Lijekovi

Analgetici

- alkaloidni

- nealkaloidni

spadaju u alkaloidnu grupu .Alkaloidni analgetici . sinteti ke zamjene za morfin) .dijele se u 3 grupe ( morfinska. semisinteti ki derivati morfina.hemijski spojevi .

Morfinska grupa .morfin .kodein .

.

mogu se javiti promjene raspolo enja kao euforija i disforija. osje aj umora i gladi. su ava zjenice itd.djeluje depresorno na respiratorni centar.Morfin . . . osu enog soka iscije enog iz nezrelih ahura vrtnog maka .1 g .smrtonosna doza 0.koristi se za ubla avanje boli kod osoba koje su u terminalnoj fazi bolesti .alkaloid izoliran iz opijuma. pospanost i o amu enost.ve e se ponajvi e za opioidne receptore i sna no ih aktivira . ubla ava strah.

.

upotrebom kod starijih osoba pove ava kardiovaskularni rizik .jedan od va nijih alkaloida opijuma .dobar kao supstitucijska terapija u lije enju ovisnika (ne prakticira se u BiH) .Kodein .upotrebljava se najvi e za smirivanje ka lja i kao analgetik kod ne to slabijih bolova. te protiv dijareje .

zbog nedostatka morfina intenzivno se radi na sintezi analgetika . peptidin i metadon) .Sinteti ka zamjena za morfin .va niji sintetizovani (derivati piperidina i derivati heptona.do sada nije sintetizovan niti jedan idealan .

Antagonisti alkaloidnih analgetika .u slu aju intoksinacije analgeticima koriste se isti antagonisti za sve analgetike .zna ajniji antagonisti su nalorfin i levalorfan ( derivati morfina) .

Nealkaloidni analgetici .va niji nealkaloidni analgetici su salicilati. derivati pirazolena i indometacin .pored analgeti kog djelovanja sni avaju tjelesnu temperaturu. djeluju antipireti ki .neki se koriste i za lije enje reumatskih oboljenja i uloga . derivati p-amino-fenola.

Aspirin) djeluje ja e analgetski i antipiretski. a slabije antireumatski . Acisal.acetilsalicilna kiselina ( Acetisal.derivati salicilne kiseline.dodavanjem pufera u acetil-salicilnu kiselinu nastaje andol . koja se u manjim koncentracijama koristi protiv svraba i znojenja .najpoznatiji je natrij-salicilat .Salicilati .

.

u novije vrijeme se koristi paracetamol koji ima manje tetno djelovanje .poznatiji analgetici su acetanilid.najva niji analgetik je fenacetin koji djeluje antipiretski i analgetski.Derivati p-amino-fenola . fenacetin i paracetamol . a slabije antireumatski .

.

ali izaziva komplikacije) .Derivati pirazolona . ali slab analgetik i esto izaziva promjene na ko i) . ali se malo koristi zbog ne eljenih djelovanja) .amino-fenazon (ja i analgetik.fenazon (pouzdan antipiretik.analgin (ne stvara navikavanje) .indometacin (reumatska oboljenja) .fenil-butazon (protivupalno djelovanje. te antireumatik.

koriste se za lije enje malignih tumora . a time i razmno avanje elija i rast neoplazme .spre avaju diobu malignih elija.Citostatici .

.

pa su posljedice depresija ko tane sr i i dr.) .Prirodni citostatici .biljni alkaloidi (uzrokuju zastoj diobe elija u posljednjoj fazi.va niji alkaloidi su biljke Vinca rosea L i to vinblastin i vinkristin .

.

svi citostatici imaju tetno djelovanje . pa dolazi do uni tavanja elija .djeluju na metabolizam elije to uzrokuje pucanje ili ukr tanje lanaca DNK. dobiven 1945. .Alkilnacije .djelovanje je sli no zra enju .nitrogen-mustard je poznatiji citostatik.

.

sli ni metabolitima . ometaju sintezu DNK) .metotreksat (antagonist folne kiseline.fluorouracil. ftorafur i citarabin (antagonisti pirimidina. ko i sintezu aminokiselina) .Antimetaboliti .merkaptopurin (spre ava sintezu DNK i RNK) .

.

polni hormoni enski polni hormon se koristi za lije enje raka prostate .tamoksifenom (antagonist esterogena) lije i rak dojke .Hormoni citostatici .

.

.

youtube.com/watch?v=rg7bv3T pXEE&feature=related (tretman za rak dojke) .VIDEO ‡ http://www.com/watch?v=OQbYF 5Qexyc (automatska priprema citostatika) ‡ http://www.youtube.

HVALA NA PA NJI Ma a Bori Seada Kori i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful