GRUPE I TIMOVI

‡ GRUPE-ve i ili manji skup ljudi povezanih zajedni kim poslovima, ciljem, idejama ili interesima. ‡ lanovi sebe smatraju grupom ‡ GRUPA U ORGANIZACIJI (PREDUZE U) - formiraju se oko zajedni kih interesa i poslova, procesa rada, ekonomskih i drugih interesa, planova i programa razvoja, procesa odlu ivanja i sl. ‡ Svaki zaposleni je lan jedne ili vi e radnih ili interesnih, formalnih ili neformalnih grupa u kojima ima odre enu ulogu

Grupa - definicija
‡ 1. 2. 3. 4. Skup dvoje ili vi e ljudi koji: Uti u jedni na druge Imaju stalne me usobne odnose Dele zajedni ke ciljeve Smatraju sebe grupom

KARAKTERISTIKE GRUPA
‡ Sastavljene od dvoje ili vi e ljudi koji uti u jedni na druge ‡ lanovi grupe su u stalnoj interakciji ‡ Interakcija lanova
± Verbalna (npr. zajedni ko re avanje problema) ± Neverbalna ( askanje u prolazu)

‡ Vremenska dimenzija ± trajanje grupe ‡ Sklad i jedinstvo interesa ± uslov efikasnosti ‡ Grupe poseduju stabilnu strukturu i odnose

KARAKTERISTIKE GRUPA
‡ Zajedni ki cilj:
± Materijalna vrednost ± Zapo injanje novog posla ± Izgradnja objekta i sl.

‡ Stabilnost:
± Stabilne i trajne (nacija,porodica) ± Privremene i kratkotrajne (komisija, radna grupa)

KARAKTERISTIKE GRUPA
‡ Utvrdjena struktura mo i (linije ovla enja i odgovornosti) ‡ Hijerarhija individualnih pozicija i zadu enja:
± Vo e ± Izvr ioci ± Sledbenici - U l o g e u grupi

KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA ‡ STRUKTUIRANE GRUPE ± struktura. interakcije ‡ RADNE GRUPE ± presti . slab uticaj i interakcije.kratkotrajne. . ugled. pozicija ‡ NESTRUKTUIRANE GRUPE. Ad hoc grupe. uloge.

NARODI... HORDE.KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 1. . Kriterijum: broj lanova grupe i osnovama na kojima se grupe zasnivaju ± VELIKE .GLOBALNE GRUPE: ‡ NACIJE. ± PARCIJALNE ILI MALE GRUPE ‡ ‡ ‡ ‡ PRIMARNE SEKUNDARNE REFERENTNE NEREFERENTNE .

Primarne grupe ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jaki odnosi i interakcije unutar grupe Emotivna vezanost lanova Jak ose aj pripadnosti grupi Jak uticaj grupe na lanove esti konflikti .

Sekundarne grupe ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mali uticaj na pona anje lanova Manji stepen interakcije Slabije emocije Povezanost lanova ± labava Kontakti re i i na distanci .

Referentne grupe ‡ Aktivno uti u na pona anje lanova ‡ vrste norme i pravila ‡ Jak uticaj na lanove ‡ lanovi prihvataju pravila i vrednosti grupe kao sopstvene vrednosti .

Nereferentne grupe ‡ Slaba kohezija ‡ Nemaju standarde. pravila i norme ‡ Ne uti u na pona anje svojih lanova .

KRITERIJUM: na in formiranja i funcionisanje grupe: ± FORMALNE GRUPE ± imaju propisana pravila. koordiniran rad ± NEFORMALNE GRUPE ± nastaju spontano ‡ ‡ ‡ PRIJATELJSKE GRUPE INTERESNE GRUPE GRUPE ZA PRITISAK .KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 2. osnivaju se planski.

Njihov rad u preduze u je organizacijski postavljen. . ‡ Formalne grupe se osnivaju za re avanje kompleksnih problema i radnih zadataka koje pojedinci ili neformalne grupe nisu u stanju da re e.Formalne grupe ‡ Formalne grupe se osnivaju planski. ure en i formalizovan. ‡ Rad ovih grupa je koordinisan od strane rukovodilaca i menad era. u skladu sa koncepcijom i propisima organizacije ili institucije u okviru koje se osnivaju.

KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 3. KRITERIJUM: na in osnivanja i mogu nost ulaska i izlaska iz grupe: ‡ ‡ OTVORENE GRUPE ZATVORENE GRUPE .

KRITERIJUM: na in osnivanja i organizovanja: ± ORGANIZOVANA GRUPA (definisana pravila. strukturu) . procedure.KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 4. procedure. akti) ± NEORGANIZOVANA GRUPA (nema pravila.

KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 5. KRITERIJUM: stepen unutra njeg struktuiranja i na ina funkcionisanja ± STABILNE GRUPE ± NESTABILNE GRUPE .

KLASIFIKACIJA I VRSTE GRUPA 6. KRITERIJUM: vremenska dimenzija ± KRATKORO NE GRUPE ± DUGORO NE GRUPE .

elje i ambicije ‡ lan grupe se ose a za ti enim u grupi ‡ Omogu uju ostvarivanje statusa i uticaja pojedinaca ‡ Prilago avaju se promenama ‡ Imaju uticaj na produktivnost rada .Zna aj grupa ‡ Razvijaju ose aj pripadnosti i zajedni tva ‡ Lak e se ostvaruju li ni ciljevi.

ORGANIZACIONE GRUPE ‡ PRIVREDNO PREDUZE E. odnosno kao posebna ekonomska i dru tvena organizacija. mo e se posmatrati kao formalna grupa koju ini jedna ili vi e grupa ljudi udru enih sa ciljem da zajedni kim radom zadovolje odre ene (kolektivne) potrebe i interese. kao organizacioni sistem. .

Lewin ± ³TEORIJA GRUPNE DINAMIKE´afirmi e pona anje ljudi u grupama ‡ Grupno pona anje nije zbir individualnih pona anja ‡ Sinergetski efekat zajedni kog postojanja i delovanja grupe .ORGANIZACIONE GRUPE ‡ K.

KARAKTERISTIKE FORMALNIH GRUPA U ORGANIZACIJI ‡ FORMALNE GRUPE-osnivaju se u iroj organizaciji sa zadatkom da se njihovi lanovi usmeravaju prema nekom definisanom i postavljenom cilju ili zadatku preduze a .

KARAKTERISTIKE FORMALNIH GRUPA U ORGANIZACIJI ‡ VRSTE FORMALNIH GRUPA: ± Komandne ± Upravlja ke grupe ± Operativne grupe (zadaci. radni procesi) .

KARAKTERISTIKE FORMALNIH GRUPA U ORGANIZACIJI ‡ KARAKTERISTIKE FORMALNIH GRUPA: ± grupna struktura: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Uloga lanova grupe Slo enost grupe Pozicije lanova Karakteristike li nosti Tradicija Shvatanja O ekivanja Grupna struktura se ogleda i kroz proces komunikacije .

± Ve a grupa smanjuje kohezivnost i obrnuto . ± Kohezivnost pove ava efikasnost i produktivnost lanova grupe.KARAKTERISTIKE FORMALNIH GRUPA U ORGANIZACIJI ± Grupna uloga: ‡ Uloga postavljanja i izvr avanja zadataka ‡ Uloga izgradnje i odr avanja grupe ± Grupna kohezija ± ozna ava povezanost lanova grupe.

Dinami nost grupe ‡ Rezultat unutra njih procesa i interakcija ‡ Grupna dinamika je rezultat unutra njih procesa i interakcija ‡ Grupa je dinami na celina u kojoj promene u jednom delu izazivaju promene u drugim delovima ‡ Pona anje i rad grupa mogu se regulisati i usmeravati .

KARAKTERISTIKE I DELOVANJE NEFORMALNIH GRUPA ‡ Klju ni faktor: zajedni ki interes lanova ‡ Nazivaju se i interesnim grupama ‡ Prijateljske grupe ± ljudi sli nih interesovanja.znanja i osobina ‡ Karakteristike: ± ± ± ± ± ± Veliki broj informacija Neistine Glasine ³Emotivne´ norme Za upravljanje bitna veli ina lanova Ve a grupa-ve i stepen konfrontacije lanova .

radi postizanja odre enih konkretnih grupnih ciljeva. ‡ Hijerarhijski organizovane radi vr enja pritiska na menad ment preduze a. dr avne ili druge organe ili institucije. sa odre enim i konkretnim ciljevima. vrsto i dobro organizovane i strukturisane grupe. po pravilu.‡ Zna ajna vrsta neformalnih grupa su tzv. grupe za pritisak ‡ To su. .

Upravljanje grupama ‡ Za upravljanaje grupama bitna je njihova veli ina ‡ Prema iskustvima idealna veli ina grupe je od 3-7 lanova. ‡ Smatra se da grupe od 10-15 lanova mogu da budu efikasne ‡ U ve im grupama nije mogu a direktna komunikacija koja je osnova grupnog rada ‡ Sa veli inom grupe pove ava se konfrontacija .

‡ Nastali su 60-tih godina pro log veka . zajedni ka misija i zadaci.oblik formalne organizacije zajedni kog radnog ili poslovnog procesa koji povezuju odre eni ciljevi i interesi lanova.TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ TIM.

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ LEWIS. VERMA. koji su anga ovani za ostvarivanje zajedni kog cilja i kao tim posti u visok rezultat. .grupa ljudi koji rade me uzavisno.

Timovi . privr eni su zajedni kim ciljevima i zadacima za koje se smatraju odgovornim.definicija ‡ Formalna grupa za odre eni zadatak iji lanovi imaju komplementarne ve tine. .

anga ovani su za zajedni ku svrhu i ciljeve performansi za ije ostvarivanje razvijaju zajedni ki pristup i zajedni ki su odgovorni .TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ KATZEBACH . SMITH ±grupa iji lanovi poseduju komplementarne ve tine.

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ Zna aj timskog rada: ‡ .smanjuju hijerarhiju ± prate promene i zahteve okru enja ± Stvaraju pozitivnu organizacionu klimu ± Obezbedjuju vi i stepen humanizacije odnosa me u zaposlenima ± Afirmisanje uloge. znanja i stru nosti pojedinca .

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ OSNOVNI ELEMENTI TIMA: ± Svrha i ciljevi ± Ve tine i sposobnosti lanova ± Pristup obavljanju posla i zajedni ki ³radni jezik´ ± Kolektivna i pojedina na odgovornost ± Tim i njegov u inak su vrsto povezani .

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ TIMSKE VE TINE se odnose na: ± Oblast procesa rada ili obavljanje poslova ± Ve tine i tehnike dono enja odluka i re avanja problema ± Interpersonalne ve tine pojedinca .

. usluga. razvoja. razvoja. bezbednosti i sl.TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ VRSTE I KLASIFIKACIJA TIMOVA: ± Radni timovi ± u oblasti proizvodnje. ± Timovi za unapre enje poslova i procesa ± unapredjenje poslovanja.

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ VRSTE I KLASIFIKACIJA TIMOVA ± Trajni timovi (vezani za osnovnu delatnost i proces rada) ± Privremeni timovi (vezani za projekte i poslove. imaju rok) .

organizaciju. obavljanje posla) ± Poluautonomni i timovi sa niskom autonomijom (nemaju visok stepen samostalnosti) .TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ VRSTE I KLASIFIKACIJA TIMOVA ± Autonomni timovi (odredjuju ciljeve.

TIMOVI U ORGANIZACIJI ‡ VRSTE I KLASIFIKACIJA TIMOVA ± Funkcionalni timovi (obavljaju odredjene funkcije preduze a) ± Timovi ukr tenih funkcija ‡ Procesni timovi -TMT (Timovi na vrhu) .

Tim ‡ Pretvaranje grupe u tim zahteva ve tinu ‡ Odr avanje i razvijanje tima zahteva stalnu aktivnost menad menta ‡ Potrebni su uslovi i ambijent za delovanje tima: komplementarno delovanje. ‡ Svaka grupa koja pove ava u inak predstavlja potencijalni tim. ‡ Potencijalni tim postaje realni tim kada dobije konkretne zadatke. efikasno komuniciranje. ocena doprinosa i sl. .Grupa .

FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ Slo ena upravlja ka aktivnost ‡ Uslovljena raspolo ivim kadrovskim resursima ‡ Zahteva stalnu pa nju menad menta ‡ Efikasna komunikacija ‡ Definisana oblast delovanja i sadr aj rada tima (merila za u inak i uspeh tima) .

programi.FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ Planiranje tima (ciljevi. uloge. odgovornost. iskustvo. znanje. komunikacija) ‡ Po etak timskog rada ‡ Prednosti i u inak timskog rada ‡ Testiranje i merenje timskog u inka . rokovi) ‡ Izbor lanova tima (stru nost.

struktura.linije ovla enja i odgovornosti vo e i lanova tima ± Definisanje strukture tima (organ. o ekivanja i ograni enja ± Postavljanje uloge. medjuodnosi) .FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ PLANIRANJE TIMA: ± Formulisanje i razrada programa rada tima ± Definisanje ciljeva (za to je osnovan.koje zadatke obavlja) ± Definisanje funkcija tima.

spreman na prihvatanje rizika.FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ IZBOR LANOVA TIMA: ± Izrada obrasca o karakterstikama pojedinaca i njegove funkcije u okviru tima (kvalifikacije.poznaje dinamiku timskog rada. voli da poma e lanovima.Dve vrste interakcija u timu: kooperacija i konkurentnost . mo e da saslu a druge. poznaje poslovnu klimu u preduze u. pru a povratne informacije timu. tehni ka znanja. iskustvo u timskom radu. stvara i odr ava entuzijazam) ± Izbor lanova tima (Smatra se da je broj od 10-12 ljudi optimalan za timski rad) . prihvatanje odgovornosti. sposobnost komunikacije. samopouzdanje) ± Izbor vo e tima (podsti e na u inak.

izbor ljudi i sl. lidera i sl. otklanjanje smetnji i prepreka) .) ment odredjuje zadatak. opreme. novca.FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ PO ETAK TIMSKOG RADA: ‡ Postavljanje timskih pravila.) prostora. isticanje rezultata) ‡ Prethodne aktivnosti (menad veli inu tima. odr avanje sastanaka. profil i ‡ Stvaranje uslova za rad (obezbedjivanje materijala. ‡ Formiranje tima (uigravanje. sistem nagradjivanja. razrada zadataka) ‡ Pru anje asistencije i pomo i (podr ka timu. pravila pona anja. postupaka i procedura (na in rada.

isticati i proslavljati rezultate .Timski rad ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ lanovi tima moraju znati efekte i koristi timskog rada Stimulativan sistem nagradjivanja Dogovor oko pravila pona anja u timu Odr avati entuzijazam timskog rada Obele avati.

Timska odgovornost ‡ Timska odgovornost zahteva pove ano poverenje i me usobnu saradnju ‡ Umesto nadre enosti i podre enosti timovi razvijaju poverenje. po tovanje i toleranciju ‡ lanovi tima razvijaju i inoviraju sopstvena znanja i ve tine potrebne timu .

FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ PREDNOSTI I U INAK TIMSKOG RADA: ± ± ± ± Kvalitet Po tovaje rokova Ekonomi nost i racionalnost Prednosti: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Usavr avanje radnih metoda i procedura Porast fleksibilnosti zaposlenih Pobolj anje kvaliteta obavljanja posla Pove anje produktivnosti i rezultata Smanjivanje osoblja za podr ku timovima Smanivanje potrebe za nadre enima Efektivniji sistem odlu ivanja .

Slabosti timskog rada ‡ Frustracija i stres lanova tima ‡ Nemogu nost prilago avanja individualnog pona anja timskim pravilima i uslovima ‡ Niska me uzavisnost radnih procesa isklju uje timove ‡ Visoki tro kovi odr avanja tima smanjuju njihov u inak .

razmeni znanja i pove anju efikasnosti tima ‡ Sukob li nosti dovodi do neslaganja. netrpeljivosti i nepoverenja .Konflikti u timu ‡ Sastavni deo svakog grupnog i timskog rada ‡ Konstruktivni konflikti ± izvor snage ‡ Sukob mi ljenja doprinosi afirmisanju novih ideja.

4. 5.FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ TESTIRANJE I MERENJE TIMSKOG U INKA 1. UOP TE SE NE SLA EM NE SLA EM SE NITI SE SLA EM NITI SE NE SLA EM SLA EM SE POTPUNO SE SLA EM . 3. 2.

.... Komunikacija......................... Saradnja... Organizacija............................... Atmosfera... ...... Vo a tima......... Napredak...................FORMIRANJE I IZGRADNJA TIMOVA ‡ TESTIRANJE I MERENJE TIMSKOG U INKA: ± ± ± ± ± ± ± Uklju ivanje ljudi u posao..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful