LUCRARE DE LICEN

(prezentare suport electronic) Coordonator tiin ific: Lect.univ.dr. Mirela Constandache Absolvent: Orza (Cristea) I. Carmen
Constan a 2008

³ABORDAREA SOCIO-PEDAGOGIC SOCIOSUCCESULUI COLAR ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR, ÎN ALTERNATIVA ³Step by Step´

A

ci ca o personalitate armonioas .Motto: ³ coala trebuie s urm reasc tot timpul ca tân rul s p r seasc b ncile ei nu ca specialist.´ Albert Einstein .

.......6.......5...........................................1.2.........................19 1..4.......................................2.17 1................5.................................. Strategii didactice abordare teoretic ................................. Centrarea procesului de înv mânt pe copil.......... individualizarea educa iei............... partener activ în educarea copiilor din programul educa ional Step by Step ..........26 ............ Familia........... Linii definitorii ale programului educa ional Step by Step ...1.....11 1.........3.................25 1.....1.6 1........11 1.................................4..3..................................9 1.......... Premise psihopedagogige ale programului educa ional Step by Step ................................................................4...... Proiectarea strategiilor didactice...... Tipuri de strategii.....3.........................................CAPITOLUL 1 Specificul alternativei educa ionale Step by Step în contextul înv mântului primar 1.............2......... Organizarea v rii pe centre de activitate................................3..23 1.............. Principiile programului educa ional Step by Step .........................3.............12 1....5............................................. Evaluarea în cadrul programului educa ional Step by Step´««««««................................. Premisele implement rii strategiilor didactice......... Selectarea strategiei de instruire.............................................................3...........................3..........................................11 1..............15 1............................... Concep ia programului în leg tur cu rolul educatorului i rela ia educatorelev....5............24 1... Conceptele i baza teoretic a programului educa ional Step by Step ........5....19 1.

..........1......... Strategii de promovare a succesului colar în ciclul primar.......................................................................Particularit ile dezvolt rii anatomo-fiziologice................... Definirea conceptului ......................................................................................................1.................Caracteristici legate de vârst .....1......2.1.....31 2.1..................CAPITOLUL 2 Profilul psihologic al colarului mic 6/7 10/11 ani 2................................................... Individualizarea experien ei de înv are........31 2..50 3..........Profilul psihologic al colarului mic 6/7 10/11 ani.38 CAPITOLUL 3 Individualizarea i diferen ierea prin alternativa educa ional strategii de promovare a succesului colar 3...1........................1............1....56 3.......43 3........... Factorii succesului colar...Coordonate ale dezvolt rii psihice............1..40 3................1...31 2.........2.3...52 3.............................Formarea i dezvoltarea personalit ii colarului mic....................................... Succesul colar Step by Step exigen social imperioas .........2...............57 ....31 2.................................Tehnici de adaptare individual ...3...............2..1........4..3...... Mijloace de identificare i cauzele r mânerii în urm la înv tur ........... Individualizare i diferen iere prin alternativa educa ional Step by Step «53 3...............................................3....3...............1............................40 3..............

..........2.......Lotul de subiec i...................................cercetare 4..............65 4...............125 ANEXE...........2......................................................................... observa ii în urma studiului tematic.......................... Desf urarea cercet rii.....................................115 4.65 4..............................1..............................................1................82 4......................3........................................................4.....127 .......74 4............Finalizarea STUDIULUI TEMATIC...................................1........ Proiectarea STUDIULUI TEMATIC realizat în cadrul cercet rii «.........122 BIBLIOGRAFIE....... Ipoteza i obiectivele cercet rii................................62 4...CAPITOLUL 4 Diferen ierea individualiz rii procesului formativ în cadrul STUDIULUI TEMATIC specific alternativei educa ionale Step by Step ..........................1....................................1.......... Concluzii..........................................................................................1...63 4..... Derularea unor activit i din cadrul STUDIULUI TEMATIC.............................. Metodele de cercetare......................2............................................................................... Cercetare tip ac iune....2..........4.................3.............2. Evaluarea activit ilor.....62 4.....................................117 4.....2...................3..............................................121 4...............2............................. Interpretarea rezultatelor...................

recunosc.T. Finalitatea Programului Step by Step este asigurarea succesului colar al elevilor care îl parcurg.. ca atribut al activit ii cadrului didactic.C.E. ca performan atins în urma unui act bine gândit i realizat. .Introducere Problematica succesului colar este complex i este determinat de dou componente: 1)Succesul ca mijloc educa ional. în particular Programul Step by Step . precum i integrarea în societate a viitorului matur. Alternativele educa ionale ini iate i organizate cu acordul M. pre uiesc i încurajeaz dezvoltarea capacit ilor necesare pentru parcurgerea drumului spre succesul colar. 2)Succesul ca rezultat al actului educa ional manifestat la nivelul elevilor sub forma performan ei colare.

S.Introduce strategii noi de atingere a scopurilor vizate f r a nega valorile tradi ionale. . Linii definitorii ale Programului Step by Step : 1. tradi ionale. 2. În România se înfiin eaz Funda ia Soros pentru o Societate Deschis având ca obiectiv principal dezvoltarea unor programe pentru încurajarea ini iativelor civice i a alternativelor educa ionale. 3. 1998.).). Pe plan interna ional este prezent în 29 ri i este reprezentat de Asocia ia Interna ional Step by Step (I.Istoricul Programului Step by Step : 1990 George Soros promoveaz valorile i idealul societ ii deschise în Europa. martie Programul Step by Step este preluat i continuat de Centrul pentru Dezvoltare Profesional (C.Ofer solu ii educa ionale diferite de cele oficiale.E. 4. 1995 Programul HEAD START este acreditat i prime te denumirea Step by Step . program destinat înv mântului pre colar. iunie este lansat în colaborare cu Ministerul Educa iei programul HEAD START (Început de drum).A. Cercet rii i Tineretului.Respect Conven ia Drepturilor Copiilor.P.D.S.Func ioneaz în parteneriat cu Ministerul Educa iei. Programul Step by Step se afl într-o continu dezvoltare în România. 1994.

Rela iile. Preocuparea. practicile adecvate dezvolt rii i educa ia progresiv . Procesul de înv mânt este centrat pe copil. Accentuarea particip rii p rin ilor la educa ia copiilor. Am prezentat modul în care sunt concretizate aceste principii în organizarea activit ilor din cadrul programului educa ional ³Step by Step´ i în organizarea mediului educa ional (centre de activitate). Comunitatea. Eric Erikson i L.S. Principiile care stau la baza programului sunt: Tratarea copilului ca întreg.CAPITOLUL 1 Specificul alternativei educa ionale ³Step by Step´ în contextul înv primar mântului Primul capitol al lucr rii constituie o prezentare sumar a alternativei educa ionale ³Step by Step´. Bazat pe achizi iile psihologiei dezvolt rii copiilor cuprin i între 3 i 14 ani. aceasta implementeaz strategii de predare centrate pe elev i implic participarea familiilor copiilor al turi de cadrele didactice i comunitate.Vygotsky potrivit c rora copilul este implicat activ în propria formare. Ca linii definitorii ale programului ³Step by Step´ sunt prezentate i analizate: constructivismul. programul se fundamenteaz pe teoriile lui Jean Piaget. determinând individualizarea educa iei. Având drept concepte: Comunicarea. Organizarea înv rii pe centre de activitate. .

sus in tori ai activit ii instructiv-educative a cadrelor didactice în clasa ³Step by Step´. primii profesori ai copiilor. Fiind primele modele. interes.(p.i însu easc i s aplice noi standarde profesionale bazate pe principii democratice. trebuie s ac ioneze pentru a-l înv a pe elev s înve e. f r discriminare. Pentru a realiza cu succes acest deziderat. p rin ii implica i activ în procesul educa ional se constituie ca parteneri valoro i. Deosebit de important este rela ia dintre cadrul didactic i elev. cadrele didactice trebuie s de in o înalt preg tire profesional concretizat i prin selectarea i aplicarea strategiilor didactice activ-participative prin care s asigure participarea activ a fiec rui copil conform particularit ilor de vârst i mai ales celor individuale.19-26) .1819) subliniind faptul c aceasta trebuie s stimuleze permanent dorin a de înv are. Totodat echipa cadrelor didactice trebuie s . Am prezentat succint aceste standarde (p. afec iune pentru fiecare copil.În principiile care stau la baza programului un loc important îl ocup realizarea parteneriatului activ familie ± coal . respect. Modalit ile de implicare prezentate sunt doar câteva exemple din multitudinea oportunit ilor de care ace tia dispun pentru a sus ine activitatea colii. Concep ia alternativei promoveaz o rela ie bazat pe încredere.

prezentarea progresului copiilor. se desf oar în paralel cu procesul instructiv-educativ i ofer o viziune clar . într-o manier semnificativ . precum i scopurile urm rite. Programul ³Step by Step´ adopt o nou perspectiv asupra evalu rii. Evaluarea din cadrul alternativei educa ionale ³Step by Step´ permite. cât i altor persoane interesate. corect asupra dezvolt rii copilului. prin tehnici i modalit i variate. atât p rin ilor. Am prezentat diferite moduri în care poate avea loc evaluarea elevilor (p. autentic . În subcapitolul dedicat evalu rii am prezentat criteriile pe care aceasta trebuie s le respecte.O deosebit importan în activitatea cadrelor didactice o are evaluarea.28-29). . Aceasta prime te dimensiuni comprehensive. este permanent .

Dezvoltarea musculaturii ± cre terea volumului. 1200 g. Coordonate ale dezvolt rii psihice Senzorialitatea Dezvoltarea sensibilit ii i receptivit ii senzoriale este remarcabil ± Äsetea de impresii´. se desf oar într-un anumit sens. se realizeaz în ritm sus inut. solicit eforturi din partea copilului. Activitatea de baz : ÎNV AREA. semnificative pentru dinamica vie ii psihice. cre terea lobilor frontali. în care un rol semnificativ îl are motiva ia. Mai târziu apare Äcuriozitatea epistemic ´. dezvoltarea func iei coordonatoare a creierului. Äcuriozitatea senzorial ´. Rela iile copilului se modific . dezvoltarea cartilagiilor. se diferen iaz .CAPITOLUL 2 Profilul psihologic al colarului mic de 6 /7 ± 10 /11 ani Intrarea la coal determin formarea unor noi cerin e fa de conduita de ansamblu i fa de calitatea rela iilor cu cei din jur. îl supune unor solicit ri variate care determin apari ia unor caracteristici noi. Dezvoltarea celui de-al II lea sistem de semnalizare determin fixarea i m rirea posibilit ilor de diferen iere. Sensibilitatea tactil . Se dezvolt sistemul nervos: masa cerebral . Înv area este activitatea impus din afar . Situa ia de elev îi confer obliga ii i drepturi. Se intensific procesul de osificare ± schimbarea denti iei. urm re te scopuri neîn elese la început de el. dezvoltarea mu chilor mici ai mâinii. intensificarea controlului reglator al scoar ei. (setea de cunoa tere). Particularit ile dezvolt rii anatomo-fiziologice Accentuarea diferen elor de cre tere. vizual . auditiv . kinestezic se dezvolt . precizie. analiz senzorial dând senza iilor caracter con tient.

Aten ia Cre te în volum. motivate. Se dezvolt caracterul voluntar. vii de prezentare a materi .Percep ia Se subordoneaz rolului cognitiv al gândirii. Memoria Devine mai organizat . de dependen . la esen ial. Prin activitatea colar se formeaz i se dezvolt deprinderi complexe i multiple de munc intelectual . Sunt subordonate sarcinilor colare având un caracter inten ionat. recunoa terea. voluntar. Se dezvolt percep ia de spa iu. rapiditatea. durata lor. exactitatea. con tient. devine o activitate dirijat i cu sens. cre te caracterul s u organizat. Fixarea i p strarea se mut de la detalii i aspecte concrete . sistematizat. volumul. promptitudinea. de a în elege rela iile de cauzalitate. ofer posibilitatea de a elabora generaliz ri logice. reproducerea. se dezvolt calit ile memoriei: Tr inicia. atr g toare. calendarul naturii.al turi de aten ia involuntar se dezvolt cea voluntar i postvoluntar declan ate i sus inute prin modalit ile inedite. cre te electivitatea i natura sistematizatoare pe m sur ce se r spunde solicit rilor colare. studierea anotimpurilor. con tiente. orar colar. Se cultiv în mod activ. Formate în contactul direct i permanent cu realitatea. Reprezent rile sunt fenomene reflecto-sintetice bogate care fac trecerea spre treapta logic abstract . logic al memor rii. se dezvolt distribuirea. imagina iei i memoriei. de memorare. p strarea. Percep ia timpului se realizeaz prin formele de activitate. orientarea într-un spa iu abstract. concentrarea acesteia. Copilul începe s aib o percepere subiectiv a timpului. flexibilitatea. perspectiva reflect rii spa iului tridimensional. de înv are. Reprezent rile Al turi de senza ii i percep ii sunt materia prim a gândirii.

achizi ia reversibilit ii. incluziune. fabula ie. cristalizarea opera iilor mentale. Este necesar ca predominante s fie emo iile pozitive. artistic. triste e. are caracter complex. însu irea limbajului scris. moral i estetic . Sentimentele sunt caracterizate printr-o relativ stabilitate. insatisfac ie la nereu itele colare. seriere. .Piaget). de a în elege valoarea gramatical a diferitelor p r i de propozi ie. corect a realit ii. satisfac ia pentru succesul colar. Vocabularul atinge 4000 ± 4500 cuvinte. Stimularea dezvolt rii sentimentelor superioare de natur intelectual . Se dezvolt capacitatea de a se exprima corect gramatical. ‡Saltul de la gândirea de tip func ional la cea de tip categorial. Registrul emo iilor este deosebit de intens. joc. ‡Dezvoltarea opera iilor de clasificare. Începe s se organizeze mijloacele tehnice de realizare a actului creator. Limbajul Dezvoltarea capacit ii de a citi. bucurie. Se dezvolt deprinderile estetice i de comportare civilizat unele transformându-se în obi nuin e. Se dezvolt o gam variat de st ri afective: pl cere. cauzalitate. Gândirea Se produce saltul la opera iile logice concrete (J. Imagina ia reproductiv devine instrument de reflectare adecvat . durere. ‡Se p streaz dependen a de con inutul pe care îl prelucreaz : materialul concret. Caracteristici: ‡Mobilitate crescut . ‡Dezvoltarea ra ionamentului cauzal. Imagina ia creatoare se manifest în produsele activit ii creatoare. Contactul cu limba literar duce la îmbog irea vocabularului. la cre terea capacit ii de în elegere i folosire a sensului figurat al cuvântului. vocabularul activ este de 1500 ± 1600 cuvinte. subordonare. Afectivitatea În centrul tr irilor afective se plaseaz rezonan a social a activit ii colare. la dezvoltarea capacit ii de a se exprima frumos.Imagina ia Este una din cele mai importante supape ale în elegerii i intuirii. bogat i asigur în elegerea. ‡Are caracter categorial ± concret (no ional).

se structureaz interesele extra colare pentru lectur . Experien a social-istoric se însu e te în procesul activit ii. sus inut prin efort voluntar. Formarea acesteia este un proces complex de asimilare a experien ei social-istoric a omenirii i pe baza dezvolt rii structurilor morfo-func ionale ale organismului în rela iile sale reciproce cu mediul. Voin a Devine inten ionat . las o amprent puternic asupra personalit ii copilului. motorii. . tehnic . orient ri spre anumite activit i.Interesele Parcurg calea de la nediferen iat la diferen iat. Deprinderi i priceperi Are loc perfec ionarea deprinderilor constituite anterior. sport. Dezvoltarea deprinderilor estetice. Se dezvolt interesul logic. colec ii. Se urm re te formarea unor interese stabile i profunde. precum i constituirea unora noi. Formarea i dezvoltarea personalit ii colarului mic Statutul de colar. sistematic . noile solicit ri. înregistrându-se preferin e. intelectuale. de comportare civilizat .

progresul elevilor exprim nivelul de concordan dintre cerin ele sociale i produsul procesului de înv mânt. c)din punct de vedere pedagogic. înglobând toate variabilele personalit ii elevului implicate în procesul înv rii. programelor i finalit ilor propuse de acestea. b)pe plan psihologic. factorii psihologici (structura personalit ii umane). Succesul colar. organizarea i administrarea solicit rilor obiective. interesele. organizarea pedagogic a procesului de înv mânt. ‡ Factorii sociopedagogici: structura institu ional a înv mântului. reu itele. factori familiali. ‡ Factorii biopsihologici: factorii biologici (starea de s n tate).CAPITOLUL 3 Individualizarea i diferen ierea prin alternativa educa ional strategii de promovare a succesului colar Step by Step Cel de al treilea capitol al lucr rii se axeaz pe analiza conceptului de succes colar ca exigen a procesului instructiv-educativ. Analizând factorii care determin succesul colar putem desprinde dou categorii: una referitoare la geneza. . Am prezentat câteva accep iuni ale succesului colar: a)în termeni sociologici. Din analiza factorilor care concur la ob inerea succesului colar în procesul de înv mânt se poate concluziona c individualizarea i diferen ierea procesului instructiv-educativ asigur independen a elevului în activitatea de înv are dând posibilitatea fiec ruia s se exprime în func ie de ritmul i capacit ile de asimilare proprii. cealalt . Succesul colar reprezint concordan a dintre capacit ile. atitudinile colare ale elevilor i nivelul cerin elor colii.

‡ Axarea pe nevoi speciale. Tehnici de adaptare individual a activit ilor: ‡ Încurajarea intereselor elevilor. ‡ Diversificarea activit ilor. R mânerea în urm la înv tur poate fi prevenit .Datorit acestui fapt se impune adaptarea instruirii în func ie de tr s turile tipologice sau individuale ale elevilor. talente). diminuat sau înl turat daca este identificat la timp i dac sunt antrena i to i factorii educa ionali. ‡ Organizarea copiilor câte doi sau în grupuri mici (J. (dezvoltarea unor aptitudini. Alternativa educa ional ÄStep by Step´ ia în considerare factorii care concur la realizarea succesului colar i manifest o preocupare constant fa de individualizarea i diferen ierea activit ii didactice prin respectarea stadiului de dezvoltare a copilului i planificarea unor activit i care s asigure o experien de succes pentru fiecare. .Piaget).

inventivitate. Studierea unor con inuturi noi. Asigurarea motiva iei intrinseci pentru activitatea de înv are. Beneficii ale pred rii tematice prin studiul tematic: Implicarea activ .CAPITOLUL 4 Diferen ierea individualiz rii procesului formativ în cadrul STUDIULUI TEMATIC specific alternativei educa ionale ÄStep by Step´ ± Cercetare STUDIUL TEMATIC cuprinde activit ile care presupun gândire individual . st pânire de sine i spirit de colaborare. capacitatea de a face distinc ii i de a lua decizii. Explorarea interdisciplinar i transcurricular a con inuturilor. Tipul cercet rii realizate: practic ± aplicativ de factur constatativ ± ac ional . abordarea unor strategii activ-participative. individualizat i diferen iat a elevilor.grup social). ini iativ . Durata cercet rii: anul colar 2007 ± 2008. folosirea experien ei personale. Dezvoltarea deprinderilor de comunicare. . Formarea spiritului de colectiv( clasa . Implicarea familiei. Proiectarea i cooperarea didactic . Dezvoltarea armonioas a personalit ii elevilor.

atunci va oferi posibilitatea ca fiecare elev s înregistreze succes colar continuu.Ipoteza cercet rii: ÄDac înv torul cunoa te i analizeaz factorii socio-pedagogici care determin dezvoltarea elevului i utilizeaz strategii de tratare diferen iat i individualizat în cadrul pred rii tematice (eviden iat prin studiul tematic). specific alternativei educa ionale ÄStep by Step´. .´ Obiectivele cercet rii: ‡ Cunoa terea particularit ilor de dezvoltare psiho-fizic i condi iile sociale ale subiec ilor din lotul de cercetare. ‡ Organizarea mediului socio-educa ional în care se manifest personalitatea fiec rui elev i dezvoltarea re elelor de comunicare. ‡ Detectarea dificult ilor întâmpinate de elevi i înregistrarea lor în fi ele de observa ie. ‡ Eviden ierea rela iei cauzale dintre tratarea diferen iat i individualizat a elevilor i reu ita colar . în ritmuri proprii observabile i m surabile. ‡ Proiectarea unor strategii de adaptare a înv rii la posibilit ile interne ale elevilor.

. Constan a i prezint urm toarele caracteristici: ‡ Este neselec ionat. antier naval. 10 sunt formate din p rin i cu studii medii. 14 au vârsta de 8 ani i 3 elevi au vârsta de 9 ani. num r optim de elevi prev zut de normele în vigoare. 14 elevi sunt de religie ortodox . construc ii.ancheta. economi ti. ‡ Din punctul de vedere al profesiilor p rin ilor pot spune c acoper o palet larg : de la muncitori în diverse domenii. ‡ Apartenen a la diferite etnii: din colectivul de elevi. 2 de religie penticostal i 1 de religie islamic .Colectivul de elevi supus cercet rii este format din elevii clasei a II-a F. iar 7 familii au cel pu in un p rinte cu studii superioare. ateliere mecanice. ÄStep by step´. Lotul de subiec i: Metode de cercetare utilizate: . oferi. foto-reporteri mass-media. 5 de na ionalitate aromân i 1 elev de na ionalitate turc . . ‡ În ceea ce prive te vârsta copiilor: din cei 17 elevi. lucr tori comerciali.Hasdeu´. format din 17 elevi.experimentul pedagogic. 11 sunt de na ionalitate român . ‡ Nivelul de studii al p rin ilor: din cele 17 familii ale elevilor.analiza produselor activit ii elevilor. . ‡ Condi ii socio-culturale: majoritatea familiilor dispun de resurse financiare necesare asigur rii unui climat decent în interiorul familiei. cadre militare.observarea sistematic .P. din coala General ÄB. asistent medical. fapt determinant în ob inerea unui randament bun la înv tur i a succesului colar. . ‡ Din punct de vedere al sexului colectivul este echilibrat: 9 b ie i i 8 fete.

observarea sistematic a modific rilor ap rute în comportamentele manifestate de elevi pentru eviden ierea progresului colar. -chestionar aplicat p rin ilor la debutul clasei I. -observarea comportamentelor manifestate de elevi la debutul colarit ii i la finalizarea clasei I.chestionar aplicat p rin ilor la începutul clasei a II-a. clasa a II-a. . .Desf urarea cercet rii: I. .82 ± 114).proiectarea studiului tematic (Anotimpurile). .Etap : Realizarea propriu-zis a cercet rii prin derularea STUDIULUI TEMATIC.Etap : Cunoa terea profilului individual al elevilor i a factorilor sociali care vor determina evolu ia acestora.(p.evaluarea activit ii din cadrul studiului tematic. . . -derularea unor activit i pentru ilustrarea strategiilor de individualizare i diferen iere a înv rii.finalizarea studiului tematic. II.

compararea. con inuturilor. cristalizarea i sintalitatea grupului i cre terea interesului elevilor pentru activitatea de înv are i implicit la succesul colar.Selectarea i aplicarea strategiilor potrivite nevoilor fiec rui copil i fiec rei experien e de înv are au ca rezultat rezolvarea cu pl cere a unor sarcini de lucru potrivite nivelului propriu. 5. iar elevul se raporteaz la propria devenire.Utilizarea strategiilor activ-participative a declan at cre terea randamentului colar. 4. 3. transformându-l în participant activ la propria formare. materiale i procedurale conduce la trasarea unui demers constructiv. Ipoteza cercet rii î i g se te astfel confirmarea prin toate aspectele prezentate în lucrare. 2. Ac iunile instructiv-educative reu ite sunt acele condi ii pedagogice care asigur succesul colar al elevului.Strategiile specifice alternativei Step by Step induc motiva ii pozitive intrinseci pentru înv are în condi iile în care predarea este individualizat .Analiza. în care strategiile folosite îl plaseaz pe copil în centrul ac iunii educa ionale. progresul în activitatea de înv are.CONCLUZII 1.Studierea atent a obiectivelor. . resurselor umane. clasificarea i corelarea rezultatelor elevilor eviden iaz evolu ia ascendent a acestora. integrarea i interrela ionarea.

transformarea real în sensul dorit a personalit ii colarilor ajuta i s fie capabili s rezolve problemele i s realizeze sarcinile colare. .Premisele succesului colar realizat: . . . . . .sprijinul familiei în realizarea succesului colar este de necontestat. incitându-l s argumenteze i s contraargumenteze. fiind un factor favorizant al învingerii de c tre elev a dificult ilor colare.evaluarea autentic i autoevaluarea progreselor înregistrate prin implicarea eforturilor proprii ale copiilor. cre terea încrederii în for ele proprii. .colaborarea efectiv cu elevul.con inutul. .cristalizarea motiva iei intrinseci în activitatea colar .canalizarea curiozit ii i a activismului natural al copilului spre munca colar . direc ia i ritmul adecvat al procesului instructiv-educativ men in nivelul optim de activare al elevului.crearea pl cerii de a munci i a atitudinii pozitive a elevului fa de activitatea colar . permi ându-i s descopere informa ii noi. structura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful