FIZIONOMIA OPERA IILOR FIZIONOMIA ÎNTRUNITE

aeriene i maritime duse de o grupare constituit din for e sau elemente i mijloace apar inând mai multor categorii de for e ale armatei.OPERA IA ÎNTRUNIT Reprezint totalitatea ac iunilor terestre. într-o întrzon geografic determinat . într-o perioad de întrtimp precizat . în mediul corespunz tor specific fiec reia dintre ele. . strategice. într-o concep ie unitar i sub o întrcomand unic exercitat de un comandament opera ional întrunit în scopul îndeplinirii unor obiective strategice.

OPERA IA ÎNTRUNIT Reprezint ansamblul m surilor i activit ilor concepute. planificate i desf urate prin participarea a cel pu in dou categorii de for e ale armatei pentru îndeplinirea obiectivelor încredin ate .

ceea ce presupune angajarea inamicului în acela i timp. în toate mediile i pe întreaga adâncime a zonei de opera ii.AC IUNEA ÎNTRUNIT Întrunirea ac iunilor reprezint un element important al fizionomiei ac iunilor întrunite i const în desf urarea ac iunilor simultan în toate mediile. . limitândulimitându-i astfel posibilit ile de manevr .

ritmul. punctele decisive. secven ele. i anume: centrul de greutate al for ei. punctele critice. axele ac iunii militare întrunite (linii de opera ii). care sunt determinante în constituirea grup rii de for e.ELEMENTE DE BAZ I CERIN E ÎN PROIECTAREA AC IUNILOR ÎNTRUNITE Pentru proiectarea unei ac iuni întrunite trebuie s se identifice elementele de baz ale ac iunii. direc iile de efort.        .

for a sau voin a de a lupta . posibilitate. o na iune sau alian /coali ie î i ob ine/men ine libertatea de ac iune.ELEMENTELE DE BAZ ALE AC IUNILOR ÎNTRUNITE Centrul de greutate al for ei este acea caracteristic . obiectiv/zon /localitate din care o for militar .

CENTRUL DE GREUTATE .SUNT DETERMINATE NU ALESE .CENTRUL DE GREUTATE DE ACEL ASPECT AL CAPACITATILOR GENERALE ALE UNUI INAMIC CARE ATACAT SI DISTRUS. ELIMINAT SAU NEUTRALIZAT VA CONDUCE ORI SPRE INFRÂNGEREA INEVITABILA A ACESTUIA .ESTE REPREZENTAT CENTRELE DE GREUTATE. ORI SPRE DORINTA DE A CAUTA SA INCHEIE PACEA PRIN NEGOCIERE.

geografic . . prin a c ror men inere sau cucerire se interzice sau se favorizeaz ac iunea unei for e c tre centrul de greutate al for ei opuse. economic sau de alt natur .ELEMENTELE DE BAZ ALE AC IUNILOR ÎNTRUNITE Punctele decisive sunt obiective de natur militar .

ELEMENTELE DE BAZ ALE AC IUNILOR ÎNTRUNITE Direc iile de efort reprezint por iuni de teren i/sau spa iul aerian. maritim pe care se exercit puterea de lupt a unei for e. Direc iile de efort orienteaz ac iunile for elor c tre punctele decisive i centrul de greutate .

lovirea selectiv i punctual a obiectivelor. concentrarea logistic . . m rimea distan ei de ac iune a sistemelor tehnice i preciziei. existen a i valoarea for elor lupt toare.ELEMENTELE DE BAZ ALE AC IUNILOR ÎNTRUNITE Ritmul este determinat de mobilitatea i puterea de izbire a trupelor. flexibilitatea organiza ional . capacitatea de a alege efectul la int .

caracterizate prin scopuri. .ELEMENTELE DE BAZ ALE AC IUNILOR ÎNTRUNITE Secven ele sunt momente distincte ale ac iunii întrunite. activit i i m suri specifice. la care particip majoritatea for elor i mijloacelor.

i mai poate men ine puterea de lupt pentru îndeplinirea misiunii. .ELEMENTELE DE BAZ ALE AC IUNILOR ÎNTRUNITE Punctul critic reprezint momentul în care o for nu.

INFORMA II L.) NIVEL STRATEGIC LEGEND puncte decisive punct critic direc ie de efort .G. DIPLOMATICE L. OPERATIV C.G.ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE AC IUNII ÎNTRUNITE AXELE AC IUNII ÎNTRUNITE FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 L.OP.G.OP.OP.OP. ECONOMICE FOR E AERIENE FOR E TERESTRE FOR E NAVALE L. MEDIA NIVEL OPERATIV C. STRATEGIC SCOPUL OPERA IEI ÄEND STATE´ Centrul de greutate (C.

.comunitatea. . .compatibilitatea.interschimbabilitatea.CERIN E ÎN PROIECTAREA AC IUNILOR ÎNTRUNITE . .interoperabilitatea.

CERIN E ÎN PROIECTAREA AC IUNILOR ÎNTRUNITE COMPATIBILITATEA este primul nivel i presupune capacitatea a dou sau mai multor p r i de a func iona împreun . f r a se perturba sau interfera reciproc. .

CERIN E ÎN PROIECTAREA AC IUNILOR ÎNTRUNITE INTEROPERABILITATEA este cerin a de baz i reprezint capacitatea p r ilor (sistemelor sau for elor) de a furniza (sus ine) i accepta servicii de la al i parteneri. cu posibilitatea de a conlucra efectiv împreun . .

CERIN E ÎN PROIECTAREA AC IUNILOR ÎNTRUNITE INTERSCHIMBABILITATEA const în obligativitatea ca dou sau mai multe p r i s posede caracteristici comparabile. . astfel încât s poat fi înlocuite unele cu altele f r modific ri structurale i func ionale. mijloace sau performan e similare.

.CERIN E ÎN PROIECTAREA AC IUNILOR ÎNTRUNITE COMUNITATEA asigur în fiecare grupare utilizarea echipamentului. procedeelor sau doctrinelor pe baza unei strategii comune.

19 .