You are on page 1of 128

c 

Sınırsız Güç

Hazırlayan : Reha YELKEN


Kaynak: www.nlpat.com
á 
þ
e g 
algıla kusu
konusuyl bu.
g dd dü  de e 
ed  b  d ee ep veece

e e  .
þ á be ede 
  d
7%
e  %7 e 
(ee %38' e
u (e b
.. 38%

v. ve ge %55


55%

de bede d (f  e


ve  
 e
geee .
þ Îe e d e de e
e d
de de ed
 d
dvd
 e   be fd
 e   e u .
þ  d e e ue
g e e e d 

u  (á be e e  ede.
þ á bu f  e ed e 
b d ee b   d b
d
ve b   e ed
de d be e
  du
u gee
 g .
þ á bu f b  e  e
 e  gee  ve  
  e ed
 d g ve
gee d deb .
ede á b ?
þ ede d 
e    geee e
 de
d . áuue buuu e
b e e  ed
 dd e e
g f bee. ud d d 
 d u u
u u  e ve e .
ve e .
Ag e d d
gee ve  e de 
de gb  ve ed ep e 
 ge b  .
b  . be e bu e
b e de
d . Ç eef d evp
ved
de d e d ee d
gee Ə! e d  d  u
 d d buu 
 e e b . Əeb de ede
ebeb  ! be e 
d
ugu e e e ge eb  "
Agu e "
  d d  b e de p e  
bede d  b  b e de ge e . Î
  d p e e
uu.
b  p e e b  e b v de fg 
eev uuu e  e 
d e e . Ge e    
fd u d
 d ed . Î
 v de fg e e ve 
u  g e  

 e ee .
á 

þ irinin
 rinin yalan söylediğini nasıl
anlayabilirsin? elirtileri nelerdir?

þ Îaa ön e utlaa arındainin dğruyu


söyle ediği issine apıl ısındır. ine
de bun a te rbeye rağ en bu sruya
aılayı ı net bir evap ver e lay
l asa gere. Pei nasıl anaat
getirebiliyru arı ı#aine
gvenebile eği ie ya#a
gvene eye eği ie ? ánuuren
sesin#e #algalan a ı luyr ? Veya gö
te ansın#an ı aınıyr ? sa sa#e e
gvensi birine i beniyr ?...
þ o bu bede d uud
geee eed . He b b e e
du
uu de bu geee eee 
 b  b . be e uu evb
gee e
u u g .
þ á d de g du
u u
Əee ! e b de gve duguu

 e Əee ! e e
gve 
e ve uu uu
 ede u. u
 e (be e b  gb e
 á b   v. á bu
 d  de u de
 e 
b  b e de g be e d
 b  
þ 
d be e b  e de
g 
u $ bu d
ed gee de
 e ge e e b e
   $u 
 .
Î o á !...
þ á  b e ed e dv e ee
d  de b  d d
de
e u . e e  bu d 
d d $ dee e ed
de e
d f be fd e 
u  e uu ( 
g gve  ve 
 ..
 e  u   
þ á b be e f  ede bu e
b d e. P ugu bu duu u
bee  (uu u e u 
 .  e g d dv
e ee  d  ( e e e
uu e e ve bede d  b e
u u du
u be e d b uu uu
 uudu.
þ e
" "u e e
e ?"
uuu e
 $ e  " ƏC
 e ! e e e f ge ev e d
e
f bede d ve e u" Ə d  e
fe b f  de
!  gee 
 e ve e bu duu e . á de
gee (veb ve (%
(%veb
 e b b e e   duu u P
de Əbee  !  .
þ á b uud dee  e
gd e ed de
uu uu
uu $ dee e fedeb  ve
e e bu ge ed eb .
 u"
þ uu d g ee de  ve
$ d $ e e  edee 
d ee& d 
  d 
gve   bee e 
u e g e
g e..
þ Agu e "
þ 'Y
"Y du
u g b g  gd
 g b '
d e Mev de 
þ  g bu evede e e
ve b uue u u du
e  e d bee (Cgue 
du
uu d e ge e (á b
(á b.
. ee
e e bede d % e d d uu
ve uu uu ge e ee .
þ b H  d
 de ede gve  
  e de bee 
be e  ee du
u d e .
þ  g bu b  b e de bede 
ve e uu e e bee  
   e e vugu e g e.
u e de u u du
u e  b
fd gd
 d e .
þ d Je Ɗ e u ve efe d
 de
 e b  b e de b 
$ e e Ɗ b  e . uu
$e bee e u .
 
 u b  ud
 
 bedee be ee d e ve
fd . P e  b uu uu
g$ g 
 d e .

N : Ugu d $ e e ede eduud bee b  $ d uu :
÷ Î ( I.
÷f Me fu"
þ Bi
i kubğy ky su #lusu bi kz içie
 ğmz# ele lu #esi)
þ obiki kubğ vliyle kz# #y
sçy k . vei i bi #eeyim ve belki
bikç yğ ## mu emele ym
kl#ğ ye#e #evm e#e ek i.
þ Peki bk bi kubğ sğuk vey lk su #lusu
bi kz içie l#ğ# ve su yv yv
s l#ğ# ele lu #esi)
þ Bu sefe kubğ ykl elike#e besiz
kz içeisi#e klmy #evm e#e ek i.
Gi ikçe  su s klğ kubğy # #
sesemle e ek i ki yei#e k$#ybile ek
li klmy #ek veee...
Kub
 b eve )' "

þ e bu duu b  d 


d...
þ e de buudu duu (
 e 
duu  eve e v.. 
e de v v de
 e u
. u
de
 be e ve u e d d 
b b ve be de ge e 
.  b  *e d g
ve b
   de
b  b d $  ge e ve 
e
e e d
 
e e u
ge e   de
 ee e
b b e .
þ Îe
 ee d d b b ve
ge eee d
d b  
ud u u ve u u de 
f v ee de
 ee d geee e$ 
vee e.  e v v f  b 
e de e g de b   ed  b d
e ge  (ve  e de
buuve ve d b e e g ed de
bu .
e $b  ?
þ u e e  $ 
ee e ve d b e d f
 
  e e uu
edefe d .  
edefe b  ve ede g 
e ed  ve  
d
u uud d  
.
þ „e
 be ee e b g
e ge . e ee e dd bu
geeb  e de
 ? ug buudu
u e
ge
 eee e de ved
 ve
dd
 ve d d
 edefe b 
u udu f edeb  uu? á

 b   g de be
ee d u ...
þ ( eee? e 
ud budu! V  ed
 e
b  uu? eee g de e

b ede  g*d
vu b $  b f
 u! d
 e 
  bu 
 
ee   du
u u ee
du b eb  ? ÷edefe
be e $   b  d
   
 bu e
e ud
b  .
þ Əe ed
e ve 
de
 b!Ɛ
Agu e "

þ  
 ve e e  v. (ábed e
ee ge e e de 
 gee
b *
 $d e ed

 d.
þ Ş d uu ve vdede u u e

edefe   b. e
"
"  edef b  u !. u 
  b edef de
d . ? e d ?
eede ? e  ? á e b  e b
  u ? ve bee u edef 
  ve u geeeeb  
d  .
Henüz ulama#ığın bir he#efi tanımlamakta
zorlanıyorsan +n+ #a #eneyebilirsin:

þ (arzet ki bir eyanı kaybettin.


„azeteye bir kayı$ ilanı vere eksin
ilan#a b+ eyayı nasıl
tanımlar#ın...? Şim#i henüz
+lama#ığın fakat +lamayı arz+
ettiğin eyleri aslın#a n e#en
sahi$ ol#+ğ+n fakat bir eya misali
yitir#iğini farzet. kıl gzün#e
anlan#ırma ya$arak on+ b+lmak
iin #etaylar ieren bir kayı$ ilanı
ver#iğini #üünebilirsin...
þ Au  de ub  b u
u uu u u de ve e
b d  uu!
þ  du e ! Agu 
ed d gee d ee e ve
 e e e d e ve . ÷f 
edefe b  e gde ge e e
.
÷ Î ( II.
Meb
þ „ee d ugu e de
edefe b *
d  e .
Ə÷edefe d
u  ! uu
e dev edeb e  edefe  u
d  e  d 
gee . ÷  e f
bu d u dev e ede
 e 5 d b  &
þ P u e
 u ub e 
edef d  e  b $ u.
÷edefe d
u uud eg b e
$b e e ee
   e d
u
ed e e b
d. o d
 
edefe ud
 u
ub e   du 
 
dv e e de   e 
u b  e
vd. b edef 
$e d be $g u. u
$g  e  e b e 
b ede u.  e e 
eve
 e e ede u oo
oo %%Mde 
bu  e b e   e 

d g b gee .
÷edef   oo e devee
. Agu   b edef 
b g d e bee d ve b
ve e ee u ede u. u 
e d ge e  edefe P
Aguu á ee g de
buuduu e de deeeb  .
A„AAá áo 

,. ÷edef u u o 

þ ÷edef  e d e e


geee u e e u u
u u b b de f e
ed e d . ÷edefe  e
u u b  d 
 u d 
ede u$ edefe ud
ee e  .
þ ƏPe be bee b f  ge e!! ded
de
  de $e be bee b f d 
 b b gee .Z  u uu
d .  e d ve d 
 ee . Ve P 'e g e  e e
  e buu  de
  $ $ d fd  .
e  bu  $e b g de
buudu b u e eb e  
u u g d ee   vd. e ed

e de d e u de
 edefe
d 
 e u 
e e e .
M. ÷edefe dee d 

þ  u dedef  e dee 
 d d. ÷edefe e
ub e  e b
  f
 d edef ed
dee dd e
 de e .
þ ƏÇ u b  u ! ve
Ə  be d ev e  u ! ve
bee  d
ud ed
dee  d de
d . b  
 e ee de
 e e . Îe
 eb e e

e  ed du
u u ge
edefe de u uu e e gee .
" "Ç u ud b 
 u " (
(%%dee  edef e e"
"Ç u e deve $e
 de e 
 " (dee edef.
÷edefe  e ed e u uu
b  " ÷edef e ub e  ed
dee d ee $b  ? uu
 ed dee de u e eb e
  u d  b e 
 .
3. ÷edef  u  ve b 

þ - u edefe 


 du
u  u ve
de  d. Mu u
b ve eg  
 u  u  
de
d . u ve bee
geee ee edef 
 e u 
e g e  be g 
e bu ve 
 u ve b b u 
u .
þ Əá e u u  u ? eg 
  u ? ÷g d b 
 u ?! g b u vee e
 ev$ e
edef  u  b ee e
dedeb  . ÷edef  u d 
ed e u u " Ə÷edef e u 
 
 b e e
? e $ ? e 
ve e ed  
 ?. u u
vee e
 ev$ e b  .
÷edefe ud dv eg ee ede
ede e
 b u  fd e
 b   u
ee de du
u u uud b e ge b d 
u . u e de  d de ve
dv e de deeeb  .
w. ÷edef ugu b e 

þ ÷edef   


duu u d ee e geeb e
 gee  vu
bu b  . u duu d
ed e Əu edef e u 
b e d ?! uuu
 b  ede
ede e . „ee e uu bu 
  de e. de
ede e
 
 %% 

 
 v ee e
ge e  .
þ ÷edef" ƏÇ  $  u .! %
%%%%%%% M v = Su" ƏT$ b ç 
 b e ğc)!
þ - ç " "Îe % e b ç  !
%%%%%%%% M v = Su" ƏS e b ç 
 b e ğc)!
þ - ç " Ə de d ç b e&! %%%
%%%%% M v =
þ Ve uu vdede geçeeece ç b
b edef v edef uğ ve
bğ   ve u dugu
e  e v b ede b .
uu ç u ç b ee 
ub e d  edefe e
d eb  ...
5. ÷edef e  

þ ÷edef ud ede ede eb u b ge
(   
g b deb  . o u
de
d
e ee de d
d
u  de de

dg u u . 
e de d
þ $ 
 e de
  e u u ve
e de b $ du
u  e e  
e    . uu  edefe 
  d
e d e b uu
e de  e g e e gee .
þ e" „d  dd b de ge ee
 b  
 
 
 d bu de
 u ve bedee


 e de u u e e de bebe de
ge e e . de ede e
 u u e e
de
eed $ bu de
$ de
ee e

gu. Îe
 u u e e e 
d ge e  edefe e de geee
de
 e $.
÷edef    u u
$b  "
þ ÷edef e u b e ve ee
e ee e?"
þ "÷edef e d u d bu  d
b e de
 e bebe de ge d ?Ə
oeb e!
þ ÷edefe ud ee e uu
e dee  e ed
 b e u u
ub  ugu b e ve  d
e
 uu u e b edef v.
þ Ş d ede! u e e b e d 
 b...
o M o M I.

þ Çeve de u$ b ee duu  g. C e ge e g ee
u  . ve  u
buu u g. e e  d e
d e e 
 u u


uu
uu ve 
 de e ede .
A  
 $
ee$ e dd. ee$ ee
 u duu  ee be g 
eee e e .
þ á duu g evede gee
u duu  e 
 e ee 
ee %% 
 e be e gde . ÷f 
fd d bu ve e d u 
  e de e  u uu. d
u u d u u du
u  d 
 ee  de du dee e 
e  (e$ee ed . Îu d g ed
ve e e  de e ... "
Z de d...
þ Z de be b  
e  e
 fd ?
„e e b u ve
ee   b 
d e u . d 
 ge $ ve ed e
d. Z de ee 
 
 d e . uu e e
 d deeeb  .
þ Ş d e de e de d e u 
 gee e ed ?  g  d
g de?  g b e ve
d
 
u b dugu udu? 
du
u dee  de $ ve
e  ed  b e d ge  e
 du ( e e  e e d ?
oe   e (e$ee %
(e$ee % e 

þ oe   e 
(e$ee 
(e$ee %% e 
b g  g$  
fd d ve
e de b e de
e b  . u
 e e ve $ e 
 e e  
d 
e e de
e  e  de  e f
g eeb .
þ Î
u g e ege b   de . u
 ge g u 
d
d dd gee b g e  de g e
 e  ede ee e . u de d
e g
d gee b g e e de d 
udd. Mee d   e $ 
u$ d
     e u g b
Ə e! ve ed e e e de
 e du
u b ve e e g b
Ədu! ( e e ve e e de du .
þ Pe g e ege b  gve  
 ee b  dg g  $ v 
 ve ufde $ b 
ed e b fd 
 d? be e

 d.. Ç d  
du 
 ve e ede e
ve e 
( d ve e (ub%
(ub% d   
e de du  du
u ve  e
b
d  .  uu uu  ...
þ g b ege  b ee be (ve 
duuuu ub e e e d 
 
e e   e e  e 
d b b e de f g e e. u
f ede e$  e b g
 e  u d.
þ be e b ee g
de e duu
 e de b g ed e e ede 
 gee dee ed e b 
duu  d u. Îee e 
b duu fd e  
d  d.
oe oe   e (Peffeed e$%
e$%
 e 

þ ÷e b  ed e g


 ge e ge b
duu d b
e d 
u u. 
 u du
u u
duu b e e 
 e d (Pefeed e$%
e$%
 e .
þ g  e duu  e de
ge e e ede . u e de gee
b g d duu u buu d 
vb  d  d u b  ve
d gve .
þ áed  d b e" ve $e
e ge e   e u. áu 
eg e e de duuu ve d
e
ge de e de duue be d
u
de d
 e b e 
 e  u du  
 ede . áu  
 
 

u u
 e 
ve bu bee du
e   e du  d
e ve e
e de d .

þ oe   e  f
  e
 . 
d b $u ve  "
 e e   e . Ə„e! ...
þ Çevee de ge u 
e de d 
eeb e
 g ee  du.
Z e de g e e e
d d ee g e
edee. ( gf beee
ge  . „ du
e  uu . áed e  ve
b d ge bede d e e d 
edee. Je
Je %% e ge e ve uue g
e u d edee.
þ e  g e e $ e e .
„e  e bu edee d uu.
áuue ge du  e
u ...
 e e   e . Ə e! ...
þ b e d e d e.
Î eee ve u b g
ed e evee. ve
ed ee e u
veeb e. eee 
dud. Îe 
d g u.
þ Au uu e ve  d u 
evee. áuue g e  
edeb e. „ ede de ve u
ve e d u b e. áuue e
du  e u&
 e e   e . ƏÎu! ...

þ „ e e ve du 


 de b ugu 
u ud u 
e e e 
edee. Îu  
 e ve dugu e d .
(uu dugu ve / e
b   u.
þ Îe d f efe . áu 

d. e u eb de e ee 
b  ve  b  e 
ede uue e e du 
 e u &
Î !

þ u eg e b e  geee eed .


e e e de e ud 
 de
d .
þ u b g e f  ve 
e e e e  u d. u b 
d.
þ P e
 ugu (P e
oe   e e  b e ve bu ve e

d edef d  $b e
be e e ge  e e de
ee de
ge e duu udd. ÷e $
b e bee e ve ed .
Pe   ed ?

þ oe   e e de   ugu


u ed ve b e de
fd
 ge eb  .
þ á d   e 
b  de f  duu ud u
uu u b e e ge eb  .
þ á  e   e b e u d
e  uu u ve gve ve b e 
u   .
þ Î du u b   u 
e g  v buu e f e
e ee  b  &
Agu e "

þ P e e be edee u e de


buudu
u e   e  e ee .
uu  ee dv . P e  
u ed gb e e
 ge
du ve e be e e de be u.
P e uue g du 
 ede fde e
e d ed .
þ Îu  e   e e 
 e d e e b g e ve ! „e
 ud e ge 
 
 e  e 
 ve du
 e du 
 u
e
.

þ Gösel: Ə Gözüme göü#ü ! ve Ə İlk bkıt


ık l#um! #eke
þ İ tsel: Ə tp e# ! ve ! ı# feksı
tuttu#uk!!
tuttu#uk
þ Dkusl: Əuumu k#ı ! ve ! ı#
üe
m tututu ! #eme te e#eb l ...
þ Ş d $ e  e e   e 
ge ee ed e uu u b e u 
. ÷ d Əu 
 d de
u! de & u u d
g eb e uu u ve e  b e 
ub e   d b d !
þ Agu  b  b e de v
 e u . Au P
ugu 
e ...
o M o M II.

þ d e
d gee  e
$ e de 
uu. uu
du
u 
ebe edee"
Ə I  f ee&! d ee vu e 
g ee b e e ev$ ve ...

d ede g bu  e e  b 
e u d u?

þ uu e ...


þ b uu e ee e ...
þ ede d  u uu b
 ve
u u
u uu g ee b e e vugu
e ...
þ d ÷ b .
þ e u de e  e f d e
uu d  ebe e.
áed e ve eve e de e 
e dee  b d
e
e$  uudu& uu e 
edee de b  b g ed e e e ve
bee e b  e de e  oe 
oe   e e  f  b e e
buu fd  d.
(e uu 
...

þ á oe g b


 b d uu
  d  ve
ve  (M e de
 $ ve 
e
e bee eb  .

þ ud e e uu d geb u.
þ e ub e  e  b 
 du. áudu
u u e  e 
b e  e fe d uuu
 gee ... d ve ,00.0 M
fed $e fe 98.8 M e
  d
 e b  
ee ee eed . á d  oe 
 e  e e b e d  e
g ve fe e de e  b g 
ve de buub e e
 g e .
oe   e e  fde  e ...
þ oe   e 
þ g  g$  fd d 
g e ed e ve e de b e de
e b  d
d
þ e   de  e f
g eeb e e
de
þ ÷ee b g g ve e ede u 
e e
e b  e e  
buudu
ud
þ Îuu d ( % de % 
u ve f  be e bu e e 
$ b e de b e $u 
d
d
be .
þ u b g e e
de gee d ugu 
e de v e e du
u b
 d v d d 
u du
u du  e 
 u  ve efe g b f 
be e d   oe oe 
 e  $ d d
buub e e
 b u . uu dd
 e de ud oe 
 e e  g ee e eee de
be eeb  ...
„e Î ...

þ    ve


d e g ee e 
be  f bgee
e  e e  e  b  
e de du
uu  .
  e   e 
fd d b g e
þ e ee e b d g ee e e
ede u.
þ P de Ə„  $u! ( e e g Cue
 dd bu ee e b e
 d  Əe! dd
de de Ə!
dd
 e g $u ve .
þ „e de b   de ge
 de ge 
ƊƊu
de b d e  g ed
 b 
e g e e 
Ɗu

Ɗ
b e
 g e .
þ ee d
 d ge Ɗ
Ɗ d
u
b ee e e 


ƊƊ b 
e
 g e .
þ Îugu ve ee e ee 
 d
ge 
Ɗ

Ɗ
 b e
 g e .
þ d g ed ge Ɗ
Ɗ

b e
 g e .
þ „ bebee  b e ve  
d  b e de e e b d
 de e e dd
 ge
e e e .
þ „d
  b  ve de
ev f ede b  b ede geede
u%%
ve u%
u u% dd
 ve 
e$ de ve ed  
 ede b   dugud
bedee b ede geede 


%%

ve 
%

% dd
 bu de
d d  .
Î !
þ ád  oe   e e g  d
buuue ee dv . de e du
u
ve e gve 
de e b e  „
 $u d
e ve $ e ee e
uu e de  gee .
þ á  Ə!  duu ud ud
de 


ƊƊ de e e.
þ P e
e de  oe   e e
uuu  duu b  e  ve
ugu  ee Îe
ee 
áe  $ be e e d .
e
 $   e ""
 duu ud ud de 
% 
%
de  b d e ed

g e e ed . oe de d 
 ve  e g ed
P % %M 

bu de $ .
Agu e "
þ  b e be edee u g
ee e e be . á e e
 d bedee g ee e 
g ee 
u 
 d e ve d
e
$u e  oe oe 
 e  d e 
e e ve e 
u  e ee .
þ á e be b g ee 
  u
 dee. e
" Ə,0 de b 
evde du? v  duv ee
e e ve eu eed ?!. u u
ge e gee & á  ge 
u d
u ee e $ e ed
e
d e &

     

 

       
  

 
M o P„ M 

þ Çeve e de


db e e
 u b 
b g 
 e d  .  e
  be b d
b  d 
 5 9 b g
b e d
 e$
e  (M e ,956. ud
d d  d b 
ee b de ve e ud
d
 d 
b  ve b  u  $u 
e  $  ed

geb  .
þ uu  g  d e e
g $. g  evede gee
u eee g $ de Əgd
e !  . Çeve de
u d g  ee e
 e 
 d e b
d.
g  .

þ b ve f u 


d e d .
þ e bee ve 
d e e.
þ 
e  $u d 
e d .
þ á u d 
e d ...
þ g e bud  d
Me $g devee g e. Me $g 
eee gd
 b g 
 e de
g e e de e e de d 
 
ve g e  b  e u$
u 
 be ee  e g g
f ee d .
Me $g .

þ d $ee d ve


d ev$ de
eed  e de
þ áuu $f  ve u u d
þ  e be e e ge  ede
þ dv dee e de g
 u.
þ    dv dd  e $g
  e e P dv dee e
e  de e b $d. Me $g
b g e$e u ge  e b e  e 
b ve b dv $
dd  d b  d 
b e  e uu 
b e
dv dee e ve ge eb e 


.

d e  ?
þ e de bd uu du d 
b   e  d
 e g ege de de g
b g e dd
 e g  b 
Me $g d. „ de  
 w0 f Me $g vd. ud
 bu de de b d d
 ...
% M o P„ M %
,. ÷ e e Ɗ d 
þ Me $g  v 
 e
g d 
þ ( d   f eb e
  vee    v

 b b de f b .  
 ve
d e b v ud $   eb 
e e (e e d
e f
 $ e e d geg 
e ebe$
 
 uud ( bu $g 
 b . „de e  de 
dv eg ee dv dd 
 v 
 ve  e 
 du
u
u ve bedee ee ev e ve 
fd.
Î "
þ Me $g u u ve
u u de
e g
e ee. ÷e b ve
d b de
(e e ge d
u ve
fdd. e 
Me $g  b e
be b d  d
u uud
de ee $ de ee ed
d . áed
e $g   u  
 de b ege e ed u e de
$g  e e b  . ud
 ede g  e $g ed  
eb dee  d de  $
e e de eee e $dd? á 
ve &
 g u ...

þ  g ve 


b
 
 dd 
e $g f b 
á  d  
(  be b 
uu ve u u 
g b &
bu dv eg ee  b  e e
u u u e de b . d  d b 
  gd u 
 dd

e e g e dvd
gee ee e .
þ á e dv dd 
e $g  eee dv
 ee de ge  ee e d 
b  . á  d  e 
 e ede ede e
  e b 
u
  . ÷ e  g e
dv eg ee  e  g $e e
e de b fee  

u g e e e ge e  ebeb
budu.
e ee e u.

H öneen
þ H öne e e $g bn n  e
u  ed e eee dn. n
önend en ee e ge en edefe d . e
 ed e n b e.
þ H öneen  ee ub  edefe ve
öde gö eee ee e ge eb  n .
 öd d ve  öne d .
þ H öneen  e edefee u geeen
b ede b b e. ou uu
 gn e g e en e n een $ee 
v nu gen  ed .
þ  ve u.
Acı#an kaçınan

þ Acı#an kaçın a e a$ga ı bakın an


k e unaı çk çabuk agıaab e.
ee#en kaçın aaı geek
n ve ne
 e e# ke n b e.
þ Acı#an kaçınan k ee kaçın aaı geeken
un vea ceaa g eeek naı aeke e
geç eb  n . na ç n $be aa a ak
ne # .
þ Acı#an kaçınan k e a a bu ak a u an#ı.
áıı kık aaa. n a#an ke g ee.
áa e kn ve bene aana#a baaıı
aak çaıab e.
þ Aakaaak ve ua.
Agu e "

,. 
d u  de e e Ɗ 
e $g  ee d  
e ud. P e e bu u
ed ee   g ud
d  e  e ee .
Bu ugu d .
þ   dv ede e $g 
gu 
e e
þ   vee e
ev$ e e $g 
 be e  ge  e .
e u"

þ e e e d ebe$ ed ?


e ev$" Ə e e 
  &!
( e e
e ev$" Əof e e e e &!
( d 
þ Mee
de e  e  ed ?
þ  de e  e  ed ?
þ bd e  e  ed ?
M. Îv dd  e $g 
 e  d
u uud
de ee $ de ee ed
 gub  .
„ee d b  de
 eb 
ve u u$ e e $g 
d ve ed $ f b  v
(e e +  
 u u 
deeeb  .
Öe
.
þ "Ö v u &"
þ á b ee b ge  &
( 
þ e b & ( 
þ   e u & ( 
þ ede   uu & ( 
" v u &"
þ b u v de
eed 
 
 & (e e
þ e be e guu du ... (e e
þ  u & (e e
þ b ee b  u & (e e
M o P„ M II.
(Î efe % ( efe

þ u Me $g ve d b e 


  b ud ge e ve  
e e g d ...
Î efe (Î

þ Î efe d  e b e uud


 ge  ve e ed 
dd buu efe bvu 
  du.  e ve d
u $ 
dud e b ee  b
ge b d e e  vd.
þ (Î d  e  Ə ! b $ 
 ve bu g e e d . Ç 
  e de e b 
  b e $ e de u uu
$ e edee. (Î d b  
d edee ve  
b  .
(Î d  ee ed e dd b g
d ee g eee d 
  
b  . 
d e
 eede d efe vugu du
u
e ee    .
Öğretmenlerinin #e#iğine göre
göre lrn
bu ene niveritei nbilirmiin.
enin brl l ğn innrlr&Ə
innrlr&Ə
" r#elerin #e lt ve br#&
br#&
en#e brbilirin.Ə
"Artrm rprlr ve umnlrn
görlerine göre önm#ei eneler#e

öğretmen ğ #ğ ve öğretmenli gö#e bir


mele line gele emi. Vit
betmemeliin&"

 

!"#$ 


% %


 

  
& %   

 % 
 efe (
þ efe d  ede duu fd...
þ Î ed de
e g ve ge 
 bu edee. ud d ed ed e 
 e ee d e d . du
ud dv ve bd gee
ee ee $e u 
þ ( d  e b de d
 e e ee.  e $  e de
 f   ede
b e. ÷ee fd b 
e ede edeb e. Ə ! b $
  de Ə e!  e edee.
þ ( d  e b e  ve e
g
 ge ee ed d e $
edee ve e ed de ee g eee d
 ve ve  
b  .
þ vd b u$  

se bede b su.
b su. e
sted kte s $s ...
$s...
þ „ee see b 
 ded ve
bd.
bd. u see de bb s .
þ e de b d
 g b
g b &&
Me $g  e b ed ...

þ udu
u  b   u . u
 b  ve u  ve ?
á b u ede .

þ v e e 
 ve $ d
e ee  e de 
 e (Î d
þ á $ $$e  d ed
e e d
u uud b 
e $ ( d b 
 d
 g e ...
„ e e  be u? Md
 $ ed uu?

Çevede 


fe e de u u
ve u u ee e 
f d e b e
g uud (Î d
du
uu g e ...
e e e 

d
 e e g e !
ve Əe e g ee d
du! d g 
e e  uud (
d du
uuu g e ...
% M o P„ M 3 %
(Îe%
(Îe%Ped % (
 
(
 %%

þ d Me $g e e  


d g ed .
Îe % Ped (ÎP
þ Îe $ed d  e  e e

d g b d .
e e b b  e 
 e $ ed e gee e
ee dd b
b e.
  $ be b e
e ve u du
u e
efe de de 
e de ge e gee
de .
þ  ede $d
d de $ 
gee
e g e e.
þ ge u  d 
þ (ÎP d  e ed g ede. Ç b  
ve u b b    ee...

 ve (

 ve d  e e e

d g b d .

þ e eeeee  du ve


 e fe  ee.
þ á u ve u b 
 e e geee ede
 de ebe b  
e de e e
$ef g e e.
þ e efe e ve e f e e e
evee.
þ $  d* dud b
b d d ed e  
 edeb e.
B+ ne#enle.
þ el gel e ve en l en fle n
e l e ne  #++ln lnln# (ÎP
#l  le e ne (B #l  le n.
þ ele n n #e
 e#en n le $ e# l e
gee
lnl# e (B #l  le e ne
(ÎP #l  le n # e# l e l b 
ve bn nlee e ...
þ ÷  de ee e...
þ (ÎP d  e e e
$e ge e . d e
e e f e e ee 
g ve b e
f f e u 
 ee eed .
þ u u u ( d  e  d. 
 u f b b  
ub e ee du b e*d.
 (bu duu d e ee g de
buudu e  dee e e
e ee.
þ (ÎP d  dd e e
e 
d 
 e* g e  d u 
 e e
ve e e
 $ e e ( e e
e* efe e e ede e &
Un+tmayalım,
þ Îaa n e de mde de fade ett
m g b ,
meta$gamla y t veya d
+ yanlı laa
ınıflandıılmamalıdı. neml lan faındalı
aanma ve davanı enel
gel t eb lmet .
þ „nmde tanımlanmı w0 falı e d b+l+nan
Meta$gamla n++, P Mate Pa t t ne

t mle m de, yalaı e
t m gn
e nde detaylaıyla lenmeted .
 e e I.
(  f&
þ  b $ e e
eed ?  u u d e du
 d
ee  de e e de f
g e ? (  de 
e eb  ve
b 
e eb  ? u ve bee
u P b  d
  .
þ b dv b e de f
  e ee  b
fd 
e eb  b Mde e
ge  e e P' de ƏMdee e! (Mde g
d ve .
þ 70 d bu de Mdee e
 P e$e u b f
d e e e  ve  e
d . u e ve  e e
g de b e  d de 
e$   ve b ee ge  ee
b d b ub e ed .
 e e
þ  e ! e e P e  de 
d ee ve dv dee e
b e    u...

þ Ə e ! e e P
e  de 
d ee ve dv
dee e b e 
   u...

þ $   de ee  e e


e dv  e d e e
d
u d.u edee eg b d
b b dv eg ee  e u 
du  e e de P Mdee e e
ed e e   ee e ed .
(  de  eee P bu g
d d ƏMe e
 b ve !
 ... P de e  e "

M ve M  e e

þ e
 u d u  edefee b 
   e ud  geee e e
d ( ve e v $ f e $ 
u v& P e  de ƏM%
ƏM%
 e !  .
þ á  de   ed  ve e e
 e 
ed e d u b e 
b g e  de g e e b ve bu bee
 e g d
e  e f e e e ƏM 
ƏM %%
 e e!  .
'1alıkan ol! Yaratıcı ol! Doktor ol!...Ə

þ „elenekel e
t kltr baarılı olab l ek
vea b r edefe ulaab l ek n Əne! a$ a ı
gerekt
an Makro%
Makro%trate er nde falaıla
dururken Ənaıl! a$ a ı gerekt
an M kro%
M kro%
trate ƌn n aktarıl aı konuunda lg  vea
eter kalab l ekted r. ıl farkı aratan b rok
detaın n er nde leen kro
trate lerde aklı oldu
u b len P
ugulaıcılarına bu trate ler n aı
a
ıkartıl aında kullanılan (.C... otaon
... . vb. aralar unar.
  
e eb  !

þ ÷e$ be  
e e e $e

e e $ $e
 e ve f edee
b  ve b   b 
 e u.
þ áu  du
u u  e e  
b   d
u uud de ee $
b u ede e e 
e 
 d d b u ede e e e
ede b e .
þ # '

   ( 


 
 && )
  

 (  

   

 
 *  

 &'
 
  &&
&& 

 
 '

   
  )
 
+ 
  

þ , 
 )' 
 %  
% 

  

 
 
 )

  

  

 % 
 *

 

  )

 ' 

 
 
 
 
  

 
 *  
  -  

& & -  
 -  
 
 ( 
 - . ) & & 
 
 


 % 
 Ə?!
 
 


 % 
 Ə?!
  
þ de d
 b g 
d b g 
def e ve e$ e g b b g e e
 g  vge e
$ e ge ed . Pe d
u  $
du
u u e e b  b g 
 be  b g e e ve  d e
d e  ub u?
þ  e gu " "
ed e 
 d u uu?" 
e e ve  
 u du
u u  e  b  de
 ?
% oe %
þ 
d b g e b e uu$ $ 

d edee d u ...
/0
 " 
  


  % ( 
12
 " 334563"/37

'
85
% "  9 


# 9:(
 , % 9( 

;< 
 " = 0  # 
 
 5 > 

  
 

 þ 7 d b  ve ...

þ Ş d b d
 b g e
b *
d &
þ g e   d ?
á  $   e$
ed ve ed e u uu u" Ə ve
b bu u u   e ebe$
du? g e d u b d ? 
 b d ? b  e
uuu?
( ud
  e de !

þ Ze 
ed e  d u b e  
ebe e b udu.   
guud f  e e u 
du
u u f  e de du
u
$  u ud  .
Î f $ b
ed ge  du f
 e e e budu.
þ  e  f  du
u gee
de 
 de e
uu  de
b u  dd
u e e e
e de d g 
du
uu b  ve 
e e   e e
 e be e e de ge  ee e ve e.
þ ud b g e e  
 b d e bu b  e ud

g e . ÷  d e de

b g e  e e ede u du
u
f  e gu e u . (
b  e f b u 
 .

d e f  e e  ed
 e ge  e  ub  .
e f  e e

þ Î e  b bee u  


f  e e b 
u 
e e e 
be bu uu e  e 
 

"„e 
d " e
e d. u ve
bee f e e 
e e e b g 
 eed  e e duu d 

 $ b e de  de e 
ed e e ve u  d 
 b e e ve e. ud
b g e e f  e e e
de e
gde ge e "
,. ve  e evde b!  
geee eee  de d. e e 
ede b dugu 
  e de b b e
 ed . u u 
 e  u
ve d (! u.

B B

o  % (
 ? % (     (      % ( # 
% ( 
 ( '
 @' A (( 
        
þ e" áed b e ve e g
e ge dd bu e e b b 
vu u u (! u u d
 gde
d. Î  u
u bu u u 
ee e e u d e e e ee
d
 e (!. ee u u d
d 
d dub e  d d
  uu. g e  de e
d duu e e  ed e
  de  . M de
bu d dev edeb  " ...
B 9

þ  e b 
 ge b $ $e ve d 
 uuu  de d. á b 
 ed e   d e bu $e 
$ e fd
 edeb  . ÷ e
d e fe 
 gee e $e 
d d eeeb e g e e u.
Ş d $e e e $e euu de
geee g e $e e d 
fd
 gee e .  bud 
d
u d  u du
u b e
e ... "
þ M. á bu fe e
de du
u g b b de
  f ve  b uu
d d u b e  e b 
ee e" á eed e $! d!
„ee ! Îugu !

- J e d u e be b d


g d
 edeb  uuu ? u fe
uu  de   g b g...
þ 3. aban ke eer ebere ek n grse
afan kuan. Senaryo yara rken ke en n ses
bene nden yoa karak b d
n baka
ke eer e sra d ba
an ar kurab rs n...
Örnek:

Örnek senaryo:
Sev
Sev e Erdo
an
Erdo
an b rb r n
Sever
sev ek ed r. (u k y
= er nde ba arfer n n
yr ak ya odu
u b r ka$
oarak se bo e ede .
eraber ker n s e eyen
b r onar ayryor.
ayryor. (áab n
or adan k ye ayrd
n
aya edeb rs n.
þ "(e e" uuu oede "(e
"(e%%C" g b d . e
bee de  e uu
ugu ...

Öe e:
(e e  uu "(e
"(e%%C" f 
e e
= d   e g
P ud . ÷ $
 e e dee e bu efe
$e eede .  e
(e%%C f $e eee e
 (e
$  .( d
b e  bu eu u 
 de b g 
d .
þ "ubb " uuu oede "b " g b d .
 e e bee de 
e uu ugu ...

Öe e:
ubb 
b (b dd e $
= d e . de b $ $
Ç$ b ƌ  de db d 
?
!2    


 
$
w. Çu ddee b fe de u u 

 e b g  b e  .

þ  deve  du de de


v 
 deve e"

V eed 
vu u
 u
 
 e 
þ ÷f  e e 
d e gde
ge d
 b g e  dee ede d 
 b e e
de e . ve  
 e ve e  u d b 
e e ede edeb u! e  e 
be ... ( u ud
 d. á e
ge bud b...
þ ud b b 
e 
b
 d
ud e e e e
  ve  gf
d b 
  b
 d
ud e ee 
e
b
 d d
u de
d ...
þ u d de
e b 

e ede (÷Mw f 
 f "÷
"÷%%M%
 %w" 
%% %


e e f bu 
b  bug 
de ev 
 e  e u ve  de de
 d u ... 
e e de

e e de $ du
u u e e e
u d $ u b u vd!

þ Kud
  ej e ve bece e 
ge  e b e de...
Un+tmayalım

þ Əa$mı ld+
+n ey ted
n n+ +
vem ya falı b ey dene !!

þ B daha d fıçalamanda e z hn nde b lma


$eyn veya Jame Bnd f lm zleen
'002 b50d10g' fe anlanıa aıma! B+
tatej n n e yaadı
ını göte .