MGM4126 PERHUBUNGAN MAJIKAN-PEKERJA KUMPULAN 2

NAMA 4. MOHD SAZUAN B. NAWAWI 5. NORHASNIZA YAHAYA 6. SITI MARIAM AHMAD FUAAD 7. LAI CHAI HONG 8. YAP JI YAN NO MATRIK 140880 142217 142437 138382 138452

BAB 11 PENUBUHAN DAN PENTADBIRAN KESATUAN SEKERJA KE ARAH PRODUKTIVITI

PERANAN PEKERJA DAN ORGANISASI MEREKA

   

Bentuk kesatuan diperlukan (Frenkel & Royal, 1996) - proaktif & strategik – dapat meningkatkan kebolehsaingan dlm perusahaan & kualiti kerja melalui. Pembaikan dlm organisasi. Perhubungan pengurusan buruh. Peningkatan kemahiran berasaskan perkongsian yg ekuitabel utk pekerja. Perkembangan kesatuan yg berkesan adalah ‘contingent’ pengiktirafan & aplikasi hak-hak & kebebasan berkesatuan, utk berorganisasi & utk tawar-menawar secara kolektif.

 

Keperluan organisasi kesatuan sekerja berbeza diantara satu negara ke negara lain. Contoh: Peningkatan kesedaran & latihan dlm hubungan mereka dlm ekonomi berorientasikan pasaran- keutamaan bg kesatuan sekerja sedang dalam perubahan. Objektif utama – tarik lebih ramai pekerja sertai kesatuan dgn tingkatkan pengambilan, tawar perkhidmatan lebih baik & berkomunikasi lebih berkesan. Perlu pemimpin mantap, berkemahiran & berkebolehan secara teknikal & punyai sokongan.

PENUBUHAN KESATUAN SEKERJA

PENGENALAN

Pekerja dan majikan di Malaysia adalah bebas menubuhkan pertubuhan mengikut: i. Artikel 10(1) (c) Perlembagaan Malaysia ii. Konvensyen ILO No.98 iii. Seksyen 8 dan 9 Akta Kesatuan Sekerja 1959 Sesebuah kesatuan sekerja perlu didaftarkan bagi membolehkannya menikmati keistimewaan sebagai sebuah kesatuan sekerja yang sah.

Kesatuan Sekerja ialah suatu pertubuhan pekerja atau majikan yang ditubuhkan untuk memajukan, memelihara dan memperbaiki kepentingan sosial, ekonomi dan politik ahliahlinya melalui tindakan kolektif. Di Malaysia, sistem perhubungan perindustrian terdiri daripada tiga pihak iaitu pihak majikan dan persatuan-persatuannya, pekerja dengan kesatuan-kesatuan sekerjanya dan kerajaan.

PROSEDUR MENUBUHKAN KESATUAN SEKERJA
Langkah Pertama

Memanggil pekerja untuk mengadakan mesyuarat penubuhan. Jumlah kehadiran tidak dihadkan tetapi perlu seberapa ramai yang boleh.

Agenda Mesyuarat Penubuhan

Perkara-perkara yang perlu dilaksanakan semasa mesyuarat penubuhan adalah seperti berikut:i. Melantik “Pengerusi Sementara” dan “Pencatat Minit” dalam mesyuarat penubuhan. ii. Membincangkan secara ringkas tujuan penubuhan kesatuan sekerja iii. Menetapkan skop keahlian kesatuan sekerja iv. Menetapkan kadar yuran masuk dan yuran bulanan v. Menetapkan nama dan alamat berdaftar kesatuan sekerja vi. Membincangkan dan meluluskan peraturanperaturan kesatuan sekerja

i.

Melantik Ahli Jawatankuasa Yg Terdiri Drpd:i. ii. iii. iv.

Pengerusi Setiausaha Bendahari dan Empat (4) org Ahli Jawatankuasa

Mereka boleh dipilih dengan cara angkat tangan. Syarat- syarat untuk menjadi pegawai mengikut seksyen 26 dan seksyen 28 Akta Kesatuan Sekerja 1959 ialah:a. b.

c.

Seorang warganegara Malaysia; Telah bekerja bagi tempoh lebih daripada satu tahun dalam mana establishment, trade,pekerjaan atau industri di mana kesatuan sekerja itu ada kaitan; Tidak pernah menjadi ahli eksekutif mana-mana kesatuan sekerja yang mana pendaftarannya telah dibatal atau ditarik balik di bawah seksyen 15(1)(b)(iv),(v) atau (vi) atau di bawah mana-mana undang-undang yang telah dimansuhkan;

a.

b.

c.

Tidak menjadi seorang pegawai atau pekerja sesuatu parti politik Tidak pernah disabitkan oleh mana-mana mahkamah undang-undang mengenai pecah amanah, pemerasan atau intimidasi atau suatu kesalahan yang pada pendapat Ketua Pengarah menjadikannya tidak layak untuk menjadi sebagai pegawai kesatuan sekerja itu atau; Dia bukan seorang bankrap. Lain-lain Hal Penutup

v. vi.

LANGKAH KEDUA

Prosedur untuk mendaftar kesatuan adalah seperti berikut: Mengisi Borang Permohonan (Borang B)  Menyediakan dokumen-dokumen berikut kepada Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, tidak lewat dari 30 hari selepas tarikh penubuhan:i. ii.

iv. v. vi. vii. viii.

Surat permohonan - 2 salinan Minit Mesyuarat Penubuhan - 2 salinan msti ditandatangani oleh sekurg2 nya 7 org ahli kesatuan. Senarai pekerja yang hadir - 2 salinan Senarai pekerja yang menyokong penubuhan kesatuan sekerja - 2 salinan Buku Peraturan Bercetak - 1 naskhah Borang permohonan (Borang B) - 4 salinan Borang Praecipe bersetem hasil RM30.00 -1 salinan.

• Setiap kesatuan wajib didaftar utk nikmati keistimewaan bagi dapatkan taraf pertubuhan sah disisi undang-undang. • Pendaftaran – ambil masa sebulan dari tarikh penubuhan- w’bagaimanapun boleh dilanjutkan atas budibicara Pendaftar Kesatuan Sekerja, tetapi jumlah kesemua tempoh mestilah tidak melebihi 6 bulan.  Sekira gagal buat permohonan pendaftaran dlm tempohnya atau pendaftaran ditolak, ditarik balik atau dibatalkan, Seksyen 19 Akta Kesatuan Sekerja peruntukkan spt. berikut:

i.

Kesatuan Sekerja tidak sah, terhenti dpd nikmati apa-apa hak, kekebalan atau keistimewaan kesatuan yg berdaftar, tetapi tanpa memudaratkan apa-apa tanggungan yg dialami atau yg akan dialami olehnya. Tiada kesatuan sekerja atau anggotaanggotanya boleh menyertai mana-mana pertikaian perusahaan atau menaja, mengatur atau membiayai mana-mana mogok atau pemberhentian. Juga dilarang membekalkan wang atau faedah lain bagi anggotanya semasa mogok atau pemberhentian. Kesatuan mestilah dibubarkan & kewangannya dilupuskan menurut peraturan. Tiada siapa dibenarkan sertai pengurusan atau organisasi kesatuan, kecuali bagi maksud pembubaran, pelupusan kewangan atau rayuan terhadap penolakan mendaftar, penarikan balik atau pembatalan.

iii.

v.

vii.

Mereka yang ditegah menjadi anggota kesatuan ialah :

Anggota polis Diraja Malaysia, anggota-anggota mana-mana perkhidmatan penjara, anggotaanggota Angkatan bersenjata, pegawai-pegawai awam yang bertugas dalam keupayaan sulit atau keselamatan, dan pegawai-pegawai awam yang dilarang di bawah mana-mana undang-undang bertulis; atau Pegawai-pegawai awam yang memegang sesuatu jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Ikhtisas melainkan pegawai-pegawai awam, atau kelas kategori atau merupakan pegawai awam di dalam kumpulan tersebut, yang tidak dikecualikan oleh suatu arahan bertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara. Pegawai-pegawai pihak berkuasa tempatan boleh bergabung. Pegawai-pegawai badan berkanun tidak boleh bergabung dengan badan berkanun yang lain.

Seksyen 59 Akta Kesatuan Sekerja – adalah salah bagi seseorang atau sesuatu kesatuan sekerja, yg belum didaftarkan, melakukan sebarang perbuatan utk mencapai apa-apa tujuan kesatuan sekerja, melainkan perbuatan itu dilakukan secara suci hati, dalam masa dan bagi maksud menubuhkan kesatuan. Pendaftar berkuasa meminta maklumatmaklumat lain mengenai pegawai-pegawai kesatuan sekerja. Sebelum sijil pendaftaran dikeluarkan, sesiapa pun tidak dibenarkan kelola atau sertai mana-mana kutipan wang atau harta-harta lain bagi kesatuan itu, tanpa kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dpd Pendaftar.

Semasa permohonan penubuhan diterima, Pendaftar punyai beberapa pilihan utk bertindak – ia boleh rujuk di bawah Seksyen 14 TUA, dimana beliau berkuasa meminta maklumat lain bertujuan utk kepuasan hati beliau – utk buktikan bahawa s. 14(a) permohonan patuh kpd peruntukan Akta & peraturan berkaitan, atau s.14(b) bahawa kesatuan sekerja telah didaftarkan di bawah Akta. Selepas berpuas hati, Pendaftar akan mendaftarkan kesatuan & keluarkan Sijil Pendaftaran. Pendaftar mesti amalkan pertimbangan & menolak utk mendaftar kesatuan sekerja “jika dia berpuas hati sudah terdapat kesatuan sekerja bagi tred, pekerjaan atau perusahaan yg tertentu, & bahawa menubuhkan kesatuan lain yg serupa sifatnya tidak akan memberi apa-apa faedah kpd pekerja”. – Tujuan – utk elak kependuaan & tidak galakkan kesatuan berpecah.

Pendaftar juga mesti menolak pendaftaran kesatuan sekiranya mana-mana tujuan kesatuan sekerja tidak sah, atau nama kesatuan sekerja itu seakan-akan sama dgn nama kesatuan sekerja sedia ada. Sijil pendaftaran, melainkan dibuktikan telah dibatalkan atau ditarik balik, adalah bukti muktamad bagi semua maksud bahawa kesatuan sekerja itu telah didaftarkan dengan sempurnanya. Sesiapa yg tidak berpuas hati terhadap penolakan pendaftaran boleh merayu kpd Menteri dalam masa tiga puluh hari dari tarikh penolakan itu. Perlindungan statut secara merayu ini diperuntukkan di bawah Seksyen 71A Akta. Menteri boleh beri keputusan yg ‘muktamad dan terakhir’. Fasal penamat ini menghadkan bidang kuasa mahkamah utk campur tangan terhadap keputusan Menteri.

CONTOH KES

Majikan didakwa halang penubuhan kesatuan pekerja

Beberapa kilang pemasangan kenderaan gergasi didakwa menggunakan tindakan mahkamah untuk menghalang pekerja mereka daripada menubuhkan kesatuan sekerja di kilang masing-masing. “Malaysia Truck and Bus mempunyai 2,000 pekerja manakala AMM mempunyai 600 pekerja yang memasang kenderaan jenis Mitsubishi, Proton Iswara dan lori Tata di kilang pemasangan mereka di Pekan. Lebih 51 peratus pekerja kilang tersebut setuju untuk menubuhkan kesatuan sekerja. Malaysia Truck and Bus Sdn Bhd dan AMM Sdn Bhd – kedua-duanya berpangkalan di Pekan, Pahang menggunakan mahkamah untuk mencabar keputusan menteri yang membenarkan penubuhan kesatuan sekerja di kilang tersebut.

Presiden Persatuan Pengeluar dan Pembekal Alatalat Ganti Kenderaan dan Sekutu, Muda Ismail mendakwa, mereka juga menggunakan `orang berpengaruh’ termasuk tokoh-tokoh politik untuk mempengaruhi pekerja kilang masing-masing daripada menubuhkan kesatuan sekerja. Kes yang melibatkan Malaysia Truck and Bus yang akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lama lagi, telah berlanjutan sejak dua tahun lalu masih banyak kilang yang enggan menerima penubuhan kesatuan sekerja dan menggunakan pelbagai helah untuk tidak memberi pengiktirafan kepada mereka

“Pengurusan kilang tidak membenarkan penubuhan kesatuan sekerja kerana tidak mahu mereka begitu lantang memperjuangkan hak pekerja seperti tuntutan kerja lebih masa, kemudahan perubatan dan sebagainya,”

PENGIKTIRAFAN KESATUAN

Proses di mana satu pihak tentukan bahawa pihak lain berhak bertindak & jalankan aktiviti-aktiviti kesatuan. Peruntukan undang-undang Malaysia wajibkan pendaftaran kesatuan sekerja, tetapi pendaftaran sahaja tidak bererti kesatuan boleh berfungsi dengan berkesan Tanpa pengiktirafan yg sepatutnya, perundingan bersama antara majikan & kesatuan sekerja tidak boleh dimulakan. Seksyen 9(2) Akta Perhubungan Perusahaan, “Kesatuan Sekerja pekerja-pekerja boleh menyampaikan tuntutan mengiktirafkan pekerjapekerjanya atau mana-mana kelas pekerja, kepada majikan atau kesatuan sekerja majikan-majikan, tuntutan pengiktirafan perlu dalam bentuk bertulis dan dalam borang tertentu”.

 

Dalam tempoh 21 hari, majikan hendaklah membuat salah satu dpd berikut: Memberi pengiktirafan atau Menolak pengiktirafan penubuhan kesatuan -Majikan juga dikehendaki beritahu kesatuan dlm bentuk bertulis sebab berlakunya penolakan tersebut. Majikan juga perlu mengesahkan kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan samada pekerja-pekerja yg sedang memohon pengiktirafan adalah merupakan anggotaanggota kesatuan berkenaan & beri notis bertulis menyokong permohonan tersebut kpd kesatuan.

Kepentingan Pengiktirafan
 

 

 

Jika pengiktirafan diterima – perundingan boleh diteruskan Jika ditolak atau majikan tidak beri jawapan – kesatuan boleh laporkan secara bertulis kpd. Ketua Pengarah dimana KP boleh siasat & rujuk kpd Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja yg akan putuskan persoalan fakta & jadi pendamai. Jika KP KP gagal selesaikan, ia perlu beritahu Menteri yg akan buat keputusan terakhir. Jika Menteri putuskan pengiktirafan diberi, ianya disifatkan sbg diberikan oleh majikan atau kesatuan majikan berkenaan. Menteri berkuasa utk tetapkan tarikh pengiktirafan. Seksyen 9 (5) – nyatakan bahawa ‘apabila menerima pemberitahuan….Menteri hendaklah memberi keputusannya atas perkara itu’.

Sekira kesatuan telah terima pengiktirafan, maka kesatuan lain tidak boleh buat tuntutan pengiktirafan bagi pekerja-pekerja atau kelas kelas pekerja yg sama, selama 3 tahun yg berikutnya. Sesuatu tuntutan pengiktirafan boleh dibuat dgn segera hanya jika sekiranya Menteri putuskan bahawa kesatuan tidak patut diberi pengiktirafan, atau jika sesuatu tuntutan pengiktirafan diputuskan oleh KP dibawah Seksyen 9(4A), maka kesatuan sekerja tidak boleh lagi buat tuntutan selanjutnya utk dapatkan pengiktirafan sehingga 3 bulan telah tamat selepas keputusan atau resolusi tuntutan itu.

Pengiktirafan Terhad & Pengiktirafan Am (Limited Recognition & General Recognition)

Jika kesatuan mewakili kumpulan minoriti shj didalam sesuatu industri, ia hanya layak membuat tuntutan bagi pihak ahli-ahlinya sahaja (Pengiktirafan Terhad). Jika kesatuan mewakili majoriti pekerja, ia layak membuat tuntutan bagi pihak semua pekerja (Pengiktirafan Am).

Contoh Kes

Kes KFC Technical Services Sdn. Bhd. lwn. Industrial Court of Malaysia. Pekerja sertai kesatuan sekerja & kesatuan tuntut pengiktirafan dpd majikan melalui Seksyen 9(2) Akta Perhubungan Perusahaan. Majikan kemudian minta nasihat KP samaada kesatuan layak mewakili pekerja-pekerjanya, tetapi tanpa menunggu jawapan, majikan ambil tindakan membuang kesemua pekerja yg jadi ahli kesatuan. Selepas mesyuarat di Kementerian Buruh – sedar bahawa majikan telah langgar Seksyen 10 Akta Perhubungan Perusahaan – pekerja-pekerja yg dibuang diambil semula.

BILANGAN KEANGGOTAAN DAN KESATUAN SEKERJA DI MALAYSIA, 2002-2006
TAHUN 2002 2003 2004 2005 2006 KESATUAN 581 609 611 621 631 KEANGGOTAAN 807,260 789,163 783,108 761,160 801,585

BILANGAN KESATUAN SEKERJA MENGIKUT SEKTOR DI MALAYSIA, 2002-2006
SEKTOR Swasta Kerajaan Badan Berkanun dan Penguasa Tempatan Majikan 2002 373 128 80 2003 380 127 88 2004 380 130 87 2005 390 127 91 2006 396 130 92

14

14

14

13

13

SEKTOR Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Perlombon gan dan Kuari JUMLAH

2002 48

2003 55

2004 54

2005 54

2006 55

2

2

1

1

1

595

609

611

621

631

KESIMPULAN

Hubungan kakitangan di dalam sesebuah organisasi adalah amat penting agar organisasi tersebut dapat di jalankan secara cekap dan efektif serta selaras dengan matlamatnya. Penglibatan kesemua kakitangan dari pihak atasan sehinggalah ke pihak bawahan organisasi di dalam pembuatan sebarang keputusan adalah wajar. Pihak pengurusan sumber manusia di dalam organisasi seharusnya memikirkan langkah-langkah yang seharusnya di ambil untuk mengekalkan hubungan dan kekuhan hubungan antara majikan dan pekerja agar keharmonian dan sebarang pertikaian dapat diselesaikan dengan cara yang paling baik.

Di bawah Dasar Pandang Ke Timur, kerajaan Malaysia menggalakkan kegiatan kesatuan sekerja dalaman. Ini kerana ia amat praktikal kerana golongan pekerja dan majikan dapat membuat sesuatu keputusan dengan segera demi meningkatkan produktiviti syarikat. Elemen-elemen baru hubungan industri seperti kerja dalam pasukan, penglibatan pekerja, perkongsian keuntungan akan menjadi perhatian utama kesatuan sekerja dan majikan pada masa depan.

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful