CUPRINSUL LUCR RII

Abstract Introducere 1. Obiective i Ipoteze 2. Con inutul teoretic al temei analizate
2.1. Particularit i psiho-sociale ale vârstei adolescentine psihoy Caracteristici ale dezvolt rii psihice y Dezvoltarea intelectual y Dezvoltarea social y Teoria difuziunii identit ii y Dezvoltarea fizic i consecin ele ei în planul dezvolt rii sociale

2.2. Personalitatea adolescentului
y Conceptul de personalitate y Teorii, modele i perspective de abordare a personalit ii y Temperamentul ± ca subsistem dinamico-energetic al

personalit ii
y y

Defini ie i caracterizare general Tipologii temperamentale

y Criza personalit ii în adolescen y Aspecte psihopatologice legate de criza personalit ii

2.3. Adolescentul în rela ie de cuplu
y Comunicarea: A nu spune y A asculta y Rela iile y Leg turile y Nevoile i lipsurile

2.4. Adolescen a i sexualitatea y Evolu ionismul sexual y Revolu ia sexual y Tabuurile sexuale y Virtualitatea sexual y Produc ii sexuale y Educa ia pentru via a de familie. Educa ia sexual y Sexualitatea în mass-media y Pornografia
y Pornografia ± Ätehnologizarea sexului´? y Erotismul ± pornografie deghizat ? y Pornografia ± art postmodern ? y Pornografia - educa ie sexual ?

y Dezordinea din sfera sexual ± consecin y Educa ia sexual în România

a pornografiei?

3. Metodologia cercet rii tiin ifice
y E antionul cercet rii y Metode de cercetare utilizate

4. Concluziile i implica ii practice ale cercet rii tiin ifice realizate Anexe Bibliografie

1. OBIECTIVE I IPOTEZE
Obiectivele cercet rii: biectivele Obiectiv general y Formarea unei imagini obiective privind via a intim la adolescen i Obiective specifice y 1. Identificarea perioadei de debut a vie ii sexuale la adolescen i
y

2. Identificarea motivelor care stau la baza începerii vie ii sexuale la adolescen i (curiozitatea, influen a prieteniilor, familia etc.) 3.Determinarea corela iei dintre temperament i via a sexual la 3.Determinarea adolescen i 4. Identificarea surselor de informare la care apeleaz adolescenìii în adolescenì privinì privinìa problemelor legate de via a sexual .

y

y

Ipotezele cercet rii
Ipoteza general y Presupunem c via a intim la adolescen i este determinat social Ipoteze specifice
y

1. Presupunem c fraged

adolescen ii îèi încep via a sexual la o vârst

y

2. Presupunem c principalul factor al începerii vie ii sexuale la adolescen i este curiozitatea determinat de ´cultura vremii´ 3. Presupunem c toate cele 4 temperamente sunt predispuse în egal masur pentru începerea precoce a vie ii sexuale 4. Presupunem c adolescen ii se informeaz de la grupul de prieteni i de pe internet, far a fi informaìi corect în privinìa problemelor de natura sexual

y

y

3. Metodologia cercet rii tiin ifice 1. E antionul cercet rii Subiec ii acestei cercet ri sunt adolescen i din Grupul colar Traian Vuia din Târgu Mure în num r de 50, cu vârsta cuprins între 17 i 20 ani, dintre care 20 b ie i i 30 de fete, cu provenien din mediul urban i rural. 2. Metode de cercetare Instrumentele aplicate
y y

1.Grila de observare a temperamentului 2.Chestionar propriu elaborat

Interpretarea statistic

a datelor

Fig.1. Procentul subiectilor care si-au inceput viata intima

NU, 8% DA, 92%

Din totalul subiec ilor chestiona i 92% au r spuns cu DA la întrebarea ÄAi început via a sexual ?´ i 8% au dat r spuns NU la acesta întrebare. Observ m a adar c acest procent de 92% indic date îngrijor toare.

Fig 2.Debutul vietii sexuale in functie de varsta a subiectilor
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 13 Ani 14 Ani 15 Ani 16 Ani 17 Ani 18 Ani 2% 4% 18% 14% 28% 34%

În ceea ce prive te vârsta de debut a vie ii sexuale a subiec ilor la fete i b ie i: observ m ca via a intim apare deja la vârsta de 13 ani (reprezint 2%), aceasta cre te la vârsta de 14 ani în propor ie de 18%, urc la 28% la vârsta de 15 ani, i domin cu 34% la vârsta adolescen ei (16 ani). Având în vedere ca la vârsta de 14 -16 ani via a intim are un debut îngrijor tor (de la 28% 34%) deja înaintând la vârsta de 17 ani procentul de debut scade la 14% respectiv 4% la 18 ani

Fig.3 Corelatia dintre temperament si varsta inceperii vietii sexuale a subiectilor

18 ani 17ani 16 ani 15ani 14 ani 13ani

7% 14%

5% 15%

35%

38%

50%

14%

30%

23%

37%

25%

15%

5%

50%

0% Coleric

50% Sangvinic

100% Flegmatic

Colerici: în propor ie de 35% au început via a sexual la 16 ani, 30% reprezint pe cei care au început la 15 ani, 24% la 14 ani respectiv 5% în propor ie egal la 13 i 17 ani. Sangvinici: Sangvinici: 38% sunt cei care au început via a intim la 16 ani, urmat de 23% la 15 ani i 15% la 14 respectiv 17 ani. Flegmatici: Flegmatici: jum tate din subiec ii chestiona i au început via a sexual la 13 i 16 ani. Melancolici: Melancolici: debutul vie ii intime la 15 ani reprezint 37%, urmat 150% de 14% la 16 i 18 ani.

Melancolic

Fig.4 Fig.4 Factorii care i-au influentat pe subiecti sa ia decizia iinceperii vietii sexuale
uriozitate rietenii ubirea lte otive 12% 8% 66% uriozitatea 14%

66% dintre subiec i încep via a intim din curiozitate, 14% din alte motive 12% din iubire 8% influen ati de prieteni

Fig 5. nfluenta subiectilor repartizata pe gen 80% 60% 40% 20% 0% uriozitatea rietenii aieti ubirea Fete ltele

În acest grafic sunt reprezentati factorii de influenta separat pe fiecare gen în parte. Astfel la ambele sexe predomin curiozitatea (în propor ie de 75% la b ie i, si de 60% la fete). Iubirea are un procent de 20% la fete. În schimb iubirea nu îi influen eaz pe b ie i, majoritatea fiind influen a i de prieteni (un procentaj de 15%). Fetele sunt influen ate i de al i factori (aici avem un procent de 17%).

Fig.6 Corelatie dintre motivatia si sursele de informare ale ig.6 adolescentilor cu referire la viata intima
60% 50% 50% 43% 39% 40% 52% 48%

30%

25% 22% 15%16% 12% 10% 9% 7% 3% 2%

25%

20%

9% 6% 2%

10%

0% Curiozitate Internet Prieteni ilme erotice Iubire Reviste Altele Alte motive Niciuna

Cei care încearc via a sexual din curiozitate se informeaz de pe internet în propor ie de 75%, apoi din filme erotice 50%, reviste erotice 37%. În continuare datele arat c i adolescen ii care sunt influen a i de prieteni se informeaz i ei împreun de pe internet în propor ie de 43%, apoi din filme erotice 39%, reviste erotice 15%.

Date despre relaìia sexual a adolescenìilor
1 int -3 int 3-5 8% int 5-10 peste 10 14% 10% 40% 30%

Num rul de parteneri sexuali

Cand am ocazia d t l 2-3 zile pt n l 12% 22%

56%

Zilni 0%

10% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Aceast reprezentare grafic ne arat perioada în care subiec ii prefer s fac sex cu partenerii lor. Astfel 56% dintre subiec i fac sex oricând au ocazia. Sexul este preferat odat la 2-3 zile în propor ie de 222%, cei care o practic s pt mânal sunt în propor ie de 12%, urmand apoi cei care o fac zilnic cu un procent de 10%.

F ecvenìa raporturilor sexuale la adolescent ecvenì

Concluzii i implica ii practice ale cercet rii tiin ifice realizate
Debutul vie ii sexuale cunoa te un start la vârsta de 13 ani i atinge cote maxime la 16 ani, ceea ce înseamn o vârst fraged a adolescen ei. Principalul factor motivant în debutul vie ii sexuale este curiozitatea la ambele sexe care predomin în propor ie de 75%. Iubirea are un procent de 20% la fete. În schimb iubirea nu îi influen eaz pe b ie i, majoritatea sunt influen a i de prieteni. Fetele sunt influen ate i de al i factori. Un punct interesant reprezint sursa de informare a subiec ilor: astfel cei care încearc via a sexual din curiozitate se informeaz de pe internet în propor ie de 75%, apoi din filme erotice 50%, reviste erotice 37%. În continuare datele arat c i adolescen ii care sunt influen a i de prieteni se informeaz i ei împreun de pe internet în propor ie de 43%, apoi din filme erotice 39%, reviste erotice 15%.

y Cele 4 temperamente sunt predispuse în egal

masur pentru începerea precoce a vie ii sexuale, provocate de internet i mass media (care au atins procente alarmante în cercetare)
y Internetul este sursa principal de inspira ie i

informare, fiind urmat de filme i reviste erotice
y Subiec ii prefer s consume via a intim

ori de cate

ori au ocazia in proportie de 56%.
y În ceea ce prive te partenerii sexuali ai subie ilor se

pare c majoritatea au avut deja un num r mare de parteneri la vârsta de 15-16 ani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful