Condi ii de admisibilitate a plângerilor la CEDO

Act comunitar colectiv sau individual al unuia din membri UE: Ste Guerin Automobile c.UE nu e parte CEDO: CFDT c. victim . Senator Lines GmBH ‡ adeziunea for at a UE la CEDO ‡ Recurs prejudicial la CJCE . nu competan ratione personae) .Plângeri îndreptate contra CE sau statelor membre UE ‡ Inadmisibile ( competen ratione materiae. 15 state ale UE. CE .

Fran a. Cantoni c.‡ CEDO recunoa te transferul de competen e de la organiza ii interna ionale ‡ Excep ii: ± Actes na ionale de executare a dreptului comunitar derivat: E. Tete c. Fran a ± M surii na ionale de aplicare a dreptului comunitar originar: Matthews c. MB .

Turcia.M suri provizorii ‡ Interven ia Cur ii pe lâng guverne. expulzarea. Suedia. Mamatkulov. anterioar deciziei asupra admisibilit ii. Chamaiev c. Chahal c. MB. Georgia . pentru a suspenda executarea unei decizii judec tore ti prin care s-ar aduce atingere unor drepturi. Askarov c. efectele acesteia putând fi ireversibile ( extr darea. MB. sentin a cu moartea) ‡ Nu au avut ini ial for constrâng toare asupra statelor ‡ Soering c. Cruz Varas c. Rusia.

‡ Nerespectarea acestora limitarea exercit rii eficace a dreptului la un recurs individuaal si o violare a art. decizia asupra fondului ‡ Violarea art. Mostafa si al ii c. 34 poate fi constatat chiar dac riscul unei înc lc ri a exerci iului efectiv al dreptului la recurs nu este realizat (Olaechea Cahuas c. Turcia) . Spania. 34 CEDO ‡ Nu pot fi disociate de procedura în cadrul c reia sunt stabilite.

Moldova. Fran a) ± extra-teritorial ‡ Acte luate intern cu efect extern: Soering c.RFG ± Actele de la bordul navelor. Ila cu ‡ Acte fa de state nemembre CEDO ± Actele agen ilor diplomatici: X c. Italia. Gillow c. Py c.Loizidou c. Turcia. Cipru c. 17state NATO ‡ Acte fa de alt stat membru CEDO control efectiv: Bancovic. MB.Competen a ratione loci ‡ Jurisdic ia statului este ± Teritorial (Ilascu i al ii c. Albania . aeronavelor: Xhavara i al ii c. Rusia. Turcia. MB ‡ Acte externe cu efect extern: Bancovic c.

Issa c.Competen a ratione loci ‡ Bancovic: limitarea extra-teritorialit ii: doar spa iul juridic al statelor contractante ‡ Ocalan c. 1 CEDO . Turcia: extrateritorialitate art. Turcia.

ob inerea permisului auto . extr darea (Soering c.Competen ratione materiae ‡ Drepturi directe CEDO. MB) ‡ Inadmisibile: dreptul la autodeterminare. Protocoale ‡ Drepturi indirecte protec ia prin rico eu : dreptul la un mediu s n tos (Guerra c. Italia).

Competen ratione materiae ‡ Acte na ionale de aplicare a dreptului comunitar: Bosphorus Airways c. Irlanda ± Competen a Cur ii fa de acte na ionale luate pentru aplicarea dreptului comunitar ± Prezum ia de compatibilitate cu CEDO a m surilor na ionale de aplicare a dreptului comunitar ± Protec ia echivalent a drepturilor fundamentale .

1 Prot. Cipru. nu decizia de consfin ire a ingerin ei .Competenta ratione temporis ‡ Fapte posterioare intr rii în vigoare a CEDO fa de statul în cauz + 3 septembrie 1953 ‡ CEDO nu se aplic retroactiv (Prin ul Hans Adam II de Liechtenstein c. Smoleanu c. 3. excep ie: faptele . Germania). 1) faptele constitutive ale ingerin ei. România art. 2.violare continu (Papamichalopoulos c. Varnava c. Turcia art.

Fran a) ± Actul. Burden c. MB) . c. Turcia) ± Victime poten iale (Burden. decizia ingerin efectiv (Worm c.Termenul de 6 luni ‡ În corelare cu epuizrea c ilor interne de atac decizia intern definitiv (A. Austria) ± Situa ie f r posibilitate de recurs( Varnava c. Fran a) ‡ accep iune european : ± cunoa terea efectiv i suficient a deciziei (Baghli c.

Artico c. Italia) ‡ Excep ii ale regulii (Riad i Idiab c.Epuizarea prealabil a c ilor de recurs interne ‡ Condi ie valabil pentru plângerile individuale i etatice ( Austria c. Belgia. MB) ‡ Flexibilitatea obliga iei de epuizare a c ilor de recurs ( Guzzardi c. Belgia) . Italia) ‡ Subsidiaritatea mecanismului european ( Handyside c. Italia) ‡ Cutum interna ional ( De Wilde i al ii c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful