You are on page 1of 11

ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

АЦИКЛИЧНИХ УГЉОВОДОНИКА
ФИЗИЧКА СВОЈСТВА
УГЉОВОДОНИКА
 Угљоводоници су супстанце без боје.

 Иако имају различите структуре, заједничко својство им је да су


неполарни и због тога се практично не растварају у води, а добро
се растварају у неполарним растварачима.

 У зависности од броја C атома, угљоводоници на собној


температури и атмосферском притиску могу бити гасовитог,
течног и чврстог агрегатног стања.
ФИЗИЧКА СВОЈСТВА
УГЉОВОДОНИКА

класа гасовито течно агрегатно чврсто


ацикличних агрегатно стање стање агрегатно стање
угљоводоника

алкани C1 ‒ C4 C5 ‒ C17 више од 17


атома C

алкени C2 ‒ C4 C5 ‒ C16 више од 16


атома C

алкини C2 ‒ C4 C5 ‒ C12 више од 12


атома C

број атома угљеника у молекулу


ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
УГЉОВОДОНИКА
 ОКСИДАЦИЈА = САГОРЕВАЊЕ

Сви угљоводоници сагоревају. Као производ реакције потпуног


сагоревања било ког угљоводоника увек настаје угљеник (IV)
оксид и вода.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O


метан

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O


етен
ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
УГЉОВОДОНИКА
 СУПСТИТУЦИЈА = ЗАМЕНА

Супституција је хемијска реакција у којој се неки атом или атомска


група замењује другим атомом или атомском групом.
Карактеристична реакција алкана је реакција са халогеним
елементима у присуству јаке светлости.

метан
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
хлорметан

хлорметан
CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl
дихлорметан
ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
УГЉОВОДОНИКА
 СУПСТИТУЦИЈА = ЗАМЕНА

дихлорметан
CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl
трихлорметан

трихлорметан
CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl
тетрахлорметан
ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
УГЉОВОДОНИКА
 АДИЦИЈА = ДОДАВАЊЕ

Адиција је хемијска реакција у којој се два или више молекула


сједињују у један.

Незацићени угљоводоници су реактивнији од засићених а


најважније реакције алкена и алкина јесу реакције адиције.

Реакцијом адиције долази до раскидања двоструке или троструке


везе и додавањем атома или атомских група на атоме угљеника
који су градили те везе.

CH2 = CH2 + H2 → CH3 ─ CH3


етен eтан
ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
УГЉОВОДОНИКА
 АДИЦИЈА = ДОДАВАЊЕ

CH ≡ CH + H2 → CH2 = CH2 делимична адиција

етин етен

CH ≡ CH + 2H2 → CH3 ─ CH3 потпуна адиција

етин етан
ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
УГЉОВОДОНИКА
 АДИЦИЈА = ДОДАВАЊЕ

Cl Cl
I I
CH ≡ CH + Cl2 → CH = CH делимична адиција
етин 1,2 дихлоретен

Cl Cl Cl Cl
I I I I
CH = CH + Cl2 → CH ─ CH
I I
Cl Cl
1,1,2,2 тетрахлоретан
ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
УГЉОВОДОНИКА
 АДИЦИЈА = ДОДАВАЊЕ

Cl Cl
I I
CH ≡ CH + 2Cl2 → CH ─ CH потпуна адиција
I I
Cl Cl
1,1,2,2 тетрахлоретан
ДА ЛИ СМО РАЗУМЕЛИ?

1. Опиши физичка својства угљоводоника.

2. Објасни нерастворљивост угљоводоника у води.

3. Напиши једначине потпуног сагоревања 3-метил-1-бутена.

4. Напиши једначине потпуне адиције водоника на


1-бутен и 1- бутин.

You might also like