Sumber Syariah

Al-Quran

As-Sunnah

Sumber yang disepakati

Ijmak

Qiyas

Istihsab

Istihsan

Sumber yang tidak disepakati Al-Urf Masalih alMursalah

Ayat mutasyabihat Bererti samar

Ayat yang maknanya tidak begitu jelas sehingga boleh menimbulkan perbezaan pendapat dalam menafsirkannya Contoh: Alif lam mim

Kebanyakan ulama¶ hanya menyerahkan kepada Allah berkenaan m

Kaf Ha Ya Ain Sa

Hukum Al-Quran terbahagi kepada 3 Hukum Aqidah

Hukum Amaliah

Hukum Akhlak

1. Ibadat 2. Muamalat: ‡Hukum-hukum keluarga ‡Hukum-hukum harta dan ekonomi ‡Hukum-hukum jenayah ‡Hukum-hukum kenegaraan dan pentadbiran ‡Hukum-hukum politik dan hal semasa antarabangsa

Al-Quran Sebagai Sumber Syariah
³Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.´´ (Al-Ankabut : 45)

³Ambillah zakat dari sebagian harta benda mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka.´ (AtTaubah : 103) ³Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.´ (Al-Baqarah : 183) ³Mengerjakan ibadah Haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya.´ (Al-Imran : 97)

Sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Menerangkan hukum dan makna yang terdapat dalam Al-Quran Kitab Sahih Bukhari yang dikatakan kitab yang paling sahih selepas Al-Q

Hukum tidak menerima hadis sebagai sumber hukum kdeua selepas al-Q ³Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada ibu bapanya, anaknya dan sekalian manusia.´ (HR. Bukhari) Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur¶an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ³Aku tinggalkan (An-Nisa¶ 4: 59) kepada kalian dua perkara yang dengan keduanya kalian tidak akan tersesat, yaitu al-Qur¶an dan sunnah Nabi-Nya.´ (HR. Imam Malik dalam Muwatho¶)

Hadis atau sunnah secara umumnya mempunyai 3 kelas yang t
Sunnah Qauliyah Sunnah dalam bentuk ucapan Sunnah Fi¶iliyah Sunnah Rasulullah yang ditinjau dari sudut perbuatan Sunnah aqririyah Sunnah Rasulullah dengan cara mengiyakan perbuatan Sahabat atau mendiamkan diri sahaja sebagai tanda setuju

Sunnah Qauliyah
Terbahagi kepada beberapa bahagian 1. Hadis Sahih 2. Hadis Hasan 3. Hadis Maudhu¶ 4. Hadis Jayyid 5. Hadis Mursal 6. Hadis Mauquf 7. Hadis Mutawatir 8. Hadis Masyhur 9. Hadis Muttasil 10.Hadis Mahfuz 11.Hadis Muajwwad

Sunnah Fi¶iliyah
Tasyri¶ S ala rila u yan is n aja an ala i a ah r aha i a a asyri¶ an Ghairi asyri¶

Kekerapan A a r uatan Rasulullah Ta¶abbudi yan nja i rutin an a a S ala rila u Rasulullah s s ali yan yan ru a u acara i a ah sahaja. r aha i a a a¶a an Ghairi a¶a u i u i

Bererti ketetapan. Contoh: Diamnya baginda terhadap perbuatan sahabat adalah dalam suatu jamuan makan Sahabat. Khalid bin alWalid menyajikan makanan daging biawak dan mempersilakan kepada Nabi untuk meni¶matinya bersama para undangan. Rasulullah saw menjawab Tidak . Berhubung binatang ini tidak terdapat di kampung kaumku aku jijik padanya! Kata Khalid, µLantas aku memotong dan memakannya sambil Rasulullah saw memerhatikanku.¶ .

Hadis Menerangkan Hukum dalam Al-Quran
³Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat" Selepas mendengar hadis ini, cara solat disampaikan kepada orang lain melalui para Sahabat yang melihat bagaimana Rasulullah solat. Hadis ini menerangkan paras aurat seorang anita

Maka ja ab baginda Sa : ADAKAH KA TIDAK ME IHAT KAU IDAK KEADAANYA (IAIT KEADAAN KEADAA YA (IAITU KEADAA ASMA' ERPAKAIA ) ERPAKAIAN) ?SESUNGGUHNYA SEORANG PEREMPUAN MUS IMAH ITU TIDAK O EH MENAMPAKKAN SESUATU DARI TU UH ADANNYA ME AINKAN INI DAN INI (RASU U AH SA MENUNJUKKAN PERGE ANGAN TANGANNYA DAN MENGGENGGAMNYA DAN JUGA RASU U AH SA MENEKAPKAN KEDUA TANGANNYA KE PIPINYA UNTUK MENUNJUKKAN MUKA SAHAJA).

³Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (AlQuran) dan (Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya. ´ (Surah an-Nisa: 59)

Rukun Ijmak
1. Terdapat beberapa ulama mujtahid pada masa belakunya sesuatu masalah atau perkara. 2. Ulama yang bersepakat hendaklah kesemua ulama mujtahid yang berada dalam dunia Islam 3. Sepakat Ulama-ulama mujtahid mengeluarkan pendapat masing-masing secara tegas, sama ada berupa perkataaan, perbuatan atau isyarat, baik secara bersendirian atau berkumpulan. 4. Setiap mujtahid perlu menyatakan dengan tegas bahawa ia bersependapat dengan mujtahid lain. Tidak boleh ada unsur paksaan. 5. Semua ulama mujtahid hendaklah bersepakat dengan hukum syarak sesuatu permasalahan. Tidak boleh hanya sebahagian besar atau sebahagian sahaja yang bersepakat atau tidak akan dikira ijmak.

Perkara Yang Dibolehkan Berlaku Ijmak
Semua peristiwa atau kejadian yang secara dasarnya tidak diceritakan secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis. 1. Pendidikan 2. Pemerintahan 3. Politik 4. konomi 5. Ketenteraan 6. Kemasyarakatan 7. Hal-hal duniawi yang lain-lain

Qiyas

Istishab

Bahasa: Menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu Istilah: Definisi al-Asnawy yang menyatakan bahawa ³(Istishab) adalah penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa yang lalu atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut).´ Merupakan antara pilihan terakhir seorang mujtahid dalam menentukan hukum setalah tidak menjumpai sebarang nas dalam Al-Quran, Hadis, Ijmak dan Qiyas. Contoh: Si A memiliki sebuah rumah dan setelah beberapa tahun berlalu, sekiranya masih tidak ada dalil atau nas yang menyebabkan pemilikan rumah tersebut berubah, kita yakin dan menetapkan bahawa rumah itu masih lagi milik Si-A. Dengan kata lain, istishab adalah melanjutkan pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga ke masa kini atau nanti.

Rasulullah saw bersabda: ³Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kalian (dalam solattnya) lalu mengatakan: µ ngkau telah berhadas! ngkau telah berhadas!¶ Maka (jika demikian), janganlah dia meninggalkan solatnya hingga ia mendengarkan bunyi atau mencium bau.´

Urf
Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka sama ada dalam perkataan maupun perbuatan.

Dari sudut sifat : 1. Urf Qauli 2. Urf Amali

Dari sudut penerimaan: 1. Urf ahih 2. Urf asid

Urf Qauli ± Perkataan. Lahmun yang bermaksud daging sama ada darat atau di dalam air sudah biasa disebut daging darat. Urf Amali ± Perbuatan. Jual beli dalam masyarakat yang tidak mengucapkan Sighah jual beli kerana telah terbiasa. Jadi, syarak membenarkannya kerana tidak terjadi perkaraperkara yang tidak diingini. Urf Sahih ± Urf yang baik dan dapat diterima kerana tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya mengadakan pertunangan sebelum akad nikah.. Urf Fasid ± Urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima. Contohnya menyajikan makanan kepada sebuah patung yang dianggap keramat.

Jadi, urf boleh dijadikan dasar hujah selagi tidak bertentanga

Bahasa: Mencari kemaslahatan. Istilah: Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma¶nya, dengan berdasar pada kemaslahatan semata ( yang oleh syara¶tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) Tidak disepakati ulama kerana dibimbangi akan digunakan atas dasar hawa nafsu. Konsepnya terbahagi kepada 3: Dharuriyyah Hajjiyyah Kamaliyah atau Tahsiniyyah

Dharuriyah (kepentingan)
Merupakan tingkat pertama dan terkuat di dalam maslahah, iaitu menjaga keutamaan asas yang lima iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta

Hajiyyah (keperluan)
Merupakan kepentingan biasa, maksudnya ianya diraikan untuk menolak kesusahan tetapi tidak sampai merosakkan lima keutamaan tadi.

Tahsiniyyah (keselesaan) atau Kalimiyyah (kesempurnaa
Pelengkap kepada kehidupan dan maslahah. Keselesaan dan penambahbaikan di dalam sesuatu syariat dan maslahah. Pengkategorian ini adalah penting di dalam memahami keutamaan di dalam menetapkan sesuatu hukum, di mana keutamaan yang pertama akan diberikan kepada keutamaan asas (Dharuriyyah), kemudiannya ialah kepentingan biasa (Hajiyyah) dan seterusnya barulah keselesaan (Tahsiniyyah).

Rujukan
http://www.abatasa.com/pustaka/detail/doa/129/ http://islamwiki.blogspot.com/2009/01/maslahah-al-mursalah.html http://siasahharokiah.wordpress.com/sumber-ijtihad/ http://firdausherliansyah.multiply.com/journal/item/27/Apa_yang_dimaksud_Masalih_Mursalah_maslahat_dawah_hizbiyyah http://www.majalahalfurqon.com/index.php/hadits/60-sunnah http://sharudin.com/2007/08/01/d016/ http://viewislam.wordpress.com/2009/04/15/al-%E2%80%98urf-sebagai-salah-satu-metode-ushul-fiqih-dalam-meng-istimbathsetiap-permasalahan-dalam-kehidupan/ http://ms.wikipedia.org/wiki/Ijmak http://ustazarma.blogspot.com/2010/07/ijmak.html http://al-amindaud.blogspot.com/2009/01/ijmak-dan-qias-sama-atau-berbeza.html http://islamwiki.blogspot.com/2009/01/istihsan.html http://aamru117009.blogspot.com/2008/12/istishab-definisi-istishhab-istishhab.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful