PRUSISYON PAPASOK SA LOOB NG SIMBAHAN

SA PINTUAN NG SIMBAHAN

POONG BANAL. SA ILAW NA IYONG BIGAY UPANG KAMI AY TANGLAWAN SI JESUKRISTO·Y NABUHAY S·YA·Y ATING KALIWANAGAN.BAYAN: SALAMAT PO. .

SA DAKO NG DAMBANA .

.

. POONG BANAL.BAYAN: SALAMAT PO. SA ILAW NA IYONG BIGAY UPANG KAMI AY TANGLAWAN SI JESUKRISTO·Y NABUHAY S·YA·Y ATING KALIWANAGAN.

.

PAGPAPAHAYAG NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY. .

kayong mga anghel ay mangag-awitan. Magalak kayong lahat na mapapalad na nilikha na nakapaligid sa luklukang dakila. .Magalak kayong lahat sa kalangitan.

hipan natin ang tambuli nitong ating kaligtasan. Si Kristo na ating Hari ay nabuhay na maguli. . Magalak. sa maningning nating ilaw! Si Kristo na walang maliw ang pumaram sa dilim.1. O sanlibutan.

Magalak nang lubos ang buong sambayanan sa kaluwalhatian lahat tayo'y magdiwang. S'ya'y muling nabuhay tunay na Manunubos! . Sa ningning ni Hesukristo sumagip sa sansinukob.

Itaas sa kalangitan ating puso at isipan D'yos Ama'y pasalamatan sa Anak niyang nabuhay.2. Sapagka't tapat S'yang tunay sa Kanyang pananagutan para sa kinabilangan niya na sambayanan. .

S'ya'y muling nabuhay tunay na Manunubos! .Magalak nang lubos ang buong sambayanan sa kaluwalhatian lahat tayo'y magdiwang. Sa ningning ni Hesukristo sumagip sa sansinukob.

Ang minanang kasalanan. ang dating kaalipina·y Sa tubig pawang naparam.3. nagtiis ng kamatayan. Ngayon nga ang kapistahan ni Hesukristong nag-alay ng Kanyang sariling buhay. kalayaa·y nakamtan! .

Sa ningning ni Hesukristo sumagip sa sansinukob.Magalak nang lubos ang buong sambayanan sa kaluwalhatian lahat tayo'y magdiwang. S'ya'y muling nabuhay tunay na Manunubos! .

. Ngayon nga ang pagdiriwang ng ating muling pagsilang Sa tubig ng kaligtasan na batis ng kabanalan. Pagkat mula sa libingan bumangon na matagumpay Mesiyas ng sanlibutan ² si Hesus nating mahal.4.

S'ya'y muling nabuhay tunay na Manunubos! . Sa ningning ni Hesukristo sumagip sa sansinukob.Magalak nang lubos ang buong sambayanan sa kaluwalhatian lahat tayo'y magdiwang.

Higit sa lahat Mong alay ² si Hesus naming mahal! . Handog Mo·y kapatawaran sa lahat ng kasalanan.5. tunay na walng kapantay pag-ibig Mo·t katapatan para sa mga hinirang. Diyos Ama ng sanlibutan.

Magalak nang lubos ang buong sambayanan sa kaluwalhatian lahat tayo'y magdiwang. S'ya'y muling nabuhay tunay na Manunubos! . Sa ningning ni Hesukristo sumagip sa sansinukob.

sagisag ng Pagkabuhay. ang dilim ng kamatayan ay napawi·t naparam! . Dahil sa kaligayahang sa ami·y nag-uumapaw Hain namin itong ilaw. Tunay na kaliwanagang hatid ni Hesus na Tanglaw.6.

Magalak nang lubos ang buong sambayanan sa kaluwalhatian lahat tayo'y magdiwang. Sa ningning ni Hesukristo sumagip sa sansinukob. S'ya'y muling nabuhay tunay na Manunubos! .

Ang Araw ng Kaligtasan. walang maliw na patnubay sa landas ng kaligtasan.7. si Hesus. . bukang-liwayway. lakas Mo at pagmamahal upang aming magampanan aming pananagutan. hatid N·ya·y kapayapaan.

Magalak nang lubos ang buong sambayanan sa kaluwalhatian lahat tayo'y magdiwang. Sa ningning ni Hesukristo sumagip sa sansinukob. S'ya'y muling nabuhay tunay na Manunubos! .

.

ANG PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS .IKALAWANG YUGTO.

UNANG PAGBASA .

.

SALAMAT SA DIYOS.BAYAN. .

UNANG SALMO TUGON SA SALMO: ESPIRITU MO·Y SIGUIN POON. TANA·Y YONG BAGUHIN. .

.

AMEN .BAYAN.

IKALAWANG PAGBASA .

.

.BAYAN. SALAMAT SA DIYOS.

. ANG AKING DALANGI·Y AKO·Y IYONG TANGKILIKIN.IKALAWANG SALMO TUGON SA SALMO: D·YOS KO.

.

BAYAN. AMEN

IKATLONG PAGBASA

SALAMAT SA DIYOS. .BAYAN.

.IKATLONG SALMO TUGON SA SALMO: POON AY ATING AWITAN. SA KINAMTANG N·YANG TAGUMPAY.

.

AMEN .BAYAN.

Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan At sa lupa'y kapayapaan .

sa mga taong kinalulugdan N'ya Pinupuri Ka namin. Dinarangal Ka namin Sinasamba Ka namin Ipinagbubunyi Ka namin Pinasasalamatan Ka namin .

.Dahil sa dakila Mong angking kapurihan Panginoong Diyos hari ng langit Diyos Amang makapangyarihan sa lahat Panginoong Hesukristo.

. Anak ng Ama Papuri sa Diyos Papuri sa Diyos Papuri sa Diyos sa kaitaasan.bugtong na Anak Panginoong Diyos Kordero ng Diyos.

Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka Maawa Ka sa amin lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan .

Tanggapin Mo ang aming kahilingan Tanggapin Mo ang aming kahilingan Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama maawa Ka maawa Ka sa amin .

Papuri sa Diyos Papuri sa Diyos Papuri sa Diyos sa kaitaasan Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang Kataastaasan Ikaw lamang 0 Hesukristo ang .

Amen Papuri sa Diyos Papuri sa Diyos Papuri sa Diyos sa kaitaasan . Amen ng Diyos Ama.Panginoon Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama.

BAYAN. AMEN .

PAGBASA MULA SA BAGONG TIPAN .

.

.BAYAN. SALAMAT SA DIYOS.

.

ALELUYA Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya .

.

BAYAN. . + PAPURI SA IYO. PANGINOON.

.

Pinupuri ka namin Panginoong Jesukristo.Bayan. .

Maupo at Makinig sa Pagpapaliwanag sa Mabuting Balita. .

.

.

.IKATLONG YUGTO: ANG PAGSARIWA NG PANGAKO SA BINYAG.

.

BAYAN: AMEN .

.

ITINATAKWIL NAMIN. .SUMAGOT NG MALAKAS AT MALINAW. BAYAN: OPO.

.

. BAYAN: OPO.SUMAGOT NG MALAKAS AT MALINAW. ITINATAKWIL NAMIN.

.

ITINATAKWIL NAMIN. BAYAN: OPO.SUMAGOT NG MALAKAS AT MALINAW. .

.

SUMAGOT NG MALAKAS AT MALINAW. SUMASAMPALATAYA KAMI. BAYAN: OPO. .

.

SUMASAMPALATAYA KAMI. BAYAN: OPO.SUMAGOT NG MALAKAS AT MALINAW. .

.

SUMAGOT NG MALAKAS AT MALINAW. BAYAN: OPO. SUMASAMPALATAYA KAMI. .

.

.SUMAGOT NG MALAKAS AT MALINAW. BAYAN: AMEN.

isang pagbibinyag.ISANG PANANAMPALATAYA KORO: Isang pananampalataya. angkinin nating lahat. . Isang Panginoon.

Habilin ni Hesus. KORO . noong Siya'y lumisan: Kayo ay magkatipon sa pagmamahalan.1.

. Isang Panginoon. angkinin nating lahat. isang pagbibinyag.KORO: Isang pananampalataya.

pakinggan Mo. ang aming panalangin: dalisay na pag-ibig sa ami'y sumapit. Ama . KORO .2.

isang pagbibinyag.KORO: Isang pananampalataya. . Isang Panginoon. angkinin nating lahat.

wala nang iba pa. KORO . pa'no makikilala? Tapat nilang pag-ibig.3. Mga alagad Ko.

Isang Panginoon. angkinin nating lahat. isang pagbibinyag.KORO: Isang pananampalataya. .

.

PANALANGIN NG BAYAN .

ATING SAMBITIN: PANGINOON. DINGGIN ANG AMING PANALANGIN. .

.

PANALANGIN NG BAYAN BAYAN: AMEN .

LITURHIYA NG EUKARISTIYA .

.

sa Iyong mga kamay sa Kapurihan Niya at Karangalan. . sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan Niyang Banal.BAYAN: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain.

PANALANGIN UKOL SA MGA ALAY. .

AMEN .BAYAN.

.

BAYAN. . AT SUMAIYO RIN.

.

BAYAN. . ITINAAS NA NAMIN SA PANGINOON.

.

BAYAN. MARAPAT NA SIYA AY PASALAMATAN. .

.

Santo« Panginoong Diyos! Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo! Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Santo. Osana sa Kaitaasan! .Santo.

.MAGSILUHOD PO ANG LAHAT.

PAG-ALAALA SA HULING HAPUNAN. .

.

Bayan: Sa krus mo at pagkabuhay. Kami·y tinubos Mong tunay Poong Hesus naming mahal. ngayon at magpakailanman! . Iligtas Mo kaming tanan Poong Hesus naming mahal.

.

AMEN .BAYAN.

ANG PAKIKINABANG .

Pari. At Bayan. . Ama Namin sumasalangit ka sambahin ang ngalan Mo mapasaamin ang kaharian Mo sundin ang loob Mo dito sa lupa paranang sa langit.

At patawarin Mo kami sa aming mga sala. .Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. para ng pagpapatawad namin sa nag-kakasala sa amin.

.At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.

.

. Amen.Bayan. Sapagkat sayo ang kaharian ang kapangyarihan at kapurihan ngayon at magpakaylanman.

Bayan.

Amen

PAGBATI NG KAPAYAPAAN

BAYAN.

AT SUMAIYO RIN.

.

.Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa Ka sa amin. Maawa Ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.

Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. .

Panginoon. hindi ako karapat-dapat na magpatúloy sa Iyo ngunit sa isang Salita Mo lamang ay gagaling na ako.BAYAN. .

.

PANALANGIN PAGKAPAKINABANG MAGSITAYO PO ANG LAHAT. .

.

.BAYAN. AMEN.

.

. AT SUMAIYO RIN.BAYAN.

.

.BAYAN. AMEN.

.

SALAMAT SA DIYOS ALELUYA ALELUYA.Bayan. .

Maligayang Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Kristo! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful