Disediakan Oleh: Nurol Fatin Bt Khalid Nurul Azura Bt Ariff Roshahida Bt Salleh

Hasil Pembelajaran 2. Pengenalan 3. Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan 4. Model komunikasi manusia 5. Model simetri newcomb 6. Modul Wilbur Schramm 1954 7. Model Welbur Schramm (1954) 8. Bahasa Tubuh 9. Mesej melalui lambang atau artifak 10. Mesej melalui muzik dan bunyi-bunyian
1.

y Menerangkan kepentingan kemahiran

komunikasi dalam kalangan guru. y Membandingbezakan kemahiran lisan dengan kemahiran bukan lisan. y Membincangkan elemen-elemen kemahiran lisan yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. y Memganalisis perlakuan bukan lisan yang diterima pakai sebagai satu amalan untuk semua masyarakat pelbagai etnik di Malaysia.

y Komunikasi berasal daripada perkataan Latin

¶communiatus· yang membawa maksud berkongsi sesuatu. y Definisi khusus komunikasi berdasarkan Kamus Dewan (2005) ialah perhubungan (secara langsung atau dengan perantaraan), mengadakan perhubungan (berbincang, bertukar-tukar fikiran) atau menyampaikan maklumat.

y Kemahiran komunikasi memainkan peranan y -

penting dalam memupuk komuniti penyayang. Komunikasi berkesan dapat dijelmakan dalam pelbagai bentuk : Cara bertutur Penggunaan bahasa badan Penulisan Penggunaan alat-alat tertentu seperti penggunaan komputer dan sebagainya.

y Komunikasi yang berkesan akan menghasilkan

motivasi yang berkesan. y Komunikasi guru adalah sangat penting dalam bilik darjah. y Guru haruslah menggunakan komunikasi yang efektif supaya pembelajaran dapat mencapai seperti yang dirancangkan. y Guru haruslah menggunakan kecekapannya untuk berkomunikasi agar dapat mempengaruhi muridnya supaya bermotivasi dalam pelajaran.

KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU

Lisan Dan Bukan Lisan

Laras Bahasa

Sebutan

Jelas dan Tersusun
Kemahiran Lisan Guru dalam Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Mesra Budaya

Intonasi

y Jelas dan tepat y Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar y Selaras dengan konsep ´bahasa merentas

kurikulumµ. y Penggunaan bahasa baku y Penggunaan bahasa Inggeris yang jelas dan tepat. y Penggunaan bahasa ibunda masing-masing kepada etnik lain bertujuan menyatupadukan rakyat.

y Penggunaan kemahiran lisan dalam kelas

pemulihan khas cacat pendengaran. y Terdapat sebahagian murid cacat pendengaran yang masih boleh diajar dengan kemahiran lisan yang seterusnya didorong untuk menguasai kemahiran membaca.

y Sesuatu mesej da idea dapat difahami apabila

disampaikan dalam bentuk ayat yang jelas dan tersusun. y Penerangan guru perlu mengikut tahap penguasaan bahasa murid dan latar belakang murid. y Pemilihan kata yang sesuai menjadi sesuatu mesej mudah difahami. y Penggunaan strategi tersirat tidak sesuai untuk murid sekolah rendah.

y Butiran yang sama disampaikan tetapi intonasi

yang berbeza akan menerima reaksi yang berbeza. y Guru boleh meningkatkan keberkesanan intonasi melalui penduan-panduan yang berikut:- Bersemangat dalam sesuatu yang hendak

disampaikan - Elak penggunaan ton suara mendatar - Volum suara antara tinggi dan rendah mampu memberikan kefahaman kepada murid.

y Guru harus lebih kreatif dalam membentuk

hubungan yang lebih dinamik kesannya. y Guru yang dapat menggunakan kemahiran komunikasi akan berjaya menghasilkan kreativiti semasa proses P&P. y Guru harus berjaya menggunakan pelbagai kecekapan semasa berkomunikasi agar mencapai matlamat pembelajaran. y Ini juga sebagai meningkatkan mutu pelajaran.

y Guru haruslah menggelakkan perkara: 

salah tafsir kekeliruan suara yang tidak jelas bahasa badan yang tidak sesuai komunikasi yang tertutup tidak memberi perhatian kepada proses P&P

y Kehebatan pengajaran guru bergantung

kepada: 
Kejelasan suara guru Gaya pembelajaran yang fleksibel dan tidak

bosan Inovatif Kreatif Pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan Penglibatan murid dalam P&P Pengurusan masa yang berkesan

y Komunikasi yang digunakan oleh guru haruslah

dapat: 

Meransang minat murid untuk belajar Meningkatkan motivasi murid Dapat mengembangkan potensi murid Meningkatkan keyakinan diri murid Mewujudkan kerjasama murid, bakat

kepimpinan

y Pembelajaran murid terhasil daripada proses

pembelajaran yang aktif, latihan percubaan, peniruan. y Wagner (1994), memberikan definisi interaksi sebagai tindak balas peristiwa yang memerlukan sekurang-kurangnya dua objek dan dua aksi. y Interaksi berlaku apabila objek dan aksi bertindak balas antara satu sama lain. y Tindak balas ini menyebabkan komunikasi lisan berlaku.

y Oleh itu komunikasi antara guru dan murid akan

berlaku. y Model komunikasi manusia:

Komunikasi merupakan cara yang berkesan untuk individu menyesuaikan diri.

Menekankan interaksi antara manusia / individu.

Mementingkan ciri manusia yang mana tarikan antara dua orang / individu lebih ditekankan daripada sikap terhadap sesuatu perkara / objek.

X

A
y A = Individu y B = Individu y X = Maklumat

B

y Model di atas jelas menunjukkan bahawa

komunikasi yang berkesan oleh seorang guru memerlukan penglibatan interaksi dua hala. y Kajian Flenders mendapati bahawa wujud hubungan sehala antara guru ² murid y Hubungan ini berlaku melalui komunikasi lisan seperti bersyarah, mengkritik, memberi arahan atau memberi penerangan.

y Apabila wujud komunikasi dua hala guru akan

lebih mudah memberi pujian, dorongan dan sokongan. y Verderber & Verderber (2002), komunikasi merupakan proses untuk membina atau berkongsi makna perbualan yang informal, interaksi dalam kumpulan ataupun syarahan.

y Wilbur Schramm (1954), merumuskan komunikasi

dalam pendidikan adalah seperti berikut:Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Semasa menyoal Lisan Semasa memberi penerangan Bukan Lisan

Anggukan Memek muka Renungan Gengaman tangan Senyuman

y Komunikasi lisan memerlukan kedua-dua pihak

y

y -

memelihara aspek kesantunan dalam komunikasi. Menurut Brown dan Levinson (1978), strategi kesantunan dikembang untuk menjaga martabat pendengar dan pihak yang terlibat. Antara startegi kesantunan dalam komunikasi ialah: Berterus-terang Kesantunan positif Kesantunan negatif berlaku tanpa rekod

y Menurut Net A. Flenders komunikasi lisan

melibatkan interaksi antara guru ² murid. y Kesenyapan juga merupakan salah satu bentuk komunikasi tetapi bukan lisan. y Komunikasi lisan merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan maklumat dan penerimaan mesej daripada penutur. y Penggunaan komunikasi lisan seperti pujian dapat meningkatkan motivasi murid.

y Komunikasi lisan memerlukan penggunaan

teknik yang efektif. y Ketika berkomunikasi murid perlu diingatkan supaya memberi perhatian kepada idea dan perasaan rakan mereka. y Mereka disarankan supaya bersikap terbuka dan menerima pandangan rakan mereka. y Guru juga perlu bersifat penyayang dan ambil berat terhadap idea yang diberikan oleh murid.

y Komunikasi lisan bergantung kepada kelajuan

cakap seseorang guru. y Maklumat yang disampaikan secara laju akan menjejaskan penerimaan murid terhadap mesej. y Aspek ketinggian suara pula perlu disesuaikan dengan persektaran audiens dan bilanagan audiens. y Suara yang rendah akan menjelaskan penerimaan mesej manakala suara yang terlalu tinggi akan mengganggu emosi murid.

y Guru dan murid akan dapat memahami dan

merasai pengalaman rakan yang bertutur sekalipun berbeza dalam aspek budaya dan latar belakang. y Semasa komunikasi lisan berlangsung, guru haruslah elakkan bebelan, menilai dan menghukum. y Fahaman terhadap mesej adalah berbeza y Fahaman berlaku secara spontan.

Sumber (perangsang)

Enkod (Mentafsir sumber)

Isyarat (mesej)

Destinasi (penerima mesej)

Dekod (mesej ditaksir)

y Komunikasi lisan boleh disertai dengan

komunikasi bukan lisan. y Komunikasi bukan lisan akan mengukuhkan lagi komunikasi lisan. y Komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan akan memperlihatkan ragam manusia serta emosi mereka. y Mc Candle (1974) komunikasi bukan lisan merupakan faktor penting yang membentuk gastalt keseluruhan komunikasi.

y Jika kelas bising, guru boleh dengan hanya

menggunakan komunikasi bukan lisan seperti merenung murid tersebut. y Melalui senyuman dan anggukan juga boleh menyampaikan mesej kepada murid. y Semasa berkomunikasi, guru hendaklah menggelakkan beberapa gangguan supaya mesej yang hendak disampaikan dapat disampaikan dengan jelas.

y Contoh gangguan luaran: - Persekitaran yang bising, penggunaan laras

y y

bahasa yang sukar difahami serta suasana bilik darjah. Gangguan dalaman Unsur bias persepsi Pengalaman lalu Perbezaan budaya Faktor lain seperti sumber yang tidak boleh dipercayai, kesilapan dalam alih bahasa, nilai pertimbangan, pemikiran dan penyampai dan penerima maklumat yang berbeza.

y Terdiri daripada gestur atau pergerakan tubuh

y y y y y

badan yang memberi makna atau isyarat tetang sesuatu. Postur atau kedudukan tubuh badan. Kontak mata dan renungan. Ekspresi muka. Jarak kedudukan antara penutur dengan pendengar. Sentuhan.

y Sesuatu etnik mempunyai bahasa tubuh yang

menyampaikan mesej yang berbeza-beza dan mempunyai nilai yang berbeza-beza. y Sekiranya tidak diwujudkan kesefahaman dan tolenransi pasti boleh menyebabkan salah faham. y Memunyai 3 peranan:1. 2. 3.

Membantu manusia menyampaikan mesej tanpa ujaran. Menggantikan peranan bahasa verbal dalam menyampaikan maksud dengan lebih berkesan Menyampaikan emosi atau perasaan yang ada kalanya tidak dapat diucapakan melalui kata-kata.

y Gestur atau gerakan badan juga mempunyai

tafsiran yang berbeza-beza. y Guru perlu berhati-hati menggunakan gestur bagi mengelakkan salah sangka murid yang mentafsir gestur mengikut pemahan budaya dan kelompok mereka. y Sentuhan juga memberi makna yang mendalam dalam kehidupan manusia.
- Sentuhan lembut ² mengusap kepala, menepuk bahu
-

Sentuhan kasar ² mencubit atau lain-lain (harus dielakkan)

y Kontak mata memainkan peranan penting

dalam manyampaikan makna tertentu.
- Menunduk pandangan ² rasa hormat - Menunduk pandangan ² memprotes

y Timbul kekeliruan y Guru perlu kerap menerapkan nilai sejagat dan

nilai yang mewujudkan persamaan dan kesepakatan. y Perlakuan yang sesuai dengan konteks perlu dipilih bagi mengelakkan lebih banyak kekeliruan.

y Setiap budaya mempunyai khazanah atau

artifak sebagai warisan. y Artifak memainkan peranan dalam penyampaian mesej yang jelas dan diterima dengan mudah oleh masyarakat. y Kemahiran lisan juga berkaitan dengan lambang. y Sesebuah masyarakat mempunyai lambang dan memberi makna dan maksud tersirat

y Setiap guru perlu memahami makna lambang-

lambang yang digunakan dalam sesebuah masyarakat dan etnk muridnya atau komuniti di mana guru tersebut bertugas. y Menggelakkan kekeliruan dan terlanggar adat dan fahaman. y Selain itu cara pemakaian juga menjadi kod penting yang perlu diambil tahu oleh murid. y Cara pemakaian guru juga haruslah bersesuai dengan tempat mahupun keadaan.

y Terdapat masyarakat atau etnik yang

y

y -

menunjukkan perasaan mereka melalui nada atau bunyi-bunyian. Bunyi sama ada dari suara mereka sendiri atau peralatan muzik seperti gong ataupun kompang. Situasi yang berbeza dengan bunyi yang berbeza; Upacara perkahwinan Melayu (kompang) Upacara pengembumian (tidak riuh atau bising)

SEKIAN, TERIMA KASIH«

Abdullah Hassan (1997), Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu dan Esei-esei sationLain, Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. Anita Woolfolk (2001), Educational Psychology, Buston: Allyn & Bacon, Inc. Asmah Haji Omar (2000), Wacana, Perbincangan, Perbahasan dan Perundingan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Goodfellow, R. & Lamy, M-N (1999), µReflective Conversation¶, dlm The Virtual Classroom, Language Learning and Technology, 2, hlm 43-61, diperoleh daripada http://poliglot.cal.msu.edu/llt/vol2num2/article2/index.html. Halliday, M.A.K (1973), Exploration in The Function of Language, London: Edward Arnold.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful