KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK -PKP 3110TUTORIAL M-5

NAMA PENSYARAH: PUAN HAJAH RADIN MAS BT ABDUL WAHAB DISEDIAKAN OLEH: NOR HIDAYAH BT NOPIAH SITI NORLELA BT MOHAMED NOR

Pemulihan Matematik Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

KAJIAN SUKATAN MATEMATIK

Prasekolah

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pemulihan Matematik

Kandungan/ kemahiran Hasil Pembelajaran Aktiviti

Prasekolah

Kombinasi

NOMBOR DAN OPERASI Nombor bulat hingga 100 Tambah dan tolak Pecahan Wang hingga RM10 SUKATAN DAN GEOMETRI Masa dan Waktu Panjang Timbangan Isipadu Cecair Ruang

Kemahiran Matematik ‡ Menggunakan laras bahasa matematik yang betul dan mengaplikasikan penaakulan mantik. ‡ Menyatakan idea matematik secara jitu. ‡ Membuat, menguji dan membuktikan konjektur. ‡ Mengekstrak makna dari suatu penulisan matematik. ‡ Menggunakan matematik untuk memperihalkan dunia fizikal. Kemahiran Menganalisis ‡ Berfikir secara jelas. Kemahiran Membuat ‡ Memberi perhatian dan Penyelidikan penelitian kepada setiap aspek. ‡ Merujuk nota, buku teks dan ‡ Memanipulasi idea yang bahan sumber yang lain. tepat, jitu dan terperinci, ‡ Mengakses buku di ‡ Memahami penaakulan yang perpustakaan. kompleks, ‡ Menggunakan pengkalan data. ‡ Mengkonstruk dan ‡ Mendapatkan maklumat dari mempertahan hujah yang logik. pelbagai individu. ‡ Mendebatkan hujahan yang ‡ Berfikir. tidak munasabah.

Kemahiran Menyelesaikan Masalah ‡ Membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal pasti isu utama permasalahan. ‡ Menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas dan mengeksplisitkan andaian yang dibuat. ‡ Menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisa masalah yang lebih kecil dan khusus. ‡ Bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang berbeza untuk menyelesaikan masalah yang sama. ‡ Menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun penyelesaian tidak ketara. ‡ Meminta bantuan sekiranya memerlukan.

Kemahiran Menggunakan Teknologi -keupayaan mengguna dan mengendali alat matematik seperti abakus, kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman web di Internet dan pakej pembelajaran untuk: ‡ Membentuk dan memahami konsep matematik dengan lebih mendalam. ‡ Membuat, menguji dan membuktikan konjektur. ‡ Meneroka idea matematik. ‡ Menyelesaikan masalah.

Kemahiran Berkomunikasi ‡ Mendengar secara berkesan. ‡ Menulis idea matematik secara tepat dan jelas. ‡ Menulis esei dan pelaporan. ‡ Membuat pembentangan.

1. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek. (b) Membandingkan dua kumpulan secara padanan. (c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek. 2. Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan. (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. (d) Menamakan angka.

NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya untuk« untuk«

3. Menentukan nilai nombor hingga 100: (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (c) Membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya ´lebih daripadaµ dan ´kurang daripadaµ. (d) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. (e) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya 4. Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) Perkataan 5. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya untuk« untuk«

6. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun. 7. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. 8. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. 9. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 10.Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan (a) Menyatakan kuantitinya. (b) Menggunakan perkataan ´lebih daripadaµ dan ´kurang daripadaµ. 11. Membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan garis nombor. 12. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. 13. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah. NOMBOR BULAT HINGGA 100 Murid berupaya untuk« untuk«

1. (i) Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. (ii) Menyebut jumlah dua nombor. (iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi 2. (i) Menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. (ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan. (iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. 3. (i) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah. (b) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak. (c) Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah. (d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak. (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. TAMBAH DAN TOLAK Murid berupaya untuk« untuk«

(ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100: (a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak. (b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. (c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan. 4. (i) Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100. (ii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi. (iii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian. TAMBAH DAN TOLAK Murid berupaya untuk« untuk« (i) Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan mengunakan perkataan µsetengahµ, µseparuhµ dan µsukuµ dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas. PECAHAN Murid berupaya untuk« untuk«

(i) Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas. (ii) Mewakilkan nilai wang: (a) Sen hingga RM1. (b) Ringgit hingga RM10. (iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menukar wang: (a) Syiling hingga 1 ringgit. (b) Ringgit hingga RM10. (i) Tambah dan tolak: (a) Sen hingga RM1. (b) Ringgit hingga RM10. (ii) Tambah dan tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4:1. WANG Murid berupaya untuk« untuk«

1. (i) Menyatakan waktu dalam sehari. (ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja). (iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (iv) Menamakan bulan dalam setahun. 2. (i)Mengenal pasti dan menyatakan ´setengahµ dan µsatu perempatµ berdasarkan muka jam. (ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog.

MASA DAN WAKTU Murid berupaya untuk« untuk«

(i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai. (ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai. (iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks. PANJANG Murid berupaya untuk« untuk«

(i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. (ii) Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. (iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks. TIMBANGAN Murid berupaya untuk« untuk«

(i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai. (ii) Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai. (iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks. ISIPADU CECAIR Murid berupaya untuk« untuk« 1. (i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera. (ii) Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D. (iii) Menyusun objek mengikut pola. (iv) Membina model 3D dan menerangkannya. 2. (i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan. (ii) Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk 2D. (iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola. (iv) Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D. RUANG Murid berupaya untuk« untuk«

NOMBOR BULAT HINGGA 100 Pupils say numerals familiar to them: e.g.. their age, house number, bus number, page number, numbers on telephone and clock face. ‡ Teacher represents (models) each number using objects in the classroom: e.g.: 1 book, 4 chairs, 1 nose and 2 eyes. ‡ Pupils listen and repeat each number after teacher through rhymes, songs, and stories. For example: Five Little Ducks and The Three Bears. ‡ Pupils recite the sequence; One, two ... nine through rhymes, songs and stories.

NOMBOR BULAT HINGGA 100 Pupils write numbers ´in the airµ, using sand, play dough, tracing with finger cut-out numerals and by joining dots. Pupils write numerals using the correct technique. Pupils sing number rhymes, songs, and read stories. Pupils read and spell number words one to nine. Pupils match numerals with number words.

NOMBOR BULAT HINGGA 100 Pupils respond to questions such as: a. Which is more? b. Which is less? c. Which is 1 more? d. Which is 1 less? e. Which is equal f. Which is not equal? Pupils recognize numerals they see on flash cards. Pupils count objects in tens and ones using multi based blocks and Cuisenaire rods. Pupils count on and back in ones using the hundred grid, number ladder or number line up to 100.

NOMBOR BULAT HINGGA 100 Pupils count on and count back in tens from a given number using objects, Cuisenaire rods, multi based blocks or hundred grid. e.g. Count on in tens from 1; 1, 11, 21 « 91 e.g. Count back in tens from 88; and stop at 38; 88, 78 « 38 Fill in the missing numbers on a hundred grid or number line. Complete series of numbers. Teacher introduces ordinal numbers through activities, such as: a. 10 pupils to line up in a straight line. Each pupil says his number: One, two « ten. The pupil who says ¶one· is the first in the line. Repeat with the second to tenth pupil. b. Order winners in a running race from the first to tenth place

TAMBAH DAN TOLAK Model concept of addition using concrete and manipulative materials. Pupils answer to oral questions in many ways. e.g. 1 more than 10 is __. __ is 1 more than 14. Pupils make all possible combinations of two groups of objects to make a total of up to 18. e.g.8 bags + 4 bags = 12 bags 6 balls + 5 balls = 11 balls Write the number sentence for addition: e.g. 8 + 7= 15-Repeat with different numbers. Pupils solve problems by simulating or modeling the situation

TAMBAH DAN TOLAK Pupils list all combinations of two numbers within basic facts. Activities such as using flash cards and saying aloud can be carried out. Pupils list all possible pairs of numbers for a given difference. e.g. Difference is 3 3²0=3 4²1=3 5²2=3 6²3=3 7²4=3 8²5=3 9²6=3 10 ² 7 = 3 Pupils solve problems by simulating or modeling the situation. e.g. Ajit has 18 oranges. He gives away 9. How many oranges are left?

WANG
Pupils trace, color and exchange coins. Pupils use sample coins and notes to find total value of money. Pupils do simulation of real life situation in the classroom such as: - classroom shop; - school canteen; and - buying grocery.

WASA DAN WAKTU Pupils color pictures of events in a day. Pupils tell what they do in a day. Discuss events on each day of the week. Sing related songs. Pupils tell special events in Malaysia and when they are celebrated. e.g. Teacher·s Day, Merdeka Day, New Year, Hari Raya, Deepavali, Harvest Day. Pupils tell and write time. e.g 8
o·clock

RUANG

Pupils identify solid shapes in real life such as; around the school and in the classroom. Pupils build models using one type of solid shape and in combination with other solid shapes using readily available solid shapes, match boxes, cans, play dough and plasticine. Identify a covered solid shape by sense of feeling Pupils sort, name, color and trace flat shapes. Pupils match flat shapes with names. Pupils talk about the shapes and patterns on curtains, clothes etc. Pupils cut flat shapes and use it to make designs. e.g. a. Use squares and rectangles to make a man. b. Arrange triangles to form any pattern.

1.0 Pranombor 2.0 Konsep Angka 3.0 Mengenal Nombor 4.0 Mengenal ¶0· 5.0 Operasi Tambah Dalam Lingkungan 10 6.0 Operasi Tolak Dalam Lingkungan 10 7.0 Mengenal Nombor 11 hingga 50 8.0 Operasi Tambah Dalam Lingkungan 18 9.0 Operasi Tolak Dalam Lingkungan 18 10.0 Operasi Tambah dalam Lingkungan 50, tanpa Mengumpul Semula 11.0 Operasi Tambah dalam Lingkungan 50, secara Mengumpul Semula

12.0 Operasi Tolak dalam Lingkungan 50, tanpa Mengumpul Semula 13.0 Operasi Tolak dalam Lingkungan 50, secara Mengumpul Semula 14.0 Mengenal Nombor 51 hingga 99 15.0 Operasi Tambah dalam Lingkungan 100, tanpa Mengumpul Semula 16.0 Operasi Tambah dalam Lingkungan 100, secara Mengumpul Semula 17.0 Operasi Tolak dalam Lingkungan 100, tanpa Mengumpul Semula 18.0 Operasi Tolak dalam Lingkungan 100, Mengumpul Semula 19.0 Operasi Darab 20.0 Operasi Bahagi 21.0 Wang 22.0 Masa dan Waktu

1. PRANOMBOR -Mengelas benda konkrit dan semi konkrit i. Warna ii. Saiz iii. Bentuk iv. Jenis 2. KONSEP ANGKA -Menyatakan kuantiti melalui perbandingan i. Banyak atau sedikit ii. Sama banyak atau tidak sama banyak iii. Lebih atau kurang

3. MENGENAL NOMBOR -Nilai nombor i. 1 hingga 5 ii. 6 hingga 9 -Mengenal angka 1 hingga9 i. Mengenal nombor dalam bentuk perkataan -Nombor 1 hingga 9 i. Urutan Menaik ii. Urutan Menurun iii. Nombor di antara 5. OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 -Mengenalkan konsep tambah -Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan -Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 -Menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10 -Penyelesaian masalah

4. MENGENAL SIFAR ¶0·

6. OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 -Mengenal konsep tolak -Menulis ayat matematik bagi operasi tolak melalui proses pengasingan --Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 -Menolak secara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10 -Penyelesaian masalah

7. MENGENAL NOMBOR 11-50 -Menamakan dan menentukan nilai nombor. i. 11 hingga 20 ii. 21 hingga 30 iii. 31 hingga 40 iv. 41 hingga 50 -Menulis angka i. 11 hingga 20 ii. 21 hingga 30 iii. 31 hingga 40 iv. 41 hingga 50 -Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu i. 11 hingga 20 ii. 21 hingga 30 iii. 31 hingga 40 iv. 41 hingga 50 -Menulis nombor dalam bentuk perkataan -Menentukan nilai tempat puluh dan sa -Menulis angka dalam bentuk perkataan

8. OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 -Menulis ayat matematik bagi operasi tambah proses penyatuan -Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18 -Menambah secara spontan fakta asas tambah -Menulis hitungan tambah dalam bentuk lazim yang melibatkan nombor hingga 18 -Penyelesaian masalah

9. OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 -Menulis ayat matematik -Melengkapkan ayat matematik -Menolak secara spontan fakta asas tolak -Menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim -Penyelesaian masalah
10. OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50, TANPA MENGUMPUL SEMULA

-Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan gandaan 10 dan sebaliknya i. Bentuk ayat ii. Bentuk lazim -Menambah sebarang dua nombor, satu digit, dua digit dan sebaliknya. i. Bentuk ayat ii. Bentuk lazim -Menambah sebarang dua nombor, dua digit. i. Bentuk ayat ii. Bentuk lazim -Penyelesaian masalah

11. OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA -Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan satu digit dan sebaliknya i. Bentuk ayat ii. Bentuk lazim -Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit i. Bentuk ayat ii. Bentuk lazim -Penyelesaian masalah

12. OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50, TANPA MENGUMPUL SEMULA -Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit i. Bentuk ayat ii. Bentuk lazim -Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit dalam bentuk ayat dan bentuk lazim -Menolak sebarang nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit dalam bentuk ayat dan bentuk lazim -Penyelesaian masalah

13. OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50, SECARA MENGUMPUL SEMULA -Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit dalam bentuk ayat dan bentuk lazim -Menolak sebarang dua nombor dua digit dengan nombor dua digit dalam bentuk ayat dan bentuk lazim -Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh dalam bentuk ayat dan bentuk lazim -Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh dalam bentuk ayat dan bentuk lazim -Penyelesaian masalah

14. MENGENAL NOMBOR 51 HINGGA 99 -Menamakan dan menentukan nilai: 51 hingga 60 61 hingga 70 71 hingga 80 81 hingga 90 91 hingga 99 -Menulis angka: 51 hingga 60 61 hingga 70 71 hingga 80 81 hingga 90 91 hingga 99 -Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu -Menulis nombor dalam bentuk perkataan. -Menentukan nilai tempat puluh dan sa -Menulis angka dalam bentuk panjang

15. OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100, TANPA MENUMPUL SEMULA -Menambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh -Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan dua digit atau sebaliknya. -Menambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit. -Penyelesaian masalah

16. OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100, SECARA MENGUMPUL SEMULA -Menambah sebarang dua nombor satu digit dan dua digit atau sebaliknya. -Menambah sebarang dua nombor dua digit.

17. OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100, TANPA MENGUMPUL SEMULA -Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit -Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor satu digit. -Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh -Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh -Penyelesaian masalah

18. OPERASI TOLAK DALAM 19. OPERASI DARAB LINGKUNGAN 100 DENGAN -Mengenal Konsep Operasi darab MENGUMPUL SEMULA -Menulis ayat matematik operasi -Menolak sebarang nombor satu digit darab. daripada nombor dua digit dalam bentuk i. Sifir 2 hingga 5 ayat dan lazim ii. Sifir 6 hingga 9a -Menolak sebarang nombor dua digit -Melengkapkan ayat matematik daripada nombor dua digit dalam bentuk i. Sifir 2 hingga 5 lazim ii. Sifir 6 hingga 9 -Menolak sebarang nombor satu digit -Mendarab secara spontan daripada nombor gandaan sepuluh -Penyelesaian masalah -Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh -Penyelesaian masalah 20. OPERASI BAHAGI HINGGA 45/5 -Mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan benda mengikut bilangan yang ditentukan -Menulis dan melengkap ayat matematik bagi operasi bahagi fakta-fakta asas hingga 25/5 -Penyelesaian masalah

21. WANG -Mengenal wang syiling -Mengenal lambang sen -Menyatakan perbandingan nilai duit syiling 1 sen, 5 sen, 20 sen, RM1.00 -Mengenal dan menulis simbol Ringgit Malaysia. -Menyatakan perbandingan nilai wang kertas RM2.00, RM5.00 dan RM10.00. -Menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan belanja harian membeli-belah dan tambang menambangyang menggunakan kiraan sen dengan melibatkan jumlah dan baki

22. MASA DAN WAKTU -Mengenal bahagian siang dan malam -Menyatakan waktu dalam jam -Menyatakan waktu dalam pecahan jam -Membaca maklumat dari kalendar hari, haribulan, minggu, bulan dan tahun -Penyelesaian masalah

1. Mengkelaskan benda konkrit dan semi konkrit mengikut warna, saiz, bentuk dan jenis. 2. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang 3. -Membilang objek dalam kumpulan. -Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. -menulis nombor dalam bentuk perkataan -Membilang & menyusun nombor sama ada urutan menaik atau menurun -Meletakkan nombor yang sesuai di tempat kosong 4. Mengenal sifar ¶0· dengan melakukan pengurangan benda-benda satu demi satu dalam satu kumpulan. 5. -Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan -Membina ayat matematik bagi proses penyatuan -Menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10

6. -Mengasingkan satu kumpulan besar kepada dua kumpulan kecil -Membina ayat matematik tolak -Menolak secara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10 -Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan 10 7. -Menamakan dan menentukan nilai nombor 11 hingga 50 -Menulis angka 11 hingga 50 -Menulis nombor dalam bentuk perkataan 8. -Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan -Menulis ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18 -Menambah secara spontan fakta asas tambah -Menulis hitungan tambah dalam bentuk lazim -Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 18 9. -Menyatakan bilangan benda dalam lingkungan 18. -Menolak secara spontan fakta asas tolak -Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan 18 Murid berupaya untuk« untuk«

10. -Menambah satu nombor gandaan sepuluh dengan satu nombor satu digit -Menambah satu nombor dua digit dengan satu nombor satu digit -Menambah dua nombor dua digit tanpa mengumpul semula -Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 50 11. -Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan satu digit dan sebaliknya - Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit -Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit dalam lingkungan 50 dengan mengumpul semula 12. -Menolak sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit -Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit daripada nombor dua digit dalam bentuk ayat dan bentuk lazim -Menolak sebarang nombor gandaan 10 daripada nombor dua digit -Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula Murid berupaya untuk« untuk«

13. -Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit dalam bentuk ayat dan bentuk lazim -Menolak sebarang dua nombor dua digit dengan nombor dua digit -Menolak satu digit daripada nombor gandaan sepuluh -Menolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh -Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak sebarang dua nombor, dua digit daripada nombor gandaan sepuluh. 14. -Menama dan menentukan nilai 51 hingga 99 -Menulis angka 51 hingga 99 -Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu -Menulis nombor dalam bentuk perkataan -Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 100 tanpa mengumpul semula 15. -Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu nombor satu digit yang tidak melibatkan sifar. -Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu nombor satu digit melibatkan sifar dalam lingkungan 50 dan 100 Murid berupaya untuk« untuk«

16. -Menambah sebarang dua nombor satu digit dan dua digit atau sebaliknya. -Menambah sebarang dua nombor dua digit. 17. -Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit -Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor satu digit. -Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh -Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh -Penyelesaian masalah 18. -Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit dalam bentuk ayat dan lazim 19. -Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit dalam bentuk lazim -Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh -Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh -Penyelesaian masalah 19. -Menulis ayat matematik operasi darab. -Melengkapkan ayat matematik -Mendarab secara spontan -Penyelesaian masalah Murid berupaya untuk« untuk«

20. -Mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan benda mengikut bilangan yang ditentukan -Menulis dan melengkap ayat matematik bagi operasi bahagi fakta-fakta asas hingga 25/5 -Penyelesaian masalah 21. -Menamakan wang syiling -Membandingkan nilai sama sekeping wang syiling dengan wang syiling yang lebih kecil nilainya -Mengenal dan menulis simbol ringgit Malaysia -Membandingkan nilai sama wang RM5.00 dan RM10.00 dengan RM dan wang kertas lain. -Menyelesaikan hitungan berkaitan dengan wang 22. -Menyatakan bahagian hari -Menamakan bahagian-bahagian pada muka jam -Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. -Menamakan bulan dalam setahun. -Mengenal pasti dan menyatakan ´setengahµ dan µsatu perempatµ berdasarkan muka jam. -Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog. -Membuat jadual harian -Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan masa dan waktu

Warna a. mengenal warna b. menamakan warna c. mencantumkan kad warna d. mengasingkan warna e. menyesuaikan warna dengan benda-benda f. mewarna mengikut arahan yang diberi Saiz a. membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan b. mengenal saiz kecil/besar, tinggi/rendah, panjang/pendek c. menamakan saiz d. mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz e. memadankan saiz yang sama f. mewarnakan saiz yang sama

Bentuk a. mengasingkan benda mengikut bentuk b. menamakan bentuk c. memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit d. mewarnakan bentuk-bentuk yang sama Jenis: a. menamakan mengikut jenis b. mengumpul benda mengikut jenis (semi maujud) c. mengkelaskan benda mengikut jenis (gambar) d. mewarna / melukis benda mengikut jenis

i.

Mengasingkan kumpulan a. yang banyak atau lebih b. yang sedikit atau yang kurang c. yang sama banyak d. yang tidak sama banyak ii. Mewarnakan kumpulan a. yang sama tau yanga lebih b. yang sedikit atau yang kurang c. yang sama banyak d. yang tidak sama banyak iii. Menyesuaikan kumpulan yang sama banyak iv. Menamakan kumpulan a. yang banyak atau yang lebih b. yang sedikit atau yang kurang c. yang sama banyak d. yang tidak sama banyak

Nilai Nombor & Mengenal Angka 1 hingga 9
Membilang benda-benda realiaa. benda-benda yang disediakan b. benda-benda dalam BD ii. Mengumpul benda mengikut bilangan dalam arahan iii. Menentukan atau menamakan bilangan benda secara spontan iv. Membilang benda satu-satu mengikut urutan sambil menunjuk dengan jari v. Memadankan angka dengan nilai dan sebaliknya konkrit atau semi konkrit vi. Menulis di udara, dulang pasir dan sebagainya vii. Menyurih nombor-nombor timbul (kinestetik) dengan jari mengikut urutan viii.Menekap mengikut urutan nombor dengan pensel warna pada acuan angka i.

ix. Menulis angka mengikut garisan titik-titik x. Membentuk angka mengikut garisan titik-titik xi. Mengumpul (mengasingkan) angka yang sama xii. Permainan angka (domino, dam ular, pancing angka, dart angka) xiii.Menulis angka 1 hingga 10 xiv.Membilang dan menulis angka yang sepadan xv. Menulis nombor dalam bentuk perkataan

Nombor 1 hingga 9 (urutan menaik, menurun & nombor di antara)

i.

