LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA

Cosmopoint Copyright Reserved 2002 1
BAB 8
INTEGRASI DAN PERPADUAN
NEGARA
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 2
KONSEP PERPADUAN DAN INTEGRASI
· Satu proses menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara dari semua aspek
seperti fizikal, sosial, ekonomi dan politik tetapi tidak termasuk biologikal.
· Ìntegrasi pula melibatkan semua pernyatuan di atas dan termasuk biologikal.
· Berbagai proses dikaitkan dengan konsep perpaduan dan integrasi seperti:
÷ asimilasi
÷ amalgamasi
÷ pluralisme
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 3
SATU PROSES BAGÌ
MEWUJUDKAN SATU ÌDENTÌTÌ NASÌONAL DÌ
KALANGAN KUMPULAN-KUMPULAN YANG TERPÌSAH
DARÌ SEGÌ KEBUDAYAAN,SOSÌAL DAN LOKASÌ
DALAM SESEBUAH UNÌT POLÌTÌK
PERPADUAN NEGARA
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 4
Masalah Perpaduan
Kerajaan telah mengenal pasti negara menghadapi masalah perpaduan
yang ketara apabila tercetusnya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969.
Kejadian ini terutama menunjukkan kesan yang ketara akibat dasar 'pecah
dan perintah' yang diamalkan oleh British.
PERPADUAN NEGARA
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 5
MASALAH PERPADUAN KAUM RAKYAT MALAYSIA
· PEMÌSAHAN TEMPAT TÌNGGAL ATAU PETEMPATAN
· PERBEZAAN TUMPUAN SEKTOR EKONOMÌ
· PENGASÌNGAN SÌSTEM PENDÌDÌKAN
· FAHAMAN DAN PENGARUH POLÌTÌK
· MASALAH EKONOMÌ
· PERBEZAAN KEPERCAYAAN ATAU AGAMA
· PENGGUNAAN AKHBAR YANG BERBEZA-BEZA
· PEMERÌNTAHAN JEPUN DÌ TANAH MELAYU
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 6
PEMISAHAN TEMPAT TINGGAL ATAU PETEMPATAN
· Dasar pecah dan perintah British telah memburukkan lagi masalah perpaduan.
Jarak sosial serta segregasi antara kumpulan-kumpulan etnik seolah-olah sengaja
diwujudkan dan dikekalkan oleh British demi kepentingan dan keselamatan sendiri.
Tujuan British yang utama ialah untuk mengeksploitasi kekayaan semula jadi
Tanah Melayu; perpaduan negara tidak pernah dititikberatkan. Bagi mencapai
tujuan ini. Kerajaan British telah dengan sengaja menetapkan status dan peranan
yang berlainan bagi kaum-kaum Melayu, Cina dan Ìndia. Sebagai contoh,
golongan bangsawan Melayu diberikan jawatan yang lumayan dalam
perkhidmatan awam, sementara orang Melayu kebanyakan digalakan supaya
terus menetap di kawasan luar bandar, Orang Cina pula digalakkan tinggal di
lombong-lombong dan di bandar-bandar manakala orang Ìndia di estet-estet.
Ìnteraksi antara kaum adalah terhad pada pergaulan di pejabat dan pasar semasa
jual-beli. Ìni telah melahirkan sikap prasangka dan memperkukuhkan keperibadian
etnik.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 7
PERBEZAAN TUMPUAN SEKTOR EKONOMI
· Orang-orang Melayu, Cina dan Ìndia menjalankan aktiviti ekonomi yang berlainan.
Kebanyakan orang Melayu di luar bandar merupakan petani, nelayan atau
penoreh getah. Sebilangan besar pemuda-pemuda Melayu yang berhijrah ke
bandar pada tahun 1970-an pula memegang jawatan-jawatan yang bergaji
rendah atau yang tidak memerlukan kemahiran. Kebanyakan orang Cina terlibat
dalam sektor perniagaan dan perlombogan manakala sebilangan besar orang
Ìndia merupakan buruh di estet-estet. Akibat pada kegiatan ekonomi yang
berlainan ini, wujud jurang pendapatan yang tidak seimbang diantara kaum,
dengan majoriti golongan miskin terdiri daripada kaum Melayu. Ìni telah
menimbulkan persaingan ekonomi dan ketidakpuasan di kalangan kumpulan etnik
tertentu yang boleh mengancam perpaduan negara.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 8
PENGASINGAN SISTEM PENDIDIKAN
· Sehingga Laporan Razak 1956, tiada terdapat satu sistem pendidikan
nasional di Tanah Melayu. Apa yang wujud ialah empat aliran pendidikan
yang berlainan, iaitu aliran Ìnggeris, Melayu, Cina dan Ìndia. Umumnya,
setiap golongan etnik menghantar anak-anak mereka ke sekolah rendah
yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Justeru itu, murid-
murid kecuali di sekolah Ìnggeris tidak berpeluang bercampur gaul dengan
murid dari kumpulan etnik lain. Kurikulum bagi setiap jenis sekolah
tersebut adalah berlainan.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 9
· Sekolah Melayu menitikberatkan kemahiran membaca, menulis dan mengira
manakala kurikulum sekolah Cina dan Ìndia adalah berasaskan apa yang
terdapat di negara masing-masing. Ìni telah menghasilkan pandangan dunia
yang berlainan serta memperkukuhkan lagi keperibadian etnik di kalangan
pelajar Cina dan Ìndia. Tidak terdapat satu bahasa penghantar yang tunggal
dalam sistem sekolah beraneka bahasa. Sekolah-sekolah Ìnggeris, Melayu,
Cina dan Ìndia menggunakan bahasa tersendiri sebagai bahasa pengantar.
Ketiadaan satu bahasa pengantar yang tunggal sehingga tahun 1970 telah
menjejaskan persefahaman dan perhubungan yang erat antara kaum. Malahan,
sistem pendidikan sebelum merdeka tidak menitikberatkan pencapaian objektif
perpaduan. Kerajaan British tidak berusaha untuk memperkenalkan satu
kurikulum yang dapat membentuk keperibadian dan perwatakan murid yang
diingini bagi memupuk perpaduan.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 10
FAHAMAN DAN PENGARUH POLITIK
· Kewujudan berbagai-bagai persatuan politik, sosial dan ekonomi yang
berasaskan kumpulan etnik telah juga memperkuatkan lagi identiti etnik dan
syak wasangka. Ìni adalah kerana persatuan-persatuan tersebut hanya
memperjuangkan kepentingan kumpulan etnik yang diwakilinya. Parti-parti
politik perkauman seringkali mengeksploitasi perbezaan-perbezaan yang wujud
dikalangan kumpulan-kumpulan etnik atau isu-isu perkauman seperti bahasa,
kebudayaan dan ekonomi bagi memajukan kepentingan politik masing-masing.
Tindakan sedemikian memburukkan lagi masalah perpaduan negara.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 11
MASALAH EKONOMI
· Dalam bidang ekonomi, jelas menunjukkan orang-orang Melayu dan
penduduk asli lain menguasai bidang yang mundur iaitu kerja yang
memerlukan banyak tenaga manusia dan berteknologi rendah sementara
pulangan dan gajinya yang rendah.
· Orang Melayu lebih menguasai sektor primer sementara orang Cina
menguasai sektor yang lebih maju.
· Justeru itu, ketidakseimbangan pendapatan berlaku dan telah menyebabkan
setiap kaum saling cemburu-mencemburui antara satu sama lain.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 12
PERBEZAAN KEPERCAYAAN ATAU AGAMA
· Setiap kumpulan etnik mempunyai agama dan kebudayaan yang berlainan.
Orang Melayu adalah beragama Ìslam manakala sebilangan besar orang
Ìndia beragama Hindu. Kebanyakan orang Cina pula menganut agama yang
merupakan campuran ajaran Buddha, Lao-tze dan Confucius. Terdapat juga
ramai orang Cina dan Ìndia yang beragama Kristian. Tiap-tiap kaum utama
tersebut mempunyai adat resam, bahasa, kesenian dan sistem nilai yang
berlainan. Setiap kumpulan etnik adalah jahil mengenai kebudayaan dan adat
resam kumpulan-kumpulan etnik yang lain. Masing-msing menganggap
kebudayaan mereka sebagai yang terbaik. Perkahwinan campur tidak begitu
meluas. Perbezaan agama dan kebudayaan ini bukan saja menguatkan lagi
sikap prasangka tetapi juga menghalang pergaulan antara kaum yang luas.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 13
PENGGUNAAN AKHBAR YANG BERBEZA-BEZA
· Akhbar berperanan penting dalam menyemarakkan semangat perkauman di
kalangan masyarakat berbagai kaum di Tanah Melayu.
· Ìni kerana setiap akhbar mengikut bahasa masing-masing memberikan
perhatian secara menyeluruh kepada golongan tertentu sahaja.
· Fenomena ini memperkuatkan semangat kecintaan pada tanah air dan kaum
masing-masing sahaja dan menyulitkan mereka untuk memahami bahasa,
budaya dan sensitiviti kaum-kaum lain.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 14
PEMERINTAHAN JEPUN DI TANAH MELAYU
· Pendudukan Jepun 1942-45 telah mengakibatkan permusuhan antara orang
Melayu dengan orang Cina. Layanan Jepun yang lebih baik terhadap orang
Melayu telah mengakibatkan kemarahan dikalangan orang Cina. Jepun telah
mengambil orang Melayu untuk menjadi askar dan polis. Sebahagian dari
pasukan Jepun yang menyerang Tentera Anti-Jepun Rakyat Tanah Melayu
(pertubuhan komunis yng dikuasai oleh orang Cina) terdiri daripada orang
Melayu. Ìni telah mengukuhkan lagi permusuhan perkauman Melayu-Cina.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 15
· Peristiwa 13 Mei 1969 atau 513 merupakan kemuncak manifestasi masalah
perpaduan kaum di Malaysia. Peristiwa pertelingkahan kaum ini yang telah
mengakibatkan kehilangan banyak nyawa dan harta benda mempunyai
perkaitan yang rapat dengan Pilihanraya 1969. Semasa kempen pilihanraya
1969, ahli-ahli politik telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan dengan
bahasa kebangsaan, kedudukan istimewaan orang Melayu dan hak kerakyatan
orang bukan Melayu. Tindakan sedemikian telah meningkatkan perasaan
perkauman dan syak wasangka.
PERISTIWA 13 MEI
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 16
· Parti Perikatan mengalami kekalahan teruk dalam Pilihanraya 1969. Jumlah
kerusi yang dipegang olehnya dalam Dewan Rakyat telah merosot daripada 89
pada tahun 1969. Kerajaan Perikataan telah hilang majoriti dua pertiga dalam
Dewan Rakyat telah merosot daripada 89 pada tahun 1964 kepada 66 pada
tahun 1969.
· Kerajaan Perikatan telah hilang majoriti dua pertiga dalam Dewan Rakyat. Parti
Gerakan, DAP dan PPP memenangi 25 buah kerusi dalam Dewan Rakyat
sementara PAS memenangi 12 kerusi.
· Sebab serta-merta Peristiwa 13 Mei 1969 ialah perarakan kemenangan parti-
parti politik. Penyokong-penyokong Parti Gerakan dan DAP telah menghina
orang Melayu semasa berarak di jalan-jalan raya Kuala Lumpur. Parti UMNO
pula mengadakan perarakan balas pada 13 Mei 1969. Akibat perasaan emosi
yang tinggi dan kurangnya kawalan dari kedua-dua pihak, rusuhan kaum
meletus pada hari tersebut.
PERISTIWA 13 MEI
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 17
KESAN PERISTIWA 13 MEI
DASAR EKONOMÌ BARU
RUKUN NEGARA
MAJ. PERUNDÌNGAN NEGARA
JAB. PERPADUAN NEGARA
MAJLÌS GERAKAN NEGARA
DARURAT
ESAN DARIPADA
PERISTIWA 13 MEI
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 18
PENGISYTIHARAN DARURAT
· Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman dan ahli jemaah menteri yang lain
telah menasihati YDPA untuk mengisytiharkan darurat.
· Ìa berkuatkuasa serta merta di hari yang sama dengan rusuhan tersebut.
· Melalui Ordinan Darurat yang pertama, YDPA diberi kuasa yang luas ke atas
hal keselamatan awam, pertahanan dan ketenteraman awam, perbekalan
dan perkhidmatan.
· Apabila Ordinan Darurat yang kedua diisytiharkan, kuasa eksekutif
Persekutuan yang sebelum ini dipegang oleh jemaah menteri diberikan
kepada Timbalan Menteri iaitu Tun Abdul Razak yang akan mengetuai
sebuah gerakan dan bertindak atas nasihat Perdana Menteri.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 19
MAJLIS GERAKAN NEGARA
· Akibat daripada rusuhan yang berlaku, darurat telah berkuatkuasa pada 16 Mei
1969. Semua kerajaan berparlimen telah digantung.
· Semua kuasa pentadbiran dipusatkan di bawah Majlis Gerakan Negara
(MAGERAN) yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri, Tun Abdul Razak
dan pemimpin-pemimpin politik yang lain seperti Tun Dr. Ìsmail, Datuk Hamzah,
Tun Tan Siew Sin dan Tun Sambathan..
· Pegawai-pegawai kanan kerajaan terdiri daripada Tan Sri Abdul Kadir
Shamsuddin,Tan sri Ghazali Shafie, Pegawai polis dan tentera seperti Tengku
Osman Jiwa dan Tan Sri Mohammad Salleh dan Leftenan Jeneral Datuk
Ìbrahim Ìsmail sebagai Ketua Pegawai Eksekutif.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 20
Fungsi-fungsi utama MAGERAN:
mengembalikan keamanan dan undang-undang negara.
Menentukan pentadbiran yang licin dan sempurna.
Mengembalikan suasana keharmonian dan kepercayaan antara kaum di seluruh
negara.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 21
JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN MAJLIS MUHIBBAH
NEGARA
· JPN ditubuhkan untuk membantu kerajaan menggerakkan dan membimbing
rakyat ke arah perpaduan negara. Jabatan ini diketuai oleh Tan Sri Ghazali
Shafie.
· JPN juga berperanan mendraf satu ideologi untuk negara dan ideologi ini
dikenali sebagai Rukunegara.
· MMN diwartakan pada 18 Julai 1969 untuk memulihkan kepercayaan dan
keyakinan antara kaum, membantu dan menyusun kerja-kerja sukarela.
· Pada 1 Januari 1972, MMN dan JPN digabungkan dan menjadi Kementerian
Perpaduan Negara .
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 22
MAJLIS PERUNDINGAN NEGARA
Telah ditubuhkan pada 29 Januari 1970 dengan Tun Abdul Razak sebagai
Pengerusi.
Ahli-ahli majlis ini terdiri:
Menteri -menteri yang menganggotai MAGERAN.
Kerajaan-kerajaan Negeri.
Parti-parti politik.
Sabah dan Sarawak.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 23
Kumpulan-kumpulan agama.
Badan-badan profesional.
Perkhidmatan awam.
Kesatuan sekerja dan persatuan majikan.
Wartawan.
Persatuan guru-guru.
Kumpulan minoriti
Fungsi utama Majlis tersebut ialah untuk meneliti isu-isu perpaduan negara
serta mencari jalan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat berbilang
kaum.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 24
Bertindak sebagai penasihat pada MAGERAN mengenai perkara-perkara yang
berkaitan dengan perhubungan kaum.
Hasil utama perbincangan Majlis Perundingan Negara ialah Rukun Negara dan
Dasar Ekonomi Baru
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 25
DASAR-DASAR PENDIDIKAN
· Sebelum kemasukan British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan negara
adalah secara informal.
· Pedagang-pedagang Arab yang beragama Ìslam memulakan sistem
pendidikan formal dengan cara membina sekolah-sekolah pondok.
· Sekolah ini mengajar pelajaran-pelajaran agama seperti bacaan al-quran,
Tajwid, Tafsir Al-Quran, Hadis, Fiqah dan Tauhid.
· Selepas kemasukan British, beberapa sistem pendidikan di Tanah Melayu
diperkenalkan.
· Akibat dasar 'pecah dan perintah', sistem pendidikan antara kaum di Tanah
Melayu juga terpisah.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 26
SEKOLAH RENDAH
Berbagai Sukatan Pelajaran
Sekolah Agama
(Pondok)
Sekolah Aliran
Inggeris
Sekolah Vernakular
Melayu
Sekolah Vernakular
Cina
Sekolah Vernakular
Tamil
Sistem Pendidikan di Tanah Melayu di Zaman Penjajahan Inggeris
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 27
Madrasah
Sekolah Aliran
Inggeris
Sekolah Cina
Berbagai Sukatan Pelajaran
PELA1ARAN MENENGAH
Sistem Pendidikan di Tanah Melayu di Zaman Penjajahan Inggeris
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 28
· PENDÌDÌKAN DÌ SABAH
· PENDÌDÌKAN DÌ SARAWAK
· DASAR-DASAR PENDÌDÌKAN PADA TAHAP AWAL
· DASAR-DASAR PENDÌDÌKAN PERÌNGKAT KEDUA
DASAR-DASAR PENDIDIKAN
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 29
LAPORAN RAZAK 1956
· Tujuan-tujuan utama laporan ini ialah
1. Menyediakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
2. Melahirkan perpaduan antara kaum sebagai satu rumpun bangsa Tanah Melayu
3. Menyediakan satu sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan
4. Mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, terlatih, bertoleransi, liberal dan
progresif.
DASAR-DASAR PENDIDIKAN PERINGKAT KEDUA
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 30
LAPORAN RAZAK
Pelajaran Sekolah Rendah
Sukatan Mata Pelajaran Yang Sama
Sekolah Rendah Kebangsaan
Bahasa Melayu
sebagai
Bahasa Pengantar
Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan
Bahasa Inggeris
Cina
Tamil sebagai
Bahasa Pengantar
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 31
Pelajaran Sekolah Menengah
Sukatan Mata Pelajaran Yang Sama
Sekolah Menengah Kebangsaan
Bahasa Melayu
sebagai Bahasa Pengantar
Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan
Bahasa Inggeris
sebagai Bahasa Pengantar
LAPORAN RAZAK
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 32
LAPORAN RAHMAN TALIB 1960
Selepas pilihan raya tahun 1959, sebuah jawatankuasa yang diketuai oleh Abdul Rahman Talib
telah ditubuhkan untuk mengkaji semula syor-syor dalam Laporan Razak. Syor-syor Penyata
Rahman Talib akhirnya telah digubal menjadi Akta Pelajaran 1961
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 33
SYOR-SYOR LAPORAN RAHMAN TALIB
1.Bahasa Melayu dijadikan sebagai pengantar di sekolah-sekolah dan universiti
2.Pelajaran percuma untuk sekolah rendah kebangsaan
3.Kelas peralihan untuk murid-murid sekolah vernakular
4.Jemaah Nazir Persekutuan diadakan
5.Pelajaran vokasional diperkenalkan
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 34
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961 digubal berdasarkan Laporan Razak
1956 dan Laporan Rahman Talib 1960.
Matlamat utama dasar ini ialah untuk mewujudkan persefahaman dan
perpaduan di kalangan rakyat.
Antara strategi-strategi yang digunakan:
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 35
1. Menyediakan kurikulum yang sama kandungannya
2. Mewajibkan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar
3. Menggunakan buku teks berbahsa Melayu
4. Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknikal
5.Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah
(KBSR)
6.Menyediakan pendidikan menengah mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah (KBSM)
7. Penggunaan satu peraturan jadual waktu yang sama untuk semua sekolah
8. Penggunaan satu sistem peperiksaan yang sama.
9. Penggunaan sistem penggal persekolahan yang sama.
10 Penggunaan sistem pentadbiran dan peraturan sekolah yang sama.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 36
SISTEM PENDIDIKAN ANEKA JURUSAN
· Dimulakan pada tahun 1965 menggantikan 'Sekolah Pelajaran Lanjutan'.
· Digubalkan berdasarkan Laporan Aminuddin Baki.
· Di antara matlamat Pendidikan Aneka Jurusan ;
1. Menaikkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun.
2. Memberi persediaan kepada pelajar untuk menjawat pekerjaan yang sesuai.
3. Mengeluarkan tenaga manusia berkemahiran untuk memenuhi sektor pertanian
dan perindustrian.
4. Menyediakan pelajaran aneka jurusan bermula dari Tingkatan 4.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 37
· Pada peringkat awal terutama sebelum tahun 1971, sebahagian besar program
pembangunan ekonomi negara bertumpu pada usaha untuk menggalakkan
pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui 'Keluaran Dalam Negara Kasar' dan
pertambahan dalam 'pendapatan perkapita'.
· Dilancarkan pada tahun 1970 bertujuan membetulkan ketidakseimbangan ekonomi
yang wujud di antara kaum dan wilayah bagi mencapai perpaduan negara.
· Bertujuan memupuk perpaduan negara melalui pengagihan pendapatan dan
peluang-peluang ekonomi yang saksama di kalangan semua rakyat Malaysia
DASAR EKONOMI BARU
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 38
· DEB dilaksanakan menerusi strategi serampang dua mata iaitu:-
÷ mengurangkan dan membasmi kemiskinan dengan menambah
pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada semua
rakyat tanpa mengira kaum
÷ menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya
menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi.
STRATEGÌ DAN PROGRAM PEMBASMÌAN KEMÌSKÌNAN:-
÷ Pembasmian kemiskinan mengikut kawasan luar bandar dan kawasan
bandar.
÷ Pembasmian kemiskinan mengikut negeri
÷ Pembasmian kemiskinan dengan penyediaan keperluan asas dan
mutu kehidupan
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 39
PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT
÷ Peningkatan dalam pendapatan dan menyusun kadar kemiskinan mengikut kaum
÷ Penyusunan semula corak gunatenaga
÷ Penyusunan semula hakmilik dalam sektor "Syarikat¨
÷ Pencapaian-pencapaian lain
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 40
DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
Ìdea untuk mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan timbul hasil dari
gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971.
Digubal untuk menjadi garis panduan dalam membentuk, mewujud dan
mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 41
PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
1.Kebudayaan Rakyat Asal Rantau
÷ Malaysia berkongsi sejarah kebudayaan dengan beberapa negara ASEAN
seperti Ìndonesia, Filipina dan lain-lain.
÷ ASEAN boleh dilihat sebagai satu perikatan yang mengukuhkan hubungan
kerjasama dan memupuk pembentukan identiti dan keperibadian
kebudayaan.
÷ Menggambarkan banyak persamaan dalam bahasa yang berasaskan
rumpun bahasa Melayu
÷ Kebudayaan Melayu telah dijadikan teras kepada kebudayaan kebangsaan.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 42
2. Penerimaan Unsur-unsur Kebudayaan Lain
÷ Kebudayaan terbentuk melalui interaksi antara manusia
÷ Kebudayaan adalah produk sejarah dan interaksi sosial
÷ Sentiasa berubah dan diwarisi dari satu generasi ke generasi yang berikutnya
melalui proses penyerapan dan penyesusian yang berterusan.
÷ Kebudayaan Malaysia melambangkan gabungan pelbagai budaya (Cina,
Ìndia, Arab, Barat)
PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 43
3.Ìslam Menjadi Unsur Utama dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan
÷ Ìnstitusi keagamaan merupakan institusi sosial yang banyak mempengaruhi
tindak tanduk sosial
÷ Agama Ìslam sebagai agama rasmi menjadi unsur yang penting dalam
pembentukan kebudayaan kebangsaan
PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 44
Diisytiharkan pada Ogos merupakan ideologi kebangsaan negara
kita.
Perlu bagi menimbulkan semangat dan identiti yang sama dan dapat
mengeratkan perpaduan negara memandangkan rakyat akan mempunyai
fikiran, perasaan dan nilai-nilai yang sama.
RUKUN NEGARA
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 45
Prinsip-prinsip Rukun Negara ialah:
· epercayaan kepada Tuhan
· esetiaan kepada Raja dan Negara
· eluhuran Perlembagaan
· edaulatan Undang-undang
· esopanan dan esusilaan
Untuk mewujudkan sebuah negara Malaysia yang bersatu padu serta
sebuah masyarakat Malaysia yang adil, demokratik,liberal dan progresif.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 46
MAKSUD PRINSIP RUKUN NEGARA
Semua rakyat Malaysia mengakui bahawa kuasa Tuhan melebihi sebarang kuasa
lain.
· Ìslam merupakan agama Persekutuan tetapi agama-agama lain boleh dianuti dan
berpegang teguh pada agama akan mempunyai peribadi dan sifat-sifat yang baik.
· Pegangan agama juga dapat memandu tindakan seseorang untuk berbuat baik
dan menghindari perbuatan jahat dan mengenali dosa dan pahala.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 47
Menekankan bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah lambang perpaduan negara
kerana Malaysia mengamalkan pemerintahan bercorak Raja Berpelembagaan.
· Rakyat mestilah taat setia kepada baginda dan negara.
· Kesetiaan adalah suatu semangat kebangsaan yang boleh menyatupadukan
rakyat.
· Prinsip ini juga bertujuan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup
berkorban untuk negara demi keamanan dan kemajuan.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 48
Menghendaki rakyat menghormati dan mematuhi Perlembagaan yang merupakan
undang-undang teringgi dalam negara.
· Melindungi hak rakyat serta menjamin kemakmuran dan perpaduan negara dan
seseorang rakyat tidak boleh menyoal kesetiaan rakyat yang lain berdasarkan
keturunan kaum.
· Aspek-aspek utama dalam negara perlu dipatuhi sebagaimana yang dinyatakan
dalam Perlembagaan Malaysia adalah;
· Konsep Raja Berpelembagaan
· Kedudukan kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera
· Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
· Agama Ìslam
· Hak asasi rakyat terjamin
· Kewarganegaraan
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 49
Keadilan dalam masyarakat dijamin oleh undang-undang.
· Setiap rakyat tidak kira kaum atau agama adalah sama rata di sisi undang-
undang.
· Rakyat mesti mematuhi dan menghormati undang-undang negara.
· Jika kedaulatan undang-undang dipertahankan, masyarakat dapat terus
membangun dan anggotanya dapat hidup dalam aman dan harmoni.
LAN 1003 - Pengajian MaIaysia BAB 8:INTEGRASI DAN PERPADUAN NEGARA
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 50
Prinsip kelima - rakyat Malaysia harus bertolak ansur, bertimbang rasa dan
berkelakuan baik.
· Pengamalan prinsip ini boleh membawa pada perhubungan yang harmoni dalam
masyarakat kita.
· Kesopanan dan kesusilaan ini juga berkaitan dengan tutur kata seseorang dan
prinsip ini dapat menjamin bahasa yang lembut dan perbuatan yang halus untuk
menjamin hubungan baik sesama kaum terus kekal.
· Pembentukan masyarakat berbilang kaum yang harmoni dapat dilahirkan
sekiranya setiap individu dalam masyarakat boleh berpegang teguh pada prinsip
kelima ini.

 !03,,3,,8, 

%#$!#!&# 

$!!#!&%#$
W $,9:574808203,9:5,/:,380:7:2,8,7,,9/,330,7,/,7802:,,850 8050791, 848, 04342/,3549909,59/,9072,8:-44, W W 3907,85:,20-,9,3802:,5073,9:,3/,9,8/,39072,8:-44, 07-,,574808/,9,3/03,3438055075,/:,3/,33907,8805079 ,82,8 ,2,,2,8 5:7,820 

482454394579#0807;0/ 

 !03,,3,,8, 

%#$!#!&#

!#!&#

$%&!# $$ &&$%&%%$ &!& 
&!&%#!$ #$& $ $ $ $$&&%! % 

482454394579#0807;0/ 

 !03,,3,,8, 

%#$!#!&#

!#!&# ,8,,!075,/:,3 
07,,,390,20303,5,8930,7,203,/,52,8,,5075,/:,3 ,309,7,,5,-,907.09:83,7:8:,3,:25,/,0 0,/,33907:9,2,203:3:,308,3,309,7,,-,9/,8,7 50., /,350739, ,3/,2,,340798 

482454394579#0807;0/ 

 !03,,3,,8, 

%#$!#!&# 

$!#!&&#%$
W W W W W W W W !$%!%%%&!%!% !#%&!&$% #  !$$$%! !#&! % $  !#!#%& !&## 
!#%!&%& 

482454394579#0807;0/ 

..8.3:9.557.33/.3:.203./.3/./ 42-43 42-43/.33/.3.3798../08909 08909 3907.330...-.8079.79890...3.3803/7 %::. 907:820309.3.3/.3.30507-. -0 390.3.3202507::.80.39.9.3093804..3:2.:2 ..7.5.2 507/2..3/.30.20309.389.38.7.750.:25:.2.7802../:.3/.:5075./ %... 4..8..5075..8.:./.5.8..: 3.393..8.5073.35.3802:..3/50.3/-.8070..38:5./.3 093 482454394579#0807.0..3 ..0/  .:39:20308549.3.4394 443.3..9.2 802039. !03.3. :..33.47.9.39.38./:.3/.3./.7.9/.340798/02050393.:/-07./03.379890..33 07..20..72./99-07.47.350739.5:.9.202-:7:...3-..3-.9:8/.7 7.3/0.7.:2.7 -.3 :25:.. 9::./5.3507.2.803.507.8.8.3/.3 ./. $0-.30.3/./.7.:20.8..3 .7-.:0-.8.9/.907./.2.3. %#$!#!&# !$%!%%%&!%!% W ..5/..848.3-07.3. /::/.3080.7.3803.

309/.350742-4.3-077..7207:5.3./.3 0-.3/.3.3-08.3.0.9.3 -07.0 -.3/.3283907/7/.3.3.9.30.5.3.3/.7-.9.3 30.5:. %#$!#!&# !#%&!&$% #  W 7.0.3-40203.95.9.3 47.7502:/.302..3.3-08.9.:20.33/..:.25075.2809475073.3-:7:/08909 08909 -./.7. 502:/.9. !03.3.9.3/..7.3.3-07..2020.207:5.. $0-.80-.32./.904342.32.3..39/.3:25:.35:..3503/.:2 /03.3.39/.330.9.3 .9 /.304342/..802-.304342.3509./.479443.:3 .3..20207:./:.30.:.203.3093 9079039:.33. 482454394579#0807.3 3/..3.: 3.39.: 50347009.33 ::/:7..75.. 2032-:.747.0/  .: 390.7. 703/..3-07.3.347.8.8...3.907-.75.3.347.3/....3 0-.:/:.3.35078..

:.025.3203:3.:/03..2070..: 3. !03.98.3093.2. ..3503//.3 3.33/./804.-0750:.3093203. &2:23./.33078 0. 809.3.0804.3.../.5.30789/.8.3.7:25:.3 482454394579#0807.83 :8907:9: 2:7/ 2:7/0.0/  .39.9:88902503//. %#$!#!&# !$$$%! W $03.7..3::/../.9:.3-07.3. 90780-:9...7.7.3 2:7//.5443.9.-:3/.3.25:7.3 :7::2-.3..3 .: 5.5038804.8.3-. .907/.-07.0.547.843.703/. 9.3-07./%.3 .83 2.3#.809.

.-07:8.73.39..302. !03.3.../. 203:8/..38.39.39:3./.3.3503..98..:3 90.3507. %/.288902804.907/.202507::../.:39:20250703.9: :7::2.8.803..203.8.8..9/.503.8.3/:3. 804.3 88902503//.5.5./..: 3.3.3.3 907/.33/.203:3.307.-.8. 2030../.2039-07.-.9.3.:2039-07...8.7.30.. $04.9/30..3 50.2..8.503.7 09.380-0:2207/0.7. %#$!#!&# W $04.83 2.9202-039:0507-.9:-..3507801..3.5.2.0507-.3202-.3507:-:3.35../..8..3.33/.3078 0.. /.32:7/.7.7. 2..3/.:2 .8./:.5.907803/780-.0.9.7.-07./.3.3-07..9.3093/.3.83 390.39.503.9.39.0/  .3 /33-.37989/.38079.. .9:-.3/.33/.3 07./:.38.3 482454394579#0807.5.8...202:5:5075.-07.:7::2804..39:3..3/.34-091 5075..32037.3/.9.3-.

3 507-0.. 202507:. !.3.07.3050393.83 2.8..202507:..3::/ /.3:25:.3..79 549507./.8.3805079-.202.304342-.3/.3.3 :25:.. 0-:/.35492. 482454394579#0807..330.3/.3. 3.309390.304342. -. %#$!#!&# !#&! % W 0::/.3.9:.9:.9:.:8: 8:507.3:25:.8.:.8.38073.5075.390780-:9.. !03..3549 848..3093.:2.:.3 8.3.3-07-.:2.7.3.3.9.3.8./:.3 -07...8.79 5.8507-0..3202-:7:.380/02.83 %3/.5078.20308549.0/  .3..3:25:./.3 5078.2..3093./0399093/.5078.9.3050393.

0/  .. 203:.3.8.:/.8./.8.3/. %#$!#!&# $  W .33..2.-/.3 482454394579#0807.:/.3-0790344703/.30.3.8094757207802039.8.02-:7: 203.30.390..30-2.8..9:8.3203:.47.3.802039.:28.3503/.802-.5. 5:.3 20207:.2.8.9:07.3703/.3:8.304342 0..-.3.3.32:3/:7.02-:7:.3 47.9.80947.3.2030-.347. !03.7.39...903.3-07.5.3.7.: W :8907:9: 09/.3-.2-/.3 503/:/:.:0-203:.3.8203:3:. W 7.7.3 809.

30-:/.9:.8...3..3093.3/.9.-07.3 3/.3 -07.2..3..203.3/.2..20303. !07.. 7.3.3507.3 207:5.3.5:.4 90/.203.3431:..3 :25:.3.-07.789.3.30.2:25:. 0803.2.:2:9.3-07.5:25:..3..80-.3:.7.8./.. !03.9 708./.3 $09.33.3.9708...2 -.0-:/.33-:.:8 %07/..2..:.80-..3..7.3 .5.3 %..33.3.32070./..2.:2.5 0-:/..22..3.3093../.5:25:..3://.3..8 !07-0.3.3./..3.2.203:...8..557...3/: 0-.3 7.3907-.33/.5:..909. 90780-:92025:3...3889023.3-08.25:7.0/  . %#$!#!&# !#!#%& W $09.3:9..2.3..25:79/.-09: 20:. 8./..83 283203.3-07.5 9.3.47.:.8 482454394579#0807..38.5.2./. ..8.39.347.30-:/.747.30932025:3.3.

3.3802.3203:9..:2. W 034203.8.32070.90.220302..8..3..7./.83202-07. !03..7/..5.:2/%.3.443.8.9.8..9..39.-.35..3.2030:7:05.83 2./.: W 307.3.809.0/  ../..:2.2-.3 507.350393/.3.380./.3.3202507:.3802.7..32..... %#$!#!&# !&## W -.0.9-07-.:2 2.. -:/.9..7.7-07507.838.39079039:8.83 2.9.3/ .3.2.:39:202.3 482454394579#0807..:2 .3.380389.9507.7203:9-.

./.3.5072:8:.347.: 5079:-:.. 482454394579#0807.3.8.3 0.-.8:...3%03907.:/03. !03.39..: 390.3./.342:383/:.305:3.35072:8:.3548 $0-.47.75.3.320307.::39:203.9%.3 0.203::.30.:2. .:90.3.7 5.547..3/..47.-./.3 0.7.0/  .33.39 05:3#.3/.8.33.203.7/.907.347.9.30--.7.: 3.203.302.3. %#$!#!&# !#%!&%& W !03/:/:..305:3 90.33.0.305:3.2-47.3507.4047.9. 203. 907/7/. 05:390.30.8.

..3 507.9.2025:3..507903.30.3-:.2...380/02..39..9.3!.9.37.30.025035.:2/..8. .:/.3.3.0-.3/03../:.: %3/.79. .390.:2.8.302:3.:207:5.8./.0/  .82.30.3 0/:/:. 482454394579#0807.9.384.3.38. $02. !03.3 -..3/.390. 203. !0789.3.3.8.37.38.3.8.3.347.3.38920...9.54990.3-.3.-03/.37.8.2033. 5075.803891-07.5..9.202-.-.3 47..31089..:23.07.0..8. 84.3. 507.9/03. %#$!#!&# !#$% W !0789.3507..

..3#. !03.0 -.5079..2 0.507.32. 2079.3..2!.37.9 802039.9.2074849/./.75./../.79 5.3 ..3.-07.!$20203.30...:3 W 07.37..7../...79& 5:.85./.-8079. %#$!#!&# !#$% W !. 07:8.2033...9.20.9.3/50...:2 2009:85.3-..20..5079.30248 .390.20././.0.5.:3 07.3.3403.:305.3!07..9..:25:7 !.3203.07:8/. 5.8.3#.79!07././.479/:.790780-:9 482454394579#0807./.. /:.33.3507.8.70/:.7.390.79549 !03443 503443!.3/.3!!!20203./.....9507..3#./.!0789.393/.7...75.3#.3907:/. 9.79 07.203.990.3 !/..:.30203..3!90.3-:.. :2.9 !.3:7.0/  ..5..5.7.2074849/.20.307:8 W $0-.:802..990. 7:8:.479/:.8..3/.32...3!07.7907.35.9.. 47./.

 !03..0/  . %#$!#!&# $!#$% #&#% $## $#! !#$% !#!&# !#&# #&&# $# #& 482454394579#0807.8.3..

 7/3.8.9.3:.203907/-07.9!07/.2.-.3. !03.8.8.7.83.3/.37:8:.3 90.3.9.8079..02.2079.2 507-0.380-0:23/50.8./03.3.3 W 5.07.34002..080..-07:.3.203907.03907 482454394579#0807.%2-.9.3/.3..3.320309:. %#$!#!&# !$%##&#% W !07/.9.8.30903907.7:7..8 ..30/:.2.3-0793/.3.2.0/  .3 05.7.3507/2.03907 %:3:-/:#...3.303907.3.: 7/3.9:%:3-/:#.80.390780-:9 0.7:7../89./...3 /...3.3 :.2.9. !/-07:.35079.2 5079..3/.080:91 !0780:9:.8.7./.3/.38.3.9 W W .3.9:.9.2..203.9!:39:20389. 80-:.7:7.

-07:. %:3%.75.3 W !0.9: -7. 50.7:7. # . %#$!#!&# $## W -..307.2.3.9:.3%. /.3903907./$../.3/5:8.$.807.3907/7/.3$7-/:.990.%.3$0$3/..30.3805079%:37 82...09:.75.: /..9.282.28://3 %.7:8:.805079%03: 82.0/./.80-.7../.3-075.3502253 502253549.3!07/.39:3 W $02:.548/.3-07..3.03907 %:3-/:#...10 !0.../..8..40%2-.301903.5..2-./7 $./.3.3.3%:3$..0/  ..3/09:. !03.387. .07.3$74.:.3.80:91 482454394579#0807.3/-.9:.22./-7.9.!0.3.5039.0 $02:.30307.8.8.9/...720390.

0/  .38025:73./-7.. 482454394579#0807.3/.8.3/..30..3.7..7.3.2.330..3.8.3.3. 0302-.3 :3/.# 20302-.2.3. 03039:.7243. %#$!#!&# :38 1:38:9.0.7.38:..30507.39.3:3/.3/..35039.:2/80:7: 30. !03..

:2 202-.3/.3$7..9:/044:39:30.30. W /.10 W !:./:. %#$!#!&# %!#!&#$& # W !/9:-:.80-.9.:..../. $.8.7.7.35.30507.3.3202-2-3 7..3/0443 /03..#::30.3!/.:39:202:.-:3..40%. 482454394579#0807.3203.39.39:07.3/. 07.7.7 /.33/09:..3203/7..3 !075.7./.8:..70..3/. !03.-07507./0203907. .5075.39:/./:.79.3:.3.-. W !.320307.90.3.3.7.3:39:202-.0/  ./.18.330.3 0.3203:8:307..7...

80-.79549 $..3007 !.# 07.349. !0307:8 . !03..35.2./. %#$!#!&# $!#&# %0.3:.0/  . 482454394579#0807./9:-:...79 5.7 /03..83907/7 03907 203907./.3..3%:3-/:#.3 07...3$..8.-.3203..7.

9.. 8079.330./.7.3:7: :7: :25:.3...3..2.. 2.:39:203098: 8:5075.8..3 .890780-:9..3203008.3 -.3 ./..0/  .3 !078.7./.32.203.3 :25:.3.9:.9:.:2 482454394579#0807. !03. %#$!#!&# :25:.2...357410843.32.8.2 08.9:.9-07-.35078. . !07/2.2...323479 :38:9..8./:.8.79.38007..7.

3507:-:3.507-3.3.3.503...7: 482454394579#0807.. %#$!#!&# 0793/.8..7.3.3 -07.#20303.30.7.3 ..74342.507.0/  ../. !03.8. 507.80-.2.#::30.3/03.8!07:3/3.8:9.8.:2 .3. /..9.7.7.95.

90758.3798 -0-07..3%.3 50.2202:.88902503//.0.. 6:7.7.8:.5.543/4 W $04.: /50703.::.350739.2.805079-.3 50/./8 6.: 88902503//..7.2..3/%.:2/%.. !03.0/  .3 %.3. 0. 804.80.388902 503//.7. 482454394579#0807.31472.7.8../03. W !0/..804./.3-07.3.. %#$!#!&# $# $#! W $0-0:202.202-3.31472.8.8.9/./.37..:/ W $005./.7 50.3 .37980%.39.../ %..7..3 W -.3. .330.750..-.8:.187 ":7.3.3.3..0..802..3..3203. 88902503//..3.7.

$:..2.3.7.7 3.: $04.0.7...3!03.'073.0/  . 482454394579#0807. %#$!#!&# $8902!03//. !03.:.:/.33078 $ # 07-..2 $04. !43/4 $04.9.3!0.7 %.:.3.'073.'073..8.2.7 0..:.3/%.3 3078 $04..3 $04.

$:..3.3.:/.3/%. !03..3!03..2.7.. $04.8.0/  .../7.3!0.3.3 $04.9.0. %#$!#!&# $8902!03//.3 3078 .33078 !# 07-.8.7. 482454394579#0807.

..0/  . %#$!#!&# $# $#! W W W W !$ !$# $# $#!!%! $# $#!!#%& 482454394579#0807.8.3. !03.

 030/. /. %#$!#!&# $# $#!!#%& ! ## W %::. .9: 88902 503:7:8.38.0/  .:2 80-.38 -07.3 0- . 0-.8.8.3 2.3. 0.9 -079407.547..3 -0708.0.7..9 . 8.39.3 -07/853 907.3 5747081 482454394579#0807.5 /..: 030/. !03.2.. -.3 503//..3 5075.3 :9. .3 -.3 3 .38. 0.3 9::.3 8.7.9: 7:25:3 -.3.7./:.3 .8..3 .3 0::/...8.: 80-.3 0.. %...

0.3$.2. $04.9.8.: 80-..3.280-.39..3.7 482454394579#0807..#03/. .7 $04...8.39..8..0-.0380-. $:.!03.!0. %#$!#!&# ! ## !0.3$04.38.3078 3.!03..9.8.8. !03.7.38. %.. ..3..3 .#03/.3 .7.#03/..0/  .

3.7..3078 80-.2.. $:.3 .0303.39.!0..0...39..38..7 482454394579#0807.0380-.!03.!03.0303..0303. %#$!#!&# ! ## !0.8.3. !03.: 80-...8.3 .3$.8..0/  .38.3.9.0-.3$04.9.8..7. $04..7 $04.8..

 !03.2.7.73. $47 847 !03.8.9.3 /09:. !0.90. 40 -/: #.3 %.:3 80-:.2 ..2./ 9. .3 %.3:. 847 847 /. /9:-:. 9..8 5.3. %#$!#!&# ! ##% $005.3 :39: 203..9. 203..3 482454394579#0807. . 90...0/  .8.547.3 #. #.. 802:.. /:-.3 7..

7 !0780:9:. .38.7.3 !0.:2.3 :39: 2:7/ 2:7/ 804..8. /50703.3 :3.7 / 804.3 /. /.073.7 02.3. 0.0/  .843.3 507. :39: 804.. !03.0789 !0. 804./.... %#$!#!&# $ # $ #! ##% .7. 0-.3 80-..4. .3 482454394579#0807. 503.:./...3 0.8 507..3 .: /. 703/.39.8...

3 #.9 39... !03...3 /:-..547./:.7 3 . /. .2.90 .9 :9. :39: 20::/.3 /. 897.9..3.3 / . /.90 897..38.2.3 /:3.7.3 482454394579#0807..8.2.8.3 507801. -07/.8.0/  .3 %. %#$!#!&# $#!$ .7 !03//.3 0-.3 #.3 ..8.7.3 .3.3 5075.3 7.2..547.

.0/  .7 03:3.3 . 482454394579#0807. !03:3. .2.39.3 88902 503. %#$!#!&# 030/.9:7. !03:3...8.9: . 804.3 88902 5039./: $04..3 /.3 8.9: 88902 505078.3/:3. 030/. /.3 507.. $ !03:3.. $# 030/. 203:9 :7::2 ..3 8.3 -:: 908 -07-. 507804.2. .4.3 503//. !03.7: $04. #03/.-..8.: 02507:.3 503//.2.3 503//..3.3 8.3 703/. . .3 903.3 8.9:7.3 . !03:3. 0303.8.3 :7::2 .3 .3 -.2. 203:9 :7::2 07805.2.8...3 20303./-7.8..843.. 0. :39: 802:. -..3 8..3 8.8.9: 507. 80-..3 .3 8.33./:. 503. 0.3 804.

305...0/  .:3203.3.2..7.35./.547.3 /.3 03..9..3:2:7-07039804....:7:8.!0.7.7:39:203.3.7./.8.3 :-.9.3 030/.330..3:39:20203:809475079.39.3:8.7%3. 030:.:7:8./.9!03//.3.9.3 482454394579#0807..3-07/. !03.05.3.7.3-072:.:3 02-0750780/.3 $04.9.3903.3:9./.95007.39.2.8.7.323://3.3.-0702.3808:.50..35073/:897. .30.2..7.350.. %#$!#!&# $$%!&#&$ W W W 2:.3.

.5075.9.8.8..3507.304342 .3 50:.7 /.7. W 079::.35.3..3-08.304342.2 503/.304342.7.7.38.5. !03./..: 0:.20.330.3.3 5079:2-:.3/.802-.3202-09:.8./:...3..3503/.3/::720.3.9./:.2 502-.309/.5.3 5079.907:9.:3 80-.9..... %#$!#!&# $# #& W !.203.5073..3 50:.9...-079:25:5.39.3.59.7.330./.8..0/  .7.9.3202:5:5075..:39:203.3802:..:8.:2/.3:://.2-.75747.7..7.:503...3.7.80-0:29./.3/.:3 -079::.-.30434230.3:3.20.2./. 482454394579#0807.5. W .2.

3202507-.350:.3 0507:.2-..8.320307:8897.8. 7..3.. %#$!#!&# W /..3 0283.3..3.8 /.3:.350303.8.3 5030/.3.9:39:203:7.2037.5.2.. 203.3.25.82.7.3/.82.35007.3203:9.3/.3 /03.3/.3 482454394579#0807.3203.3 203:9 3007 !02-.82. !03..9.3/.5:8.305.30283.3 2:9: 0/:5../. 503/.:2203:91:38 1:3804342 $%#%!# #!$$ !02-.802:.35.3 -..3 0283.8...3.8.9: 203:7.380907:83.7-.:2 203:8:3802:.7/.90807..0/  .3 .3202-.3/:.820283.7 !02-.2..3.9.3/03.99.3/.8.

.47.3 /.5.903.3 203:9 .8.2 80947 $. . %#$!#!&# !&$& $& $#% !033..3.3 802:.9..2 503/.9 !03. !03./..3 203:8:3 ..3 482454394579#0807.7 0283.2 /.5...3 .7. !03:8:3.0/  .3 503...9..:2 !03:8:3.3 802:. :3.5.3 /.

3 43708 0-:/. !03..3 /0399 30. %#$!#!&# $#&$ /0.3..38.38....3 0-. :39: 20::/..-.78 5. / ..3 0-.7..8 /.3/:.7.8.. :39: 203.3 /..3.3 2030.3 92-: . .38.8.8./ . 482454394579#0807.0/  .3 /:3..39..7 0-:/.3 .2 202-039: 20::/ /.3 :-.7 .

.0/  ..2 -..9...7..8.3 03.8.3 0. /.3 203::./.3 #.3 482454394579#0807. 5078.: .3 /..3 $ -40 /.8.8.2.2-...3 7:25:3 -. /.. 53. 0.3 .8.3 -.9: 507. #.3 .3 /.3 /0399 /.. -07438 80./..2.8. !03.9 8.7.3 907.3 /03./. $ 805079 3/4308.3 -07. 0-:/.3 0-.8 05...3 0507-.9 80-..3.38. 0-:/. %#$!#!&# !#$!$#&$ 0-:/.3 -0-07.3 07.3 :-:3.. 0-:/...: 90.. .3. 8.3 . 30.39..8.5.7.3 202:5: 502-039:.: 0-:/.

482454394579#0807.3 .. 0-:/.3 907-039: 20.3 .3 -07907:8..3 3907.3 &38:7 :38:7 0-:/.3 /. /.3 -07:93. -:/.2-. %#$!#!&# !#$!$#&$ !03072.8 .8 .3 50308:8..3..7. 2.: 3907. 574/: 80... $039.7. 7.3 /..-:3./.: 574808 50307.8 0 0307. -07:-. 20.8.. 20.39.9: 0307.7 8.3:8.0/  .8...7.3 0-:/.5.3 50-...9 3...78 /.3 ..3 ..3 .3.8.3 0-:/. !03.8 848.. 3/. /.

3 0-:/.38.. 7.3/: 848.3 0-.2.3 3899:8 848.0/  .. 9. /.3 482454394579#0807. 8.2..8..2 502-039:.3 50393 /. . 202503.3 3899:8 0.3 207:5.3.82 203./ &38:7 &9.7: 93/. .. %#$!#!&# !#$!$#&$ 8.. !03.3 0-.2 !02-039:..3 -. ..3 0-:/...2.2.3.38.2 03...2 80-../ :38:7 ...

33..3/0440-. 3.. !07:-.37. 48 207:5. %#$!#!&# #&&# 89./.9/.3.38.3/.. 9...32025:3.3.7..8.202.2032-:.35075. 17.2.3 507. !03.38.35.3/.9.330..7.9 20307.3/.7.3802./.8.330. 482454394579#0807.9.38./:..0/  .3/0399.3.2.5.

. W W W W W 0507..3!0702-.3 :3/.380-:. !03.3....308:8.7.3 0/./.#.9.0/  ....8.3 0845../:8079.. 0::7.8.3 &39:20::/.30. %#$!#!&# !7385 57385#::30.3.7.2.:.8.30./ /0247../../.3/.7..7.305.3.%:./..9.. 80-:..3 0809.35747081 482454394579#0807.9 -07.305..3&3/..9:5.8.3-078.

:... . 482454394579#0807.3/:93/..381.0/  ./.507-.390:5..2.7507-:. !03.320303.3. .8....8.2207:5.%:.2.2.3808047.3.3 -0750.32033/.3-.5.2.32025:3.3../.3-40/.....3:9/..9 81.. /.9..7.8...3.:.2.8..3.9.3909./48.203.3200-80-..7.35./.3 W 8.9/.9-.:-.!0780:9:.9.5.//.9202. W !0.3:39:-07-:. %#$!#!&# $&!#$!#&&# $02:..3:.

2.3-40203.3 482454394579#0807..../..3 #.3:3.7.3-.343.3-07.075002-.8:.#.320.3:5 -0747-.-/.:..-079::..8. !03.3/.8.3-079..2.3/..9./.7.3.3..203..3.47.3 7.9 !73853:.0/  .3.2-.9:5.330..38.3.90-.35075./..05.3.330../..7..37.9.302...3./:..35020739.3/ !079:.../020.92089..9809.-.9:802. 07../:.38. 0809.7.3:39:30. %#$!#!&# W W W 030.

2.3 09:7:3.7./:.3 :3/.3.98079.99/.230.7.:2 W 850 .3:25:907..:2:25:907.37.3 /.2..9/.-402034.3.9907.3.8.7./.0/  .8.3 0/:/:...7.3...0809.075002-..30..0.3-07/..-.507:/5.0-.3207:5..3.850:9../..230.87.....3/3.9:!0702-.3202..3 808047.8...7. !03.7.3 :3/......330.2:7.7.38.9../.3.37.. W W W W W W 43805#. %#$!#!&# 0303/.7.23 0.39073/./.3/.2!0702-.2...9:80-.2302. .35075.3 482454394579#0807.8. W 03/:3..2 ..:80-.8.9.3.9203472.3-:.8.3 .203.8..

2.99/./. %#$!#!&# 0.7.349.0/.9/.9/.57..3. ..7.22.:2.3:3/.7.9....5.3/.9:3/.8.3.9.:./88:3/.2..3..3 :3/.3 W W #.9. !03..3:3/.8.8.9907:8 202-..3 :3/..7.3 W $09.92089202.9:/.3 :3/.3.3 :3/.3/./.5./.2..2340:3/..3 2.7.8.0/  .3203472.3.3/5079.9/:5/.:..7243 482454394579#0807.330.2.

8.5...8.3 482454394579#0807..32.3.3/03./.3.3-.3/.9.9-40-0750..:2. %#$!#!&# !738502. W !03.302-:9/../:/.23-.2 2.7.7243/.7243/.:2907:80.3-.3/. W !02-039:.99.9-07-.3573853-40202-.9203.3 -070. 7.3 807.22.5.39:9:7.3.8. W 0845.3 573853/.3.33:.3..7.3507-:..3.8./..9.809.-07.3.390:5..53/.3.7. !03.:.8.8..38:7 -0792-..3.57385 02.9....9..7..8.308:8.808.808047.7:8-0794.2.23:-:3.507:-:3.2..5./.0/  .9/.37.:8:39: 203.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful