OLEH: DAYANG MAYANG BINTI AWANG ABAS UNIT PRASEKOLAH IPG KAMPUS KENT, TUARAN

DEFINISI AKTAdigubal dan diluluskan oleh y undang-undang (yang
parlimen dan sebagainya)
y surat sijil y surat keterangan yang disahkan oleh suatu badan

rasmi atau badan pemerintah

KONVENSYEN HAK ASASI KANAKKANAK (CRC) KAITANNYA
Kanak-kanak mempunyai hak kepada: 1. Penghidupan dan perkembangan 2. Taraf hidup yang sempurna 3. Taraf kesihatan yang tinggi dan perkhidmatan yang berkesan 4. Penjagaan khas bagi kanak-kanak untuk menjamin kan maruah dan martabat, menggalakkan keyakinan diri dan memudahkan penyertaan aktif dalam komuniti 5. Keselamatan sosial serta perkhidmatan dan kemudahan pengasuhan kanak-kanak

PENGENALAN
y Dikenali sebagai Akta 611 y Akta ini terpakai di seluruh Malaysia y Suatu Akta untuk menyatukan dan meminda undang-

undang uang berhubungan dengan pemeliharaan dan pemulihan kanak-kanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya. y Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta. y Mengandungi 15 bahagian . Setiap bahagian ada seksyen , subseksyen dan perenggan y contoh :45(1)(a), (aa) (i)

PENGENALAN (Akta 611) (selepas ini dirujuk y Akta Kanak-Kanak 2001
sebagai Akta 611) hanya mula berkuatkuasa pada 1 Ogos 2002, walaupun ia telah diluluskan pada tahun 2001. y Akta 611 telah memansuhkan tiga statut yang lain, iaitu Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 dan Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973, dan telah menggabungkan undangundang berkenaan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan kanak-kanak.

BAHAGIAN 1(PERMULAAN)
SEKSYEN Seksyen 1 HURAIAN tajuk ringkas, pemakaian dan permulaan kuat kuasa Tafsiran tentang termaterma yang digunakan dalam Akta ini

Seksyen 2

BAHAGIAN II (MAJLIS PENYELARAS BAGI PERLINDUNGAN KANAKKANAK)
SEKSYEN Seksyen 3 Seksyen 4: Seksyen 5 Seksyen 6 : Seksyen 7 : HURAIAN penubuhan Majlis Penyelaras bagi Perlindungan Kanak-Kanak Seksyen 4: Keanggotaan Majlis Mesyuarat Majlis :Penubuhan jawatankuasa Penubuhan Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak

BAHAGIAN III( PERLANTIKAN PERLINDUNG, DAN LAIN-LAIN)
SEKSYEN HURAIAN

Seksyen 8: Seksyen 9: Seksyen 10:

perlantikan dan kuasa Pelindung Pelantikan Pendaftar Besar dan Pendaftar Perlantikan pegawai akhlak

BAHAGIAN IV (MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK)
SEKSYEN HURAIAN

Seksyen 11 Seksyen 12 Seksyen 13

Penubuhan dan bidang kuasa Mahkamah Bagi Kanak-Kanak tempat bersidang dan rang yang boleh hadir di Mahkamah Bagi Kanak-Kanak Tempoh yang dinyatakan dalam mana-mana perintah yang dibuat oleh mahkamah bagi kanak mahkamah bagi kanak-kanak boleh memerintahkan supaya penahanan dsb, Sekatan ke atas laporan dan penyiaran media Anggapan mengenai umur

Seksyen 14 Seksyen 15 Seksyen 16

BAHAGIAN V(KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN)
BAB BAB 1 (AM) BAB 2 ( JAGAAN SEMENTARA DAN PEMERIKSAAN DAN RAWATAN SEKSYEN 17 HURAIAN Pengertian kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan Pengambilan kanak-kanak ke dalam jagaan sementara

18

19 20

Pengemukaan di hadapan Mahkamah Bagi kanak-Kanak Kanak-kanak yang memerlukan pemeriksaan atau rawatan perubatan Pemeriksaan rawatan dan perubatan Kebenaran untuk dimasukkan ke hospital

21 22

BAHAGIAN V(KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN)
BAB
BAB 2 ( JAGAAN SEMENTARA DAN PEMERIKSAAN DAN RAWATAN)

SEKSYE N

HURAIAN

23

Kawalan ke atas kanak-kanak yang dimasukkan Kebenaran bagi rawatan perubatan Langkah-langkah yang diambbil selepas pemeriksaan atau rawatan Tiada liabiliti ditanggung kerana memberikan kebenaran Kewajipan pegawai perubatan atau pengamal perubatan Kewajipan ahli keluarga Kewajipan pengasuh kanak-kanak Kuasa Mahkamah Bagi Kanak-Kanak

24 25 26 27 28 29 30

BAHAGIAN V(KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN)
BAB
BAB 3 ( KESALAHAN BERHUBUNG DENGAN KESIHATAN DAN KEBAJIKAN KANAKKANAK

SEKSYE HURAIAN N

31

Penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak Kanak-kanak tidak boleh digunakan untuk mengemis, dsb Kesalahan kerana membiarkan kanak-kanak tinggal tanpa pengawasan yang berpatutan

32 33

BAHAGIAN V(KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN)
BAB
BAB 4 ( PEMBERITAHUAN APABILA MENGAMBIL KANAK-KANAK KE DALAM PEMELIHARAAN, JAGAAN ATAU KAWALAN

SEKSYE HURAIAN N

34

Pemakaian dan tafsiran

35

Pemberitahuan tentang pengambilan kanak-kanak ke dalam pemeliharaan, jagaan atau kawalan Obligasi Kuasa Pelindung untuk menghendaki supaya kanak-kanak dikemukakan di hadapannya

36 37

BAHAGIAN VI(KANAK-KANAK MEMERLUKAN PEM PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN)
BAB
BAB 1 ( AM)

SEKSYEN

HURAIAN

38

Pengertian kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan Memindahkan kanak-kanak ke tempat perlindungan Perintah apabila siasatan selesai anak-kanak yang memerlukan perlindungan dengan segera Siasatan dan penahanan seseorang kanak-kanak yang telah dibeli atau diperoleh dengan dakwaan palsu ,dsb

39 40 41 42

BAHAGIAN VI(KANAK-KANAK MEMERLUKAN PEM PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN)
BAB
BAB 2 ( KESA AHAN)

SEKSYEN

HURAIAN

43

Kesala a

44

Anggapan ber ubung dengan seksyen 43

45

Pena anan sementara menanti prosiding

BAHAGIAN VII( TIDAK TERKAWAL)
BAB SEKSYEN HURAIAN

46

Kana - ana yang ti a ter awal

47

Pengawasan oleh pegawai a hla

BAHAGIAN VIII( PEMERDAGANGAN DAN PEMELARIAN KANAK-KANAK )
SEKSYEN HURAIAN

48

Pemindahan milikan, jagaan atau kawalan kanakkanak dengan menyalahi undang-undangyang tidak terkawal Pembawaan masuk kanak-kanak melalui dakwaan palsu Pemeriksaan kanak-kanak dan orang yang menjaganya Pelindung boleh menghendaki jaminan Kesalahan membawa atau menghantar keluar kanakkanak tanpa keizinan yang sepatutnya orang yang mempunyai jagaan yang sah Perintah mendapatkan balik

49 50 51 52

53

BAHAGIAN IX(INSTITUSI)
BAB SEKSYE N HURAIAN

BAB 1 TEMPAT SELAMAT & TEMPAT PERLINDUNGAN

54

Tempat selamat

55 56

Tempat perlindungan Kanak-kanak yang lepas lari atau dipindahkan dari tempat selamat atau tempat perlindungan Kesalahan memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari dari tempat selamat atau tempat perlindungan

57

BAHAGIAN IX(INSTITUSI)
BAB SEKSYE N HURAIAN

BAB 2 TEMPAT TAHANAN

58

Tempat tahanan

59

60

Kanak-kanak yang lepas lari atau dipindahkan dari tempat tahanan Kesalahan memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari dari tempat tahanan

BAHAGIAN IX(INSTITUSI)
BAB SEKSYEN HURAIAN

BAB 3 ASRAMA AKHLAK

61

Asrama akhlak

62

63 64

Kanak-kanak di bawah umur sepuluh tahun tidak boleh dihantar ke asrama akhlak Kanak-kanak yang lepas lari atau dipindahkan dari asrama akhlak Kesalahan memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari dari asrama akhlak

BAHAGIAN IX(INSTITUSI)
BAB SEKSYEN HURAIAN

BAB 4 SEKOLAH DILULUSK AN

65

Sekolah diluluskan

66

67 68

Kanak-kanak di bawah umur sepuluh tahun tidak boleh dihantar ke sekolah yang diluluskan Bila kanak-kanak boleh dihantar ke sekolah diluluskan Perintah sekolah yang diluluskan yang membawa kanak-kanak ke sekolah itu

BAHAGIAN IX(INSTITUSI)
BAB SEKSYE N HURAIAN

BAB 5 SEKOLAH HENRY GURNEY

73

Sekolah Henry Gurney

74

Kanak-kanak yang dilbawah umur empat balas tidak boleh dihantar ke Sekolah Henry Gurney Bila kanak-kanak boleh dihantar ke Sekolah Henry Gurney

75

BAHAGIAN IX(INSTITUSI) BAB SEKSYE HURAIAN
N
BAB 6 PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNG DENGAN TEMPAT SELAMAT, TEMPAT PERLINDUNGAN, SEK DILULUSKAN DAN HENRY GURNEY 76 Kuasa berkenaan dengan orang yang berumur lapan belas tahun tetapi dibawah dua puluh satu tahun

77

Kuasa Menteri untuk memindahkan orang yang menjalani hukuman pemenjaraan ke Sekolah Henry Gurney Kuasa Menteri untuk memindahkan kanak-kanak yang menjalani hukuman pemenjaraan ke Sekolah diluluskan atau Sekolah Henry Gurney Kuasa untuk menggantikan tempoh tahanan dengan tempoh pemenjaraan Pemindahan kanak-kanak dari satu tempat selamat atau tempat perlindungan ke suatu tempat selamat atau tempat perlindungan lain

78

79 80

BAHAGIAN IX(INSTITUSI)
BAB SEKS HURAIAN YEN Kanak-kanak atau orang yang ditahan hendaklah tertakluk kepada peraturan-peraturan Lembaga Pelawat

BAB 7 81 PELBAGA I 82

BAHAGIAN X (TATACARA JENAYAH DI MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK)
BAB BAB 1 PERTUDUHAN , JAMINAN DSB SEKSY EN 83 HURAIAN Pembicaraan kanak-kanak hendaklah menepati Akta ini jaminan Pengasingan kanak-kanak daripada orang dewasa di balai polis atau Mahkamah Penjagaan kanak-kanak yang tidak dilepaskan atas jaminan selepas ditangkap Pengemukaan maklumat oleh pegawai polis selepas penangkapan

84 85 86

87

BAHAGIAN X (TATACARA JENAYAH DI MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK)

SEKS HURAIAN YEN BAB 2 88 Ibu atau bapa atau penjaga (PEMBICARAA dikehendaki hadir N) 89 Ibu atau bapa atau penjaga boleh disuruh keluar BAB 90 Tatacara di mahkamah Bagi Kanak-Kanak

BAHAGIAN X (TATACARA JENAYAH DI MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK)
BAB SEKSYE N HURAIAN K asa a a a agi Kana -Kana apa ila kesala an di ktikan

BAB 3 91 KUASA AHKA AH BA I KANAK-KANAK A A AKHIR ERBI ARAAN 92 93 94

Cara melaksanakan se atan Ibu atau bapa penjaga hendaklah menyempurnakan bon Kuasa untuk mmerintahkan supaya ibu atau bapa atau penjagadan bukan kanakkanak, membayar denda ,dsb Rayuan Sekatan ke atas perintah pemenjaraan Hukuman mati

95 96 97

BAHAGIAN X (TATACARA JENAYAH DI MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK)
BAB SEKSYE N HURAIAN

BAB 4 98 PERCUBAAN 99 100 101 102 103 104

Bila percubaan boleh diperintahkan Tidak mematuhi perintah percubaan Pelakuan kesalahan selanjutnya Kesan percubaan Pindaan perintah percubaan Spelepasan perintah percubaan Mahkamah hendaklah memberikan salinan perintah pindaan atau pelepasan kepada pegawai akhlak

BAHAGIAN XI (DALAM PEMELIHARAAN ORANG YANG LAYAK DAN SESUAI)
SEKSYE N HURAIAN

105 106

Kanak-kanak yang diletakkan dalam pemeliharaan orang yang layak dan sesuai Kanak-kanak yang lepas lari atau dipindahkan daripada pemeliharaan orang yang layak dan sesuai Kesalahan memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari daripada pemeliharaan seseorang yang layak dan sesuai

107

BAHAGIAN XII (PERINTAH SUMBANGAN)

SEKSYE HURAIAN N 108 Sumbangan oleh ibu atau bapa atau penjaga atau orang lain

BAHAGIAN XIII (PENYIASATAN,PENANGKAPAN,PENGELEDAHAN,PENYITAAN DSB)
SEKSYE N HURAIAN

109 110 111 112 113 114 115 116

Kuasa untuk menyiasat Kuasa untuk menangkap tanpa waran Pengeledahan dengan waran Pengeledahan tanpa waran Kuasa untuk memeriksa orang Pemeriksaan Halangan Perlindungan informer

BAHAGIAN XIII (PENYIASATAN,PENANGKAPAN,PENGELEDAHAN,PENYITAAN DSB)
SEKSYE N HURAIAN

109 110 111 112 113 114 115 116

Kuasa untuk menyiasat Kuasa untuk menangkap tanpa waran Pengeledahan dengan waran Pengeledahan tanpa waran Kuasa untuk memeriksa orang Pemeriksaan Halangan Perlindungan informer

BAHAGIAN XIV (PELBAGAI) SEKSYE
N
117 11 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

I N

Kuasa Mahkamah Bagi Kanak-Kanak diberikan kepada Mahkamah Tinggi daftar Kandungan daftar Akses kepada daftar Kesalahan berkenaan dengan Daftar Perakuan pendaftar menjadi keterangan Perlindungan terhadap guaman dan prosiding undang-undang Pekhidmat awam Penalti am Permulaan dan Perjalanan pendakwaan Penyampaian dokumen Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan

BAHAGIAN XV (PERUNTUKAN KECUALIAN DAN PERALIHAN )

SEKSYE N 129 130 131 132 133 134 135

HURAIAN Tafsiran pemansuhan Sebutan mengenai Mahkamah Juvana dsb Penerusan Majlis, dll Penerusan kaedah-kaedah , dsb Institusi yang ditubuhkan atau ditetapkan Pencegahan anomali

TAKRIF KANAK-KANAK
y Akta 611 telah mendefinisikan kanak-kanak dalam

seksyen 2 sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun; dan berhubung dengan prosiding jenayah, seseorang yang sudah mencapai umur bagi tanggungjawab jenayah sebagaimana yang ditetapkan dalam seksyen 82 Kanun Keseksaan. y Oleh itu Akta 611 terpakai kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun, selain daripada dalam sesuatu prosiding jenayah. Ini adalah selaras dengan Akta Umur Dewasa 1971 yang menetapkan umur dewasa sebagai 18 tahun

SIAPAKAH YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN (SEKSYEN 17)
y Dicederakan atau berisiko untuk dicederakan secara

fizikal, emosi atau didera secara seksual oleh ibu bapa,penjaga atau ahli keluarganya; y Kanak-kanak didera atau dicederakan (seperti di atas) yang mana ibu bapa atau ahli keluarga gagal untuk melindungi atau tidak mahu melindunginya daripada penderaan atau kecederaan y Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak tidak layak, tidak mampu atau cuai dalam mengawal dan memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap kanak-kanak.

SIAPAKAH YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN
y Diabaikan atau tidak sanggup untuk menyediakan

tempat berlindung, pakaian, makanan atau asuhan yang cukup y kanak-kanak telah ditinggalkan atau tiada ibu bapa atau penjaga y ibu bapa atau penjaga kanak-kanak enggan membenarkan pemeriksaan perubatan, ujian perubatan atau rawatan

y berkelakuan yang boleh mencederakan dirinya

SIAPAKAH YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN

y dipergunakan untuk meminta sedekah atau aktiviti

haram y Kanak-kanak itu ialah seorang yang terlibat dengan mana-mana kesalahan yang dinyatakan dalam Jadual Pertama atau mana-mana kesalahan daripada jenis yang diperhalkan dalam seksyen 31,31 dan 33

y Mengemis atau menerima sedekah, menyanyi, bermain,

SIAPAKAH YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN

membuat persembahan atau menawarkan apa-apa jua untuk jualan (i) atau menjalankan penjajaan yang menyalahi undang-undang, loteri haram, judi atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang yang memudaratkan kesihatan dan kebajikan mereka y dicederakan dari segi emosi dan mental y Fotografi, porno,lucah dsb

JAGAAN SEMENTARA DAN PEMERIKSAAN DAN RAWATAN PERUBATAN SEKSYEN 18

y Mana-mana Pelindung atau pegawai polis yang

berpuas hati atas alasan-alasan yang munasabah bahawa kanak-kanak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan boleh mengambil kanak-kanak itu ke dalam jagaan sementara, melainkan Pelindung atau pegawai polis itu berpuas hati.

KESALAHAN &HUKUMAN
y Seksyen 27 : mana-mana pegawai perubatan atau

pengamal perubatan berdaftar yang tidak mematuhi (membiarkan dan tidak memberitahu serta merta kepada pelindung). y sekiranya melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.
y

KESALAHAN DAN HUKUMAN
SEKSYEN HUKUMAN 27. Kewajipan pegawai perubatan Melakukan suatu kesalahan dan apabila Mana-mana pegawai perubatan atau disabitkan boleh didenda tidak melebihi pengamal perubatan berdaftar yang tidak lima ribu ringgit atau dipenjarakan mematuhi (membiarkan dan tidak selama tempoh tidak melebihi dua tahun memberitahu serta merta kepada atau kedua-duanya. pelindung 28. Kewajipan anggota keluarga yang tidak mematuhi mana-mana syarat bon yang diperuntukkan dalam subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

KESALAHAN DAN HUKUMAN
SEKSYEN HUKUMAN 29. Kewajipan pengasuh kanak-kanak Menurut seksyen 29. (1),jika seseorang pengasuh kanak-kanak mempercayai atas alasan-alasan yang munasabah bahawa seseorang kanak-kanak telah dicederakan dari segi fizikal atau emosi akibat teraniaya, terabai, terbuang atau terdedah, atau teraniaya dari segi seks, dia hendaklah dengan serta-merta memberitahu seorang Pelindung. 31(1). Penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak Melakukmelakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

melakukan kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya.

KESALAHAN DAN HUKUMAN
SEKSYEN HUKUMAN 32. Kanak-kanak tidak boleh dijadikan Melakukan suatu kesalahan dan apabila untuk mengemis dsb disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. 33(1). Biarkan kanak-kanak tinggal tanpa pengawasan yang berpatutan . Melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya Seksyen 35 (7) siapa melakukan kesalahan subseksyen 1 , apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya

35(1). Lewat memberitahu kepada pelindung tentang pengambilan tidak lewat daripada satu minggu

SEKSYEN

KESALAHAN DAN HUKUMAN HUKUMAN
40(7) mahkamah Bagi kanakKanak , perintahkan ibu bapa atau penjaga menyempurnakan bon dalam tempoh perintah (tinggal dirumah pada masa yang ditetapkan) Lawatan tetap ke tempat kanakkanak ditempatkan Sekiranya , melakukan kesalahan, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit.

40 .Perintah apabila siasatan selesai) Tempoh siasatan:tidak lebih satu bulan dari tarikh dia dimasukkan. Ditempat oleh mahkamah Bagi kanak-Kanak di bawah pengawasn Pegawai kebajikan yang dilantik oleh mahkamah selama apa-apa tempoh yang tidak lebih tiga tahun dari tarikh perintah

KESALAHAN DAN HUKUMAN
SEKSYEN HUKUMAN 43 (1) perenggan (a)hingga (k) Menjual, menyewakan, memberikan,memiliki, menyorokkan, memalsukan maklumat, nafsu seks dan menjadi pengantara (iklan untuk pelacuran atau melanggar seksyen 43) didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebih lima belas tahun atau keduaduanya boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit dan dipenjarakan selama tempoh yang tidak kurang daripada tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima belas tahun dan hendaklah juga dihukum dengan hukuman sebat tidak lebih daripada enam sebatan

Kesalahan perenggan (i) atau (j): Pengantara atau melanggan/menyewa, nafsu sek

KESALAHAN DAN HUKUMAN
SEKSYEN HUKUMAN 48 . Pemindahan milikan, jagaan atau kawalan kanak-kanak dengan menyalahi undang-undang (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.. . melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

Seksyen 48(2) memperuntukkan, mana-mana orang yang tanpa kebenaran atau alasan yang sah menyorokkan atau ada dalam milikan, jagaan atau kawalannya seseorang kanak-kanak yang mengenainya milikan, jagaan atau kawalan sementara atau tetap telah dipindahkan atau diberikan bagi balasan berharga oleh mana-mana orang lain di dalam atau luar Malaysia

KESALAHAN DAN HUKUMAN
SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 49 iaitu pembawaan masuk kanak-kanak melalui dakwaan palsu menjelaskan mana-mana orang yang disabitkan dalam perenggan (a) atau (b) sama ada di dalam atau luar Malaysia, membawa atau membantu membawa seseorang kanak-kanak ke dalam Malaysia Seksyen 52 Membawa atau menhantar keluar kanak-kanak tanpa keizinan oleh yang mempunyai jagaan sah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

itu melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

KESALAHAN DAN HUKUMAN
SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 53 : perintah dapatkan balik Tidak boleh dihalang orang yang berkuasa memasuki permis melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun dan disebat tidak melebihi enam sebatan.

Seksyen 57: Memindah atau menolong kanak-kanak lepas lari dari tempat selamat

Didapti menyorokkan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

KESALAHAN DAN HUKUMAN
SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 60 mengenai kesalahan memindahkan atau menolong kanakkanak lepas lari dari tempat tahanan melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

Seksyen 64 :Memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari dari asrama akhlak

Didapti menyorokkan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

KESALAHAN DAN HUKUMAN
SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 68(4) Seseorang diberi kuasa untuk membawa kanak-kanak ke sekolah yang diluluskan :menemui kanak-kanak :memperolehi milikan kanak-kanak Subseksyen (5) sekiranya tidak mematuhi tanpa alasan yang munasabah, dia boleh sebagai tambahan kepada apa-apa liabiliti lain yang boleh dikenakan ke atasnya di bawah Akta ini dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit.

Seksyen 72 :Memindahkan atau Didapti menyorokkan membantu kanak-kanak lepas lari apabila disabitkan boleh didenda tidak dari sekolah yang diluluskan melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

KESALAHAN DAN HUKUMAN
SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 88 :Pembicaraan Ibu bapa dikehendaki hadir Sekiranya tak hadir apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh lima ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Seksyen 102 :Memindahkan atau menolong kanak-kanak lepas lari dari spemeliharaan seseorang yang layak dan sesuai

Didapti menyorokkan, mendorong, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

KESALAHAN DAN HUKUMAN
SEKSYEN HUKUMAN Seksyen 115 :Halangan Enggan memberi Pelindung atau Pegawai Kebajikan masyarakat kepada mana-mana permis atau tidak akur, menyerang,menyembunyikan dll apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh lima ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Seksyen 121 : kesalahan berkenaan dengan daftar (mendedahkan butir MAKLUMAT

apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

KEPENTINGAN AKTA DALAM MENJAGA KEBAJIKAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA

y Jabatan berperanan dan bertanggungjawab memberi

jagaan, perlindungan dan pemulihan kepada kanakkanak agar mereka dapat hidup dengan sejahtera. Ini adalah selaras dengan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak yang telah diterima oleh Kerajaan Malaysia.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN y Perlindungan dan pemulihan
y Program pemulihan akhlak y Pengendalian kes kanak-kanak yang terlibat dengan

masalah akhlak dan jenayah y Pengendalian kes kanak-kanak yang terdedah kepada bahaya moral dan mangsa pelacuran y Membuat seliaan, Cubaan Akhlak, Cubaan Lesen dan Jagaan Lanjutan

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
y y y y y y y y y

Pengendalian kes penderaan kanak-kanak Pemeliharaan dan perlindungan Teledera Jawatankuasa Kebajikan Kanak-kanak Daerah Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak Guardian and Litem (penjagaan Sementara) Pengendalian permohonan anak angkat/anak pelihara Bantuan anak pelihara Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia Kebangsaan

RUMUSAN
y Sebagai individu perlu bertanggungjawab untuk

mempastikan kanak-kanak mendapat perlindungan, kehidupan dan mendapat hak seperti individu yang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful