PENDEKATAN TEMATIK

Pengajaran secara tema Pengajaran yang disampaikan melalui konsep / idea yang besar menjadi komponen kecil. faedah-Pelajar boleh menganalisis, membuat generalisasi,mengaplikasikan pengetahuan -Boleh menyatukan fakta -Mengalami pelbagai pengalaman dalam situasi yang berlainan

Tujuan Pendekatan Tematik
Strategi berpusat kepada kanak ² kanak Guru dapat mencetuskan idea yang menarik dalam membuat aktiviti Penglibatan pelajar secara aktif Kesinambungan terpelihara kerana kesemua aktiviti berkaitan dengan tema. Pelbagai kemahiran dihubungjalinkan.

Prinsip Tematik
Tema yang dipilih harus sesuai dengan minat dan kebolehan pelajar Berkait rapat dengan kehidupan seharian pelajar. Mempunyai skop yang luas & meliputi pelbagai bidang. Sekuen sesuatu tema amat penting bagi pelajar supaya dapat mengikut perkembangan topik dengan lancar.

Aktiviti yang dirancang berdasarkan tema harus merangkumi pelbagai bidang kurikulum. P&P menggunakan pendekatan ini perlu mencetuskan idea pelajar.

Langkah ² langkah pelaksanaan
Pilih tema Membina jaringan perancangan Pilih bahan Rancang aktiviti

Strategi pengajaran & pembelajaran
Pemusatan guru Pemusatan pelajar Strategi bersasakan sumber/ bahan Strategi berasaskan tugasan/ aktiviti

Pemusatan guru
Ciri-ciri pengajaran pemusatan guru ialah:Komunikasi sehala Guru berperanan utama dlm P&P Murid pasif & mendengar sahaja Murid kurang kreatif & tidak berinisiatif Mementingkan pencapaian objektif

-

Pemusatan Pelajar
-

Ciri ² ciri strategi pemusatan murid:Membentuk sifat ² sifat sosial yang positif Murid lebih kreatif Pembelajaran bercorak pengarahan kendiri Komunikasi 2 hala Disiplin tidak terkawal

Strategi berasaskan sumber / bahan
Guru menggunakan banyak bahan seperti buku, blok2 binaan, bahan lukisan dan lain ²lain dalan menjalankan pengajaran. Penekanan diberikan kepada penggunaan bahan ² bahan untuk meningkatkan proses P&P dan pemikiran kritikal serta kemahiran mental

Strategi berasaskan tugasan / aktiviti
Guru melibatkan pelajar dalam aktiviti / tugasan yang memberikan peluang kepada pelajar untuk melatih / mengaplikasi apa yang dipelajari Berikut merupakan kriteria pemilihan aktiviti:Aktiviti perlu berfokuskan kepada matlamat

-

-

-

Aktiviti yang menyediakan peluang untuk berinteraksi & membuat refleksi Aktiviti tersebut perlu dipantau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful