KOD KURSUS: KAA3013

DASAR,POLISI DAN PRINSIP AWAL KANAK-KANAK

PN.NANCY LOO KASON

1.PENUBUHAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 2.FALSAFAH-FALSAFAH DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

PENGENALAN
‡ Pendidikan berperanan penting melahirkan insan yang dinamik dalam semua aspek kehidupan selain menjadi wadah utama menjana anjakan paradigma setiap individu. Kajian mengakui bahawa pendidikan awal kanak-kanak adalah asas kepada pembinaan kekukuhan sesuatu bangsa, sekali gus bertindak sebagai pemangkin didalam mencapai hala tuju yang disasarkan sesebuah negara

‡ Pendidikan Prasekolah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan ‡ Pendidikan Prasekolah untuk kanak-kanak dalam lingkungan umur 4-6 tahun

Merancang Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang berkualiti

‡ Penubuhan sebuah pusat pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti mengambilkira beberapa perkara seperti: ‡

‡ matlamat & objektif ‡ Tinjauan kebolehbinaan ‡ Infrastruktur kawasan, lokasi, keluasan, ruang dan persekitaran ‡ Bangunan ‡ Kewangan ‡ Organisasi pengurusan ‡ Peraturan dan undang-undang ‡ Peralatan dan sumbangan

Matlamat
Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah

Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak, mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

‡Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik

Objektif
Pendidikan Prasekolah membolehkan murid:

i) Membina kecerdasan badan ii) Mempunyai tubuh badan yang sihat. iii) Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik iv) Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri v) Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar

v)

Mempunyai kematangan emosi

vi)

Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri vii) Berani menyuarakan pandangan dan perasaan viii) Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain ix) Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan x) Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya

ix) x)

Mengamalkan nilai-nilai murni

Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama islam. xi) Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia,bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan seharian. xii) Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas

x)

Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah xi) Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran kehidupan seharian xii) Mengembangkan daya kreatif dan estetika xiii) Menghargai keindahan alam dan warisan budaya
(Dokumen Standard Prasekolah- Kementerian Pelajaran Malaysia)

Tinjauan Kebolehbinaan (Feasibility Study)
Akta 267(Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982)

Kesesuaian tapak dan lokasi prasekolah
‡ ‡ Rumah banglo yang saiz lotnya berukuran kurang lebih 7000 kaki persegi dan kawasan sekeliling tidak lebih daripada 30%. Rumah berkembar lot tepi, jika lot pertengahan hendaklah dicantumkan kedua-dua lot untuk dijadikan sebagai satu pusat prasekolah. Rumah-rumah lot sudut dari jenis teres dan berangkai dengan kawasan yang tidak kurang dari 3000 kaki persegi. Rumah sebuah di kampung tradisional dan kampung melayu. Rumah pangsa dan pangsapuri yang mempunyai ruang khas untuk penggunaan prasekolah. Bangunan di dalam kawasan atau perkarangan masjid, surau dan madrasah.

‡

‡ ‡ ‡

Bangunan yang sesuai dijadikan pusat prasekolah

‡ Rumah banglo yang saiz lotnya berukuran kurang lebih 7000 kaki persegi dan kawasan sekeliling tidak lebih daripada 30%. ‡ Rumah berkembar lot tepi, jika lot pertengahan hendaklah dicantumkan kedua-dua lot untuk dijadikan sebagai satu pusat prasekolah. ‡ Rumah-rumah lot sudut dari jenis teres dan berangkai dengan kawasan yang tidak kurang dari 3000 kaki persegi. ‡ Rumah sebuah di kampung tradisional dan kampung melayu.

Bangunan yang sesuai dijadikan pusat prasekolah

‡ Rumah pangsa dan pangsapuri yang mempunyai ruang khas untuk penggunaan prasekolah. ‡ Bangunan di dalam kawasan atau perkarangan masjid, surau dan madrasah. ‡ Bangunan di dalam kawasan atau perkarangan gereja, tokong Cina serta kuil Hindu. ‡ Dewan orang ramai atau dewan serbaguna. ‡ Bangunan-bangunan yang dibina khas untuk dijadikan pusat prasekolah.

Infrastruktur kawasan, lokasi, keluasan, ruang dan persekitaran

Pelan Dalam &Luar Kelas

Ruang Kelas

4/24/2011

TOT IAB 2003

18

RUANG KELAS

.

Padang Permainan

Ruang Permainan Luar

4/24/2011

TOT IAB 2003

21

Ruang Permainan Luar

4/24/2011

TOT IAB 2003

22

SUDUT AIR DAN PASIR

Ruang Dapur

4/24/2011

TOT IAB 2003

24

Ruang Bilik Air

4/24/2011

TOT IAB 2003

25

TANDAS

SUDUT SAINS DAN TEKNOLOGI

SUDUT SAINS DAN TEKNOLOGI

SUDUT KOMUNIKASI

SUDUT KEROHANIAN

SUDUT KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP

SUDUT SAINS & TEKNOLOGI

SUDUT PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

PERMAINAN LUAR

SUDUT KEMANUSIAAN

Organisasi Pengurusan -Pengurusan Pusat yang berkualiti
‡ Kualiti ± Menepati kehendak pelanggan ± Mempunyai standad yang tinggi Pengurusan/ Pentadbiran - Proses merancang ± Menyusun, mengarah, mengawal ± Mengendali,melaksanakan /menjalankan Berkualiti ± Memperbaiki cara, menangani /mengendali sesuatu dengan lebih bijak serta berkesan

‡

‡

Kewangan.
‡ Anggaran ‡ peruntukan perbelanjaan perkapita bagi setiap murid ‡ perancangan Menu bulanan ‡ Buku daftar merekod barang ‡ Penyediaan buku kekal dan barangtunai barang hapus. ‡ dokumen perlu difailkan ‡ Perancangan awal

Pengurusan Kewangan & Aset
‡ Persediaan Bajet / Peruntukan dan Perancangan Pengurusan Kewangan (Bantuan RM 100 per kapita belanja mengurus; peruntukan makan-RM 1.50 per kapita ) Perakaunan : Penerimaan & Pungutan; Perbelanjaan; Akaun Bank & Tunai, (Mencatat dalam buku rekod) Perolehan: Daftar Harta, Daftar stok, inventori, hapuskira & pelupusan (senarai harta , peralatan, inventorii barang prasekolah) Rujukan : ± Surat Pekeliling Kew. Bill 5, Tahun 2002 ± Surat Pekeliling Kew. Bill 6, Tahun 2002

‡ ‡ ‡

Tahap dan jangka masa persekolahan.
‡ Tahap Pelaksanaan Prasekolah
± Tahap Prasekolah Asas (Base Line) ± Tahap Prasekolah Lengkap (Benchmark)
‡ guru terlatih dalam pendidikan prasekolah, melaksanakan kurikulum prasekolah; prasarana fizikal dan pengurusan sumber kewangan mencukupi

± Tahap Prasekolah Berkualiti (Peningkatan)
‡ MASA: 4 JAM

-Rekabentuk kurikulum -Kurikulum Berasaskan Standard
TRANFORMASI KURIKULUM

Peraturan Dan UndangUndang
‡ Kanak-kanak yang berumur di antara 4-6 tahun layak untuk belajar di pusat pendidikan awal kanak-kanak. ‡ Pihak pengusaha akan menetapkan beberapa kritera bagi memastikan ibubapa yang berkelayakan dengan syarat sahaja akan diterima ‡ Pemilihan kanak-kanak untuk ditempatkan di pusat pendidikan awal kanak-kanak ditentukan oleh jawatankuasa yang telah ditetapkan. Sebahagian pusat pendidikan awal kanak-kanak mempunyai ahli lembaga sendiri untuk membuat pemilihan ‡ Bilangan kanak-kanak di pusat pendidikan awal kanak-kanak antara 10-25 orang.

STRUKTUR ORGANISASI
‡ Sesebuah prasekolah perlu melalui proses perundangan ±KPM ‡ Prasekolah Swasta dan semua prasekolah perlu membuat pendaftaran dengan JPN dan jabatan lain yang terlibat. ‡ Prasekolah KEMAS,Jabatn perpaduan Negara juga perlu ikut prosedur ±semua aspek kurikulum dan programnya selaras dengan kehendak KPM. ‡ Rujuk Carta Organisasi. PENDAFTARAN PRASEKOLAH ‡ Pendaftaran prasekolah di peringkat pelesenan dan permit perlulah melalui beberapa prosedur. Ini bertujuan supaya prasekolah itu selamat dan sesuai.

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIPATUHI

1. -

Permohonan Ke Jabatan Pelajaran Negeri Menyediakan kertas kerja penubuhan Menyediakan Pelan lantai/lokasi prasekolah Menyediakan surat deraf cara prasekolah

2. Mendapatkan pengesahan daripada: Jabatan Bomba dan penyelamat Jabatan kesihatan Pihak Berkuasa Tempatan 3. Permohonan dimajukan ke JPN Sijil pendaftaran prasekolah Permit mengajar

-

Permit pengelola

4. Keluaran lesen untuk tempoh satu tahun dari tarikh permohonan. 5. Dari segi penggunaan bangunan setiap negeri mempunyai peraturan yang berbeza mengikut syarat dan Pihak berkuasa Tempatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful