Universitatea Bucure ti, Facultatea De Psihologie Si tiin ele Educa iei ± Bucure ti, Aprilie 2010

-

AGRESIVITATEA LA VOLAN: CAUZE, FORME
PRINCIPALE SI FORME APARTE

Panait Drago -Andrei Seria 2, Grupa 6, Anul 3 Specializarea: Psihologie Psihologia Transporturilor

1. Introducere
Din cele mai vechi timpuri transporturile au avut un rol deosebit de important in via a oamenilor. Pe lâng faptul ca reprezint o veriga importanta a sistemului socio-economic, transporturile constituie factori de influen ate si optimizare a activit ii umane. In re eaua generala a transporturilor o pondere importanta revine transporturilor auto, care, dup unanima apreciere a speciali tilor, vor cunoa te o dezvoltare rapida in deceniile urm toare. Acest lucru va duce la înmul irea arterelor de circula ie, la cre terea frecventei autovehiculelor. Vor ap rea noi probleme in asigurarea securit ii, organiz rii si dirij rii circula iei auto, dar si in selec ia si formarea persoanelor implicate in transportul auto. Un rol important revine psihologiei aplicate in transporturi, atât la nivel de cercetare, cat si prin includerea criteriilor de ordin psihologic in rezolvarea diferitelor probleme. Dintre noile direc ii in studiul psihologiei transporturilor putem aminti: Utilizarea elementelor decelate prin probele de personalitate, permi ând exploatarea mai complexa a datelor ob inute in urma examenului psihologic.

Una din temele primordiale in noul curent al psihologiei transporturilor este cel al agresivit ii la volan. In acesta lucrare vom încerca sa tratam sursele, caracteristicile sau situa iile predispozante si forme aparte ale agresivit ii la volan. Hauber (1980) define te agresivitatea pe sosea drept comportamentul manifestat sau inten ionat exercitat într-o maniera fizica sau psihologica asupra unei victime care resimte aceasta experien a ca agresiune. Defini ia se centreaz pe scop, dar nu descrie si comportamentele specific agresive. Mizell (1997) ofer o defini ie mai specifica, dar si restrictiva considerând agresivitatea la volan ca un incident în care un conduc tor auto sau pieton furios, nervos vatameaza sau omoar în mod inten ionat un alt participant la trafic. Se insista aici exclusiv pe agresiunea fizica, deci pe efecte si nu pe descriere (Campbell, 2000).
y

Din p cate. cei care se manifest agresiv în trafic caut mai des asisten psihiatric . dar exista in sens invers. . Despre cauzele principale ale agresivitatii la volan Fong.2. O corela ie mare negativ a ap rut cu experien a de condus. consumul de alcool i problemele de personalitate nu au corelat cu manifest rile agresive. nu sunt studii care sa confirme aceasta tendin a si in Romania. De asemenea. În schimb clasa social . vârsta tân r . iar concluzia la care ne conduce o eventuala logica observa ionala este ca ea nu numai ca nu exista. evenimentele stresante în via . Frost i Stansfeld (2004) au constat c manifest rile agresive în trafic coreleaz pozitiv cu urm toarele propriet i ale agresantului: sex masculin. uzul de substan e ilicite. Shinar (1998) a confirmat c tinerii tind s se manifeste mai des agresiv la volan decât cei în vârst .

În condi ii de congestie minim a traficului. Shinar (1998) avertizeaz îns c exist i factori situa ionali care maresc probabilitatea manifest rilor agresive: normele culturale. iar în condi ii de ambuteiaje o fire agresiv este cea care determin furia la volan i exteriorizarea ei (Hennessy i Wiesenthal. El descoper . în timp ce scurtarea duratei de expunere a culorii verzi a semaforului determin mai mult claxonat. . întârzierea i congestia traficului. 1987). 1999). c o prelungire a timpului de expunere a culorii ro ii a semaforului determin o cre tere a num rului celor care trec pe culoarea ro ie. Un studiu efectuat în Arizona arat c temperaturi ridicate determin mai mult claxonat din partea oferilor cu ma ini f r aer condi ionat (Kenrick i MacFarlane. urgen a este factorul principal care determin comportamente agresive.

2000) g se te c în condi ii de anonimat pronun at (de exemplu geamuri fumurii.) oferii tind s se manifeste mai des agresiv. . de asemenea. 1975.. al. Ellison et al.. (1995. Turner et al. Tasca. c prezen a indiciilor care denot c un ofer este agresiv determin o probabilitate mai mare ca acesta s fie victima unor manifest ri agresive din partea altor participan i. pu ine ma ini pe drum. (1975) constat . apud. Ellison-Potter et al. 2001)..Vizibilitatea oferului c tre care este îndreptat comportamentul agresiv influen eaz manifest rile agresive: cu cât este mai vizibil cu atât este mai pu in probabil s i se adreseze manifest ri agresive (Turner et. noaptea.

Lucrarea dumnealui avea la baza doua ipoteze legate de aceasta tema: Cu cat conduc torii de autovehicule au un nivel mai sc zut al constiinciozitatii. dispus în general la comportamente de c utare de senza ii. nervos dintr-un motiv care nu are leg tur cu traficul i obstruc ionat în trafic de ceva nea teptat. al agreabilitatii si un nivel mai ridicat al nevrotismului cu atât mai mult ei tind sa adopte un comportament agresiv la volan. Un studiu local asupra influentei factorilor de personalitatea asupra agresivitatii in genere in timpul muncii de condus sau a condusului personal a fost studiul INFLUENTA TRASATURILOR DE PERSONALITATE ASUPRA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA VOLAN . Locotenent colonel psiholog. coordonat de Cristian Ilie. al ostilit ii si al anxiet ii cu atât mai mult ei tind sa adopte un comportament agresiv la volan. în condi ii de anonimat pronun at. Laboratorul psihotehnic Bucure ti. . Cu cat conduc torii de autovehicule au un nivel mai ridicat al "cautarii impulsive a senza iei".Leo Tasca (2000) evalueaz mai multe studii i contureaz un profil al celui care se manifest cel mai des agresiv la volan: b rbat relativ tân r.

. inând seama de o serie de aspecte intermediare care pot afecta rela ia dintre ei. educa ia si vârsta subiec ilor au fost considera i factorii care pot influenta conducerea agresiva a ma inii. tipul de ma ina. Pentru a controla ace ti factori vom exercita un control statistic asupra influentelor acestor factori in rela ia dintre trataturile de personalitate. experien a profesionala.ale fiec rui test. In absenta capacita ii de manipulare a acestora. le-a r mas posibilitatea controlului efectelor altor variabile posibile asupra variabilei dependente. si agresivitatea conduc torului de autovehicul . De pilda.Autorii si-au propus sa observe care este influenta factorilor de personalitate asupra conducerii agresive a autovehiculului.

deci exista o probabilitate mare ca trasaturile psihologice sa fie semnificativi sub aspectul unei bune predic ii a comportamentului agresiv la volan. ale c ror analiza ar necesita in efort titanic. Apreciem. in acord cu cele afirmate de autorii acestui studiu.Analiza reprezent rilor grafice a datelor. a relevat distribu ia normala a variabilelor in cadrul lotului de subiec i. ca trasaturile psihologice sunt de departe mai usor de relevant decat cele de ordin istoric al fiecarei persoane. f r de precedent in tara noastr . sub forma de histograma. .

Testele utilizate de autori in cercetare au fost (detalii incluse la fiecare test) : y Chestionarul de personalitate NEO-PI-R. pentru cea de-a doua ipoteza . pentru prima ipoteza y Chestionarul de personalitate ZKPQ.

agregabilitate. intre trataturile de personalitate nevrotism. datele ofer sprijin ipotezei privind influenta acestora asupra adopt rii unui comportament agresiv la volan. Concluziile studiului sus in in ultima instan a confirmarea ambelor ipoteze. .Din analiza norilor de puncte pentru agregabilitate si con tiinciozitate autorii au constatat atât liniaritatea rela iei asocierea liniara fiind negativa. con tiinciozitate si agresivitate exista o leg tura. Pe de o parte. cat si homoscedascitatea rela iei (punctele par a forma un nor de puncte de grosime similara pe întreaga amplitudine a evolu iei celor doua variabile).

chiar in condi iile in care eliminam influenta factorilor demografici asupra conduitei la volan.1997. nivele de educa ie. competitivitatea.2003 ).In concluzie prima ipoteza se confirma.agregabilitate si crescut la nevrotism vor avea tendin a de a adopta un comportament mai agresiv decât persoanele care nu au aceste caracteristici psihologice. . Miles si Johnson. Rezultatele ob inute in acest studiu se afla in concordanta cu alte studii care s-au orientat asupra riscului de accident si au ar tat ca factorii de personalitate asocia i cu accidentele includ un nivel ridicat de al agresivit ii si ostilit ii. datorita utiliz rii metodei ierarhice. in condi iile in care au fost eliminate influentele determinate de vârsta. impulsivitatea si asumarea riscurilor( Assum. putem concluziona ca dimensiunile de personalitate nevrotism agregabilitatea si con tiinciozitatea contribuie semnificativ la explicarea conduitei agresive a oferilor la volan . experien a profesional si tipul ma inii.Citându-i si pe autorii studiului: y Mai mult. Valorile negative ale coeficien ilor de regresie asociate variabilelor independente agregabilitate si con tiinciozitate semnaleaz ca persoanele care au un nivel sc zut la con tiinciozitate.

anxietate-nevrotism si ostilitate vor avea tendin a de a adopta un comportament mai agresiv decât persoanele care nu au aceste caracteristici psihologice. in condi iile in care au fost eliminate influentele determinate de vârsta. . putem concluziona ca dimensiunea de impulsivitatec utarea senza iei contribuie semnificativ la explicarea conduitei agresive a oferilor la volan . chiar in condi iile in care eliminam influenta factorilor demografici asupra conduitei la volan. experien a profesional si tipul ma inii. si cea de-a doua ipoteza a fost confirmata de analiza statistica a rezultatelor cercet rilor.Pe de alta parte. In raport de datele prezentate se poate concluziona ca si a doua ipoteza se confirma . citându-I pe autori: Datorita utiliz rii metodei ierarhice. Valoarea pozitiva a coeficien ilor de regresie asociate variabilelor independente semnaleaz ca persoanele care au un nivel crescut la c utarea impulsiv a senza ie.nivele de educa ie.

387** .000 .591** .000 . 81 .agresivitate agresivitate Pearson Correlation Sig. 81 .000 81 .282* .049 81 .203* .579* * . 81 .011 81 -.000 81 1.591** .000 81 1. (2tailed) N nevrotism Pearson Correlation Sig.275 81 Con tiinciozitate . 81 . (2tailed) N 1.000 .275 81 1.000 81 agregabilitate con tiinciozit ate -.387** .579** .011 81 .123 . (2tailed) N agregabilitate Pearson Correlation Sig. (2tailed) N Pearson Correlation Sig.049 81 .282* .000 81 -.203* nevrotism .000 81 .000 .123 .

O alta cauza demna de descris a agresivit ii la volan este stresul. coordonat de DRD. acest fenomen a devenit un laitmotiv in via a moderna in zonele urbane. si uneori este greu sa i i imaginezi un fenomen in absenta stresului. .este INTERDEPENDENTA DINTRE STRESS SI TRAFICUL RUTIER . si in consecin a si mai dificil de face discrepanta intre stres si celelalte cauze probabile ale unei tendin e. mai precis asupra comportamentelor agresive la volan . f când necesitatea unei educa ii a ofatului din ce in ce mai evidenta. ansele de agresivitate la volan cresc exponen ial spre maxim. ING. Ministerul de Interne. Florian Dan. Desigur. Un studiu care se concentreaza pe aceasta relatie dintre stress si comportamentul in trafic. In rela ie cu factorii descri i mai sus.

. este necesar a defini traficul rutier. un caz particular este constituit de catre om prin participarea la trafic în postura de pieton. cât si conceptul de trafic rutier. y Vehiculul ca parte mobilã a sistemului. Aceste elemente sunt urmatoarele: y Omul ca cel mai important element. prin care nu se întelege numai condatorul auto ci si constructorul de autovehicule.Autorii considera ca pentru a putea stabili o legaura între stress si trafic. ca un sistem cu trei componente. care au o relatie biunivocã între ele. este legatã de drum atât sistematizarea rutierã. respectiv constructorul de drumuri. y Drumul ca suport al sistemului. care va fi tratatã întotdeauna solidar cu elementul drum. Acesta are o actiune definitorie asupra celorlalte componente ale sistemului.

acestea putând fi dorinta unor avantaje personale ( durata micã a calatoriei. coexistenta în grup genereazã o serie de factori externi care pot influenta comportamentul uman. ceea ce nu se intampla si probabil nici nu ar fi de dorit. . prelucreazã informatiile si le transformã în decizii. În general motivatiile nu diferã prea mult de la un individ la altul. viteza mare. confort. deoarece el culege datele din trafic. legati de personalitatea si judecata fiecarui individ. Totusi diferente personale apar cu siguranta.Omul este elementul principal al acestui sistem care ne intereseaza in acest studiu. Stresul se regseste în variate forme. altfel intreg grupul de soferi ar fi ori violenti in trafic ori ar conduce aliniat. însã nu toate au tangentã cu traficul rutier. Pe lângã stimulii interni. siguranta. etc) si a unui consum redus de energie. Acesti factori externi pot fi numiti generic stres.

Se manifestã prin multiple efecte neurofiziologice vegetative. metabolice si comportamentale.Principalele forme de stres care afecteazã participantii la trafic. sunt urmatoarele: y Stresul ambiental . .este de tip fizic si este generat de zgomot. caldura. cât si pietonii. cât si psihosocial si este generat de poluarea sonorã. problemele sociale. Se manifestã prin dificultati de adaptare la un anumit mediu. vibratii. y Stresul urban . atât conducatori auto. aglomeratie. frig.este de tip atât fizic. inclusiv prin deteriorarea performantelor. poluarea aerului. mai ales a celor nou veniti sau aflati în tranzit. poluarea chimicã.

. Din punct de vedere al efectelor cognitive.Din punctul de vedere al participantului la traficul rutier. omului îi trebuie perceptii prompte a datelor reale din trafic. o apreciere promptã si rapidã . Conducerea normalã sub aspectul aptitudinilor psihologice necesitã o bunã stare senzorialã deoarece mai ales la viteze peste cele moderate. genereazã un comportament impulsiv care are efecte negative în trafic si asupra celorlalti participanti la trafic. stresul are efecte negative asupra personalitatii. stresul favorizeazã dependenta de alcool si fumat. insa cum acest lucru este rareori plauzibil agresivitatea devine o solutie de eliminare a stresului. Cand aceste conditii nu se intalnesc. prin cresterea agresivitatii. rezolutia optima ar fi incetarea activitatii de condus. a nervozitatii si conduce la o autoevaluare negativã în diferite situatii. se constatã o incapacitate de a lua decizii si o lipsã de concentrare care pot fi fatale uneori. Din punct de vedere comportamental.

spun ei. Florian Dan: . conducerea implicã o atentie permanent sustinutã si un echilibru psihologic pentru evitarea imprudentelor legate de trafic. Mai mult.Concluziile autorilor acestui studiu sunt si ca a conduce un vehicul implicã un act de judecatã facilã. a responsabilitatii si a prudentei. ca ea nu trebuie sa surprind pe nici un cercet tor lucid. o decizie promptã si utilã. In sus inerea opiniei cum ca agresivitatea pe str zile României din zilele noastre este oarecum scuzabila . consideram de bun augur sa citam un paragraf din concluziile studiului coordonat de DRD. având în vedere faptul cã utilizarea drumului public este în primul rând o problemã de integritate a sentimentelor moral-sociale. ING.

Acest tip de stres este cu atât mai periculos cu cât este generat de mai mul i factori.(citatul: ) < Dacã traficul rutier prezintã deficiente de infrastructurã. Stressul provenit din traficul rutier si care afecteazã fiin a umanã. generând prejudicii în plan social uman. rezultatul va fi o sumã de stimuli negativi care vor afecta în continuare pe fiecare dintre noi. peste care se suprapun defectele unui parc auto deficitar la multe capitole. de gestionare.> . cumulate cu problemele personale ale participan ilor la trafic. care nu pot fi controla i de o singurã institu ie. nu va putea fi controlat decât în momentul în care cauzele generatoare de stimuli negativi vor fi reduse sau chiar anulate. Din acest motiv este necesarã o colaborare între toate departamentele care au tangentã cu traficul rutier. de supraveghere.

intr-un efort de complementare a acestor adev ruri enun ate mai sus. R mâne ca plan viitor aprofundarea lor prin studii aplicate. trataturile de personalitate sau stresul (general ori in timpul traficului ) nu sunt exclusiv formele de explicare a genezei violentei la volan. . evitare a agresivit ii manifestate extrinsec sau intrinsec. ca finalitatea studiilor psihologice asupra comportamentului in trafic ar trebuii sa tinde spre g sirea unor solu ii. si nici nu pot dovedii exhaustiv fenomenul in continua cre tere in mediul urban.Notam însa. Vom lista a adar alte cauze poten iale ale agresivit ii in timpul condusului. in ultima instan a. Desigur. unor strategii de management al stresului si. din lipsa unor studii autentice care sa le analizeze si/sau cuantifice.

.com au contabilizat toate explica iile date de diverse grupuri de cercet tori i psihologi privind ofatul agresiv i au ajuns la concluzia c elementele din stilul de via modern provoac reac ii violente la volan. schimb banda de mers f r s semnalizeze.Alte cauze: cauze: y Falsa si nejustificata stima de sine in exces (supraevaluarea eului) y (la pol oarecum opus cauzei de mai sus) Depresia y Influentele mediei si a jocurilor pe computer. o dat ajuns la volan. ultima mai ales in randul tinerilor. mai ales cele cu întreceri de ma ini i diferite curse virtuale de autovehicule se impregneaz în con tiin a utilizatorului. Astfel. intr în dep iri periculoase. care. jocurile video. Anali tii cracked. se comport ca în joc: ofeaz haotic.

Mirosurile nepl cute din ma in sunt o alt cauz determinat de cercet tori c ar provoca nervi i stres la volan. interiorul neaerisit i filtrele de aer necur ate creeaz nervozitate i anxietate.y Cauze de ordin ambiental din si din afara vericului: mirosul nepl cut. Tapiseria necur at . zgomotul.a. astfel încât oferul devine ostil i agitat. Nu necesit explicare . stimularea vizuala excesiva. y Drumurile prost între inute. Se pare c dac sim ul olfactiv este afectat de mirosurile nepl cute duce la blocarea unor func ii din creier responsabile cu coordonarea i concentrarea.d. gazele de e apament.m. aglomera ia excesiva la ore de vârf in trafic s. de aceea oferii ajung s se comporte agresiv de i nu prezint in mod normal patern de agresivitate.

Mai mult. in 80% din accidentele de trafic. agresivitatea la volan se poate manifesta in diverse forme de la simple înjur turi mai mult sub forma de monolog adresat decât ca forma de agresare a unui subiect. . pana la râniri corporale grave sau chiar atac de persoana armat. participarea semnificativa a factorului uman.3.Forme de agresivitate la volan. Totu i doar câteva forme se cimenteaz ca si comportamente stabile in timp la o scala large de popula ie. si chiar si mai pu ine au fost studiate îndeaproape. care constituie deci elementul cel mai important in determinismul lor. Despre forma cantitativ preponderenta de agresivitate la volan: Claxonatul Statisticile eviden iaz .

m. cum ar fi mai ales: viteza excesiva. tipete. Alte forme din ce in ce mai des intalnite de agrevisitate la volan sunt cele.a. de ordin verbal: injuraturi.d. circularea pe sens opus. circularea pe trotuar. cand persoane educate si fara trasaturi de personalitate (vezi punctul 2 al acestei lucrari) adera la un comportament altfel condamnabil social si foarte jignitor pentru receptori. Acestea sunt favorizate de anonimatul in trafic. dep irea neregulamentara. dep irea excesiva. . injurii diverse. sta ionarea brusca pe carosabil.Multe din cele mai grave forme de agresivitate la volan sunt uneori convergente sau chiar suprapuse total cu nerespect rii ale regulilor de circula ie. circularea pe liniile de tramvai sau alte zone interzise pentru ma ina. s-ar putea spune. .

sau este refulat i situa ia este ignorat . Canary et al. Turner et. Doob et. (1968) au efectuat un studiu cu dou condi ii experimentale: în prima o ma in scump ezita s plece de la semaforul de culoare verde. al. sau alte forme de comunicare cu ajutorul vehiculului.. (2003) au constat c furia la volan este de obicei exprimat prin claxonat. de exemplu gesturi. Statul social al victimei influen eaz de asemenea frecven a i durata claxoanelor. 2000). 1975). adresarea de injurii etc. iar în a doua o ma in ieftin i veche ezita s porneasc la culoarea verde.Claxonatul în sine a fost subiectul a pu ine studii de psihologie (Deauxx. Cei din prima condi ie experimental au avut parte de claxoane în 50% din cazuri iar cei din a doua în 84% din cazuri. Doob et al. . prin comunicare agresiv . Îns fenonemul furiei la volan a fost subiectul mai multor studii (Tasca. al. emiterea de semnale cu farurile. 1968. 1971.

animal sau alt participant la trafic de un pericol iminent. Intensitatea sonora cat si tonul difer de la tipul vehiculului. pentru a avertiza un pieton. in orice moment poate fi folosit în mai multe situa ii i cu mai multe sensuri. Utilizarea clasic este pentru a semnala pericolul.Claxonatul este un semnal sonor. Îns se poate folosi i în urm toarele situa ii: y pentru a atrage aten ia cuiva cunoscut y în cadrul unei ceremonii festive (nunt . la aceasta varia ie ad ugându-se minore subvarian ii in func ie de firma produc toare. victorie sportiv ) y pentru a exprima faptul c emi torul se simte atras de o persoan de sex diferit y pentru a determina o persoan s deschid o u poart sau . ac ionabil de ofer.

de obicei acesta are trei forme în func ie de finalitatea scontat : y pentru a exprima frustrarea legat de trafic în general (de exemplu ambuteiaj) y pentru a exprima sup rarea în leg tur cu comportamentul unui anumit partener de trafic (în mers. este îns folosit i pentru a oferi un feedback negativ în trafic. Acela i instrument. în cazul în care este blocat drumul de un partener de trafic) y pentru a indica unui partener de trafic c se a teapt o reac ie de la el .Aceste utilizari au o finalitate pozitiv . la semafor. claxonul.

ne intereseaz in prezenta lucrare în elegerea claxonului ca forma de agresivitate.În afar de aceste aspect obiective si legate de scopul claxonatului.i se practica aceasta manifestare aparent simpla intr-un mod atât de progresiv. si de ce in ultima instan a . Totu i. Dar este oare claxonatul doar o forma perpetuata social de agresivitate? . semnifica ia oper rii prelungite a claxonului poate varia de la cultur la cultur .

nu doar ca simpla r bufnire violenta. 1979 p45). Claxonul nu poate cunoa te decât doua modula ii: num rul de claxoane i lungimea lor.O no iune din cadrul teoriei informa iei util în în elegerea claxonului ca mod de comunicare. sau capacitatea unui canal de a transmite ceea ce este produs de sursa de informa ie (Weaver. este cea de capacitate a canalului. apud. Frustrarea. Severin i Tankard. ci informa ia pe care un canal o transmite. este exprimat prin claxon este func ie de aceste dou dimensiuni: . care nu este num rul de simboluri transmisibile de un canal.

. cu cât frustrarea este mai mare cu atât mai lung va fi claxonul. Acest formul permite o oarecare originalitate a celui care claxoneaz . iar dincolo de o anumit lungime num rul claxoanelor devine irelevant. Lungimea claxonului este cea care determin m sura în care este exprimat frustrarea. Acela i num r de claxoane pu in mai lungi este îns interpretat ca fiind un semn de agresiune sau frustrare. deoarece pentru acea i frustrare se pot utiliza combina ii diferite de lungimi i num r de claxoane. iar num rul va fi mai mic. dar evident minim 1.Astfel. Pentru a semnala unui partener de trafic c s-a f cut verde într-un mod prietenos se apeleaz la dou sau trei claxoane scurte. P tratul lungimii limiteaz îns aceste combina ii.

cele la fel de intense dar care se intensific mai pu in brusc se manifest prin claxoane numeroase tot mai lungi: . O reprezentare grafic a acestei rela ii arat c frustr rile intense i instantanee se manifest de obicei prin unul sau pu ine claxoane lungi. În acest caz se va recurge probabil la alte gesturi. în timp ce.O frustrare foarte mare nu poate fi îns exprimat printr-un claxon enorm de lung (de exemplu peste 1 minut) mai ales în condi iile unui trafic fluent. cum ar fi injuriile sau chiar conducerea în mod provocator i periculos (de exemplu dep irea i apoi frânarea brusc ). sau relativ fluent.

.

devine prin inventivitatea oamenilor si un mijloc de comunicare cu o gam larg de semnifica ii. sau orice efect pretins de calmare in grup. putem afirma urm toarele: Claxonatul. dar si ca mijloc de comunicare si supapa de stres ocupa ional sau situa ional. . Acestea sunt cele de exprimare a frustr rii i mai ales a solu ionarea situa iilor conflictuale. cel pu in în cazul unor uzuri. claxonatul este ineficient. emiterea unui sunet banal. datorit naturii sale limitate. Totu i.Concluzionând aceasta trecere in revista ceva mai aprofundata a claxonatului ca forma de agresivitate la volan.

. claxonul are limite severe în situa ii de comunicare a unor idei complexe cum ar fi cele de nemul umire în trafic. nu este capabil s transmit nuan e. i s se p streze doar un set fix i restrâns de uzuri. Din aceast cauz este recomandabil s se renun e la claxonat în situa ii de stres. Claxonul poate fi cel mult un stimul al c rui pattern sonor s fie asociat cu un r spuns clar definit.De i indispensabil pentru orice ma in ca dotare.

1098-1107. Journal of Social Psychology.. C. 2001. Pages 409 423. C. 31. Hastings House Publishers. Wiesenthal David L.W. Layton.. Tasca Leo. 159-160. Issue 6 . 2004. Canary Daniel J.Referinìe Bibliografice y y y y y y y y y y y y Manuela RUSU. A review od the literature on aggressive driving research. Paul Bell.. Hennessy Dwight A. Aggressive Behavior Volume 25. D. Turner. Mikkelson Alan. Communicatin theories. 213-218. Road rage: a psychiatric phenomenon?.. Issue 2..K. and Simons. 2003. (1971) Honking at the intersection: a replication and extension. Journal of Personality and Social Psychology. and driver aggression. Switzer Frank. 84. 76. S. ICA Convention. Environment and Behavior 18:179-191.. Gross Alan E. Ellison-Potter Patricia. . The Effects of Trait Driving Anger. Shinar David. Vol. Deaux.. 2003.F.Traffic congestion. Ambient temperature and horn-honking: A field study of the heat/aggression relationship. Number 6 / August.S. and horn honking.(2005) Studii de socio-psihologia transportului în comun Autor Editura Lumen.. (1975). driver stress. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour Volume 1. Tankard James. Anthony N. Frost. Journal of Applied Social Psychology 31 (2). victim visibility. Severin Werner.. pp. Stansfeld. Doob. Canada: Ministry of Transportation. Accounts of Driving and Retaliation. Journal of Social Psychology. MacFarlane SW. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology Volume 36. 431 443. 1998. L. 1999. Anonymity. Jerry Deffenbacher. J. K. 1986. and Aggressive Stimuli on Aggressive Driving Behavior. 1979. Naturalistic studies of aggressive behavior: aggressive stimuli. Kenrick DT. 2001. Fong G. pp. Aggressive driving: the contribution of the drivers and the situation. (1968) Status of frustrator as an inhibitor of horn-honking responses.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful