JUAL BELI

PENJUAL

BARANG

RUKUN JUAL BELI

HARGA PEMBELI

LAFAZ (IJAB DAN KABUL)

Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya.SYARAT PENJUAL DAN PEMBELI ‡ Cukup umur atau baligh ( tidak sah dengan kanak-kanak).Firman Allah: ‡ Maksudnya:Dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa). maka serahkanlah kepada mereka hartanya dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum mereka dewasa«(An-Nisa:6) ‡ Menurut Mazhab Hanbali dan Hanafi SAH jual beli kanak-kanak sudah mumayyiz sekiranya barangan yang dijual belikan kecil nilainya Cth:beli sekilo gula/sabun .

‡ Penjual dan pembeli adalah waras.Firman Allah SWT: . ‡ Penjual dan pembeli bebas dari sebarang ikatan. janganlah kamu makan (gunakan) hartaharta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu. kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu«(An-Nisa¶:29) .(tidak dipaksa). judi dan sebagainya). ‡ Maksudnya:Wahai orang-orang yang beriman. : Maksudnya:Tidak dikira salah atau tidak dipertanggungjawabkan terhadap tiga jenis manusia:orang gila yang hilang kewarasannya hingga pulih.Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud: .terhadap orang yang tidur hingga jaga dan terhadap kanak-kanak hingga baligh. . .

Tidak sah jual beli dengan hamba .‡ Pembeli mestilah islam sekiranya barang yang dijual itu adalah ayat al-Quran dan Hadith ‡ ‡ Tidak boleh menjual senjata kepada musuh islam Merdeka.

PENGERTIAN HUKUM JUAL BELI ISTISNA HIKMAH .

APA ITU JUAL BELI ISTISNA ? ‡ Jual beli yang dipersetujui di antara pembuat barangan yang ditempah dengan pembeli. .Lalu pembuat itu membuat sebagaimana yang dikehendaki dengan menggunakan kulit yang ada padanya. ‡ Barangan yang hendak ditempah itu disebut kadar dan jenisnya ‡ Bahan yang hendak digunakan juga mestilah bahan yang ada pada pembuat atau mampu diperolehinya ‡ Pembeli akan menentukan kadar dan bentuk yang dikehendakinya manakala pembuat akan membuat persetujuan dan kereleaan kedua-dua belah pihak ‡ Jual beli jenis ini banyak terdapat pada zaman sekarang. ‡ Contohnya:seorang pembeli hendakkan pembuat membuat kasut kepadanya.Ia mengkehendaki kasut itu diperbuat daripada kulit buaya atau kulit lembu.

Jual beli ini banyak dilakukan pada zaman sekarang.Namun begitu.sekiranya jual istisna¶ yang dilakukan tidak menepati jual beli salam hukumnya adalah batal dan haram.maka jual beli cara ini adalah BATAL.apabila barang sudah siap.barulah harga dibayar.sekiranya ia menepati syarat tersebut. .HUKUM ULAMA YANG MENGHARUSKAN ‡ Mereka mempunyai syarat dah hujah tertentu ± Sah dan harus dilaksanakan jika bertepatan dengan syarat jual beli salam ± Imam Hanafi-sah kerana manusia amat berhajat kepada barang tertentu sedangkan ia belum mempunyai cukup wang.Pendapat ini merupakan pendapat Imam AsSyafi¶i.menurut pendapat mazhab ini.atau bayar secra beransuransur sehinggagalah barang itu siap.maka akad jual beli istisna¶ harus hukumnya kerana tidak ada sebarang bentuk penipuan dan terbentuknya saling reda meredhai antara penjual dan pembeli ‡ ‡ ULAMA YANG TIDAK MENGHARUSKAN Bagi mereka.kadar san sifatnyayang dipersetujui bersama  Kesimpulannya.Menurutnya. .jual beli ini sah menurut beliau apabila ia menpati syarat tertentu iaitu-diterangkan harga.sesiapa yang yang tidak membayar harga barang yang ditempah itu semasa majlis akad atau mereka hanya membayar sebahagian sahaja dan menjelaskan bakinya setelah barang siap.

Antaranya ialah: Pembeli dapat menjelaskan bayaran secara beransur-ansur Pembeli dapat memperoleh barang dengan cepat walaupun belum mempunyai wang yang mencukupi Penjual dan pengusaha dapat menggunakan sebahagian daripada cengkeram oembeli sebagai tambahan modal perusahaannya . Mengeratkan saling bantu membantu sesama manusia Memupuk rasa bertanggungjawab dan amanah dalam muamalat .HIKMAH ‡ Bagi pendapat ulama¶ yang mengharuskan jual beli ini.ia dapat memberi beberapa manfaat dan faedah.

a.Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Jabir: : .w telah menegah daripada ‡ Walaubagaimanapun.Ia tidak sah kerana tidak dapat diketahui kadar dan tidak dapat ditentukan penyerahannya.dalam keadaan lain hukumnya adalah sunat bagi sesiapa yang mempunyai binatang jantan untuk dipinjamkan kepada orang lain supaya mengawan dengan tujuan untuk membiakkan ternakan . ( menjual air benih binatang ) Terjemahan:Rasululullah s.JENIS JUAL BELI HARAM SERTA TIDAK SAH ‡ Jual air benih binatang ternakan.

) Terjemahan:Rasulullah s. ( anak yang masih dalam kandungan ibunya.‡ Jual anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya.a. cth:menjual burung di dara atau ikan dalam lautan .Sebagaimana hadith Nabi riwayat Bukhari: ( ) Terjemahan:Jangan kamu menjual buah-buahan sehingga jelas masaknya ‡ Tidak boleh jual benda yang tidak boleh dilihat atau tidak boleh diterima.kecuali setelah nyata kadar dan baiknya.w telah melarang menjual ‡ Jual buah yang masih diatas pokok.Sebagaimana hadith riwayat Ibn Umar: : .

.seperti berkata:´Aku jual rumahku ini dengan syarat engkau jual kereta engkau kepadaku.Sebagaimana hadith Nabi yang bermaksud:Janganlah kamu jual sesuatu yang kamu beli sebelum kamu terimanya. ‡ Tidak menjual bersyarat. ‡ Tidak sah dan haram menjual sesuatu barangan yang baru dibeli tetapi belum diterima kerana barangan itu belum lagi menjadi milik sempurna.´ ‡ Tidak sah dan haram jual sesuatu dengan syarat hutang.‡ Tidak sah menjual daging.hati atau limpa dan sebahagiannya dengan binatang lain.sama ada sama jenis atau tidak.Cth:Tidak sah menjual hati lembu dengan kambing dan lainnya.

tanpa adanya lafaz ijab dan qabul. Contohnya:seseorang itu mengambil barangan dan membayar barangannya tanpa lafaz ijab dan qabul ‡ Jual beli ini juga dikenali dengan jual beli layan diri seperti yang terdapat di pasaraya .JUAL BELI MU ATAH( ) Pengertian Jual Mu atah ‡ Jual mu atah ialah kedua belah pihak bersetuju di atas sesuatu penetapan harga.

2. Menurut Imam Syafi¶i-jual beli bentuk ini tidak sah kerana sesuatu jual beli itu mestilah ada lafaz ijab dan qabul sama ada dengan lafaz jelas atau secara sindiran.iaitu: Mengikut pendapat jumhur ulama¶ iaitu Hanafi.Maliki dan Hanbali mengatakan jual beli ini sah dan harus dengan syarat tertentu yang diharuskan oleh syara¶. Ulama¶ mujtahid berselisih pendapat tentang hukum jual secara mu¶atah.HUKUM ‡ 1. -Hujah dan pendapat mereka di mana dari segi adat dan kebiasaan amalan masyarakat dan penggunaannya adalah wujud reda meredai antara pembeli dan penjual.Hadith Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibn Majah: Terjemahan:Sesungguhnya jual beli itu tidak sah kecuali dengan adanya keredaan .

seperti Imam Nawawi. ‡ Menurutnya lagi.‡ Keredaan yang dimkasudkan ialah mesti ditunjukkan dengan lafaz tidak memadai dengan saling beri memberi. .Baghawi dan Mutawwali mengatakan hukum jual beli menjadi dah walau pun tidak dibuktikan dengan lafaz kerana ia sudah menjadi adat kepada manusia tanapa lafaz ijab dan qabul tetapi saling berterimaan.terdapat segelintir pengikut Syafi¶I. ‡ Namun.keredaan sebenarnya adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati seseorang yang tidak diketahui oleh orang lain.

bayaran cengkeram tadi akan menjadi hibah atau sebagai pemberian percuma kepada penjual.barulah dikira sempurna harga barang tersebut dan sempurna sebagai miliknya. . ‡ Jika pembeli tidak dapat membayar baki bayarannya.JUAL BELI URBUN (BAYAR CENGKERAM) ‡ Jual beli µUrbun ialah menjual sesuatu barangan dengan syarat membayar sebahagian daripada harga barangan tersebut. ‡ Jika pembeli dapat menjelaskannya.

HUKUM JUAL BELI URBUN Mengikut konsep asal jual beli urbun adalah BATAL dan TIDAK SAH. .kerana ia adalah suatu perkara yang mengandungi unsur-unsur penipuan dan kezaliman.

PENDAPAT ULAMA ULAMA YANG MENGHARAMKANNYA ‡ Jumhur Ulama¶ mengatakan jual beli ini adalah haram.Nabi telah mengharuskannya. ‡ . Antaranya ialah berdasarkan dalil hadith dimana telah diriwayat seorang sahabat iaitu Zaid Ibn Aslam yang telah bertanya Nabi tentang jual beli µUrbun.Imam Hanafi mengatakan ia adalah fasid. ‡ Pengharaman bentuk ini juga kerana semasa akad diletakkan syarat.Ia berdasarkan hujah dan dalil tertentu.andainya ia tidak disyaratkan semasa akad dan penjual meminta bayaran µurbun selepas akad adalah tidak mengapa ULAMA YANG MENGHARUSKANNYA ‡ Menurut pendapat Imam Ahmad.jual µurbun adalah sah dan harus.Ada lagi 2 sebab: a) Kerana dalam urusan ada syarat hibah b) Pemberian cengkeram secra tidak ikhlas dan terpaksa.Mereka berpendapat haram kerana: ‡ Nabi sendiri melaran jual beli cara µurbun kerana termasuk dalam penipuan dan memakan harta orang lain dengan tidak halal.

PERSOALAN SEMASA SEWA BELI SIMPANAN DENGAN FAEDAH PINJAMAN DENGAN FAEDAH .

‡ Memberi pinjaman denga tidak mengambil apa-apa tambahan itu leboh dikenali dalam istilah ekonomi islam dengan Qard al-Hassan. ‡ Perkhidmatan ini memang berlaku dan dilaksanakan oleh Bank Islam Malaysia Sendirian Berhad dan YAPEIM (Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia) .PINJAMAN DENGAN FAEDAH ‡ Islam menggalakkan orang yang kaya atau sesiapa sahaja yang mempunyai lebihan harta supaya membantu mereka yang tidak berkemampuan untuk berusaha dan perlukan modal untuk urusan muamalat mereka.atau pinjaman tanpa faedah atau juga dikenali dengan pinjaman yang baik.

PINJAMAN BANK ‡ Bank-bank perdagangan lain selain bank Islam mengamalkan pinjaman dengan faedah. . ‡ Pihak bank akan mengambil faedah dan keuntungan bagi pihaknya terlebih dahulu kemudain barulah dikira bayaran hutang ‡ Jumlah hutang akan meningkat apabila terlebih tempoh bayarannya walaupun sehari.menindas dan membawa kemudaratan kepada peminjam yang sudah tertekan dan terdesak. ‡ Pinjaman yang dilaksankan oleh bank perdagangan sekarang ini merupakan salah satu daripada unsur riba¶ serta menzalimi.

HUKUM PINJAMAN DENGAN FAEDAH ‡ Pinjaman bentuk ini adalah HARAM DAN DOSA BESAR.baik bagi pemberi dan pengusaha yang ingin mencari modal perusahaan mereka dan pemberi pinjam yang ingin mendapat keuntungan .

3.Contohnya:seseorang yang meminjam RM10 000 untuk membeli kereta dan dibayar balik pinjaman dgn melebihi kadar yang dipinjam .Pendapat tersebut ialah: 1.walaubagaimanapun segala pinjaman yang tidak bersyarat adalah tidak haram 2.Pemberi hutang yg mengambil hadiah tersebut mestilah memulangkan balik hadiah itu kiranya dia ingin bertaubat sekiranya rosak dia perlu menggantikannya semula. Imam Malik-haram pinjaman dgn faedah spt juga haramnya orang yg memberi hutang dan menerima hadiah daripada org yang berhutang dgn tujuan atau sebagai faedah dgn sebab diberikan hutang. Imam Hanafi-semua jenis pinjaman yang dikenakan faedah adalah haram. Imam Syafi¶I dan Hanbali-pinjaman dgn faedah adalah haram.PENDAPAT ULAMA BERKAITAN PINJAMAN DENGAN FAEDAH ‡ Pinjaman berasaskan riba¶ adalah haram.Jumhur ulama¶ berpendapat pinjaman berasaskan faedah adalah haram.

‡ Simpanan yang dibayar faedah adalah haram disisi Islam. ‡ Pengharaman tersebut juga dijelaskan oleh jumhur ulama¶ kerana ia merupakan salah satu daripada unsur riba¶ yang diharamkan dalam al-Quran. .SIMPANAN DENGAN FAEDAH ‡ Konsep yang sama dengan pinjaman yang dibayar faedah.

konsep simpanan wadi¶ah seperti yang diamalkan Bank Islam atau lebih dikenali sebagai akaun simpanan semasa dan akaun semasa.Oleh itu.Simpanan tersbut dan lebihan atau tambahan daripada simpanan asal yang diberikan oleh bank kepada penyimpan adalah halal dan urusannya juga diharuskan di sisi Islam. . Antara lain kerana bank berurusan dengan pelanggan lain dengan mengenakan riba¶ terhadap peminjam dan memberi keuntungan dan faedah kepada penyimpan.penyimpan dikira sebagai pemakan riba¶.HUKUM SIMPANAN DIBAYAR FAEDAH ‡ ‡ Simpanan di bank dan faedahnya walaupun sedikit adalah Haram. ‡ Namun begitu.

‡ Pemberian lebihan itu juga bukan atas dasar faedah atau bunga atau riba¶.PERBEZAAN HARAMNYA FAEDAH BANK DAN HALALNYA TAMBAHAN BANK ISLAM ‡ Kerana kadar lebihan atau bayaran lebihan yang diberikan oleh Bank Islam kepada penyimpan tidak ditetapkan waktu akad. ‡ Pemberian lebih daripada kadar simpanan asal itu juga adalah atas dasar keuntungan bank yang menggunakan wang penyimpan sebagai modal dan perusahaannya dan bukan faedah .tetapi sebagai suatu ihsan dan pemberiannya adalah atas dasar budi bicara pihak bank semata-mata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful