O i .

Masyaialai
O :. Inieialsi Sosial
O ¸. Siaius dan Peian
O Ũ. Nilai
O ũ. Noima
O Ū. Lembaga Sosial (
Pianaia Sosial)
O ū. Sosialisasi
O Ŭ. Peiilalu
Menyimpang
O ŭ. Pengendalian
Sosial
O io. Pioses Sosial
O ii. Peiubalan Sosial
Budaya
O i:. Kebudayaan
KONSEP-KONSEP REALITAS
SOSIAL BUDAYA
1Ŧ Masyarakat
O dalal selumpulan manusia yang menempaii wilayal
ieiieniu dan membina lelidupan beisama dalam
beibagai aspel lelidupan aias dasai noima sosial
ieiieniu dalam waliu yang culup lama.
Unsui -unsui masyaialai :
a. Oiang-oiang dalam iumlal ielaiif besai yang saling
beiinieialsi
b. danya leiia sama yang secaia oiomaiis dalam seiiap
masyaialai ( ipolelsosbudlanlam)
c. Beiada dalam wilayal dan baias-baias ieiieniu
(Robeii Lawang; Konsep Dasai Sosiologi, :ooŨ),
saiuan adminisiiaiif (desa-lecamaian-labupaien-
piopinsi), dan lawasan ieiiioiial
( pedesaan - peiloiaan )
d. Beilangsung dalam waliu yang ielaiif lama, seiia
memilili noima ieiieniu sebagai pedoman sisiem
iaia lelaluan dan lubungan masyaialai uniul
memenuli lebuiulannya
2Ŧ Interaks| 5os|a|
O dalal lubungan dan pengaiul iimbal balil aniai
individu, aniaia individu dan lelompol, dan
aniailelompol.
3Ŧ 5tatus dan Þeran
Siaius adalal posisi seseoiang dalam masyaialai dan
meiupalan aspel masyaialai yang beisifai siaiis.
Peian meiupalan pola iindalan] peiilalu daii oiang
yang memilili siaius ieiieniu dan meiupalan aspel
masyaialai yang beisifai dinamis
Siaius dan peian iidal dapai dipisallan leduanya
saling beiiiingan, misalnya siaius seoiang sulian
menglaiuslan ia beipeian sebagai iolol panuian
masyaialai.
4Ŧ N||a|
dalal segala sesuaiu yang dianggap bail dan
benai olel anggoia masyaialai dan meiupal
sesuaiu yang diidam-idamlan. Peigeseian
nilai alan memengaiuli lebiasaan (folkwoys)
dan iaia lelaluan ( mores)
5Ŧ Norma
Meiupalan wuiud lonliei daii nilai sosial. Noima
dibuai uniul melalsanalan nilai-nilai dalam mayaialai
yang dianggap benai dan agai dipaiuli mala ada sanlsi
( alai uniul menelan aiau memalsa masyaialai uniul
memaiuli nilai-nilai yang disepalaii
da Ũ macam noima :
a. Noima agama
b. Noima adai] lebiasaan
c. Noima lesusilaan] lesopanan
d. Noima lulum
a. Noima agama, yaiiu peiuniul lidup yang beiupa peiinial
dan laiangan agai manusia beiada dalam ialan yang
dibeilaii Tulan, misalnya laiangan mencuii.
b. Noima adai]lebiasaan, yaiiu yang beilaiian dengan sisiem
penyelenggaiaan lidup yang ieiiadi secaia beiulang-ulang
laiena dibalulan dan diyalini bail, misalnya pembagian
waiisan
c. Noima lesusilaan]lesopanan, yaiiu iuniuian peiilalu yang
laius diiluii olel seiiap waiga masyaialai, misalnya caia
beipalaian.
d. Noima lulum, yaiiu noima masyaialai yang dibuai olel
lembaga-lembaga beiwenang ( MPR,DPR,DPD, dan
pemeiinial) Di Indonesia ada lulum peidaia dan lulum
pidana. Ciii noima lulum beisifai elsplisii ( memalsa )
beiiuiuan meniamin ieiiib sosial
6Ŧ Lembaga 5os|a| ( Þranata 5os|a|)
Menuiui Paul B Hoiion dan Clesiei L Huni
lembaga adalal sisiem lubungan sosial yang
ieioiganisasi yang mewuiudlan nilai-nilai dan iaia caia
umum ieiieniu dan memenuli lebuiulan dasai
masyaialai
Lembaga dasai dalam masyaialai adalal :
a. Keluaiga
b. Keagamaan
c. Pemeiinialan
d. Peielonomian
e. Pendidilan
7Ŧ 5os|a||sas|
Meiupalan pioses individu belaiai
beiinieialsi di iengal-iengal masyaialai dan
dilaiaplan seoiang individu alan
mempeiolel pengeialuan-pengeialuan,
nilai-nilai, noima-noima yang alan
membelalinya dalam pioses peigaulan
8Ŧ Þer||aku Meny|mpang
Peiilalu yang iidal sesuai dengan noima yang beilalu
dalam masyaialai . Hal ini dilaienalan :
a. Tidal beifungsinya apaiai penegal lulum
b. Membuiulnya siiuasi sosial budaya masyaialai
c. Tidal beilasilnya pioses pewaiisan budaya
d. Pioses sosialisasi yang iidal sempuina] iidal
lenglap
9Ŧ Þengenda||an 5os|a|
Usala yang dilalulan agai masyaialai beipeiilalu
sesuai dengan noima dan nilai yang beilalu
10Ŧ Þroses 5os|a|
dalal pioses inieialsi dan lomunilasi aniai
lomponen masyaialai daii waliu le waliu
lingga mewuiudlan suaiu peiubalan.
Komponennya sebagai beiilui :
i. Siiuliui sosial
:. Inieialsi Sosial
¸. Siiuliui alam linglungan, melipuii leial,
beniang alam, illim, floia dann fauna
11Ŧ Þerubahan 5os|a| 8udaya
dalal peiubalan siiuliui sosial dan budaya alibai
adanya leiidalsesuaian dianiaia unsui-unsuinya
selingga memuncullan suaiu coial budaya baiu yang
dianggap ideal .
Falioi penyebab peiubalan sosial budaya :
a. Peiubalan linglungan alam
b. Peiubalan siiuasi lependudulan
c. Peiubalan siiuliui sosial dan budaya
d. Peiubalan nilai dan silap
12Ŧ kebudayaan
dalal semua lasil cipia, iasa, dan laisa manusia dalam
lidup beimasyaialai.
Kebudayaan (Penganiai niiopologi I,
Koeniiaianingiai,iŭŭŪ), beibeniul :
a. iiefal, yaiiu benda-banda lasil laiya manusia
b. Sisiem aliiviias, iaiian, olal iaga, legiaian-
legiaian sosial, legiaian iiiual
c. Sisiem ide] gagasan, pola pilii yang ada dalam
piliian manusia
unsurŴunsur kebudavaan adalah ť
i. Sisiem lomunilasi ( balasa )
:. Sisiem lepeicayaan ( ieligi )
¸. Sisiem lesenian ( seni )
Ũ. Sisiem oiganisasi sosial ( sisiem lemasyaialaian)
ũ. Sisiem maia pencalaiian ( sisiem elonomi )
Ū. Sisiem ilmu pengeialuan
ū. Sisiem peialaian dan peilenglapan lidup (ielnologi)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful