Nhóm trình bày: Nguy n Ph m Ti n Thanh.

Võ Công Tâm. Giáo viên h ng d n: Th y Nguy n Tr n Thi V n

1

€T

ng Quan XML € XML c dùng âu? € So sánh XML và HTML € L ch s € ng d ng € Các ng d ng th c t € u i m XML € C u trúc tài li u XML € T o m t tài li u XML Well-formed
2

3

ng d ng web: gi m th i gian load trang web. web € Ch a n i dung trang web : s d ng XSLT hay CSS chuy n i và hi n th trang web. € Remote Procedure Call (RPC) (RPC): i t ng máy này g i i t ng máy khác. S d ng XML và HTTP. € Simple Object Access Protocol (SOAP): t (SOAP) ng t nh RPC cho phép thông qua firewall. € eCommerce B2B, B2C, « eCommerce:
€
4

5 .

chúng ta có th t o ra nh ng tag mà chúng ta c n. Tag t o ra ó ph i nh ngh a trong DTD (Document Type Definition).€ XML r t khác so v i HTML. € i v i XML. € HTML nh ngh a m t t p nh ng tag c nh miêu t các element . 6 . ta không có tag mà ta mong mu n. Do ó.

Chính vì l ó vào n m 1990 Tim Berners-Lee CERN. nh ng m i ng i l i r t d dùng. khó s d ng.. m t ngôn ng bi u th d li u trong nh ng ng d ng x lý v n b n a d ng và có c u trúc tinh vi. € Nh c i m c a nó là r t r c r i.Standard Generalized Markup Language).. Không ng s thành công c a HTML v t quá s c t ng t ng c a chính tác gi ..€ . ã t o ra HTML (là m t ng d ng c a SGML). khó h c. m t ph n nh c a SGML. 7 .Là ngôn ng ánh d u tiêu chu n t ng quát (SGML .

€ XML là nhánh con c a SGML c gi n l c hóa.€ SGML: ph c t p không thích h p trao i d li u trên môi tr ng web. không mô t ý ngh a c a d li u. Nh ng tag này ch hi n th . 8 .¨ c n m t ngôn ng t ng t nh ng n gi n h n € HTML: r t phù h p hi n th d li u cho mô t cách trình duy t.

. Microsoft c g ng thêm th t. Jon Bosak Sun Microsystem kh i u nhóm c ng tác W3C SGML.L ch s € n 1995 ng i ta b t u th y s gi i h n c a HTML. € Ðúng lúc ó vào 1996. 9 . b y gi c g i là nhóm XML. d dùng.. € €M c ích là n gi n hoá SGML nó d dùng nh HTML mà ng th i m nh m . m c dù nó c Netscape.. b i s th nh hành c a Web.

L ch s B n XML u tiên vào11 n m 1996. 10 .  H dùng CDF xu t b n các trang Web n nh ng khách ã óng ti n tháng (subscribers). Tháng 5 n m 1997 Microsoft và Inso Corporation xu t b n XSL (eXtensible Style Language) làm Style Sheet di n t cách trình bày m t trang XML. Tháng 7 n m 1997 Microsoft áp d ng XML. Channel Definition Format (CDF).

ng Vào tháng 2 n m 1998 T h p Web toàn c u W3C phê chu n cho chính th c thi hành Version 1.0 c a XML Specification. 11 .L ch s  Tháng 1 n m 1998 Microsoft cho ra m t ch trình tên MSXSL có kh n ng t o m t trang HTML t m t c p trang XML và XSL.

12 .

13 .

€ XML là siêu ngôn ng ánh d u (meta-markup thi t k ngôn ng ánh d u cho language ) dùng các l nh v c c th khác. . XML (systax. i XML application có m t syntax và vocabulary. €M €M € Nh ng syntax và vocabulary tuân th các quy t c c b n c a XML. i markup language d a trên XML thì g i là ng d ng XML (XML application). vocabulary).

€ MathML : là m t ng d ng c a XML ( nh ngh a m t b ng t v ng XML ) th hi n ký hi u và công th c toán h c. € Cho € Cung c p ph ng th c trao i thông tin toán h c trên máy tính ( hi n th c ng nh tính toán) và hi n th các tài li u toán h c trên WWW. phép c t và cách th c l u tr c c u trúc l n n i dung c a các công th c toán h c. 15 .

MathML Presentation MathML + Content MathML MathML .

thêm các nn i € Ta . hình nh.€ HTML+TIME: € Ví d : B n mu n t o trang web HTML v i phong cách thuy t trình slide-show . âm thanh và video và có th h n gi . Bao g m ng b gi a v n b n. t ng tác v i chúng. có th s d ng HTML+TIME n i dung ng và có th t ng tác dung ó vào các Web page.

(Scalable Vector Graphics): € SVG (Scalable Vector Graphics): h a vector m r ng. dùng cho ng d ng trên các trang web. c phát tri n b i W3C. t nh và ho t hình. € SVG € Là m t ng d ng c a XML và dùng miêu t các hình nh h a véc t hai chi u. Introduction XML 4/25/2011 € 18 .

€ MML ánh d u các i t ng và các s ki n âm nh c d a trên ngôn ng XML.€ MusicML: € Music Markup Language (MML) là ng d ng cho các b ng nh c . Introduction XML 4/25/2011 19 .

20 .

21 .

€ VD: € <address> € <name> € <title>Mrs.</title> € <first-name> € Mary € </first-name> € <last-name> € McGoon € </last-name> € </name> € <city state="NC">Anytown</city> 22 .

nh ng không b t bu c.0" encoding="ISO8859-1" standalone="no"?> 23 .€ Khai báo XML:H u h t các v n b n XML u b t u v i m t khai báo XML th s a ra cho b ki m ng nh ng thông tin c b n có trong v n b n € Khai báo XML có th có. € VD:<?xml version="1. nó ph i là th u tiên trong v n b n. € N u có.

24 .comment --> € Note: không c s d ng ³.€ Comment(ghi chú): chú thích cho tài li u XML € Comment s c b qua khi biên d ch € VD:<!-.-´ trong n i dung comment.

<name>. € Thu c tính là m t c p giá tr tên trong th b t u c a m t ph n t . và m i th gi a chúng. state là m t thu c tính c a ph n t <city>. th k t thúc. Trong ví d này. trong ví d tr c ó. ph n t bao g m ba ph n t con:<title>.€ Tags(th ):th là ph n ch gi a d u ngo c n bên trái (<) và ngo c n bên ph i (>). và <last-name>. <state> là m t ph n t . <firstname>. 25 . € Có th b t u (nh <name>) và th k t thúc (nh </name>) ph n t là th b t u. Trong m u trên.

€ Entity References € Entity nói n cách vi t m t s d u c bi t ã c nh ngh a tr c trong XML. Có 5 entities d i ây: 26 .

‡ Trao i d li u gi a các ng d ng ‡ D li u t mô t . ‡ D li u h p nh t và có c u trúc. 27 . developers thích nó b i vì nhi u lý do: ‡ Ph c v cho nh ng l nh v c (domain) chuyên bi t.€XML thì d m r ng.

(100 percent pure ASCII) € m c cao h n. XML là ngôn ng t miêu t (self-describing) € Ví d : Introduction XML 4/25/2011 28 .€ Là Ki uD li u t mô t : € XML là m t nh d ng d li u n gi n áng kinh ng c.

€D li u h p nh t. có c u trúc. € Nó không ch ta ch rõ t v ng(vocabulary) nh ngh a các ph n t (element) mà còn cho ta ch rõ m i quan h (relationship) gi a các ph n t . Introduction XML 4/25/2011 29 . € XML là m u lý t ng cho nh ng tài li u l n và ph c t p b i vì d li u XML có c u trúc.

ch hoa hay ch th ng. € M i Child Element ph i n m tr n bên trong Element cha c a nó. € M i Tag m có Tag óng gi ng nh nó. € 30 . t c là Tag m và Tag óng ph i c ánh v n y nh nhau. € Giá tr thu c tính trong XML ph i c gói gi a m t c p ngo c kép hay m t c p ngo c n. nó ch a t t c các Elements khác trong tài li u. m t tài li u XML ph i theo úng các lu t sau ây: Ph i có m t root (g c) Element duy nh t. g i là Document Element.well-formed. € Tags trong XML rõ ràng.

€ Lu t th nh t òi h i m t root Element duy nh t. nên tài li u d i ây không well-formed: € Minh h a: € <Product ProductID="1">Chair</Product> <Product ProductID="2">Desk</Product> € M t tài li u XML không có root Element cg i là m t XML fragment (m nh). Mu nwellformed thêm m t root Element nh d i ây: € <Catalog> € <Product ProductID="1">Chair</Product> € <Product ProductID="2">Desk</Product> </Catalog> 31 .

M i Tag m ra ph i c óng l i. o n XML d i ây không well-formed vì nó có ch a m t m t Tag <Item> thi u closing Tag </Item>: <Order> <OrderDate>2002-6-14</OrderDate> <Customer>Helen Mooney</Customer> <Item> <ProductID>2</ProductID> <Quantity>1</Quantity> <Item> <ProductID>4</ProductID> <Quantity>3</Quantity> </Item> </Order> 32 ..€M i opening Tag ph i có m t closing Tag gi ng nh nó.

làm cho nó well-formed ta ph i thêm cái closing tag cho Element Item th nh t: <Order> <OrderDate>2002-6-14</OrderDate> <Customer>Helen Mooney</Customer> <Item> <ProductID>2</ProductID> <Quantity>1</Quantity> </Item> <Item> <ProductID>4</ProductID> <Quantity>3</Quantity> </Item> </Order> 33 .

t c là closing Tag ph i ánh v n y h t nh opening Tag.t th ba nói là tên Tag thì case sensitive. phân bi t ch hoa. ch th ng. o n XML d i ây không well-formed vì opening Tag và closing Tags c a Element OrderDate không ánh v n gi ng nhau: € Minh h a: <Order> <OrderDate>2001-01-01</Orderdate> <Customer>Graeme Malcolm</Customer> </Order> 34 € Lu .

ta ph i s a ch d thành ch hoa (uppercase) D nh sau: € Fixed: <Order> <OrderDate> 2001-01-01 </OrderDate> <Customer> Graeme Malcolm </Customer> </Order> 35 .€ Mu n làm cho nó well formed.

Thí d nh tài li u XML d i ây không wellformed vì closing Tag c a Category hi n ra tr c closing Tag c a Product. Ví d : <Catalog> <Category CategoryName="Beverages"> <Product ProductID="1"> Coca-Cola </Category> </Product> </Catalog> 36 .Lu t th t nói m i Child Element ph i n m tr n bên trong Element cha c a nó. t c là không th b t u m t Element m i khi Element n y ch a ch m d t.

€ Mu n s a cho nó well-formed ta c n ph i óng Tag Product tr c nh d i ây: Fixed: <Catalog> <Category CategoryName="Beverages"> <Product ProductID="1"> Coca-Cola </Product> </Category> </Catalog> 37 .

€ Tài li u XML well-formed òi h i giá tr c a thu c tính ph i c gói trong m t c p ngo c n hay ngo c kép. o n XML d i không well formed: € Minh h a: <Catalog> <Product ProductID=1>Chair</Product> <Product ProductID='2">Desk</Product> </Catalog> 38 .

€ Minh h a: <Catalog> <Product ProductID=''1''>Chair</Product> <Product ProductID=''2''>Desk</Product> </Catalog> 39 .

€ Quy t c t tên: Tên m i th (tag) ph i b t b ng 1 ký t . € VD:Sai:<1child>Son<1child/> úng:<child1>Son<child1/> u 40 .

Thanks for attention 41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful