You are on page 1of 16

 


 
 

  


M 
M  
Ô Ô
Ô 
 
 
ë m 
  
 
  
ë      
 
 
 

w
 i
ë m  
  
 
ë m 
 
  
    
 
 

ë   
  

 
  

  
ë  
  
   

 

  
 

m
 w
Ô 
ë     

  
i

ë 
 
 
  
 

  
i

ë     

 

  
   ii

ë ! " #i#


    
 
 
 i

ë    # 


  
 
 i
m m

 
ë ! ! !
@ 
  

     
 
 
ë  @     
       
 
ë ! @       
   
 
ë 
 !
@    
 
      
  
  

m m


ë !
     
   
  !
    
   
ë 
! 
!@ "  

   ! 
     
    !  
  
     !   

 
m w 
m

ë › 
  Π  

Π
   
 Π  
 
    
 

  
ë — 
 

 
  
     

 


  Π 
 

      ë M 


  
  
    
 Œ

 
 

Π  
  
  
   Œ
   

Ô
ë National Policy on Child Labour 

  i
ë M     
$ 
 
 


i
ë M   
 % i 

    
ë &     


 
   ' 


 

O


 


 
m
 
ë u  
 
      
m  
    # m ( )M  
 * +
ë % 
    

 

 
   
  

 

 
  
 

ë &  % 
      
  
    
 
 

 

 

ë % 
    

   

        
 


u C LD LABOUR
(Prohibition and Regulation) ACu 1986
ë OBJCuu       ,
 
  
      ,

ë DNuONm -m 

  
  
  

i
ë APPLCABLu " 
  
ë JL OLDA 
   
 i
ë OURS AND PROD O JOR u   
 
" 
  
ë
    
  
   

ë 
  i. 
  /   
ë Mii ii
ë . 
 /    i
u C LD LABOUR
(Prohibition and Regulation) ACu 1986
ë PNALuS
ë Section-3 shall be punishable with imprisonment which shall
ë not be less than three months which may extend to one year or with fine
ë which shall not be less than ten thousand rupees but which may xtend
to twenty thousand rupees or with both .
ë section (3) shall be punishable with imprisonment for a term which shall
not be less than
ë six months but which may extend to two years.
ë Any other violations under the Act shall be punishable with simple imprisonment
ë which may extend to one month or with fine which may extend to ten thousand
ë rupees or with both.
m 

u  
m    

 

*& 

  

! 
   0