Urutan menaik a. membilang & menyusun pembilang dari nilai kecil ke besar b. meletakkan kad angka di bawah pembilang c. menyusun angka secara menaik dari kad angka yang diselerakkan ii. Urutan menurun a. membilang dan menyusun pembilang dari nilai besar ke kecil b. meletakkan kad angka di bawah pembilang c. menyusun angka secara menurun dari kad angka yang diselerakkan d. melengkapkan turutan nombor secara menurun iii. Nombor di antara a. meletakkan kad angka di antara kad-kad angka b. menamakan nombor di antara c. memenuhkan tempat kosong dengan angka yang sesuai

i.

Melakukan pengurangan benda konkrit, satu demi satu dalam satu kumpulan untuk mengenalkan nilai sifar ii. Menunjukkan ´simbolµ sifar dengan kad angka iii. Menegaskan penggunaan ´simbolµ (0) dalam nombor 10, 20, 30, 40 dan 50 sebagai pemegang tempat (rumah) ¶sa·. iv. Operasi tambah melibatkan sifar a. dalam bentuk ayat lingkungan sepuluh. Contoh: 3 + 0 = b. dalam lazim lingkungan sepuluh. Contoh: 4 +0 v. Operasi tolak melibatkan sifar a. dalam bentuk ayat lingkungan sepuluh. Contoh: 3 ² 0 = b. dalam bentuk lazim lingkugan sepuluh. Contoh: 6 +0

i.

Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan

ii. Menyatakan dua kumpulan pembilang dan menyatakan bilangan benda kesemuanya

iii. Membuat dua kumpulan benda dan meletakkan kad angka pada kumpulan setelah membilang benda dalam kumpulan iv. Membina ayat matematik bagi proses penyatuan 3 tambah 4 sama dengan 5

v. Memperkenalkan simbol (+) dan sama dengan dalam matematik. 2 2 tambah + 3 3 sama dengan = 5 5

vi. Menulis ayat matematik berpandukan gambar

+

=

vii. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 2 + 3 = 2 viii. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah secara 3 + lazim

ix. Menambah secar spontan fakta asas yang melibatkan nombor hingga 10 x. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 10. Contoh: David memasukkan 2 biji limau ke dalam bakul. Leong masukkan 3 biji lagi. Berapa biji limau semuanya?

2 +3

i. Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan ii. Mengasingkan satu kumpulan besar kepada dua kumpulan kecil (benda konkrit)

iii. Mengasingkan satu kumpulan besar kepada dua kumpulan kecil menggunakan benda konkrit dan lambang angka. iv. Membina nyataan tolak berdasarkan gambar v. Membina nyataan tolak dengan memperkenalkan sebutan tolak dan baki. Contoh: 7 tolak 4 baki 3 vi. Membina ayat matematik tolak dengan memperkenalkan simbol (-) dan (=). vii. Menulis ayat matematik tolak berpandukan gambar viii.Menukar ayat matematik operasi tolak secara lazim ix. Menolak secara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10. x. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan 10

i. Membilang benda-benda (pembilang) : menaik / menurun ii. Menamakan sesuatu kumpulan mengikut bilangan benda. Contoh: Murid menyebut nombor 14 iii. Memadankan kad-kad angka yang sesuai dengan kumpulan benda atau sebaliknya. iv. Menulis nombor yang disebut. v. Menulis nombor mengikut bilangan benda atau gambar. vi. Nombor belasan. Menulis semula nombor mengikut turutan. Contoh: 15 13 17 11

i.

Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan (tidak lebih dari 9 benda) ii. Menyatukan dua kumpulan pembilang dan menyatakan bilangan benda kesemuanya iii. Membuat dua kumpulan benda dan meletakkan kad angka pada kumpulan setelah membilang benda dalam kumpulan. iv. Membina ayat matematik bagi proses penyatuan dengan menggunakan lambang dan simbol. v. Menulis ayat matematik tambah berpandukan gambar vi. Melengkapkan ayat matematik vii. Menukarkan operasi tambah daripada bentuk ayat kepada bentuk lazim viii.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 18

i. Menyatakan bilangan benda dalam kumpulan lingkungan 18 ii. Mengasingkan satu kumpulan besar benda-benda konkrit kepada dua kumpulan kecil iii. Mengasingkan satu kumpulan besar benda-benda konkrit kepada dua kumpulan kecil: menggunakan benda konkrit & menggunakan lambang angka iv. Membina nyataan tolak berdasarkan gambar dengan sebutan tolak dan baki. v. Membina ayat matematik tolak dengan memperkenalkan simbol (-) dan (=). vi. Menulis ayat matematik tolak berpandukan gambar. vii. Melengkapkan ayat matematik operasi tolak viii.Menulis operasi tolak dalam bentuk lazim ix. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan 18.

i.

Menambah satu nombor gandaan 10 dengan satu nombor satu digit. a. menambah satu nombor satu digit dengan sifar. Contoh: 5 + 0 = b. menambah satu nombor satu digit dengan satu digit. Contoh: 2 + 3 = c. menambah satu nombor satu digit dengan satu nombor gandaan sepuluh dan sebaliknya. Contoh: 20 + 5 =25 d. menukar ayat matematik tambah dalam bentuk lazim. ii. Menambah satu nombor dua digit dengan satu nombor satu digit a. menunjukkan nilai dua nombor dengan pembilang dalam puluh dan sa. contoh: pu sa 23 + 5

b. menyatukan dua kumpulan pembilang di kad nilai tempat mengikut tempat nilainya.

c. menggantikan pembilang dengan kad nombor d. menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk lazim iii. Menambah dua nombor dua digit tanpa mengumpul semula. a. menunjukkan nilai dua nombor dengan pembilang dalam puluh dan sa. b. menyatukan dua kumpulan pembilang di kad nilai tempat mengikut tempat mengikut tempat nilainya. c. menggantikan pembilang dengan kad nombor. d. menukarkan ayat matematik operasi tambah dalam bentuk lazim. iv. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula.

i.

Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan satu digit dan sebaliknya. a. menunjukkan nilai dua nombor dengan pembilang dalam puluh dan sa. b. menyatakan dua kumpulan pembilang di kad nilai tempat mengikut tempat nilainya. c. menggantikan pembilang dengan kad nombor d. menukar operasi tambah dalam bentuk ayat kepada bentuk lazim. ii. Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit. a. menunjukkan nilai dua nombor dengan pembilang dalam puluh dan sa. b. menyatakan dua kumpulan pembilang di kad nilai tempat mengikut tempat nilainya. c. menggantikan pembilang dengan kad nombor. d. menukar dan menyelesaikan ayat matematik operasi tambah kepada bentuk lazim. iii. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit dalam lingkungan 50 dengan mengumpul semula.

i.

Menolak sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit. a. meletakkan pembilang pada kad nilai tempat. Contoh: 36 ² 4 = pu sa

b. mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak. Contoh: pu sa

c. mengulangi proses tersebut dengan kad angka. d. menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat dan bentuk lazim.

ii. Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit. iii. Menolak sebarang nombor gandaan 10 daripada nombor dua digit. iv. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula.

Mengulangkaji fakta asas tolak secara lisan dan bertulis. i. Satu digit dengan 2 digit (secara mengumpul semula) 42 - 6 a. menunjukkan nilai dua nombor dengan pembilang dalam puluh dan sa. b. menunjukkan satu ikatan ¶puluh· dan meletakkan dalam rumah ¶sa· c. mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak. d. menggantikan pembilang dengan kad nombor. e. menukar dan menyelesaikan ayat matematik tambah dalam bentuk lazim. ii. Menolak sebarang dua nombor dua digit dengan nombor dua digit . a. meletakkan pembilang pada kad nilai tempat. b. membuka satu ikatan ´puluhµ dan meletakkan dalam rumah sa. c. mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak. d. mengulangi proses (b) dan (c) dengan kad angka. e. menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat dan bentuk lazim

iii. Menolak satu digit daripada nombor gandaan sepuluh. a. meletakkan pembilang pada kad nilai tempat b. membuka satu ikatan ¶puluh· dan meletakkan dalam rumah ¶sa· c. mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak d. mengulangi proses (a), (b) dan (c) dengan kad angka e. menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat dan bentuk lazim. iv. Menolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh a. meletakkan pembilang pada kad nilai tempat b. membuka satu ikatan ¶puluh· dan meletakkan ke rumah ¶sa· c. mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak. v. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak sebarang dua nombor, dua digit daripada nombor gandaan sepuluh dalam lingkungan 50 secara mengumpul semula.

i.

Membilang sepuluh-sepuluh dengan ikatan pembilang sepuluh-puluh

ii. Menyebut kad-kad nombor yang ditunjukkan iii. Memadankan ikatan pembilang dengan kad angka 30 40 iv. Mengenal rumah angka puluh dan sa menggunakan pembilang lllll 40 5 45

v. Menunjukkan angka yang disebut vi. Menulis nombor mengikut bilangan benda atau gambar.

vii. Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu digit tidak melibatkan sifar a. bentuk lazim pu sa +4 3 2 6 b. bentuk ayat: 43 + 26 = viii.Menambah sebarang dua digit dengan dua digit melibatkan sifarbentuk lazim ix. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 100, tanpa mengumpul semula.

i.

Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu nombor satu digit atau sebaliknya tidak melibatkan sifar (bentuk lazim & bentuk ayat) ii. Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu nombor satu digit melibatkan sifar dalam lingkungan 50 (bentuk lazim & bentuk ayat) iii. Menambah sebarang nombor dua digit dengan satu nombor dua digit mengumpul semula melibatkan sifar dalam lingkungan 100: bentuk lazim: pu sa bentuk ayat: 39 + 21 = +3 9 2 1

i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Nombor sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula (bentuk ayat & bentuk lazim) Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh. Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi.

i.

Ii

Mengumpul benda-benda dalam kumpulan yang sama banyak ahlinya. Contoh: (2,2) (3,3) (4,4) Membilang melangkau dengan menggunakan benda konkrit a. b.

0 1 2 3 4 iii. Membilang dalam turutan (secara lisan & bertulis) dengan mengisi tempat kosong. 2, 4, _, _, 10, _, 14 iv. Mengumpul nilai ahli dalam himpunan 2 4

Menulis ayat matematik operasi darab i. Melengkapkan juzuk yang tertinggal berdasarkan gambar rajah

ii. Meletakkan jumlah ahli pada himpunan berdasarkan ayat matematik 2x3= iii. Melengkapkan ayat matematik darab

x

=

iv. Melengkapkan fakta asas darab (sifir 2 hingga 5) berdasarkan gambar.

v. Membaca ayat matematik bagi operasi darab dari kad imbasan (susun sifir & secara rawak) vi. Melengkapkan secara lisan ayat matematik operasi darab dari kad imbasan vii. Melengkapkan fakta asas darab tanpa kad imbasan. Contoh: 2 x 3 = viii.Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi darab

i.

Mengenalkan operasi bahagi melalui proses pengagihan benda-benda mengikut bilangan dua-dua a. b.

ii. Mengenalkan operasi bahagi melalui proses pengagihan benda-benda mengikut bilangan tiga-tiga.

iii. Mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan benda empatempat iv. Mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan benda-benda lima-lima Aktiviti bagi operasi bahagian fakta asas hingga 45/5 sama seperti bagi bahagian fakta asas hingga25/5

Menulis dan melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi faktafakta asas hingga 25/5 i. Mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan sama banyak, satu kumpulan benda konkrit kepada dua kumpulan secara satu-satu, dua-dua, tiga-tiga. 0 0 0 0 0 0 0 0 empat bahagi dua = dua

ii. Mengenal operasi bahagi melalui benda-benda konkrit dan lambang. iii. Melengkapkan ayat matematik operasi bahagi hingga 25/5 0 0 0 0 0 0 0 0

8 / 4 = 2

iv. Melengkapkan hasil bahagi fakta asas bahagi daripada 2 / 2 hingga 25 / 5. contoh: 6 / 2 = v. Melengkapkan ayat matematik dengan menuliskan operasi bahagi bagi jawapannya yang diberi. vi. Mengenal operasi bahagi melalui angka dan bahasa ´bahagiµ. Contoh: 6 bahagi 2 sama dengan 3 vii. Menulis ayat matematik bahagi fakta asas yang pembahaginya ialah 3 3 / 3 = 6 / 3 = 9 / 3 = viii.Menulis ayat matematik bahagi fakta asas yang pembahaginya ialah 4 ix. Menulis ayat matematik bahagi fakta asas yang pembahaginya ialah 5 x. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi.

Mengenal wang syiling i. Mengenalkan wang syiling 1, 5, 10, 20, 50 dan RM1.00 ii. Menamakan wang syiling 1, 5, 10, 20, 50 dan RM1.00 iii. Menyurih atau menekap duit syiling dan menulis namanya iv. Merekod jumlah sekumpulan duit syiling. Contoh: 10 10 = 20 Membandingkan nilai sama sekeping wang syiling dengan wang syiling yang lebih kecil dari nilainya. Contoh: 10 20 5 5
1 0 1 0

Mengenal & menulis simbol Ringgit Malaysia (RM) i. Mengenal dan menamakan wang kertas RM2.00 hingga RM10.00 ii. Menulis nilai wang kertas menggunakan perkataan, nombor dan Ringgit Malaysia. Contoh: RM2.00 dua ringgit Malaysia iii. Menulis nilai wang kertas dengan simbol angka dan ringgit Malaysia. Contoh: dua ringgit Malaysia - RM2.00

Menyatakan perbandingan nilai wang kertas i. Membandingkan nialai sama ringgit Malaysia dengan syiling (syiling sejenis & syiling tak sama jenis) ii. Tukaran sen kepada ringgit Malaysia syiling (syiling sejenis & syiling tak sama jenis) iii. Membandingkan nilai sama wang RM5.00 dan RM10.00 dengan RM iv. Membandingkan nilai sama wang RM5.00 dan RM10.00 dengan wang kertas lain. Contoh: RM5 = RM2 RM2 RM1 v. Menyediakan hitungan yang berkaitan dengan : a. belanja harian b. membeli belah c. tambang menambang

Mengenal bahagian siang & malam i. Menyatakan bahagian hari siang-malam a. namakan bahagian-bahagian siang & malam- siang (pagi, tengah hari, petang) - malam (malam, tengah malam) b. merekodkan aktiviti-aktiviti mengikut bahagian-bahagian siang dan malam Menyatakan waktu dalam jam i. Menamakan bahagian-bahagian pada muka jam- jarum panjang/jarum pendek, angka 1 hingga 12. a. menamakan waktu dalam unit jam sahaja b. menunjukkan waktu dalam unit jam sahaja c. menulis waktu dalam unit jam sahaja Menyatakan waktu dalam pecahan jam i. Membahagikan muka jam pada 4 sukuan a. menamakan waktu dalam jam dan pecahannya. Contoh: 12.15 dua belas suku. b. membuat jadual harian c. mendapatkan maklumat daripada jadual sedia ada. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan masa dan waktu.

- Pengelasan -Seriasi -Padanan satu dengan satu -Konsep Nombor -Operasi Nombor -Pengukuran -Pemerhatian, perbandingan dan diskriminasi -Ramalan -Konsep Masa -Konsep Ruang -Penyelesaian Masalah

1. Pengelasan -Mengelaskan objek

3. Padanan satu dengan Satu -Memadan objek 2. Seriasi Menyusun objek mengikut seriasi

5. Operasi Nombor -Operasi tambah -Operasi tolak

4. Konsep Nombor -Mengetahui konsep nombor 1-5 - Mengetahui konsep nombor 1-10 - Mengetahui konsep nombor 10-20 - Mengetahui konsep siri 20, 30, 40 dan 50

6. Pengukuran -Membuat pengukuran

7. Pemerhatian, perbandingan dan diskriminasi -Membuat pemerhatian, membanding dan membezakan

8. Ramalan -Membuat ramalan

9. Konsep Masa -Berfikir mengikut urutan

10. Konsep Ruang -Mengetahui kedudukan objek -Membina penghubung -Membina lingkungan -Membina pola

11. Penyelesaian Masalah -Menyelesaikan bermasalah -Membuat perancangan untuk memenuhi keperluan

1. e el s - e el s o je e i t s t ciri . e t . r c. s iz o je e i t ciri - e el s . e t r . e t s iz c. r s iz o je e i t ti ciri, e t , - e el s - e el s o je e i tr s - e el s o je e i t - e el s o je e i t es - e t se seti e el s i t . eri si s o je e i t seri si: s iz, j - e

r

s iz

, ti

i

il i

t

3. Padanan satu dengan satu - Memadan mengikut: a. bilangan pasangan yang cukup b. bilangan pasangan yang tidak cukup 4. Konsep Nombor - Mengetahui konsep nombor 1-5 a. Membilang objek 1-5 b. Memadan simbol 1-5 dengan objek -Mengetahui konsep nombor 1-10 a. Membilang objek 1-10 b. Memadan simbol 1-10 dengan objek c. Memadan bilangan objek dengan simbol nombor 1-10 d. Membilang secara menurun 10-1 -Mengetahui konsep nombor 10-20 a. Menyatakan dalam siri 10-11 adalah terdiri daripada 10+1, 12 adalah 10+2, « 20 dll b. Memadan bilangan objek dengan simbol c. Membilang nombor 10-20

-Mengetahui konsep siri 20, 30, 40 dan 50 a. Membina siri 20 dan membilang 20-30 b. Membina siri 30 dan membilang 30-40 c. Membina siri 40 dan membilang 40-50 5. Operasi Nombor -Operasi tambah a. Membuat operasi tambah dalam bahasa harian b. Menambah dua himpunan yang disatukan dan menyatakan hasil tambah dengan membilang semua objek c. Menambah dua himpunan objek yang disatukan dan menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor d. Menyatakan ayat matematik operasi tambah e. Mengguna simbol tambah (+) dan sama dengan (=) dengan ayat matematik -Operasi tolak a. Menyatakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian b. Mengasingkan satu himpunan dari satu himpunan dan menyatakan hasil tolak dengan membilang c. Menyebut ayat matematik operasi tolak d. Mengguna simbol tolak (-) dan sama dengan (=) dalam ayat matematik (tolak)

6. Pengukuran - Mengukur objek mengikut : panjang, tinggi, berat dan kuantiti - Merekod ukuran - Membandingkan ukuran -Bercerita tentang ukuran yang telah dibuat dengan menggunakan istilah matematik 7. Pemerhatian, perbandingan dan diskriminasi - Memerhati dan merekod pemerhatian - Membuat perbandingan dan membezakan hasil pemerhatian -Menerangkan pemerhatian yang dilakukan 8. Ramalan - Membuat ramalan apa yang akan berlaku selepas memerhati hasil percubaan -Membuat ramalan apa yang akan berlaku selepas memerhati sesuatu peristiwa 9. Konsep Masa - Menyusun peristiwa mengikut urutan masa - Menceritakan peristiwa mengikut masa - Memberi sebab mengapa urutan peristiwa berlaku - Menyatakan nama hari dan bulan

10. Konsep Ruang -Mengetahui kedudukan objek Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang -depan, belakang -atas, bawah -sisi, tepi, tengah -luar dalam -Membina penghubung a. Menyatakan anggaran jarak antara dua objek b. Membina penghubung antara objek c. Menyatakan alasan mengapa penghubung itu dipilih -Membina lingkungan a. Menganggarkan keluasan linkungan b. Membina satu lingkungan yang lengkap c. Menyatakan sebab saiz lingkungan dibina -Membina pola a. Mengenal pasti pola b. Merombak dan menyusun pola bagi menghasilkan sesuatu corak baru c. Menyatakan sebab dan alasan pola tersebut dibentuk

11. e eles i s l - e eles i er s l . e e l sti c s l . e c el ii e c. e s c e i t . e ili c ter i ri e. e c c tel f. e il i e t s i - e t er c t e e i . e e l sti e erl . e c el ii e c. e s c e i t . e ili c ter i e. e c c i ili f. e il i e t s i

t e t i ili

e

t si o fli ise r i

t

e erl
t e t e e ise t i e erl r i

1.

Pengelasan -Mengelaskan objek mengikut tiga ciri, bentuk, warna dan saiz -Mewarnakan objek mengikut rasa -Mengasingkan objek mengikut bau -Mengelaskan objek mengikut kesamaan -Mengasingkan warna

2. Seriasi - Memadankan saiz yang sama - Mewarnakan saiz yang sama 3. Padanan satu dengan satu - Mengasingkan kumpulan bilangan pasangan yang cukup dengan bilangan pasangan yang tidak cukup 4. Konsep Nombor -Membilang benda-benda maujud - Memadan bilangan objek dengan simbol -Mengumpul bilangan benda mengikut bilangan dalam arahan -Menyusun kad nombor secara menaik iaitu dari nombor 10 hingga 20

5. Operasi Nombor -Operasi tambah a. Menambah dua himpunan yang disatukan dan menyatakan hasil tambah dengan membilang semua objek b. Menambah dua himpunan objek yang disatukan dan menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor -Operasi tolak a. Mengasingkan satu kumpulan besar kepada dua kumpulan kecil (benda konkrit). b. Mengasingkan satu kumpulan besar kepada dua kumpulan kecil (benda konkrit & lambang angka)

6. Pengukuran - Mengukur beberapa objek yang mempunyai panjang yang berbeza - Merekod ukuran panjang objek tersebut - Membandingkan ukuran 7. Pemerhatian, perbandingan dan diskriminasi - Memerhati dan merekod pemerhatian - Membuat perbandingan dan membezakan hasil pemerhatian - Menerangkan pemerhatian yang dilakukan 8. Ramalan - Membuat ramalan apa yang akan berlaku selepas memerhati hasil percubaan -Membuat ramalan apa yang akan berlaku selepas memerhati sesuatu peristiwa

9. Konsep Masa - Menyebut turutan nama hari dalam seminggu - Menyatakan bahagian hari (siang/malam) - Menceritakan peristiwa mengikut masa - Menyatakan nama dan bulan 10. Konsep Ruang - Menamakan beberapa bentuk seperti kuboid, kubus, kon, piramid tapak segiempat sama dll menggunakan bahan konkrit -Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang -depan, belakang -atas, bawah -sisi, tepi, tengah -luar dalam - Menyusun objek mengikut pola.

RUJUKAN

Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas. http://skpemanis1.com/2010/images/stories/garis%20p anduan%20kelas%20pemulihan%20khas1.pdf http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/pra/sp_prasekola h.pdf http://www.moe.gov.my/bpk/kssr_docs/09%20Matema tik/01%20%20DSK%20Matematik%20Tahun%201%20%20BM.pdf http://sekolah.edu.my/kurikulum/prasekolah/sukatanpelajaran-kurikulum-prasekolah-kebangsaan/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful