JABATAN PENDIDIKAN KHAS

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
51n¡nInh ²«)«In?.......
²«)n¡n T«n1)1?.....
Pengenalan:
FaIsafah Pendidikan Kebangsaan
· Latar beIakang
· Konsep
· Dasar
· Strategi PerIaksanaan
Pengenalan Pengenalan
Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan: Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan:
Melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh Melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh
dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras
dengan falsafah pendidikan negara. Penguasaan kemahiran asas 3M dengan falsafah pendidikan negara. Penguasaan kemahiran asas 3M
perlu dikuasai lebih awal bagi membolehkan murid perlu dikuasai lebih awal bagi membolehkan murid- -murid berkomunikasi murid berkomunikasi
dan menimba ilmu pengetahuan. Justeru, Program Pemulihan Khas dan menimba ilmu pengetahuan. Justeru, Program Pemulihan Khas
mengutamakan prinsip "Menyelesaikan masalah seawal mungkin¨ mengutamakan prinsip "Menyelesaikan masalah seawal mungkin¨
supaya tidak menjadi kronik berterusan hingga ke tahap 2 atau supaya tidak menjadi kronik berterusan hingga ke tahap 2 atau
peringkat persekolahan menengah rendah peringkat persekolahan menengah rendah
Perbezaan minat, pengalaman, bakat dan gaya belajar individu murid Perbezaan minat, pengalaman, bakat dan gaya belajar individu murid
mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau 'terkebelakang' mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau 'terkebelakang'
dalam menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya. dalam menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya.
Sekiranya mereka tidak diberi pengajaran pemulihan, mereka mungkin Sekiranya mereka tidak diberi pengajaran pemulihan, mereka mungkin
gagal memperoleh pendidikan yang perlu dan potensi mereka gagal memperoleh pendidikan yang perlu dan potensi mereka
terbenam.Justeru, melalui program pemulihan khas keperluan terbenam.Justeru, melalui program pemulihan khas keperluan- -
keperluan murid berpencapaian rendah dapat dikenalpasti dan dipenuhi. keperluan murid berpencapaian rendah dapat dikenalpasti dan dipenuhi.
Falsafah Pendidikan kebangsaan Falsafah Pendidikan kebangsaan
Pendidikan di MaIaysia adaIah satu usaha berterusan Pendidikan di MaIaysia adaIah satu usaha berterusan
ke arah memperkembangan Iagi potensi individu ke arah memperkembangan Iagi potensi individu
secara menyeIuruh untuk mewujudkan insan yang secara menyeIuruh untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi inteIek, rohani, seimbang dan harmonis dari segi inteIek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adaIah bagi meIahirkan rakyat MaIaysia yang Usaha ini adaIah bagi meIahirkan rakyat MaIaysia yang
beriImu pengetahuan, berketrampiIan, berakhIak beriImu pengetahuan, berketrampiIan, berakhIak
muIia, bertanggungjawab dan berkeupayaan muIia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran kemakmuran
masyarakat dan negara. masyarakat dan negara.
atar Belakang atar Belakang
- - KPM telah melaksanakan program pemulihan dengan KPM telah melaksanakan program pemulihan dengan
menggunakan Strategi 'Withdrawal System..' menggunakan Strategi 'Withdrawal System..'
÷ ÷ Pusat Perkembangan Kurikulum menjalankan projek Pusat Perkembangan Kurikulum menjalankan projek
percubaan iaitu pemulihan dijalankan oleh Guru kelas percubaan iaitu pemulihan dijalankan oleh Guru kelas
dan guru matapelajaran dan guru matapelajaran
÷ ÷ Program khidmat guru Pedamping bagi meingkatkan Program khidmat guru Pedamping bagi meingkatkan
aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam kelas KBSR aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam kelas KBSR
÷ ÷ Program Ìntervensi 3M diperkenalkan khas untuk murid Program Ìntervensi 3M diperkenalkan khas untuk murid
tahun di SK, peralihan dan tingkatan di SMK tahun di SK, peralihan dan tingkatan di SMK
2000 2000 ÷ ÷ Ìnstrumen ÌPP3M dilancarkan Ìnstrumen ÌPP3M dilancarkan
200 200 ÷ ÷ ÌPP2M yang menekankan kepada bahasa melayu ÌPP2M yang menekankan kepada bahasa melayu ÷ ÷
membaca dan menulis dibina membaca dan menulis dibina
200 200 ÷ ÷ Ujian pelepasan 2 KÌA 2M telah digunakan untuk ujian Ujian pelepasan 2 KÌA 2M telah digunakan untuk ujian
saringan dan ujian pencapaian murid pemulihan khas saringan dan ujian pencapaian murid pemulihan khas
1967 1967 - - KPM teIah meIaksanakan program pemuIihan KPM teIah meIaksanakan program pemuIihan
dengan menggunakan Strategi 'WithdrawaI dengan menggunakan Strategi 'WithdrawaI
System..' System..'
ikeluar, dikumpul dan dipulih ikeluar, dikumpul dan dipulih
1975 1975 - - Pusat Perkembangan KurikuIum menjaIankan Pusat Perkembangan KurikuIum menjaIankan
projek percubaan iaitu pemuIihan dijaIankan projek percubaan iaitu pemuIihan dijaIankan
oIeh Guru keIas dan guru matapeIajaran oIeh Guru keIas dan guru matapeIajaran
Pendidikan Ìmbuhan Pendidikan Ìmbuhan
Tahun hingga Tahun 3 Tahun hingga Tahun 3
Melibatkan 2 buah sekolah Melibatkan 2 buah sekolah
1994 1994 - - Program khidmat guru Pendamping bagi Program khidmat guru Pendamping bagi
meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemuIihan meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemuIihan
daIam keIas KBSR daIam keIas KBSR
Pengayaan dan pemulihan dalam KBSR Pengayaan dan pemulihan dalam KBSR
1999 1999 - - Program Intervensi 3M diperkenaIkan khas untuk Program Intervensi 3M diperkenaIkan khas untuk
murid tahun 4 di SK, peraIihan dan tingkatan 1 di murid tahun 4 di SK, peraIihan dan tingkatan 1 di
SMK SMK
Menangani masalah 3M Menangani masalah 3M
Meningkatkan peratus kelulusan UPSR Meningkatkan peratus kelulusan UPSR
P&P murid mengikut "self paced¨ P&P murid mengikut "self paced¨
bjektif :
Murid Tahun 3 dari , , 2000 Murid Tahun 3 dari , , 2000
Ìnstrumen Ìpoh, November Ìnstrumen Ìpoh, November
Murid Tahun , Murid Tahun , ÷ ÷ Tingkatan Peralihan Tingkatan Peralihan
Gred '' dan 'E' Gred '' dan 'E' ÷ ÷ BM Penulisan & Pemahaman BM Penulisan & Pemahaman
$asaran :
bulan bulan - - Semester sesi persekolahan Semester sesi persekolahan
Menguasai Menguasai ÷ ÷ kembali ke kelas normal kembali ke kelas normal
Bilangan murid Bilangan murid - -20 orang 20 orang
Masa P&P Masa P&P ÷ ÷ 20 minit 20 minit
Pelaksanaan :
Program ÌPP 3M Program ÌPP 3M ÷ ÷ dilancarkan oleh JPK, KPM dilancarkan oleh JPK, KPM
Menangani masalah penguasaan 3M Menangani masalah penguasaan 3M
2000 2000 ÷ ÷ ÌPP 3M untuk murid Tahun ÌPP 3M untuk murid Tahun
200 200 ÷ ÷ ÌPP 3M untuk murid Tahun 2 ÌPP 3M untuk murid Tahun 2
2002 2002 ÷ ÷ ÌPP 3M untuk murid Tahun 3 ÌPP 3M untuk murid Tahun 3
- Instrumen IPP3M diIancarkan
6 - IPP M yang menekankan kepada bahasa meIayu
- membaca dan menuIis dibina
Program ÌPP 2M Program ÌPP 2M ÷ ÷ dilancarkan oleh JPK, KPM dilancarkan oleh JPK, KPM
Menangani masalah penguasaan 2M Menangani masalah penguasaan 2M ÷ ÷ Gerak Gerak
Gempur untuk murid Tahun Gempur untuk murid Tahun
Projek rintis Projek rintis ÷ ÷ Kelantan, Perlis, Labuan Kelantan, Perlis, Labuan
Murid KPR Murid KPR ÷ ÷ KBSR minima dan maksima 30 KBSR minima dan maksima 30
Sebagai instrumen saringan Sebagai instrumen saringan ÷ ÷ tiada penambahan tiada penambahan
guru guru
· Ujian Pelepasan 2, KÌA 2M terus diguna
untuk pelepasan murid Pemulihan Khas
Tahun 3,,,
7 7 - - Ujian peIepasan KIA M teIah digunakan Ujian peIepasan KIA M teIah digunakan
untuk ujian saringan dan ujian pencapaian untuk ujian saringan dan ujian pencapaian
murid pemuIihan khas murid pemuIihan khas
atlamat : atlamat :
Membantu Murid yang tidak dapat menguasai 3m Membantu Murid yang tidak dapat menguasai 3m
dalam tempuh yang ditetapkan. dalam tempuh yang ditetapkan.
Konsep PPK : Konsep PPK :
Program khusus untuk murid Program khusus untuk murid- -murid yang murid yang
menghadapi kesulitan menguasai kemahiran menghadapi kesulitan menguasai kemahiran
asas 3M. asas 3M.
asar asar
Mengikut Iaporan Jawatankuasa kabinet Mengikut Iaporan Jawatankuasa kabinet
PeIaksanaan Dasar PeIajaran Kebangsaan PeIaksanaan Dasar PeIajaran Kebangsaan
1997.(PERAKUAN 5) 1997.(PERAKUAN 5)
""Adalah diperlukan supaya perkara Adalah diperlukan supaya perkara- -perkara yang perkara yang
berkaitan dengan langkah mengadakan pengajaran berkaitan dengan langkah mengadakan pengajaran
pemulihan selepas daripada Ujian Rujukan Kriteria pemulihan selepas daripada Ujian Rujukan Kriteria
dijalankan, diteliti dan diperbaiki. Antara lain perkara dijalankan, diteliti dan diperbaiki. Antara lain perkara- -
perkara tersebut termasuklah mendalami kaedah dan perkara tersebut termasuklah mendalami kaedah dan
pengajaran, bahan pengajaran, bahan- -bahan yang kecil, peruntukan bagi bahan yang kecil, peruntukan bagi
mengendalikan pengajaran pemulihan serta penggunaan mengendalikan pengajaran pemulihan serta penggunaan
bahan bahan- -bahan tertentu.¨ bahan tertentu.¨
Membantu murid Membantu murid- -murid mengatasi masalah murid mengatasi masalah
pembelajaran dalam menguasai kemahiran pembelajaran dalam menguasai kemahiran
asas asas ÷ ÷ membaca, menulis dan mengira membaca, menulis dan mengira
Membantu murid Membantu murid- -murid mengubah sikap murid mengubah sikap
negatif tingkahlaku yang menjejaskan proses negatif tingkahlaku yang menjejaskan proses
pembelajaran dan memupuk serta pembelajaran dan memupuk serta
mengembangkan sikap keyakinan diri dan mengembangkan sikap keyakinan diri dan
sikap positif terhadap pembelajaran sikap positif terhadap pembelajaran
bjektif :
a) Surat Siaran Bahagian SekoIah a) Surat Siaran Bahagian SekoIah- -sekoIah KPM. sekoIah KPM.
BiI.KP(BS)8594/JId.11/(3) bth. .Jan 1985. BiI.KP(BS)8594/JId.11/(3) bth. .Jan 1985.
(Guru Khas Pendidikan PemuIihan) (Guru Khas Pendidikan PemuIihan)
Penjawatan Guru Pemulihan Khas Penjawatan Guru Pemulihan Khas
Mengendalikan program Pemulihan Khas sepenuhnya Mengendalikan program Pemulihan Khas sepenuhnya
Murid bermasalah pembelajaran Murid bermasalah pembelajaran
Lampiran tugas Lampiran tugas
Jadual waktu Jadual waktu
asar Pelaksanaan :
Surat Siaran Kementerian PeIajaran (yang masih digunapakai). Surat Siaran Kementerian PeIajaran (yang masih digunapakai).
b) Surat Siaran Bahagian SekoIah b) Surat Siaran Bahagian SekoIah- -sekoIah KPM. sekoIah KPM.
