NUMBERS & OPERATIONS

1. Recognize Numbers Million (Remaining Digit) Thousand (3 Digits)

NUMBERS
Usual (3 Digits)

Million

Thousands O H T O 1 3 5 3

H 2

T 1

O 9

One million three hundred fifty-three thousand two hundred and nineteen.

1. Recognize Numbers Million (Remaining Digit) Thousand (3 Digits)

NUMBERS
Usual (3 Digits)

Million

Thousands O H T O 1 0 5 3

H 0

T 1

O 9

One million fifty-three thousands and ninteen

2. Write Numbers a) In Words 3 209 640 M b) T U

NUMBERS
Three million two hundred nine thousand six hundred and forty

Example :

In Numerals

Example : Five million eleven thousand and seventy Use µMTU¶

Million H T O 5

Thousands H T O H 0 1 1 0

T 7

O 0

3. Determine Value a) Place Value 3 209 640 M HTh TTh Th b) Digit Value 3094857 3 000 000 0 90 000 4000 50 800 O T H

NUMBERS

7

5. Form A Number

NUMBERS
5

4

3

9

0

2

Largest Number 9 5 4 3 2 0
Largest digit first

Smallest Number 2 0 3 4 5 9
If there is a zero, place the second smallest value before it

6. Arrange Numbers

NUMBERS

Contoh :

4567, 5764, 7546, 6754

Ascending Order ( 4567, 5764, 6754 , 7546 ) Descending Order ( 7546, 6754, 5764, 4567 )

7. Equivalent Values

NUMBERS

Example :
16 tens = 160 (tens has 1 zero ) 121 hundreds = 12100 (hundreds has 2 zeroes )

Method 1

ROUND OFF

RECOGNIZE SMALL NUMBER AND BIG NUMBER

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SMALL NUMBER BIG NUMBER

Example : Round off 23 254 to the nearest thousand Step 1 Determine the place value Step 2 Recognize number of 2 at the place value hundred. Step 3

NUMBERS

23 254

23 254
Small number

23 254 is nearest to 23 000

Example : Round off 23 654 to the nearest thousand Step 1 Determine the place value Step 2 Recognize number of 6 at the place value hundred. Step 3

NUMBERS

23 654

23 654
Big number

23 654 is nearest to 24 000

Method 2 NOMBOR Round off to the nearest hundred.

03 Mei 2011

45700 71 45728 73 74 75 76 77 78 79 45800

Near

Far

Round of to the nearest ten thousands

1350000 51 52 53 54 55 56 1357492 58 59 1360000
03 Mei 2011

NOMBOR

Far

Near

Round off 23 654 to the nearest tens Method 3

Underline the number at place value ones and tens 23 654 2. List out number 50 untill 60.
1.
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

3. Number 54 near to 50. 4. Answer : 23 654 = 23 650

Round off 

Round off these number to the nearest thousands.

23 859 1. Underline place value hundred and thousand. 23 859 2. List out 30 until 40
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3. so, 38 is near to 40. Answer = 24 000

Try it now
Round off these number to the nearest Tens.
1. 23

826 2. 45 599

= 23 830 = 45 600

BODMAS (SEBARIS)

Bracket

of

divide multiply addition subtraction

Mixed Operations

FRACTIONS & DECIMALS 

Tukar dari no. pecahan ke no. Teknik : Kotak-kotak perpuluhan
LANGKAH 1: Buat KOTAK 5 Lukis 1 kotak selepas titik pepuluhan. Ikut bilangan KOSONG 10 5 10 0 5 1000
Lukis 2 kotak selepas titik pepuluhan. Ikut bilangan KOSONG

Lukis 3 kotak selepas titik pepuluhan. Ikut bilangan KOSONG

Langkah 2: Letak nombor dalam Kotak
3 1 10 1 5 = 1 0 5 = 3 1

10 0 50 11 = 11 100 0

0

5

0

Menulis nombor pepuluhan mengikut nilai tempat yang betul 

Cth: 1.5 + 2.73
1

1.50 + 2 . 73 4 . 23

Penambahan dan Penolakkan Pecahan wajar dengan sama dan tidak sama penyebut

Teknik Ibu dan Anak: 1. perkenalkan kedudukan ibu dan anak dalam pecahan. Anak ( 1 Ibu ( contohnya : 2 numerator) denominator) 2. Ingatkan murid bahawa ibu tidak boleh ditambah atau ditolak sebaliknya anak boleh.
2 2 4  ! salah 5 5 10 2 2 4  ! betul 5 5 5
2 1 1  ! salah 5 5 0 2 1 1  ! betul 5 5 5

TIDAK SAMA PENYEBUT
1.

Ingatkan murid bahawa pecahan tidak sama ibu tidak dapat ditambah/ ditolak. contohnya: 2 2 4

5
2. 

10

!

15

salah

Pecahan yang tidak sama ibu perlu mencari ibu yang sama dengan bantuan sifir. jika perlu senaraikan sifir 5 dan 10)

3 x 2 2 x1  ! 5 x 2 10 x1 4 2 6  ! permudahkan(betul ) 10 10 10

Nombor bercampur/mixed number 

Perkenalkan keluarga bahagia

BAPA (whole number)

2 1 3

ANAK( numerator) IBU( denominator)

Menukarkan pecahan tak wajar ke nombor bercampur 1. Pecahan wajar adalah nilai anak lebih daripada ibu. ( tidak normal). 8 3 contohnya: 2. Menukarnya dengan teknik bahagi
ib u
3 2 8 6 2

Bapa

2 !2 3

anak

Menukar Pecahan Bercampur kepada Pecahan Tak Wajar 

Cara yang biasa digunakan: + Anak (A) 5 Bapa (B) 3 Ibu (I) 8 x Tukarkan kepada bentuk rumus: IvB A ! I 

Sambungan 

Contoh:

(B)
! ! ! !

5 (A) 3 8 (I)

IvB A I 8 v3  5 8 24  5 8 29 8

MENGGUNAKAN JADUAL SIFIR
y

Jadual sifir boleh digunakan untuk operasi darab pecahan, mencari pecahan setara serta mencari pecahan termudah .
2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81

PECAHAN SETARA( equivalent fraction)
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 8 10 12 14 16 18 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81

2 4 6 8 10 12 14 16 18 ! ! ! ! ! ! ! ! 3 6 9 12 15 18 21 24 27

PECAHAN SETARA(equivalent fraction)
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 8 10 12 14 16 18 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81

4 8 12 16 20 24 28 32 36 ! ! ! ! ! ! ! ! 7 14 21 28 35 42 49 56 63

OPERASI DARAB
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 8 10 12 14 16 18 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81

3 v 4 12 ! 7 v 4 28

PECAHAN TERMUDAH ( simplest form)
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 8 10 12 14 16 18 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81

32 z 8 ! 40 z 8

Mencari nombor yang tidak diketahui
2 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 8 10 12 14 16 18 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81

2 ? ! 3 12

2v 4 8 ! 3 v 4 12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.