Studiu de caz

Formarea con tiin ei istorice
Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Con tiin a istoric este o edificare a eului i a con tiin ei colective asupra a ceea ce Lucian Boia,în ÄIstorie i mit în con tiin a româneasc ´,nume te istorie:´ce s-a petrecut cu adev rat i reconstituirea a ceea ce s-a petrecut,cu alte cuvinte,trecutul în desf urarea sa obiectiv i discursul despre trecut´.
Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Sensul istoriei i scrisului dat de cronicari
E de accentuat importan a pe care o acord cronicarul istoriei în trezirea i cre terea con tiin ei na ionale a poporului, "Letopise ul rii Moldovei" constituind începutul istoriografiei în limba român .Grigore Ureche a consemnat în mod obiectiv evenimentele i întâmpl rile cele mai importante, inând foarte mult s fie nu un "scriitoriu de cuvinte de arte ci de dreptate".

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Cronicarii au avut o valoroas contribu ie cu deosebire în domeniul istoric. Ei au subliniat pentru prima dat la noi necesitatea scrierii istoriei(³s r mân feciorilor i nepo ilor; s le fie înv tur , despre cele rele s se fereasc i s se socoteasc , iar despre cele bune s urmeze i s înve e i s se indirepteze´-preciza Grigore Ureche).

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Are sensul obiectivit ii i nu folose te tirile care nu "se tocmesc", precum b nuie te conceptul de tradi ie, de vreme ce socote te ca o na ie f r istorie s-ar asem na "fieralor i dobitoacelor celor mute i f r minte". Este evolu ionist în istorie, în sens biologic, admi înd ca orice na ie (azi am zice civiliza ie) are o ³încep tur ", un "adaos" i o "sc dere³. (George C linescu-³Istoria literaturii române de la origini pân în prezent´)
Liceul Teoretic "Axente Sever"

Dup capitolul despre desc lecarea Moldovei, Ureche se ocup de limba moldoveneasc având îndr zneala, bazat pe stiin , întâia oar în cultura noastr , s afirme originea latin a poporului român i a limbii române, s vorbeasc de unitatea poporului român din Moldova, Muntenia i Transilvania.
Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Con tiin a istoric se na te din încercarea de a construi identitatea unui popor, a unei na iuni prin raportare la alte popoare, la alte na iuni.

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Istoria define te ceea ce s-a petrecut cu adev rat i reconstituirea a ceea ce s-a petrecut, cu alte cuvinte, trecutul în desf urarea sa obiectiv i discursul despre trecut. Ceea ce numim îndeob te istorie este discursul nostru despre istorie, este imaginea, inevitabil

incomplet , simplificat i deformat a trecutului, pe care prezentul o recompune f r încetare.´ (Lucina Blaga ± Istorie si mit în con tiin a româneasc 1997)

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Grigore Ureche este cel care începe s scrie Letopise ul rii Moldovei sus inând c istoria este necesar , scrie el ÄCa s nu se înnece ca toate rile anii trecu i´ i oamenii Äs se asemene fiar lor i dobitoacelor celor mute i f r de minte´.

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Motiva iile care l-au determinat pe Grigore Ureche s scrie letopise ul sunt:  s le r mân urma ilor ca m rturie i dovad scris a istoriei lor;  s constituie un exemplu pentru urma i care s tie s nu repete gre elile str mo ilor, ci s urmeze exemplele pozitive pe care le ofer istoria;  s nu se înece în uitare istoria, pentru c un popor care nu- i cunoa te istoria se aseam n fiarelor i dobitoacelor f r minte;  s afle i alte popoare despre istoria noastr .
Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

În ,,Letopise ul rii Moldovei de la Dabija-vod pân la a II-a domnie a lui Constantin Mavrocordat³ preocuparea de istorie este mai mare, f r ca reconstruc ia, în primul rând literar , s lipseasc . Inten ia cronicarului nu a fost s alc tuiasc o lucrare de informa ie, ci s scrie o oper personal , bazat pe fapte tr ite.
Liceul Teoretic "Axente Sever"

Dac valoarea literar a cronicii lui Neculce, oper în primul rând de istorie, nu a fost contestat ast zi de nimeni, în schimb i s-a negat impar ialitatea, de i vorbe te despre fapte i fiin e reale, cronicarul se sile te s înf i eze a a cum s-au petrecut i au fost, fie slujindu-se de documente, fie ascultând m rturia altora, fie consultând propria-i memorie:

Desigur, ca i înainta ii s i, Neculce are o concep ie istoric determinat de apartenen a sa de clas , de epoca în care a tr it i de studiul la care ajunsese în vremea sa istoriografia.

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Dimitrie Cantemir
A fost primul român ales membru al Academiei din Berlin în 1714. În opera lui Cantemir, influen at de umanismul Rena terii i de gândirea înaintat din Rusia, s-au oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea social-istoric a Moldovei de la sfâr itul secolului al XVII-lea i începutul secolului al XVIII-lea.
Liceul Teoretic "Axente Sever"

.

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Cum este perceput ast zi rolul cronicarilor munteni s moldoveni iî plan cultural Pentru cultura noastr , cronicile au o importan deosebit , i anume: Istoric ± pun bazele istoriografiei române ti, abordând probleme legate de originea latin a poporului i a limbii noastre, de continuitatea i de unitatea poporului român; Lingvistic ± sunt o surs însemnat de cunoa tere a unei etape din evolu ia limbii române; Literar ± ofer forme incipiente ale prozei noastre artistice;
Liceul Teoretic "Axente Sever"

Liceul Teoretic "Axente Sever"

Cu e explicat originea poporului ro ân i a li bii ro âne în scrieri

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful