BUDAYA & PEMBELAJARAN

TUTORIAL MINGGU 6

BINCANGKAN BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN, PERLAKSANAAN, SERTA KESAN PROGRAM KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA2M)

PENGENALAN .

‡ terdiri daripada mereka yang lambat atau belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. ‡ terdiri daripada murid pemulihan khas dan juga dari kalangan murid yang hanya memerlukan pemulihan dalam kelas. .‡ bertujuan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dalam Tahun Satu.

CARTA ALIR KIA2M .

Strategi pengajaran dan pembelajaran KIA2M melibatkan beberapa langkah berikut: Ujian Penapisan Percalonan Perancangan Tindakan Susulan Penilaian Pengajaran .

‡ Berdasarkan modul berkenaan juga guru-guru boleh menyesuaikan aktiviti dan latihan yang dicadangkan mengikut tahap keupayaan murid masing-masing.‡ Setelah melalui proses pencalonan dan ujian tapisan kemasukan. . maka guru-guru yang telah dipilih untuk mengendalikan kelas ini perlulah merancang proses P&P yang sesuai berdasarkan modul pengajaran yang telah disediakan. Strategi berikut boleh digunakan mengikut kesesuaian.

STRATEGI P&P .

Berpusatkan Murid Murid diberi galakan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dirancangkan sama ada secara individu.Berpusatkan Guru Guru merancang dan menjalankan tugas secara individu dan murid akan belajar berdasarkan apa yang disampaikan dan diarahkan oleh guru sahaja. . kumpulan kecil ataupun kelas.

. Murid diberi penerangan yang jelas tentang keperluan aktiviti yang akan dijalankan. sesuai dengan perancangan yang dibuat.Berpusatkan Bahan Bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan telah disusun.

PENDEKATAN .

Pendekatan secara kelas Dijalankan supaya murid dapat melibatkan diri dan meningkatkan keyakinan diri dalam aktiviti berkumpulan yang lebih besar. . Aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di awal dan di akhir waktu belajar.

Pendekatan secara berkumpulan Konsep P&P berkumpulan berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berpusatkan guru kepada strategi yang berpusatkan murid Kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada murid yang menghadapi masalah yang sama atau hampir sama dibentuk. . Guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan modul pengajaran yang disediakan.

.Pendekatan secara individu Guru menumpukan perhatian kepada murid secara individu bagi membantu membimbing untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Selain itu bantuan daripada rakan sebaya juga boleh digunakan jika perlu.

TEKNIK .

‡ Tujuan menggunakan pelbagai teknik adalah untuk menarik minat. ‡ Antara teknik pengajaran bahasa yang dicadangkan ialah: . mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid untuk mencapai objektif pengajaran guru.

Teknik bercerita Teknik latih tubi Teknik main peranan Teknik tunjuk cara Teknik menyanyi Teknik bersoal jawab Teknik lakonan Teknik kuiz .

BAHASA MELAYU MERENTAS KURIKULUM .

.membolehkan murid menguasai kemahiran asas Bahasa Melayu secara intensif.‡ Fokus KIA2M . ‡ Konsep pengajaran Bahasa Melayu merentas kurikulum mestilah dijalankan sepenuhnya dengan menggunakan strategi penggabungjalinan.

Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni digabungjalinkan dengan kemahiran-kemahiran dalam Bahasa Melayu. .‡ Subjek-subjek PJK.

‡ Lambung dan sambut pundi kacang/ bola berabjad/ suku kata. suku kata dan perkataan. perkataan.Pendidikan Jasmani Kesihatan ‡ Pergerakan menggunakan abjad. suku kata. .dam abjad. ‡ Permainan dalaman .

kanak-kanak. mengeja.Pendidikan Muzik ‡ Nyanyi Lagu . ‡ Bunyi-bunyian berirama . ‡ Pergerakan berirama.lagu abjad.

melukis bentuk-bentuk abjad.mengecap bentuk.menampal bentuk abjad dan kolaj. ‡ Tampalan . suku kata. plastesin membentuk abjad. .menggunakan "play dough'. ‡ Catan .Pendidikan Seni ‡ Binaan . ‡ Capan .

MASALAH YANG DIHADAPI .

‡ Kehadiran murid yang tidak menentu ‡ Murid kurang bermotivasi dan kurang tumpuan terhadap pelajaran ‡ Murid bersikap pasif dan takut .

KESAN-KESAN .

.‡ Murid mula menunjukkan minat untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis ‡ Penguasaan murid menguasai kemahiran membaca dan menulis meningkat ‡ Murid menunjukkan sikap positif dan mula berani untuk bertanya dan berinteraksi dengan guru.

Related Interests