You are on page 1of 16

ВАЗДУХ И ВОДА

КОЈЕ СЕ СУПСТАНЦЕ
НАЛАЗЕ У ВАЗДУХУ?

 Ваздух је природни ресурс без којег живот на Земљи


не би био могућ.

 То је смеша различитог и променљивог састава.

 Састав ваздуха одређују природни фактори, али и


деловање човека. Деловањем човека састав ваздуха
се може толико променити да он постане хетерогена
смеша.
КОЈЕ СЕ СУПСТАНЦЕ
НАЛАЗЕ У ВАЗДУХУ?
КОЈЕ СЕ СУПСТАНЦЕ
НАЛАЗЕ У ВАЗДУХУ?

 Ваздух је смеша гасова од којих су неки у врло


променљивом саставу: азота има у 78%, кисеоника
у 21%, аргона у 0,9 % и у врло малим количинама
криптона, ксенона, хелијума, неона и других.
 У променљивим количинама у ваздуху може бити
водене паре, озона, угљен диоксида, радона и
других.
КОЈЕ СЕ СУПСТАНЦЕ
НАЛАЗЕ У ВАЗДУХУ?

 Садржај угљендиоксида ( CO2) у ваздуху је већи у


индустријским срединама и у срединама са
развијеним саобраћајем него у нетакнутој природи.

 Жива бића ослобађају угљендиоксид дисањем, али


он настаје и труљењем организама, у пожарима,
сагоревањем фосилних горива у домаћинству,
моторима у фабрикама...
КОЈЕ СЕ СУПСТАНЦЕ
НАЛАЗЕ У ВАЗДУХУ?

 У ваздуху могу бити присутне честице прашине,


чађи, оскида сумпора, оксида азота и друге
супстанце као производ сагоревања фосилних
горива.

 Састав ваздуха варира и на различитим


надморским висинама. При већој висини смањује
се садржај кисеоника, а повећава садржај водоника.
ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ
У ВАЗДУХУ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂЕЊА

 Супстанце које загађују ваздух су: угљендиоксид,


честице прашине, чађи, оксиди сумпора и азота и
друге опасне супстанце.

 Последице загађења су: глобално загревање, киселе


кише, директан утицај на здравље људи и
животиња.
БРИГА О КВАЛИТЕТУ
ВАЗДУХА
 Решење проблема загађености ваздуха би била брига о
истом, смањењем употребе фосилних горива или
њиховом заменом за друге изворе енергије,
уграђивањем филтера на димљаке и ауспухе, директни
поступци пречишћавања ваздуха, пошумљавање и
садња биљака.
КОЈЕ СЕ СУПСТАНЦЕ НАЛАЗЕ
У ПРИРОДНИМ ВОДАМА?

 Вода је најраспрострањеније и најважније једињење на


Земљи.
 Три четвртине укупне Земљине површине прекривене
су водама.
 Вода се у природи налази у сва три агрегатна стања.

ледници вода из језера водена пара у атмосфери


КОЈЕ СЕ СУПСТАНЦЕ НАЛАЗЕ
У ПРИРОДНИМ ВОДАМА?

 Природна вода није чиста супстанца, већ је смеша, јер


садржи различите растворене супстанце.

 Кружећи у природи, вода раствара велики број


супстанци. Пролазећи кроз атмосферу као киша или
снег, вода раствара различите гасове. На путу кроз тло
вода раствара различите супстанце са јонском везом и
избија на површину као изворска вода.
КОЈЕ СЕ СУПСТАНЦЕ НАЛАЗЕ
У ПРИРОДНИМ ВОДАМА?

 У природи се могу наћи извори вода врло богатих


минералима. Те воде називамо минералним водама.
(тврда вода - садржи значајну количину растворених
супстанци). Процесом дестилације се од тврде воде
може добити мека вода.

 Кишница је вода која садржи малу количину


растворених супстанци. (мека вода-мала количина
растворених супстанци).
КОЈА СУ СВОЈСТВА ХЕМИЈСКИ
ЧИСТЕ ВОДЕ?

 Хемијски чисту воду је тешко добити. Ако се природна


вода пречисти може се добити дестилована вода. За
већину потреба таква вода се може сматрати хемијски
чистом водом, иако се додатним пречишћавањем може
добити вода која практично не садржи растворене
супстанце - редестилована вода.

 Дестилована вода има примену у хемијским


лабораторијама, индустрији, домаћинству, медицини…
КОЈА СУ СВОЈСТВА ХЕМИЈСКИ
ЧИСТЕ ВОДЕ?

 Највећа густина воде је на 4°C и износи 1 g/cm3 . Ова


особина воде је од изузетног значаја за живи свет у
рекама и језерима.
КОЈА СУ СВОЈСТВА
ВОДЕ ЗА ПИЋЕ?

 Мора бити бистра, безбојна течност, не сме да садржи


отровне супстанце и бактерије.

 Вода за, за разлику од дестиловане воде, има


карактеристичан укус који потиче од растворених
супстанци, као што су једињења калцијума,
магнезијума, натријума, гвожђа…

 За добијање пијаће воде најчешће се користи вода из


великих река која се пречишћава посебним поступцима
да би се уклониле штетне супстанце и микроорганизми.
ШТА СУ ОТПАДНЕ
ВОДЕ ?
Искоришћена вода из домаћинства или фабрика
испушта се као отпадна вода и системом канала одлази
у водотокове. Са развојем индустрије и порастом броја
становника проблем отпадних вода постаје све већи.

Те воде садрже штетне и отровне супстанце које


угрожавају биљни и животињски свет, па их пре
испуштања у водотокове треба пречистити.

За пречишћавање воде користе се разни филтери и


физичко-хемијски поступци.
ДА ЛИ СМО РАЗУМЕЛИ?

• Наведи једну примену дестиловане воде у


домаћинству.
• Наведи основне разлике између дестиловане воде и
воде за пиће.
• Густина воде на 4°C је највећа, зашто је то важно?
• На који начин се може смањити загађивање ваздуха?
• Шта су то отпадне воде ?

You might also like