Disediakan oleh: Kumpulan 1

KBSR
Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š

KSSR
Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š

Rukun negara Falsafah Pendidikan kebangsaan Kata pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi kandungan Kemahiran bahasa (pengenalan) Hasil pembelajaran Sistem bahasa (pengenalan) Pengisian kurikulum Penerangan mengenai kemahiran bahasa Penerangan mengenai sistem bahasa Pengisian kurikulum

Rukun negara Falsafah Pendidikan kebangsaan Kata pengantar Pendahuluan Tunjang KSSR Matlamat Objektif Fokus Standard Kurikulum Kemahiran bahasa Aspek seni bahasa Pengisian kurikulum Strategi pengajaran dan pembalajaran Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran membaca Kemahiran menulis Aspek seni bahasa Aspek tatabahasa

.

iaitu sekolah kebangsaan dan SJK ‡Terdapat tema yang disediakan ‡Adanya aras dalam HSP ‡Mempunyai 2 dokumen yang perlu diteliti iaitu SP dan HSP .KBSR ‡Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) ‡Berasaskan teks ‡Penguasaan kemahiran berbahasa KSSR ‡Berasaskan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ‡Menggunakan pendekatan modular ‡Titikberatkan kemahiran bahasa. Seni Bahasa dan Tatabahasa ‡Menekankan aras berbahasa ‡Tidak ada aras ‡Hanya satu dokumen yang perlu diteliti ‡Terdapat 2 sukatan.

memperoleh ilmu. Keterampilan berbahasa dan komunikasi untuk memenuhi keperluan diri.Aspek Golongan sasaran Matlamat KBSR Murid sekolah rendah KSSR Murid tahun satu Keterampilan berbahasa dan komunikasi untuk memenuhi keperluan diri. Objektif Diberikan sebanyak 10 sahaja Diberikan sebanyak 22 objektif . maklumat. nilai serta idea dalam perhubungan sosial dan urusan harian. perhubungan sosial dan urusan harian. memperoleh ilmu.

Standard pembelajaran .aspek pengetahuan. Standard kandungan . Dipersembahkan dalam bentuk modular elemen pengetahuan.membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. kemahiran. nilai murni yang perlu dikuasai berpaksikan kemahiran bahasa & sistem bahasa yang disokong oleh elemen pengisian kurikulum. .petunjuk kemahiran yang perlu dikuasai. KSSR ‡Standard kurikulum i.penguasaan berdasarkan hasil pembelajaran berteraskan kemahiran bahasa.penetapan kriteria kualiti pembelajaran dan pencapaian murid dalam setiap standard kandungan i. menggabungkan peraturan dalam sistem bahasa dan disokong oleh eleman pengisian kurikulum. ‡Hasil pembelajaran .KBSR ‡Organisasi kandungan . . kemahiran dan nilai murni.

Pembelajaran kontekstual 8. Pembelajaran konstruktivisme 7. Kemahiran belajar cara belajar 3. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 4. Kewarganegaraan 4. Pembelajaran konstruktivisme 7. Nilai murni 3. Kajian masa depan 5. Kemahiran berfikir 2. Kreativiti dan inovasi 9. Kemahiran bernilai tambah (KBT) KBT : 7 pecahan 1. Peraturan sosio budaya 5. Pembelajaran kontekstual KBT: 9 pecahan 1. Kajian masa depan 5. Kemahiran berfikir 2.KBSR KSSR 5 elemen : 1. Kepelbagaian pelbagai 6. Ilmu 2. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 4. Kemahiran belajar cara belajar 3. Kepelbagaian pelbagai 6. keusahawanan .

tatabahasa. . ejaan. -Dilahirkan melalui altiviti lisan dan penulisan. pecahan dalam setiap kemahiran mempunyai perbezaan kerana berbeza dari segi golongan sasaran. . kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Keupayaan murid untuk menggunakan tatabahasa yang betul dan tepat pada pengajaran secara terancang. peribahasa dan bahasa kiasan. sebutan & intonasi.menghargai keindahan bahasa aktiviti didik hibur. pembentukan ayat dari segi pembentukan ayat personafikasi. Sistem bahasa Aspek seni bahasa Aspek tatabahasa Dihuraikan dalam sistem bahasa. kosa kata dan peribahasa. Namun demikian. simile.Aspek Kemahiran bahasa KBSR KSSR Kedua-dua kandungan adalah sama iaitu kemahiran lisan.

Tatabahasa Tanda baca Sistem ejaan Sebutan & intonasi Kosa kata Peribahasa . 5. 3. 6. 2.1. 4.

struktur dan binaan ayat.Š Terbahagi kepada 2: 1. morfologi . sintaksis .mengkaji struktur. .kajian tentang hukum/rumus bahasa yang mendasari kaedah pengabungan dan penyusunan perkataan/kelompok ayat pembentukkan ayat. . 2.mengkaji bentuk. bentuk dan golongan kata.

Dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan. .Š Š Untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat.

Š Terbahagi kepada 3: 1. ejaan kata pinjaman 3. ejaan kata dasar dan kata terbitan . pola keselarasan vokal 2.

Š Diajar supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Š . Ditekankan kebolehan dalam mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dapat menyampaikannya dengan betul. cth: perkataan perang ² murid dapat mengenal pasti perbezaan sebutan dan penggunaan makna perkataan dengan betul.

Š Intonasi pula adalah mengikut pola/jenis ayat: .ayat aktif/pasif .ayat penyata .ayat seruan .ayat tanya .ayat perintah .

istilah Dapat mengungkapkan maklumat dan buah fikiran selaras dengan pertambahan ilmu dalam semua mata pelajaran. Š .Š Terbahagi kepada 2: 1. kata umum 2.

Mengutamakan falsafah.Š Š Š Merangkumi simpulan bahasa. takkan dapat menghilangkan rasa masinnya. . -Air tawar secawan dituang ke laut. perbilangan dan kata-kata hikmat. keperibadian dan nilai murni masyarakat malaysia yang berbilang kaum. bercerai kita roboh. bidalan. perumpamaan. Cth: -Bersatu kita teguh. pepatah.

Š 1.penggunaan tepat besertakan contoh yang sesuai .kaedah/pendekatan pengajaran 2. 3. Penggunaan sistem bahasa .penggunaan BBM 4. Kepelbagaian sumber . STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendekatan berpusatkan murid Kepelbagaian teknik .

5. 6. Bacaan luas .menimba pengetahuan dan pembentukan sahsiah -meningkatkan minat membaca bahan-bahan ilmiah dan sastera secara kreatif. Penekanan konsep 5P -Pengabungjalinan (KBT) -Penyerapan -Penilaian (pencapaian murid) -Penggayaan (penggunaan bahan yang berbeza kerana potensi murid yang berbeza) -Pemulihan (menggunakan BBM) .

7. kekeluargaan. . Kebudayaan. Pengajaran dan pembelajaran bertema -ilmu dan nilai disiplin mudah diserap . v. x. viii. kesenian & estetika Jati diri. xi. ii. vi. vii. kemasyarakatan. iv. keselamatan perpaduan. patriotisme &kewarganegaraan Sains. kesihatan & kebersihan. teknologi & inovasi Alam sekitar & teknologi hijau Pertanian ekonomi i. iii.berdasarkan tema yang telah diberikan iaitu. ix.

pengurus kurikulum. Š Š . ibubapa serta pihak berkepentingan. Guru memainkan peranan yang penting bagi mengendalikan P&P yang berkesan.Š Peningkatan kualiti pendidikan rendah perlu agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful