PENSYARAH

DR.MASHUDI 

Kata nama am kata nama khas kata ganti nama

Kata nama Kata nama am Kata nama khas
Kata ganti nama

Sila klik di sebelah..

sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama yang merujuk kepada orang, binatang, tempat, benda maujud, benda bukan maujud dan sebagainya.

Kata nama am Kata nama khas

Kata ganti nama

Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda, perkara, atau konsep yang umum sifatnya.

Benda perkara konsep

alam, dunia, cakerawala, pohon, orang iklim, cahaya, roh, udara, hisapan kedamaian, perpindahan, keadilan

MANUSIA MANUSIA MANUSIA HIDUP HIDUP HIDUP BUKAN BUKAN BUKAN MANUSIA MANUSIA MANUSIA KATA NAMA KATA NAMA KATA NAMA AM AM AM INSTITUSI INSTITUSI INSTITUSI TAK HIDUP TAK HIDUP TAK HIDUP

KONKRIT KONKRIT KONKRIT BUKAN BUKAN BUKAN INSTITUSI INSTITUSI INSTITUSI ABSTRAK ABSTRAK TAK BERBILANG

BERBILANG

Kata nama am hidup manusia

Hidup (manusia)

perkataan yang merujuk manusia, iaitu bersifat hidup dan mendukung makna nama am.

Guru Bayi Pelayan

Hidup (bukan manusia)

perkataan yang menujuk benda-benda hidup jenis bukan manusia dan mendukung makna nama am.

Gajah Burung Cacing

Tak hidup (institusi)

perkataan yang merujuk badan atau institusi yang bersifat tidak hidup tetapi mendukung makna nama am. Kata nama institusi ini boleh dikenal pasti melalui kehadiran perkataan kepada dan daripada sebelum kata nama institusi demikian.

Kepada sekolah

konkrit

Kata nama jenis ini merujuk bendabenda yang bukan institusi tetapi konknit sifatnya. Kebanyakan kata nama dalam golongan mi merujuk tempat dan didahului oleh ke dan dan.

Ke sekolah Dari rumah

abstrak

Kata nama jenis mi menujuk bendabenda atau perkara-perkara yang tidak hidup, bukan institusi dan abstrak sifatnya tetapi boleh dibilang, yang dapat disertai oleh kata bilangan.

Satu senyuman Tiap-tiap bayangan

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang

berbilang

Kata nama jenis mi merujuk benda-benda atau perkaraperkara yang bukan jenis hidup, bukan institusi, abstrak sifatnya dan tidak dapat dibilang

Roh Hawa Iklim

Kata Nama Am boleh terbentuk melalui proses imbuhan, sama ada awalan, akhiran ataupun apitan.
KATA NAMA AM KATA NAMA TERBITAN
NAMA TERBITAN AWALAN penyapu (sapu) pekebun (kebun) penyanyi (nyanyi) AKHIRAN durian (duri) pecahan (pecah) tujuan (tuju) APITAN kerajaan (raja) kecurian (curi) pelarian (lari)

kata nama sebagai kata dasar

rambutan (rambut) lautan (laut) perkataan (kata) perjalanan (jalan) kehujanan (hujan) pembayaran (bayar) pelabuhan (labuh) pembacaan (baca) perompakan (rompak) tembakan (tembak) kelembutan (lembut) kesengsaraan (sengsara) ketinggian (tinggi) kecendekiaan (cendekia) keuntungan (untung)

kata kerja sebagai kata dasar

kata sifat sebagai kata dasar

Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.

Kata nama khas hidup

Kata nama khas tak hidup

Kata nama khas hidup manusia
bernyawa
Rasyidah, Brendan, Eileen, Puteri Farhana, Doktor Muthusamy, Si mati

tak bernyawa

Kancil, belang, Jibrail

tak bernyawa

Melayu, Proton saga

Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama manusia seperti dia, saya dan sebagainya.

Kata ganti nama boleh dibahagikan kepada dua golongan, iaitu:

aku, saya, hamba, patik, beta, kami, kita, daku

KATA GANTI NAMA DIRI 2

awak, engkau, anda, tuanku, kalian, kamu dia, beliau, ia, baginda, mereka

KATA GANTI NAMA DIRI 3

Tip Contoh Kesalahan Dalam Penggunaan Kata Ganti Nama:

a) Banduan itu dikawal ketat oleh pihak penjara. Beliau terlibat dalam banyak kejadian jenayah. (salah) b) Banduan itu dikawal ketat oleh pihak penjara. Dia terlibat dalam banyak kejadian jenayah. (betul)

Penjelasan : Kata ganti nama diri perlu disesuaikan dengan kedudukan seseorang. Kata ganti nama beliau digunakan untuk orang yang dihormati.

Sesiapa yang ingkar akan ______________ hukum, titah Sultan Mahmud kepada rakyat jelata.

A. Baginda

B. Patik

C. Hamba

D.Beta

Tuan Pengetua menyampaikan ucapan di hadapan para pelajar sekolahnya. _____________ berpesan kepada _____________ agar sentiasa mematuhi peraturan sekolah.

A. dia... mereka

B. ia kita

C. Beliau.. mereka

D.Baginda.. kamu

Dalam mengharungi zaman yang mencabar ini, __________ perlu tabah dan bersemangat tinggi, kata Tuk Ketua kepada anak-anak buahnya.

A. kami

B. kamu

C. mereka

awak

__________ berdua jangan nak tunjuk pandai. Nanti __________ semua yang mendapat susah, kata Lee kepada Munir dan Aru.

Sebaik saja Sultan Mansur tiba di istana, ____________ memerintahkan semua hulubalangnya datang mengadap.

TAHNIAH JAWAPAN ANDA TEPAT

Maaf Jawapan Anda Salah. Cuba Lagi«

TAHNIAH JAWAPAN ANDA TEPAT

Maaf Jawapan Anda Salah. Cuba Lagi«

TAHNIAH JAWAPAN ANDA TEPAT

Maaf Jawapan Anda Salah. Cuba Lagi«

TAHNIAH JAWAPAN ANDA TEPAT

Maaf Jawapan Anda Salah. Cuba Lagi«

TAHNIAH JAWAPAN ANDA TEPAT

Maaf Jawapan Anda Salah. Cuba Lagi«

Kata nama yang terhasil daripada pengimbuhan (menggandingkan imbuhan-imbuhan kata nama pada kata-kata dasar)

SISIPAN

APITAN

KATA NAMA TERBITAN

AWALAN

AKHIRAN

Lima jenis kata dasar yang menerima imbuhan pula ialah:
i) Akar, bentuk morfem terikat yang bukan imbuhan: tapa - pertapaan tawa ± tertawa ii) Kata Tunggal, perkataan yang dibentuk oleh satu morfem bebas laut ± lautan pulihara ± pemuliharaan iii) Kata Terbitan, perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan berkesan ± keberkesanan sinambung - kesinambungan

iv) Kata majmuk, yang dibentuk oleh dua morfem bebas atau lebih. daya serap ± daya serapan ibu bapa ± keibubapaan v) Rangkaian kata , bentuk binaan sintaksis yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan. tidak adil ± ketidakadilan salah guna ± penyalahgunaan tidak sempurna - ketidaksempurnaan

peNpepeRkejuru-

Awalan peN- terdiri daripada empat bentuk awalan iaitu :

pe-

pem-

pen-

peng-

Perbezaan bentuk-bentuk awalan ini bergantung pada dua faktor: Faktor fonologi, iaitu jenis huruf pertama pada kata dasar yang akan bercantum dengan awalan Faktor perkembangan dan perancangan bahasa, menghasilkan bentukbentuk yang tidak mematuhi kelaziman peraturan fonologi bahasa Melayu

peN- menjadi pe- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf M, n, ny, ng, r, l dan w. Contohnya: Masak Naik Ragut Wangi - pemasak - penaik - peragut - pewangi

Huruf p, t, k dan s. Huruf pertama dalam kata dasar luluh dan digantikan dengan bentuk sengau yang dilafazkan pada tempat yang sama daerah artikulasinya dengan bunyi pertama dalam kata dasar, iaitu m bagi p, n bagi t, ng bagi k dan ny bagi s. Contohnya: Pukul - pemukul Tahan - penahan Selam - penyelam

peN- menjadi pem- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula denga huruf b, f dan v serta gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p. Contohnya: Baca Beri - pembaca - pemberi

Perkataan pinjaman Boikot - pemboikot Fatwa - pemfatwa Blok - pemblok Proses - pemproses

peN- menjadi pen- apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf d, c, j, sy dan z dan perkataan-perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf t dan s. Contohnya: Dapat - pendapat Datang - pendatang Curi - pencuri Jaja - penjaja Syarah - pensyarah Perkataan pinjaman Tadbir - pentadbir Tafsir - pentafsir Sintesis- pensintesis Swasta - penswasta

peN- menjadi peng- apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g, kh dan h (bunyi-bunyi konsonan) dan a,e,i, o dan u (bunyi-bunyi vokal) seperti pen-, peng-hadir juga dengan perkataan pinjaman serta beberapa bentuk kecualian yang kata dasarnya bermula dengan huruf k. Contohnya: Gulung - penggulung Khusus - pengkhusus Halang - penghalang Angkat - pengangkat Olah - pengolah Urus - pengurus Perkataan pinjaman Kabul- pengkabul Katalog - pengkatalog Kategori - pengkatagori Klasifikasi- pengklasifikasi

Peng- menjadi penge- apabila bergabung dengan kata dasar yang bersuku kata, iaitu yang mempunyai satu suku kata sahaja, baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman. Contohnya: Cat Syor Bom Tut Lap Had - pengecat - pengesyor - pengebom - pengetut - pengelap - pengehad

peN- bervariasi dengan pel- apabila bergabung dengan kata dasar ajar untuk menandakan makna orang yang menerima kerja mengajar atau orang yang melakukan kerja belajar. Ajar - pelajar

Aspek makna awalan peN1) Awalan peN- penanda makna orang yang melakukan sesuatu, contohnya: pengguna pengarah peladang penyuruh

2) Awalan peN- penanda makna orang yang menjawat tugas, contohnya: penghulu pengurus pengerusi pembesar

3) Awalan peN- penanda makna orang yang suka akan atau gemar cenderung akan sesuatu, contohnya: pemadat peminum penidur perokok

4) Awalan peN- penanda makna orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar, contohnya:

5) Awalan peN- penanda makna alat untuk melakuakn sesuatu, contohnya: penggali pelali penumbuk penuai

6) Awalan peN- penanda makna ukuran hasil daripada melakukan sesuatu, contohnya: pengayuh pemeluk penggalah pemanah

7) Awalan peN- penanda abstrak, contohnya: pendapat penunjuk

bergabung dengan kata dasar tanpa melibatkan sebanang perubahan huruf. Contohnya: kisar + -an ² kisaran tebus + -an ² tebusan makan + -an ² makanan pakai + -an ² pakaian tanam + -an ² tanaman hasut + -an ² hasutan tampan + -an ² tamparan duga + -an ² dugaan kutip + -an ² kutipan

Aspek makna akhiran ±an Akhiran ±an apabila bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata nama dan kata kerja tertentu membawa maksud kerja atau perkara atau benda hasil daripada melakukan maksud yang terkandung alam kata dasar. Contohnya: Kata nama + -an: Kritik + -an - kritikan (hasil mengkritik) Bekal + -an - bekalan Kata kerja + -an: Tulis + -an - tulisan (hasil menulis) Lukis + -an - lukisan

Akhiran ±an apabila bergabung dengan kata dasar tertentu daripada golongan kata na kata adjektif dan kata tugas ( jenis kata arah ) membawa maksud kawasan atau bidang luas. Contohnya: Kata nama + -an:

laut

-an

lautan

Kata adjektif + -an:
lapang -an lapangan

Kata arah + -an :

t pi

-an

t pian

Akhiran ±an apabila bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata nama tertent membawa makna banyak. Contohnya:

tampung

-an

tampungan

Terdapat hanya satu akhiran kata nama asli, iaitu ±an yang boleh bergabung dengan kata dasar tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf. Contohnya:

kisar
tebus
tanam

-an
-an
-an

kisaran
tebusan
tanaman

Akhiran ±an apabila bergabung dengan kata dasar dari pada golongan kata kerja tertentu membawa makna alat. Contohnya: Kata kerja + -an:

sandar

kisar -an kisaran

kukur

-an

-an

sandaran

kukuran

Akhiran ±an apabila bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata kerja tertentu membawa makna orang atau haiwan yang menjadi penderita kerja. Contohnya: Kata kerja + -an : Suruh + -an - suruhan Tawan + -an - tawanan Jemput + -an - jemputan Sembelih + -an - sembelihan

Timbal yang menerima akhiran ±an menjadi timbalan membawa maksud orang yangmenimbal. Bentuk seharusnya digunakan ialah penimbal, tetapi sudah menjadi kelaziman bentuk timbalan digunakan untuk maksud orang yang menimbal dan bukan orang yang ditimbal.

Akhiran ±an apabila bergabung dengan kata dasar dari pada golongan kata kerja tertent membawa makna perkara atau benda yang menderita kerja. Contohnya: Kata kerja + -an hamparan minuman makanan pakaian hantaran fikiran

Akhiran ±an apabila bergabung dengan kata dasar dari golongan kata adjektif membawa makna sesuatu yang mempunyai sifat terkandung dalam kata dasar. Contohnya: Kata adjektif + -an: manisan asinan paduan bulatan kilauan sisian

Akhiran ±an apabila bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata kerja memba Makna tempat melakukan sesuatu yang digambarkan oleh kata dasar. Contohnya: Kata kerja + -an kurungan gantungan buaian

Akhiran ±an apabila bergabung dengan kata dasar tertentu daripada golongan kata na dan kata tugas (jenis kata bilangan) membawa makna ukuran atau kiraan berdasarka Maksud yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: Kata nama + -an: harian tahunan kilometeran mingguan bantuan elaan

Kata bilangan + -an: satuan ratusan puluhan jutaan ribuan

Apitan Kata Nama

Sisipa n Kata Nama

Apitan Kata Nama

Sisipan Kata Nama

‡ Terdiri daripada empat bentuk

Apitan Kata Nama

Sisipan Kata Nama

pe-...pe-...-an
‡ peN-...-an menjadi pe-...-an apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf m,n,ng,ny,r,l,y, dan w. Contohnya:
a) b) c) d)
Apitan Kata Nama

mandi = pemandian nanti = penantian nyala = penyalaan waris = pewarisan
Sisipan Kata Nama

pem-...pem-...-an
‡ peN-...-an menjadi pem-.. -an apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan hurufhuruf b, f, dan v serta gugus konsonan yang bermula dengan huruf p dan b. ‡ Contoh:
a) baca = pembacaan b) bajak = pembajakan Perkataan pinjaman: a) boikot = pemboikotan b) veto = pemvetoan
Apitan Kata Nama Sisipan Kata Nama

pen-...pen-...-an
‡ peN-...-an menjadi pen-...-an apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf d, c, j, sy dan z, dan perkataan-perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf t dan s. Contoh:
a) dapat = pendapatan b) damping = pendampingan
Apitan Kata Nama Sisipan Kata Nama

peng-...peng-...-an
‡ peN-.. .-an menjadi peng-... -an jika bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g, kh, dan h(bunyi-bunyi konsonan) dan a, e, i, o, dan u (bunyi-bunyi vokal). Peng-..-an dapat juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k. Contohnya:
a) b) c) d) gali = penggalian angkut = pengangkutan indah = pengindahan intip = pengintipan
Sisipan Kata Nama

Apitan Kata Nama

‡ Pe-...-an apabila bergabung dengan kata-kata dasar. Jumlah kata terbitan dengan apitan pe-...-an dalam bahasa Melayu agak terhad. Contohnya:
a) b) c) d) sisir pesisiran karang pekarangan perang peperangan periksa peperiksaan
Sisipan Kata Nama

Apitan Kata Nama

‡ Apitan ke-...-an boleh bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melambatkan sebarang perubahan huruf. Contohnya:
a) b) c) d) datang - kedatangan masuk - kemasukan berangkat - keberangkatan tidak adil - ketidakadilan
Sisipan Kata Nama

Apitan Kata Nama

‡ Apitan peR-.. -an mempunyai satu bentuk pewujudan, iaitu per-...-an apabila bergabung dengan semua kata dasar kecuali kata dasar yang bergabung itu berawalkan huruf r. Dua huruf r yang bergabung itu akan menjadi satu r melalui proses peleburan.

Contohnya:
a) b) c) d)
Apitan Kata Nama

satu persatuan bekal perbekalan Kubur perkuburan dagang perdagangan
Sisipan Kata Nama

Apitan Kata Nama

Sisipan Kata Nama

‡ Sisipan -el- dapat bergabung dengan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif untuk menerbitkan kata nama dengan maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya:
a) b) c) d) tapak telapak kangkang kelangkang kembung kelembung kupas kelupas

Apitan Kata Nama

Sisipan Kata Nama

‡ Sisipan -er- dapat bergabung dengan beberapa perkataan untuk menerbitkan kata yang membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya:
a) kupinng keruping b) gigi gerigi c) suling seruling
Apitan Kata Nama Sisipan Kata Nama

‡ Sisipan -em- dapat bergabung dengan beberapa perkataan untuk menerbitkan kata yang membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya:
a) kuning b) kuncup kemuning kemuncup
Sisipan Kata Nama

Apitan Kata Nama

KATA NAMA MAJMUK

Kata nama majmuk terhasil daripada proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu.

Kata nama majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu tidak boleh disisipkan sebarang unsur.

(1) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata yang bebas.

Kata nama majmuk terbahagi kepada 3 jenis

(2) Kata majmuk yang merupakan istilah khusus dalam bidang ilmiah

(3) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan

1) Kata nama majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Contoh seperti berikut:

guru besar

Tengah hari

Balai raya

Tepian gelanggang

Atur cara

Rukun tetangga

Kertas kerja

Urus setia

Dalam kategori ini juga termasuk kata yang digunakan sebagai gelaran
Menteri Besar Duta Besar Raja Permaisuri Setiausaha Sulit Penolong Penerbit Datuk Bendahara Timbalan Naib Canselor Profesor Diraja Ketua Pustakawan Leftenan Jeneral

Kata majmuk yang merupakan istilah khusus dalam bidang ilmiah
Graf terarah Analisis teks Mogok umum Deria rasa Cari gali Telefon deria terus Titik buta Parasit eksternal Hukum alamiah Medan sinaran Temu duga Segi empat tepat

Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa
Cakar ayam Lipas kudung Ringan tulang Buku lima Pilih kasih Anak emas Bulan madu Manis mulut Tumbuk rusuk Berat tangan

Bentuk yang mantap
Terdapat beberapa perkataan yang penggunaannya telah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh, walaupun perkataan tersebut mengandungi dua kata dasar. Perkataan sedemikian tetap dieja sebagai satu perkataan. Bentuk kata tersebut tergolong sebagai kata nama.

Antarbangsa Bumiputera Jawatankuasa Kakitangan Kerjasama Warganegara Olahraga

Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Matahari Pesuruhjaya

Kata nama majmuk boleh juga menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. Pengimbuhan kata nama majmuk terbahagi kepada dua bentuk, iaitu:

Kata nama majmuk yang menerima awalan atau akhiran tetap dieja terpisah

Kata nama majmuk yang menerima apitan dieja secara bercantum

Kata nama majmuk yang menerima awalan atau akhiran tetapi dieja terpisah
Contoh: Terima kasih Ulang kaji Temu ramah Reka bentuk Rumah tangga Berterima kasih Mengulang kaji Menemu ramah Direka bentuk Berumah tangga

Kata nama majmuk yang menerima apitan dieja secara bercantum
Contoh: Anak tiri Hak milik Surat khabar Ibu bapa Kuat kuasa Mnganaktirikan Dihakmilikkan Persuratkhabaran Keibubapaan Dikuatkuasakan

KATA GANDA

KATA GANDA

KATA GANDA Terdapat tiga jenis penggandaan:
‡ Penggandaan penuh ‡ Penggandaan separa ‡ Penggandaan berentak

KATA GANDA Penggandaan penuh
‡Menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak ‡Penggandaan penuh yang terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar ‡Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya, iaitu termasuk imbuhan sekali

KATA GANDA Penggandaan separa
‡ Menggandakan sebahagian kata dasar sahaja ‡ Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan ‡ Penggandaan boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar

Penggandaan separa

KATA GANDA

Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya, dan letak gandaannya pada bahagian hadapan kata dasar. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan menjadikannya vokal e pepet.

Penggandaan separa

KATA GANDA

Contoh: Laki lalaki lelaki Jari jajari jejari Siku sisiku sesiku Rambut rarambut rerambut Langit lalangit lelangit

KATA GANDA
Penggandaan separa

Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar utama dan tidak melihatkan imbuhannya sekali ‡ Berlaku terhadap golongan kata kerja dan kata adjektif ‡ Boleh terletak di belakang atau di hadapan kata dasar kata kerja tertentu.

KATA GANDA Contoh :Contoh:
di belakang kata dasar: berlari-lari mencari-cari berturut-turut sepandai-pandai di hadapan kata dasar: kasih-mengasihi cinta-mencintai tolong-menolong bantu-membantu

Penggandaan berentak

KATA GANDA

‡ Menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu ‡ Seluruh kata dasar digandakan ‡ Bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah

KATA GANDA
Penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis:

‡ Penggandaan berentak pengulangan vokal ‡ Penggandaan berentak pengulangan konsonan ‡ Penggandaan berentak bebas

KATA GANDA
Penggandaan berentak pengulangan vokal > Penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu, iaitu terdapat ciri-ciri

keharmonian vokal

KATA GANDA
Penggandaan berentak pengulangan vokal
Contoh:

sayur-mayur kuih-muih selok-belok lauk-pauk gotong-royong cerai-berai

KATA GANDA
Penggandaan berentak pengulangan konsonan

> Penggandaan yang mempuyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu

KATA GANDA Penggandaan berentak pengulangan konsonan
Contoh :

gunung-ganang bukit-bukau mandi-manda batu-batan bolak-balik

KATA GANDA
Penggandaan berentak bebas > Penggandaan yang tidak mengandungi ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan

KATA GANDA
Penggandaan berentak bebas Contoh : anak-pinak saudara-mara lintang-pukang titik-bengik

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.