :
Cҩu trúc cӫa LED càng phӭc tҥp thì công
suҩt phát càng cao, góc phát sáng càng hҽp,
thӡi gian chuyӇn càng nhanh.