BiI.KP(BS)85/5/PK/JId.V(6) bth. 18. Jan 1986. BiI.KP(BS)85/5/PK/JId.V(6) bth. 18. Jan 1986.
(KeIas Khas PemuIihan di SekoIah Rendah) (KeIas Khas PemuIihan di SekoIah Rendah)
Laksana Program Pemulihan Laksana Program Pemulihan
Guru Guru- -guru yang terlatih khas guru yang terlatih khas
Kerjasama dan sokongan dari pihak pentadbiran sekolah Kerjasama dan sokongan dari pihak pentadbiran sekolah
Penyeliaan dan pencerapan Penyeliaan dan pencerapan
2 lampiran 2 lampiran
Bilangan guru Bilangan guru
Tugas Tugas- -tugas khas tugas khas
asar Pelaksanaan :
Surat Siaran Kementerian PeIajaran (yang masih digunapakai). Surat Siaran Kementerian PeIajaran (yang masih digunapakai).
c) Surat Siaran Bahagian SekoIah c) Surat Siaran Bahagian SekoIah- -sekoIah KPM. sekoIah KPM.
BiI.KP(BS)85/PK/JId.V(9). (Pengawasan dan BiI.KP(BS)85/PK/JId.V(9). (Pengawasan dan
penyeIiaan Program penyeIiaan Program PemuIihan) PemuIihan)
Program Pemulihan berjalan dengan teratur Program Pemulihan berjalan dengan teratur
Murid masalah pembelajaran Murid masalah pembelajaran
Penyeliaan dari Unit Pendidikan Khas, JPN Penyeliaan dari Unit Pendidikan Khas, JPN
Pengelolaan, pengurusan, keberkesanan Pengelolaan, pengurusan, keberkesanan
Kekangan dan pemasalahan Kekangan dan pemasalahan
Rekod lawatan Rekod lawatan
asar Pelaksanaan :
Surat Siaran Kementerian PeIajaran (yang masih digunapakai). Surat Siaran Kementerian PeIajaran (yang masih digunapakai).
d) Surat Siaran SekoIah d) Surat Siaran SekoIah- -sekoIah KPM. sekoIah KPM.
BiI.KP(BS)85/5/PK/JId.V(34) bth.3. Jun.1989.(Guru BiI.KP(BS)85/5/PK/JId.V(34) bth.3. Jun.1989.(Guru
Khas Khas PemuIihan Dan Penubuhan KeIas Khas PemuIihan Dan Penubuhan KeIas Khas
PemuIihan DisekoIah Rendah) PemuIihan DisekoIah Rendah)
Lantikan jawatan guru khas Pemulihan Khas Lantikan jawatan guru khas Pemulihan Khas
Wajib menubuhkan kelas khas Pemulihan Khas Wajib menubuhkan kelas khas Pemulihan Khas
Hanya seorang guru khas Pemulihan Khas Hanya seorang guru khas Pemulihan Khas
Kursus peningkatan Pendidikan Pemulihan Khas Kursus peningkatan Pendidikan Pemulihan Khas
Kerjasama dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah Kerjasama dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah
Program tidak boleh ditutup Program tidak boleh ditutup
asar Pelaksanaan :
Surat Siaran Kementerian PeIajaran (yang masih digunapakai). Surat Siaran Kementerian PeIajaran (yang masih digunapakai).
Surat Siaran Bahagian SekoIah Surat Siaran Bahagian SekoIah- -sekoIah KPM. sekoIah KPM.
BiI.KP(BS)8594/JId.11/(3) bth. .Jan 1985. BiI.KP(BS)8594/JId.11/(3) bth. .Jan 1985.
(Guru Khas Pendidikan PemuIihan) (Guru Khas Pendidikan PemuIihan)
Tugas guru khas pemulihan di sekolah ialah untuk mengendalikan Tugas guru khas pemulihan di sekolah ialah untuk mengendalikan
program pemulihan kepada murid program pemulihan kepada murid- -murid yang lemah di sekolah murid yang lemah di sekolah- -
sekolah rendah. Program ini merupakan satu usaha yang baik sekolah rendah. Program ini merupakan satu usaha yang baik
dalam membantu murid yang mempunyai masalah pembelajaran. dalam membantu murid yang mempunyai masalah pembelajaran.
Khususnya dalam menguasai 3M. Khususnya dalam menguasai 3M.
%:gas g:r: pem:lihan khas: %:gas g:r: pem:lihan khas:
menjalankan kerja menjalankan kerja- -kerja pemulihan. kerja pemulihan.
membantu guru membantu guru- -guru asas. guru asas.
berjumpa dan berbincang. berjumpa dan berbincang.
melaksanakan penilaian berterusan. melaksanakan penilaian berterusan.
menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah. menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah.
mengadakan bengkel diperingkat sekolah. mengadakan bengkel diperingkat sekolah.
Surat Siaran Bahagian Sekolah Surat Siaran Bahagian Sekolah- -sekolah KPM. sekolah KPM.
Bil.KP(BS)02PKJld.V(2) bth.2. Jan . (Kelas Bil.KP(BS)02PKJld.V(2) bth.2. Jan . (Kelas
Khas Pemulihan isekolah Rendah) Khas Pemulihan isekolah Rendah)
Diharapkan pihak pentakbir dapat memberi Diharapkan pihak pentakbir dapat memberi
kerjasama untuk mempastikan guru kerjasama untuk mempastikan guru- -guru terIatih guru terIatih
khas daIam bidang pendidikan pemuIihan diberi khas daIam bidang pendidikan pemuIihan diberi
keutamaan oIeh pihak sekoIah untuk mengendaIikan keutamaan oIeh pihak sekoIah untuk mengendaIikan
keIas keIas- -keIas pemuIihan keIas pemuIihan
Unit kurikuIum diperingkat JPN dan PPD hendakIah Unit kurikuIum diperingkat JPN dan PPD hendakIah
bertanggungjawab terhadap pengawasan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan dan
penyeIiaan Program PemuIihan Khas disekoIah penyeIiaan Program PemuIihan Khas disekoIah- -
sekoIah, ini adaIah kerana program pemuIihan ini sekoIah, ini adaIah kerana program pemuIihan ini
meIibatkan dua matapeIajaran asas iaitu bahasa dan meIibatkan dua matapeIajaran asas iaitu bahasa dan
matematik yang memerIukan perancangan, matematik yang memerIukan perancangan,
penyediaan, peIaksanaan dan penyeIiaan yang rapi penyediaan, peIaksanaan dan penyeIiaan yang rapi
dan teratur. dan teratur.
Surat Siaran Bahagian Sekolah Surat Siaran Bahagian Sekolah- -sekolah KPM. sekolah KPM.
Bil.KP(BS)02PKJld.V(2). (Pengawasan dan penyeliaan Bil.KP(BS)02PKJld.V(2). (Pengawasan dan penyeliaan
Program Pemulihan) Program Pemulihan)
KPM berharap program pemuIihan ini berjaIan dengan Iebih KPM berharap program pemuIihan ini berjaIan dengan Iebih
berkesan dan kerjasama daripada pihak JPN adaIah amat berkesan dan kerjasama daripada pihak JPN adaIah amat
diperIukan daIam haI diperIukan daIam haI- -haI yang berkaitan dengan pengawasan haI yang berkaitan dengan pengawasan
dan penyeIiaan sekoIah dan penyeIiaan sekoIah- -sekoIah. DaIam haI ini pegawai sekoIah. DaIam haI ini pegawai- -
pegawai berkenaan di JPN adaIah mempunyai peranan penting pegawai berkenaan di JPN adaIah mempunyai peranan penting
untuk meningkatkan prestasi program pemuIihan di sekoIah untuk meningkatkan prestasi program pemuIihan di sekoIah- -
sekoIah rendah. sekoIah rendah.
Semasa membuat Iawatan di sekoIah Semasa membuat Iawatan di sekoIah- -sekoIah, tinjauan secara sekoIah, tinjauan secara
dekat hendakIah dibuat terhadap keIas pemuIihan dari segi dekat hendakIah dibuat terhadap keIas pemuIihan dari segi
pengeIoIaan, pengurusan dan keberkesanan keIas tersebut. pengeIoIaan, pengurusan dan keberkesanan keIas tersebut.
Jika terdapat sebarang masaIah daIam aspek tersebut, mereka Jika terdapat sebarang masaIah daIam aspek tersebut, mereka
harusIah berbincang dengan pihak sekoIah untuk mengatasi harusIah berbincang dengan pihak sekoIah untuk mengatasi
masaIah tersebut. masaIah tersebut.
Kementerian juga memerIukan makIumat serta Iaporan Kementerian juga memerIukan makIumat serta Iaporan
mengenai perkembangan dan kemajuan program pemuIihan di mengenai perkembangan dan kemajuan program pemuIihan di
setiap negeri dari masa ke semasa. setiap negeri dari masa ke semasa.
Surat Siaran SekoIah Surat Siaran SekoIah- -sekoIah KPM. sekoIah KPM.
BiI.KP(BS)85/5/PK/JId.V(34) bth.3. Jun.1989.(Guru BiI.KP(BS)85/5/PK/JId.V(34) bth.3. Jun.1989.(Guru
Khas PemuIihan Dan Penubuhan KeIas Khas Khas PemuIihan Dan Penubuhan KeIas Khas
PemuIihan DisekoIah Rendah PemuIihan DisekoIah Rendah
Jawatan guru pemulihan adalah jawatan tambahan. Jawatan guru pemulihan adalah jawatan tambahan.
KPM berharap pihak sekolah memastikan bahawa semua KPM berharap pihak sekolah memastikan bahawa semua
jawatan guru pemulihan hendaklah diisi bagi setiap sekolah. jawatan guru pemulihan hendaklah diisi bagi setiap sekolah.
Pihak pentadbir juga diminta memberi perhatian dari segi: Pihak pentadbir juga diminta memberi perhatian dari segi:
- - Hanya seorang guru yang boleh dilantik sebagai guru Hanya seorang guru yang boleh dilantik sebagai guru
pemulihan di sesebuah sekolah. pemulihan di sesebuah sekolah.
- - Keutamaan haruslah diberi kepada guru yang telah Keutamaan haruslah diberi kepada guru yang telah
mengikuti Kursus Pemulihan tahun atau mengikuti Kursus Pemulihan tahun atau bulan. bulan.
$ambungan ..
Surat Siaran Sekolah Surat Siaran Sekolah- -sekolah KPM. sekolah KPM.
Bil.KP(BS)02PKJld.V(3) bth.30. Jun..(Guru Khas Bil.KP(BS)02PKJld.V(3) bth.30. Jun..(Guru Khas
Pemulihan an Penubuhan Kelas Khas Pemulihan isekolah Rendah Pemulihan an Penubuhan Kelas Khas Pemulihan isekolah Rendah
- - Sekiranya terdapat lebih seorang guru yang terlatih dalam bidang Sekiranya terdapat lebih seorang guru yang terlatih dalam bidang
pemulihan khas di sesebuah sekolah langkah pemulihan khas di sesebuah sekolah langkah- - langkah yang harus diambil langkah yang harus diambil
oleh JPN ialah membuat penempatan semua ke sekolah yang tidak oleh JPN ialah membuat penempatan semua ke sekolah yang tidak
mempunyai guru pemulihan khas. mempunyai guru pemulihan khas.
- - Guru khas pemulihan hendaklah ditugaskan mengajar kelas Guru khas pemulihan hendaklah ditugaskan mengajar kelas
pemulihan sepenuh masa. pemulihan sepenuh masa.
- - Guru besar dan semua guru haruslah memberi sokongan dan Guru besar dan semua guru haruslah memberi sokongan dan
kerjasama yang sepenuhnya bagi menjayakan program pemulihan. kerjasama yang sepenuhnya bagi menjayakan program pemulihan.
- - Kelas khas pemulihan tidak boleh ditutup oleh pihak sekolah tanpa Kelas khas pemulihan tidak boleh ditutup oleh pihak sekolah tanpa
mendapat kebenaran bertulis daripada pihak JPN dan KPM. mendapat kebenaran bertulis daripada pihak JPN dan KPM.
* * Adalah amat penting Guru Adalah amat penting Guru- -guru besar betul guru besar betul- -betul memahami akan tugas betul memahami akan tugas
dan peranan guru khas pemulihan dan memberi perhatian yang khusus dan peranan guru khas pemulihan dan memberi perhatian yang khusus
terhadap perkembangan dan kemajuan kelas khas pemulihan di sekolah terhadap perkembangan dan kemajuan kelas khas pemulihan di sekolah
masing masing- -masing. masing.
%akrifan %akrifan
' 'Kanak Kanak- -kanak pemulihan adalah kanak kanak pemulihan adalah kanak- -kanak yang mempunyai intelek kanak yang mempunyai intelek
dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima
pendidikan biasa.' pendidikan biasa.' ÷ ÷ AE TanseIey dan R. CuIIiford AE TanseIey dan R. CuIIiford
'Kanak 'Kanak- -kanak pemulihan ialah kanak kanak pemulihan ialah kanak- -kanak yang kurang daya taakul, kanak yang kurang daya taakul,
kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan
dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak.' dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak.' ÷ ÷
M.F.CIough M.F.CIough
'Kanak 'Kanak- -kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini
berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana
dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak- -
kanak yang lemah (mentally retarded).' kanak yang lemah (mentally retarded).' ÷ ÷ Sharifah Rahmah AIi Sharifah Rahmah AIi
$trategi Perlaksanaan $trategi Perlaksanaan
Pencalonan m:rid: Pencalonan m:rid:
- - Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan 2 KÌA2M Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan 2 KÌA2M
- - Pencalonan murid boleh dibuat oleh: Pencalonan murid boleh dibuat oleh:
# guru kelasguru mata pelajaran # guru kelasguru mata pelajaran
# guru besar # guru besar
# ibubapa # ibubapa
- - Murid KÌA2M yang telah berjaya dalam Ujian Murid KÌA2M yang telah berjaya dalam Ujian
Pelepasan atau 2 tidak boleh dicalonkan. Pelepasan atau 2 tidak boleh dicalonkan.
$trategi Perlaksanaan $trategi Perlaksanaan
Pengumpulan maklumat: Pengumpulan maklumat:
- - Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat
menolong guru pemulihan khas memahami menolong guru pemulihan khas memahami murid yang murid yang
dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu
mengikuti mengikuti program pemulihan khas atau sebaliknya. program pemulihan khas atau sebaliknya.
- - maklumat tersebut boleh kita dapati dari: maklumat tersebut boleh kita dapati dari:
a) Guru Besar a) Guru Besar ÷ ÷ berdasarkan rekod murid, berdasarkan rekod murid,
pemerhatian dan perhubungan pemerhatian dan perhubungan
b) Guru Kelas b) Guru Kelas ÷ ÷ boleh menambah maklumat dengan boleh menambah maklumat dengan
mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa
kesekolah dan perhubungan dengan murid kesekolah dan perhubungan dengan murid- -murid murid
lain. lain.
c) Ìbubapa c) Ìbubapa ÷ ÷ boleh memberitahu tentang tingkahlaku boleh memberitahu tentang tingkahlaku
umum, kegemaran dan perkara umum, kegemaran dan perkara- -perkara yang tidak perkara yang tidak
digemari serta sikapnya terhadap pelajaran. digemari serta sikapnya terhadap pelajaran.
Terima kasih Terima kasih. .
²nInu nnn :u)u) n1 Innn)n ²nInu nnn :u)u) n1 Innn)n
ToI«h :n\n )«)u)¡n)n )n)n1 ToI«h :n\n )«)u)¡n)n )n)n1
²nInu nnn u)u) \n)n ¡n)¡n)n ²nInu nnn u)u) \n)n ¡n)¡n)n
ToI«h I1!n I«)¡u)¡n Inn1.¨ ToI«h I1!n I«)¡u)¡n Inn1.¨
:-..·.···..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful