SEMESTER 2

SUMBER SYARIAH ISLAM

Disediakan oleh : Nadia Nursyahirah Binti Noor Shiam M10A

AsAsSunnah AlAl- Quran ¶Ijmak

Sumber Syariah Islam
AlAl-Istihsan Masolihul Mursalah

Qias AlAl-Istishab

AlAl-Quran
Sumber perundangan Islam yang pertama Kalam Allah Mukjizat Nabi Muhammad Diturunkan di Mekah dan Madinah Mengandungi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah ‡ Terdapat dua jenis ayat ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
± Ayat Makki ± Ayat Madani

Ayat Makki
‡ Dasar-dasar syariat ‡ Amalkan akhlak mulia ‡ Amar makruf, nahi mungkar ‡ Ayat tentang ibadah tetapi tidak sebegitu terperinci seperti ayat Madani

Ayat Madani
‡ Terperinci tentang jual beli, sewaan dan riba. ‡ Mengandungi hal-hal keluarga

AlAl-Hadis
‡ As-Sunnah : perkara yang lahir dari Nabi Muhammad sama ada kata-kata, perbuatan atau pengakuan. ‡ Fungsi:
± Penyokong Al-Quran ± Menjadi penerang yang mujmal di dalam AQuran ± Menerangkan perkara yang tidak mempunyai hukum mutlak dalam Al-Quran.

Bahagian Sunnah
SUNNAH QAULIYAH Pertuturan Nabi Muhd SAW mengikut tuntutan perundangan dan kesesuaiannya.

SUNNAH FI LIYAH Perbuatan syar i yang terhasil daripada Nabi Muhd SAW.

SUNNAH TAQRIRIYAH Perkara yang didiamkan Nabi Muhd SAW tanpa dilarangnya dan baginda hanya mampu memberikan teguran.

Kata ijma hendaklah sepakat para ulama di satu-satu zaman.

Kata sepakat terbit dari para mujtahid

Syarat Ijma

Berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW

Kata sepakat hendaklah didapati dari semua mujtahid

AlAl-Qias
Istilah : Bahasa: Mengkadar atau mengukur sesuatu Menyamakan satu perkara yang tidak terdapat nas hukumnya dengan perkara yang ada nas hukum syara 

Contoh:  Hukum minum arak (khamar) Hai orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (korban untuk) berhala, mengudi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu berjaya (surah al-maidah 90)

Al - Istihsan
‡ Bahasa :
± mengira sesuatu dengan baik

‡ Istilah :
± Berpaling dalam hukum satu-satu masalah daripada contoh hukum yang terdapat pada perkara lain.

Al-Istishab
tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut

Masalih Mursalah
Bahasa
Mencari kemaslahatan dan kebaikan

Istilah
Menentukan hukum bagi satu-satu perkara yang tidak terdapat nas daripada Al-Quran, Sunnah dan Ijma berdasarkan pemilitian maslahat.

SYARAT MASALIH MURSALAH
Maslahat mestilah umum Maslahat itu perkara hakiki dan bukan khayalan Tidak bercanggah dengan hukum yang sudah tetap

Urf (Uruf)
‡ Perkara biasa dilakukan oleh manusia dan diamalkan di dalam kehidupan mereka ‡ Kata-kata atau perbuatan yang dilakukan sehingga lekat di dalam jiwa mereka dan diterima akal mereka.

RUJUKAN
1. http://rismaalqomar.wordpress.com/2010/0 3/05/sumber-hukum-islam-istishab/ 2. Shalaby Ahmad, Sejarah Perundangan Islam, Singapura : Pustaka Nasional, 1986 3. Sarnap Fadilah, Perundangan Islam Sejarah Perkembangan, Sumber dan Mazhabnya, Malaysia : PERNIAGAAN JAHABERSA, 1998

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.