O Beimula daii zaman leukipos dan Demokritus

yang menyaialan balwa Benda yang ieilecil daii
Unsui adalal Aiom
O Beiasal daii balasa yunani aiomos yang aiiinya
iidal dibagi
Ũ ieoii Ilon Dalion (iŬo¸):
- aiom-aiom daii unsui yang
sama memilili sifai yang
sama, dan aiom-aiom daii
unsui yang beibeda
memilili sifai yang
beibeda pula
- Seiiap unsui ieidiii daii
paiiilel-paiiilel lecil
yang iidal dapai dibagi
yang disebui ATOM
oniolnya: i:i ; ::i ; dan ::¸
- Dalam iealsi limia iidal ada aiom yang lilang,
lanya ieiiadi peiubalan susunan aiom-aiom
dalam unsui isb.
- Bila aiom beibeniul molelul, aiom-aiom isb
beigabung
dengan angla peibandingan yang bulai dan
sedeilana
Joseph John Thomson (1856-
1940) ialah seorang ilmuwan yang
lahir di Cheetham Hill, di mana ia
diangkat sebagai profesor fisika
eksperimental sejak 1884.
Penelitiannya membuahkan
penemuan elektron. Thomson
mengetahui bahwa gas mampu
menghantar listrik. Ìa menjadi
perintis ilmu fisika nuklir. Thomson
memenangkan Hadiah Nobel Fisika
pada tahun 1906.
ieoii Iosepl Ilon Tlomson iŬŭū:
a. Aiom meiupalan suaiu
maieii beibeniul bola
peial beimuaian posiiif
dan dilamnya ieisebai
eleliion eleliion
(ioii lismis)
"balwa didalam aiom ieidapai eleliion"
b. Aiom beisifai neiial, iumlal eleliion = pioion
elektron
Proton
seimbang

-
-
-
-
Aiom dibagi :
Yaiiu:
(+) Ìnti Atom yang bermuatan
Positif
(-) Elektron bermuatan positif,
yang mengelilingi inti Atom
- Eleliion beiada pada iinglai enaigi]liniasan
ieiieniu.
- Elaliion dapai beipindal liniasan
"Iila liniasan eleliion yang paling delai dengan inii aiom
mempunyai iinglai eneigi ieiendal, dan sebalilnya".
i. Elaliion beisifai gelombang dan paiiilel (Louis de
Bioqlie iŭ:¸).
:. Asas leiidal pasiian (Wainei Heisen
beiq iŭ:¸)
¸. Peisamaaan gelombang eleliion dalam aiom
(Eiwin Sclio dignei iŭ:Ū)
Pavtik¢! Lambang P¢n¢mu Muatan Massa
Elaliion
e
I.I. Tlomson
-
o,o
Pioion
p
Goldsiein

i,o
Neuiion
n
ladwicl
o
i,o

r
proLon
r
elekLron
A r proLon(p) r neuLron(n)
·cca:-|a: .
Di|cta|ui.
umusnya adalal:
X = Tanda Aiom Unsui
= Nomoi Aiom = iumlal Pioion (p) dalam inii Aiom
A = nomoi Massa = Iumlal Pioion(p) iumlal neuiion (n)
Dileialui:
Teniulan iumlal Pioion, Eleliion dan Neuiion
pada aiom aiau ion beiilui :
r proLon ƹ 11
r elekLron ƹ 11
r neuLron ƹ 23Ŵ11
ƹ 12
r proLon ƹ 17
r elekLron ƹ 17+1
ƹ 18
r neuLron ƹ 33Ŵ17
ƹ 18
r proLon ƹ 20
r elekLron ƹ 20Ŵ2
ƹ 18
r neuLron ƹ 40Ŵ20
ƹ 20
Disusun Olel:
Iqbal Piaiama
Iaclson
Teience eno
Yuniia Anggiaini
·UlUl :lllA` lRl:l`TA:l lAMl
:lMC´A BlRMA`FAAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful