€

Pembangunan pendidikan di Malaysia pada awalnya tertumpu kepada pembinaan sekolah di bandar dan kawasan pertumbuhan ekonomi negara.

€

Sekolah-sekolah di bandar dibekalkan dengan kemudahan bangunan dan peralatan yang lengkap, guru terlatih dan sumber mencukupi berbanding sekolah luar Bandar yang kekurangan dari segi infrastruktur dan peralatan, kemudahan asas, guru serta sokongan ibu bapa dan masyarakat.

€ Masyarakat orang asli. Oleh itu.€ Ketidaksamarataan dan jurang pendidikan wujud disebabkan keutamaan pada masa itu tertumpu kepada usaha memastikan lebih ramai murid mendapat pendidikan berbanding dengan kualiti pendidikan yang disediakan. indigenious dan pendalaman dikatakan agak ketinggalan dalam arus perdana sistem pendidikan negara. . tumpuan pelan tindakan mewujudkan persekitaran yang mesra budaya diberikan kepada kumpulan ini.

.

€ Bermula Rancangan Malaysia Ke-7: Ketika pembangunan fizikal masyarakat. . 230 orang penduduk orang Asli di Malaysia ini tidak pernah tercicir atau dinafikan dalam arus pembangunan perdana. kumpulan ini semakin mendapat hak dan keistimewaan sesuai dengan kemajuan yang dikecapi negara. orang asli diberikan tumpuan sepenuhnya terutama dalam usaha-usaha keselamatan dan mewujudkan integrasi kaum.€ Kumpulan minority 141.

€ Sepanjang Rancangan Malaysia Ke-8. € Perancangan pelan tindakan ini dibuat bersama oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dan Bahagian Perancangan Penyelarasan. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. tumpuan pembangunan orang Asli semakin meluas dengan peningkatan peruntukan kerajaan RM303.9 pada Rancangan Malaysia Ke-7.5 juta berbanding RM148. Objektif pelan ini adalah bertujuan menyediakan keperluan peruntukan di kawasan orang asli. .

. persediaan dari segi emosi dan kemahiran social supaya bersedia menerima perubahan apabila bersekolah kelak.€ Kumpulan sasaran untuk program ini terdiri dari 4 kumpulan iaitu:  Peringkat pra-sekolah (5-6 tahun) Melalui pendidikan formal pra-sekolah.

menulis dan mengira. konsep asas sains. afektif dan selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . Peringkat rendah (7-12 tahun) Menyediakan asas kukuh dalam kemahiran 3M iaitu membaca. seni dan rekreasi. juga didedahkan aspek kemahiran berfikir. penerapan nilai-nilai murni khususnya program pra-sekolah dan rendah kepada pembangunan domain kognitif.

kreatif dan inovatif serta dapat memajukan masyarakat dan Negara dalam persaingan global. Peringkat menengah (13-18 tahun) Memberi tumpuan pendidikan komprehensif dan berkualiti kepada warganegara Malaysia yang berumur antara 12+ hingga 17+ tahun. Penekanan diberi kepada kemahiran berfikir sevara kritis dan kreatif.  Peringkat tertiari Tumpuan kepada pendidikan tinggi supaya pembangunan minda orang-orang asli menjadi liebih kritis. .

latihan-latihan kemahiran dan keusahawanan serta program celik huruf.€ Latihan kemahiran yang bersesuaian dengan minat serta kebolehan mereka akan diperkenalkan supaya mereka dapat memasuki pasaran tenaga buruh dan mendapat peluang-peluang pekerjaan yang sesuai dengan kebolehan mereka. Antaranya program kesejahteraan keluarga. € Peringkat dewasa masyarakat dianjurkan program kemasyarakatan oleh pertubuhan seperti Penggerak Wanita Orang Asli. .

€ Bantuan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat orang asli dalam pembiayaan persekolahan dan pengajian anak-anak mereka. menengah dan Institusi Pengajian Awam Tempatan. Di antaranya adalah :      Yuran persekolah Kokurikulum Kertas ujian bulanan Sukan tahunan sekolah Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral .€ Skim Bantuan Galakan Pendidikan JHEOA disediakan bagi membantu pelajar orang asli di peringkat sekolah.

buku kerja dan alat tulis     Pakaian seragam eskolah Tambang pengangkutan Barang keperluan diri Bantuan makan sekolah pendalaman .  MSSM Bantuan persekolahan seperti buku tulis.

Nurul Atikah Kamaruddin. murid terbaik Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2006 . pihak sekolah telah berusaha mengubahsuai sistem pendidikan daripada 3M (menulis. Beliau juga merupakan pemenang anugerah Tokoh Malidur Rasul 2007 Peringkat kebangsaan. tarian dan kegiatan kebudayaan) € Bukti kejayaan pelan tindakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia . . membaca dan mengira) kepada 6M (mata pelajaran luar darjah. rancangan makanan tambahan dan muzik.€ Bagi meningkatkan minat orang Asli terhadap pendidikan dan seterusnya mengurangkan penciciran pelajaran.

.

€ Kementerian Pelajaran akan terus berusaha untuk mendemokrasikan pendidikan bagi merapatkan jurang dalam kalangan masyarakat berbilang etnik. budaya dan sosioekonomi Negara ini. Mantan Menteri Pelajaran).Kementerian pelajaran memberikan penekanan dan fokus kepada keperluan mendefinisikan semula persekolahan. (Dato Seri Hishamuddin Tun Hussein. . Golongan ini dikelompokkan dalam golongan berisiko tinggi yang perlu diberi perhatian agar tidak wujud jurang besar dalam pelbagai aspek. € Pendefinisian semula dilakukan untuk membantu anakanak orang asli dan indigenious supaya tidak tercicir dalam arus pendidikan.

€ Kementerian Pelajaran telah melaksanakan tindakan kolektif dengan mengadakan Program ¶Outreach· Pendidikan Khas dan Lawatan Jawatankuasa Bertindak Bagi Menangani Isu-Isu Pendidikan anak orang asli dan indigenious. .

.

€ Kerajaan mengakui kelemahan keperluan dalam capaian. . ekuiti dan kualiti pendidikan khasnya kalangan kanak-kanak terpinggir di luar Bandar dan kawasan terpencil dan kanak-kanak orang asli. € Peningkatan keperluan seperti kapasiti institusi serta sumber manusia dalam melatih guru dan kaunselor sekolah menambahbaik penjagaan dan pembangunan awal kanak-kanak dan mengalakkan pendidikan berasaskan kemahiran hidup.

€ Contoh usaha kerajaan: Contoh usaha kerajaan.€ Kerajaan telah menyediakan dana dan sokongan teknikal untuk menilai impak dan keberkesanan Program Pembacaan Tambahan. kerajaan telah berusaha meningkatkan lagi program Pendidikan Berasaskan Kepada Kemahiran Hidup seperti pencegahan HIV dengan sasaran 100 buah sekolah di Malaysia di kawasan pendalaman.docx .

€ Pengalaman pembelajaran mesra budaya akan mengembangkan nilai sivik yang menjadi nadi kehidupan masyarakat yang harmonis dan aman di peringkat nasional dan global. . kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang dan semangat patriotik. toleransi. Antara nilai sivik yang diperlukan oleh masyarakat ialah hormat-menghormati. kasih sayang terhadap alam sekitar.

.€ Oleh itu. guru haruslah menwujudkan suasana pembelajaran yang mengalakkan interaksi dan intergrasi dalam kalangan murid didalam dan di luar bilik darjah tanpa mengira latar sosiobudaya murni berkenaan.