page 01

KAEDAH PENILAIAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
AINY NADIA ZAINODDIN AINON NAZIRA ABDUL AZIZ PISMP-PEMULIHAN/BM/MATEMATIK

page 02

Konsep
‡ Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan.

page 03

Apa itu komunikasi lisan?

Merupakan satu bentuk hubungan antara pengujar dan pendengar. Berlaku secara langsung apabila dua orang berbual secara bersemuka atau tidak. Komunikasi ini memerlukan kemahiran bertutur dan mendengar. Guru menyampaikan pengajaran kepada pelajar-pelajar dengan cara bertutur. Guru berperanan sebagai penyampai maklumat dan murid sebagai pendengar atau penerima.

page 04

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51)

page 05

PENILAIAN KEMAHIRAN LISAN
‡ Penilaian Kemahiran Lisan ‡ Penilaian lisan dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara : ‡ ‡pelajar dengan guru ‡ ‡pelajar dengan pelajar ‡ ‡pelajar dengan bahan pembelajaran

page 06

Penilaian Lisan Membolehkan Guru :
‡Mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. ‡Mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. ‡Mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. ‡Mengesan kelancaran dalam sebutan. ‡Mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.

page 07

page 08

PENGENALAN ‡ Kemahiran mendengar ialah kemahiran lisan yang paling asas dan kemahiran ini berlaku pada peringkat penerimaan. ‡ Seseorang yang telah menguasai kemahiran mendengar dengan baik biasanya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta membuat tafsiran daripada apa yang didengarnya.

page 09

‡ Kemahiran mendengar melibatkan kemahiran menerima maklumat secara lisan. ‡ Proses mendengar merupakan satu proses fi ikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. ‡ Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan, kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang itu memahami apa yang didengarnya dan membuat tindak balas yang sesuai.

page 10

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Arahan Pengumuman Lakonan Syarahan Berita Lagu Muzik Ucapan Puisi

page 01

page 02

page 03

page 04

page 05

‡ Untuk mendapat maklumat. ‡ Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik ‡ Untuk mengetahui perkembangan semasa ‡ Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu

page 01

page 02

page 03

page 04

page 05

Sesiapa sahaja Memberikan maklumat Memberikan penjelasan Membuat pertanyaan Membuat pertanyaan Memberikan pendapat

page 01

page 02

page 03

page 04

page 05

‡ Dengar teliti dan penuh perhatian ‡ Dalam suasana yang tenang dan selesa

page 01

page 02

page 03

page 04

page 05

‡ Memandang ke arah guru ‡ Memotivasikan diri untuk memberikan tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu ‡ Menumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan, ditunjuk dan ditulis.

page 15

Latihan dan penilaian kemahiran mendengar
(Memperdengarkan bunyi binatang yang telah dipelajari)

page 16

page 17

page 18

page 19

PENILAIAN YANG BOLEH DIBUAT MELALUI UJIAN :

page 20

Ujian Kefasihan
‡ Bertujuan untuk menentukan setakat mana seseorang itu mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. ‡ Ujian ini tidak berdasarkan sesuatu kandungan atau isi pelajaran tetapi menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajari. ‡ Ujian ini penting untuk mengukur kebolehan berbahasa seseorang.

page 01

page 02

page 03

page 04

page 05

SOAL JAWAB
‡ Guru akan dapat menilai murid-muridnya melalui soal jawab yang dijalankan di dalam kelas. ‡ Guru dapat mengetahui kelemahan setiap murid dalam sesuatu topik yang diajarkan ‡ Guru dapat mencari penyelesaian terhadap kelemahan yang dialami oleh murid. ‡ Jika ada di antara murid yang tidak faham tentang topik yang diajar, proses pembelajaran akan diulang semula. guru akan mengajar murid yang lemah itu dengan menggunakan kaedah yang lebih mudah lagi. ‡ Tujuannya supaya murid itu memahami serta mengikuti segala topik yang sedang diajar itu.

page 22

Ujian Kemajuan
‡ Ujian jenis ini adalah ujian ringkas yang dibina oleh guruguru kelas untuk penggunaan kelasnya sahaja. ‡Ia hanya sesuai dinilai oleh guru kelas sahaja. Ujian ini harus berasaskan objektif pengajaran, program pembelajaran yang telah diikuti oleh pelajar dan pengetahuan yang ingin diuji. ‡Ia membolehkan guru mengetahui dengan lebih jelas tentang kemajuan seseorang murid dan kemajuan darjahnya secara keseluruhan.

page 23

P

I P

I

P J

page 24

CIRI-CIRI PENILAIAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN a. KAEDAH JIGSAW - Kaedah jigsaw merupakan satu kaedah pembelajaran yang dapat memupuk semangat berpasukan di kalangan pelajar. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran mendengar, penyampaian, dan pemikiran kreatif (Felder & Brent, 2004) dan telah terbukti keberkesanannya seprti yang dilaporkan dalam Hafizah Husain et al. (2006). - Kaedah jigsaw menekankan lima perkara dalam perlaksanaannya melalui perbincangan dalam kumpulan kecil (Hafizah Husain et al. 2006), iaitu: ‡ ‡ Pergantungan secara positif ‡ ‡ Tanggungjawab ‡ ‡ Interaksi secara terus (bertentang mata)

page 25

CIRI-CIRI PENILAIAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN a. KAEDAH JIGSAW - Kaedah jigsaw merupakan satu kaedah pembelajaran yang dapat memupuk semangat berpasukan di kalangan pelajar. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran mendengar, penyampaian, dan pemikiran kreatif (Felder & Brent, 2004) dan telah terbukti keberkesanannya seprti yang dilaporkan dalam Hafizah Husain et al. (2006). - Kaedah jigsaw menekankan lima perkara dalam perlaksanaannya melalui perbincangan dalam kumpulan kecil (Hafizah Husain et al. 2006), iaitu: ‡ ‡ Pergantungan secara positif ‡ ‡ Tanggungjawab ‡ ‡ Interaksi secara terus (bertentang mata)

page 26

c. PENILAIAN RAKAN KUMPULAN - Penilaian rakan kumpulan (PRK) merupakan satu kaedah penilaian yang digunakan sebagai alat pengukuran secara terus oleh rakan-rakan pelajar yang bekerja dalam kumpulan yang sama. Kaedah PRK dapat digunakan bagi menilai aspek-aspek tertentu berkaitan kemahiran dan pengetahuan pelajar-pelajar (Kaufman et al. 2000).

page 27

- Antara aspek-aspek yang dapat diukur adalah seperti tahap kepimpinan, kerja secara berpasukan dan komitmen pelajar dalam menyiapkan kerja kursus. Kaedah PRK ini amat berkesan dilakukan untuk menilai kerja kursus secara berkumpulan (Kaufman et al. 2000 dan Buckley). Ini kerana rakan-rakan adalah merupakan individu yang terdekat dan paling banyak meluangkan masa bersama pelajar ketika melakukan kerja kursus tersebut. - Oleh itu, rakan-rakan sekumpulan merupakan pemerhati yang baik antara satu sama lain dan kedudukan mereka ini secara tidak langsung dapat menjadikan mereka sebagai penilai yang berkesan untuk menilai kemahiran dan pengetahuan tertentu rakan-rakan mereka.

page 28

KAEDAH PENILAIAN KEMAHIRAN BERTUTUR

page 29

PENILAIAN KEMAHIRAN MENYEBUT ‡ Dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran, khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. ‡ Penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh, gh, sy, z, v, s dan f. ‡ Merangkumi penyebutan fonem, suku kata,frasa dan ayat-ayat. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan, hentian dan intonasi.

page 30

TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT

Mengajuk atau meniru perkataan yang diperdengarkan pemarkatan Menyebut perkataan pasangan minimal

Membaca kuat

page 01

page 02

page 03

page 04

page 05

Mengajuk atau meniru perkataan yang diperdengarkan

Murid mendengar sebutan perkataan, frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Ayat tersebut boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita

page 32

MEMBACA KUAT

Ujian ini boleh dilakukan terhadap murid yang telah tahu membaca. Dengan membaca kuat murid dinilai dari segi kelancaran membaca dengan intonasi, nada dan gaya mengikut wacana dan konteks ayatayat dalam petikan yang dibaca itu.

page 33

MENYEBUT PERKATAAN PASANGAN MINIMAL

Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan didiskriminasikan bunyinya. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebut. Kemudian memaparkan perkataan lain yang hampir sama sebutan dan menyuruh murid menyebut. Akhir sekali guru merumuskan dan menerangkan maksud kedua-dua perkataan tersebut.

page 34

PEMARKATAN

Untuk memudahkan permarkatan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (contohnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah) Contoh borang pemarkatan

page 35

PEMARKATAN SECARA HOLISTIK/KESELURUHAN

‡ Penguasaan kemahiran pertuturan dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat dibahagikan mengikut pecahan. ‡ Semasa murid bertutur atau menjawab soalan yang dikemukakan, guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan.

page 36

sebutan kefahaman
Lima komponen kemahiran bertutur

ketatabahasaa n
Keluasan perbendaharaan kata
Kelancaran pertuturan

page 01

page 02

page 03

page 04

page 05

PENILAIAN KEMAHIRAN BERTUTUR

‡ Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. ‡ Untuk melahirkan perasaan, pendapat, kehendak dan sebagainya. ‡ Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan

page 38

JENIS-JENIS UJIAN BERTUTUR
Memadan Menggelompok Menyusun dan melengkapkan Menyelesaikan masalah Berinteraksi Simulasi Projek

page 39

(i) Memadankan Contoh : ‡ memadankan objek dengan tulisan ‡ memadankan gambar dengan tempatnya ‡ memadankan harga dengan objek (ii) Mengelompok Contoh: ‡ Mengelompokkan haiwan mengikut jenis dan habitatnya. ‡ Mengelompokkan pelbagai jenis warna. ‡ Mengelompok dan menerangkan jenis-jenis kenderaan dan kegunaannya.

page 40

(iii) Menyusun dan melengkapkan Contoh: ‡ Menyusun maklumat mengikut saiz, umur dan kepentingan serta melaporkan dalam bentuk pertuturan. ‡ Menyusun semula perkataan sehingga menjadi ayat dan seterusya menjadi sebuah cerita yang diperdengarkan semula.

page 41

(v) Berinteraksi Contoh: ‡ Berinteraksi menggunakan telefon ‡ Berinteraksi dalam perbincangan tentang sesuatu rancangan televisyen. ‡ Berinteraksi menyampaikan maklumat yang berupa pesanan, arahan dan permintaan.

(vi) Simulasi Contoh: ‡ Bermain peranan sebagai pemandu dan penumpang teksi. ‡ Berbincang untuk membeli-belah bagi mengadakan jamuan hari jadi. ‡ Menyambut tetamu di rumah..

page 42

(vii) Projek Contoh: ‡ Berbincang untuk mengelolakan satu persembahan kelas bagi majlis tertentu. ‡ Berbincang bagi menyediakan rancangan siaran radio kanak-kanak. ‡ Berbincang untuk mengelolakan lawatan kelas ke kilang.

page 43

PENGENDALIAN UJIAN BERTUTUR ‡ Pengendalian Ujian Bertutur
(a) Ujian secara kumpulan ² Terdiri daripada 4 ² 6 orang murid ² Panjang masa perbualan tidak lebih dari 30 minit. (b) Ujian secara individu ² Panjang masa menguji yang sesuai. ² Dilaksanakan secara ringkas.

Pemarkahan kemahiran bertutur

page 44

TAMAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful