CUTIA DE VITEZ

l. s. NASTAS Andrei catedra ³Design Industrial i de Produs´ UTM 2010

TRACTOARE I AUTOMOBILE

2

CON INUTUL
7.1. ROLUL I CLASIFICAREA CUTIILOR DE VITEZE 7.2. CUTII DE VITEZE ÎN TREPTE 7.3. CUTII DE VITEZE ÎN TREPTE PENTRU TRACTOARE CU SCHIMBAREA VITEZELOR SUB SARCIN . AMPLIFICATOARE DE CUPLU 7.4. CUTII DE DISTRIBU IE 7.5. MECANISME PENTRU U URAREA CUPL RII VITEZELOR 7.6. MECANISMUL DE AC IONARE A CUTIEI DE VITEZE

TRACTOARE I AUTOMOBILE

3

7.1. ROLUL I CLASIFICAREA CUTIILOR DE VITEZE
Cutiile de viteze sînt necesare pentru: modificarea momentului motor la ro ile motoare i, respectiv, a vitezei de deplasare a tractorului i automobilului; deplasarea tractorului sau automobilului înapoi; sta ionarea îndelungat a tractorului sau automobilului cu motorul în func iune. Condi iile impuse cutiei de viteze. În afar de condi iile comune impuse tutu-ror ansamblurilor autovehiculelor, cutiilor de viteze li se mai cer urm toarele condi ii: s realizeze un num r suficient de viteze, cu rapoarte de transmitere alese ra ional; s asigure tractorului i automobilului o înalt economicitate în func ionare i o productivitate ridicat a lucr rilor efectuate. Dup felul în care modific rapoartele de transmitere, cutiile de viteze se clasific în dou grupe mari: cutii de viteze în trepte i cutii de viteze progresive. Ac ionarea acestora se face direct, semiautomat i automat. La cutiile de viteze cu ac ionare semiautomat , o mare parte din opera ii sînt executate de conduc tor, restul fiind executate de mecanisme speciale care utilizeaz o parte din energia motorului. La ac ionaiea automat , toate opera iile trec în seama unor mecanisme care aleg totodat i raportul de transmitere potrivit condi iilor de deplasare, trac iune etc.

TRACTOARE I AUTOMOBILE

4

7.1. ROLUL I CLASIFICAREA CUTIILOR DE VITEZE
Cutiile de viteze în trepte, din punct de vedere constructiv, pot fi: cu ro i din ate ai c ror arbori sînt fic i i planetare. Cutiile de viteze din prima grup se pot clasifica la rîndul lor dup mai multe criterii. Dup modul de realizare a rapoartelor de transmitere, se deosebesc: cutii de viteze cu o singur pereche de ro i, cu dou , cu trei sau mai multe perechi de ro i simultan în angrenare. Dup schema caracteristic i inînd seama de clasificarea de mai sus, se deosebesc: cutii cu doi arbori, cu trei arbori, compuse i speciale. Dup modul de cuplare a unei trepte, se deosebesc: cutii de viteze, cu cuplarea f r sarcin (tractorul oprit) i cu cuplarea sub sarcin (tractorul nu trebuie oprit). Dup felul mecanismului de ac ionare, se deosebesc : cutii de viteze, cu ro i din ate mobile (baladoare) i cu ro i din ate permanent angrenate (acestea trebuie înzestrate cu mecanisme speciale de cuplare ca, de exemplu : mufe cu gheare nesincronizatoare sau mufe cu fric iune). Dup pozi ia arborilor în raport cu axa longitudinal a tractorului sau auto-mobilului, se deosebesc: cutii de viteze cu arbori longitudinali i cu arbori transversali. Dispunerea arborilor transversali permite realizarea unei cutii de viteze cu acela i num r de trepte la mersul înainte ca i la mersul înapoi. La cutiile de viteze cu ac ionare semiautomat , o parte din opera ii sînt executate de conduc torul autovehiculului, iar restul de c tre mecanisme speciale care utilizeaz o parte din energia motorului. La cutiile de viteze cu ac ionare automat , toate opera iile privind ac ionarea i alegerea raportului de transmitere necesar se fac f r participarea conduc torului autovehiculului.

TRACTOARE I AUTOMOBILE

5

7.2. CUTII DE VITEZE ÎN TREPTE
În prezent, la majoritatea tractoarelor agricole i automobilelor, precum i la multe tractoare industriale, se utilizeaz cutii de viteze în trepte. Aceasta se datore te faptului c acestea sînt simple i sigure în func ionare. În cele ce urmeaz se vor examina cîteva scheme de cutii de viteze i se vor prezenta cîteva construc ii. Cutia de viteze cu doi arbori (fig. 7.1, a i b) se compune din arborele primar 1, legat de motor prin ambreiaj, i arborele secundar 2, care transmite momentul de r sucire la transmisia central 3 i la ro ile motoare. Schema din figura 7.1 se folose te la tractoare, ob inîndu-se cinci trepte de viteze pentru mersul înainte, prin cuplarea ro ilor deplasabile de pe arborele secundar cu ro ile corespunz toare de pe arborele primar.

Fig. 7.1. Scheme cinematice de cutii de viteze cu doi i trei arbori : a i b ² cu doi arbori; c i d ² cu trei arbori cu priz direct ; e ² cu trei arbori f r priz direct

TRACTOARE I AUTOMOBILE

6

7.2. CUTII DE VITEZE ÎN TREPTE
În figura 7.2 este reprezentat construc ia unei cutii de viteze de autocamion AK 6-80 cu trei arbori, cu priz direct (treapta a V-a) i suprapriz (treapta a VI-a). Suprapriz (icv<1) se realizeaz cu ro ile din ate 30 i 25. Roata 25 serve te la transmiterea momentului de r sucire la organele de lucru ale unor mecanisme, în cazul c automobilului i se d o destina ie special . Aceast cutie de viteze se folose te la autocamioanele ROMAN i DAC de tonaj mare, avind momentul maxim transmisibil de 800 ² 900 Nm.

Fig. 7.2. Construc ia cutiei de viteze AK 6-80: 1 ² arbore primar; 2 ² rulment arbore primar; 3 ² pinion arbore primar; 4 ² capacul cutiei de viteze; 5 ² tij ; 30, 6, 8, 9, 11 i 13 ± ro i din ate de pe arborele secundar; 7, 10 i 12 ² furci pentru comand trepte; 14 ² rulment arbore secundar; 15 ² arbore secundar; 16 i 29 ² rulmen i arbore intermediar; 18, 20, 21, 24, 25 i 27 ² ro i din ate de pe arborele intermediar; 17 ² roat din at de pe axul de mers înapoi; 19 ² muf de cuplare pentru treptele I i a II-a; 22 ² arbore intermediar; 23 ² muf de cuplare pentru treptele a III-a i a IV-a; 26 ² muf de cuplare pentru treptele a V-a i a VI-a; 28 ² carter.

TRACTOARE I AUTOMOBILE

7

3.2. CUTII DE VITEZE ÎN TREPTE
Cutiile de viteze compuse se folosesc la tractoare universale pentru ob inerea unui num r mare de trepte, constînd din combinarea (legarea în serie) a dou cutii de viteze, în acela i carter sau în cartere separate.

TRACTOARE I AUTOMOBILE

8

3.2. CUTII DE VITEZE ÎN TREPTE
În figura 7.4 este reprezentat construc ia cutiei de viteze a tractorului U-445 cu reductor planetar în spate. Cutia de viteze propriu-zis are trei viteze pentru mers înainte i una pentru mers înapoi. Cu ajutorul reductorului se ob in dou game de viteze: rapid , cînd man onul 1 se cupleaz cu cap tul arborelui secundar al cutiei de viteze (ired = 1), i înceat , cînd acest man on se cupleaz cu bra ul portsatelit al reductorului (ired = 3,6). La unele variante ale tractorului, se folosesc dou reductoare planetare unite în serie, ob inîndu-se, în acest mod, 9 + 3 trepte de viteze.

TRACTOARE I AUTOMOBILE

9

2.2.1. AMBREIAJE SIMPLE
În figura 7.5 este reprezentat construc ia cutiei de viteze a tractorului pe enile S-1500, cu cinci viteze mers înainte i patru pentru mers înapoi. Mersul înainte se ob ine prin cuplarea ro ilor 1 i 2 pentru (vitezele I²IV) i viteza a cincea cu ajutorul ro ii 4. Mersul înapoi se ob ine prin cuplarea ro ilor 1 i 3. Cutia de viteze cu arbori transversali, care realizeaz patru viteze înainte i patru înapoi, este reprezentat schematic în figura 7.6.

Fig. 7.5. Construc ia cutiei de viteze a tractorului pe enile S-1500

TRACTOARE I AUTOMOBILE

10

3.3. CUTII DE VITEZE ÎN TREPTE PENTRU TRACTOARE CU SCHIMBAREA VITEZELOR SUB SARCIN . AMPLIFICATOARE DE CUPLU
În cazul cutiei de viteze obi nuite, la care schimbarea treptelor de viteze se face cu ajutorul ro ilor deplasabile sau al cuplajelor cu din i, trecerea de la o treapt la alta este înso it de întreruperea fluxului de putere, transmis ro ilor motoare, i de oprirea tractorului. Dac sarcina tractorului este de 85²90%, el poate porni din loc la o vitez de maximum 4²5 km/h. Pentru a porni din loc la o vitez de 8 ² 10 km/h, trebuie redus sarcina la 65 ² 70%. Dac , îns , pornirea din loc se face la viteza de 5 km/h i apoi se cupleaz sub sarcin viteza de lucru de 8 ² 10 km/h, la aceea i sarcin a tractorului, puterea efectiv a motorului se reduce cu 20-25%. Totodat , prin folosirea cutiilor de viteze cu schimbarea treptelor din mers sub sarcin , cre te productivitatea lucr rilor cu aproximativ 15 ² 20%. Prin urmare, complicarea transmisiei tractorului este compensat de aceste avantaje. Cea mai simpl rezolvare a acestei probleme const în folosirea amplificatoarelor de cuplu, care permit mic orarea temporar a vitezei la fiecare treapt , m rind în acela i timp for a tangen ial de trac iune a tractorului. Amplificatoarele de cuplu pot fi planetare i neplanetare.

TRACTOARE I AUTOMOBILE

11

CUTII DE VITEZE PLANETARE
În figura 7.9 este reprezentat schema unei cutii de viteze planetare (Ford 631) care se compune din trei iruri planetare 1, 2 i 3, plasate în serie. Prin diferite combina ii ale cupl rii ambreiajelor A1, A2 i A3 i a frînelor F1, F2 i F3, se pot ob ine zece viteze înainte i dou înapoi (tab. 7.3). Frînele i ambreiajele lucreaz în ulei. Cu ajutorul irurilor planetare 2 i 3 se ob in cinci viteze înainte i unu înapoi, iar irul planetar 1 este un multiplicator (m re te valoarea vitezelor i dubleaz num rul treptelor de viteze). Dac frîna F1 este sl bit , atunci, datorit cuplajului unisens C, mecanismul planetar 1 se roie te ca un tot, iar raportul de transmitere este egal cu unu; dac , îns , frîna F1 este strîns , mecanismul planetar 1 se transform întrun multiplicator.

Fig. 7.9. Schema cinematica a cutiei de viteze planetare la tractor

TRACTOARE I AUTOMOBILE

12

7.4. CUTII DE DISTRIBU IE
Pentru îmbun t irea calit ilor de trac iune ale automobilelor i tractoarelor, se extind din ce în ce mai mult construc iile cu dou pun i motoare (4x4). Pentru antrenarea celei de-a doua pun i motoare, în special la automobile, se utilizeaz cutii de distribu ie. în cazul tractoarelor (v. cap. 5), exist tendin a de a se utiliza pentru antrenarea pun ii motoare din fa alte posibilit i, în primul rînd cuplaje unisens. Cutia de distribu ie poate fi în acela i carter cu cutia de viteze sau într-un carter separat. În figura 7.10 este reprezentat cutia de distribu ie a autocamionului SR-132, care este într-un carter separat, montat pe rama automobilului. Arborele primar 2 al cutiei de distribu ie prime te momentul de r sucire de la arborele secundar al cutiei de viteze printr-un cuplaj cardanic (direct în cazul cînd cutia de distribu ie este în acela i carter cu cutia de viteze). Man onul de cuplare 1 se cupleaz cu roata 4 pentru treapta rapid (raport de transmitere egal cu unu) sau cu roata 7 (de pe arborele 5) pentru treapta înceat (raport de transmitere egal cu 1,928). De la ro ile 7 sau 4, momentul se transmite, prin roata din at 10 i arborele 3, la puntea din spate, respectiv, prin roata 9 i arborele 6, la puntea din fa .

Fig. 7.10. Cutia de distribu ie a autocamionului SR-132

TRACTOARE I AUTOMOBILE

13

7.4. CUTII DE DISTRIBU IE
În cazul unui automobil cu mai mult de dou pun i motoare de (exemplu, un autocamion 6x6), se utilizeaz o cutie de distribu ie a c rei schem este reprezentat în figura 7.11. Prin cuplarea ro ii 8 cu coroana 9 a ro ii 6 care se rote te liber pe arborele 1, se ob ine treapta rapid , iar prin cuplarea ro ii 8 cu roata 10 de pe arborele 3 se realizeaz o treapt mai înceat . Momentul se transmite prin ro ile 7, respectiv 10, 12, 13 i arborele 4 la prima punte din spate i, dac man onul 14 este cuplat, prin arborele 5 i la puntea din fa , iar prin roata 11 i arborele 2 la a doua punte din spate.

Fig. 7.11. Schema unei cutii de distribu ie pentru un automobil cu trei pun i motoare

TRACTOARE I AUTOMOBILE

14

ÎNTREBARI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful