KEGAWATAN EKONOMI DI MALAYSIA SEJAK KEMERDEKAAN

Berlaku

pada pertengahan tahun 1997

Krisis

kewangan yang paling buruk berbanding dengan kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 1930an dan 1980an kerana ini berlaku serentak dengan krisis kejatuhan nilai mata wang. ini mencapai ke puncak pada September 1997, iaitu apabila kejatuhan teruk Indeks komposit Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) turut diikuti oleh Bursa Saham Hong Kong, Bursa Saham New York, Bursa Saham Tokyo.

Krisis

FAKTOR
1. Faktor dalaman Mengaitkan punca kegawatan kepada kelemahan asas-asas ekonomi, kelemahan sistem kewangan, dan dasardasar makro ekonomi negara. 2. Faktor luaran Mengaitkan kepada kelemahan sistem kewangan antarabangsa dan kegiatan skepulator mata wang

3. Menurut IMF Kegawatan ekonomi berpunca drpd kelemahan sistem kewangan dan corak pentadbiran Negara berkenaan. Sistem kewangan cth: kekurangan pengawasan sector kewangan , penilaian dan pengurusan risiko kewangan yang lemah serta pengekalan kadar pertukaran yang relatif tetap. 4. Corak pentadbiran Penglibatan kerajaan dalam sektor penswastaan , kekurangan ketelusan dalam perakaunan korporat dan fiscal , serta dalam penyebaran maklumat kewangan telah menambahkan lagi masalah kegawatan ini.

Globalisasi

pasaran modal ,pertumbuhan asset kewangan global,dan kekurangan kawalan penawaran wang global adalah factor-faktor antarabangsa yang membawa kepada krisis.

LAPORAN EKONOMI 2009/2010
Sektor Perkhidmatan dan Prospek Ekonomi

KUMPULAN PERKHIDMATAN PERANTARAAN KOMUNIKASI
Dijangka meningkat 5.7% pada tahun 2009 (2008:7.3%) didorong oleh perkembangan kukuh dalam industry telekomunikasi. Prestasi kukuh segmen disebabkan: Peningkatan penggunaan perkidmatan suara, data dan multimedia Penambahbaikan kualiti perkhidmatan dan peluasan liputan rangkaian oleh penyelia perkhidmatan Kemajuan aplikasi dan ciri-ciri telefon mudah alih

Jumlah penghantaran perkhidmatan pesanan pendek (SMS) yang semakin meningkat Peningkatan bilangan langganan 3G Peningkatan permintaan bagi akses internet dan peluasan liputan rangkaian Pengendali perkhidmatan terus menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan jalur lebar melangkaui kawasan Bandar

Memperkenalkan pakej langganan yang menarik bagi meningkatkan kadar langganan Peluasan lokasi wireless hotspot Pengendali perkhidmatan Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) ditawarkan Pelaksanaan projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB) oleh Telekom Malaysia (TM)

SUBSEKTOR KEWANGAN DAN INSURANS
Dijangka berkembang 3.0% (2008:7.7%) disokong oleh aktiviti pembiayaan kredit pengguna dan pelaburan, perniagaan yang stabil. Memperoleh manfaat daripada kedudukan Malaysia sebagai hab kewangan Islam utama

SUBSEKTOR HARTA TANAH DAN PERKHIDMATAN
PERNIAGAAN

Dianggar 1.0% (2008:1.5%) disebabkan oleh peningkatan oleh peningkatan broker saham, perkhidmatan perkongsian dan penyumberan luar (SSO) serta perkhidmatan berkaitan teknologi maklumat (IT) Malaysia kekal sebagai destinasi ketiga terbaik di dunia bagi aktiviti penyumberan luar selama empat tahun berturut-turut. Inisiatif kerajaan : liberalisasi ekuiti pemilikan asing dan kemudahan pengambilan ekspatriat telah menggalakkan penempatan pertubuhan serantau di Malaysia.

KUMPULAN PERKHIDMATAN AKHIR
Subsektor penginapan dan restoran

Berkembang 2.5% (Januari Jun 2008:8.6%) disokong aktiviti promosi berterusan, terutamanya oleh outlet makanan segera dan ketibaan pelancong yang tinggi.

Usaha mempertingkatkan lagi daya saing industri: Meningkatkan infrastruktur Mempelbagaikan produk pelancongan Menambah baik program homestay Menganjurkan lebih banyak persidangan dan pameran antarabangsa Kerajaan telah melaksanakan penjenamaan semula program Malaysia Rumah Kedua-Ku (MM2H)

Pengiktirafan Melaka dan George Town sebagai Tapak Warisan Dunia (WHS) oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-bangsa Bersatu (UNESCO) terus memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan antarabangsa Hal ini, kerajaan telah memudahkan usaha menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) antara pengusaha pelancongan Malaysia dan Indonesia. Tujuan MoU adalah untuk mempromosi Melaka, George Town dan Borobudur sebagai pakej pelancongan WHS, terutamanya bagi menarik peminat budaya dan warisan.

Subsektor perdagangan borong dan runcit

Mengalami penguncupan marginal sebanyak 0.6% (Januari- Jun 2008:12.3%) disebabkan perbelanjaan penggunaan swasta yang lebih rendah, berikutan sentiment pengguna dan keyakinan perniagaan yang lebih lemah. Prospek subsektor : dijangka kekal postif dengan pembukaan kompleks perniagaan runcit baru serta peluasan operasi pasar raya besar dan superstore utama . Pelanjutan tempoh operasi pasar raya besar dan pelancaran kempen Beli Barangan Buatan Malaysia dijangka terus menyokong aktiviti ini

Subsektor perkhidmatan lain

Dijangka meningkat 4.9% (2008:5.2%) disokong oleh aktiviti pendidikan dan kesihatan swasta yang lebih tnggi

BIDANG PERTUMBUHAN TERPILIH DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN

Meliputi pelbagai bidang industri dan merupakan input penting dalam pengeluaran barangan Merangkumi hampir 2/3 daripada jumlah pengeluaran, 1/3 daripada jumlah pekerjaan dan hampir 20% daripada perdagangan. Dalam proses sesebuah ekonomi semakin membangun, ia mengalami peralihan daripada ekonomi berasaskan primer (pertanian) kepada sekunder (pembuatan) dan seterusnya tertiary ( perkhidmatan)

Malaysia mengalami struktur daripada ekonomi berasaskan pembuatan kepada ekonomi berorientasikan perkhidmatan. Pada tahun 2008, sektor ini menyumbang 55.0% kepada KDNK dan 52.2% kepada jumlah pekerjaan.

KEWANGAN ISLAM
Disokong oleh rangka perundangan dan peraturan kukuh, merangkumi institusi perbankan Islam dan takaful serta pasaran modal dan kewangan Islam. Malaysia merupakan negara pertama yang menerbitkan sukuk antarabangsa Memperkenalkan amanah pelaburan harta tanah, dana dagangan bursa (ETF) dan platform dagangan komoditi secara Islam.

Akhir Julai 2009, terdapat 17 bank Islam (6 bank asing) Kemajuan yang dicapai ialah inisiatif Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (MIFC) pada tahun 2006. Pada tahun 2009, peningkatan had pegangan ekuiti asing kepada 70% bagi bank Islam dan syarikat takaful serta penawaran dua lesen baru kepada bank Islam asing dan syarikat takaful keluarga. Lima firma antarabangsa terkemuka yang pakar dalam perundangan kewangan Islam dibenarkan beroperasi di Malaysia.

PELANCONGAN KESIHATAN
Perkhidmatan yang ditawarkan: Kemudahan penjagaan dan perkhidmatan kesihatan yang mantap, berkualiti serta berpatutan. Aspek wellness turut ditawarkan. Pesakit serta keluarga pesakit mempunyai pilihan untuk melakukan pengembaraan dan aktiviti berkaitan pelancongan.

Ketibaan pelancong kesihatan melonjak hampir 10 ganda daripada 39114 pada tahun 1998 kepada 374,063 pada tahun 2008. Jumlah pendapatan meningkat daripada RM14.1 juta kepada RM299.1 juta. Inisiatif termasuk penubuhan Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia (MHTC) dan penjenamaan pogram pelancongan kesihatan sebagai ´Malaysia Healthcareµ

Portal khusus menyalurkan maklumat berkaitan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Kemudahan dan perkhidmatan yang ditawarkan diakreditasi oleh Malaysian Society for Quality in Health (MSQH)

PELANCONGAN PENDIDIKAN
Malaysia diiktiraf sebagai destinasi pilihan untuk pendidikan tinggi dan tertiary. Terdapat 21 institut pengajian tinggi awam, 43 universiti swasta dan kolej universiti serta lima cawangan kampus universiti asing. Pelajar asing meningkat ketara daripada 1,913 pada tahun 1995 kepada 69,164 pada tahun 2008.

Langkah mempromosi: Menjadikan Malaysia sebagai hab inisiatif pengajian tinggi bagi pelajar antarabangsa Melaksanakan strategi pemasaran yang efektif Menubuhkan Pusat Pengajian Tinggi Malaysia di bandar terpilih di seluruh dunia Merintis jalinan kerjasama dengan institut pengajian tinggi awam dan swasta kebangsaan Projek bernilai tinggi dibangunkan bagi memenuhi permintaan industri pendidikan

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Pencapaian: Kadar penembusan telefon mudah alih meningkat ketara daripada 21.8% pada tahun 2000 keopada 100.8% daripada jumlah penduduk pada akhir jun 2009. Kadar ketiga tertinggi di Asia Tenggara selepas Singapura dan Thailand.

Menurut Internet world Statistics, warga Malaysia merupakan antara sepuluh pengguna internet utama di Asia. Langkah : Usaha sama awam-swasta bersama Telekom Malaysia (TM) untuk melaksanakan projek Jalur Lebar Berkelajuan tinggi (HSBB) dalam tempoh sepuluh tahun( 2008-2017)

HSBB- menyediakan persekitaran kondusif bagi pelaburan swasta dan aktiviti berintensif pengetahuan. Mengukuhkan daya saing negara

MODEL EKONOMI BARU

Diperkenalkan

pada tahun 2010. Invest

Dibentangkan

di Persidangan Malaysia 2010 di Kuala Lumpur.

Dilaksanakan

berdasarkan 4 tunggak transformasi negara: 1. Gagasan 1 Malaysia 2. Program Transformasi kerajaan (PTK) 3. Program Transformasi Ekonomi (PTE) 4. Rancangan Malaysia Ke-10

MATLAMAT

-

Berpendapatan tinggi Sasaran AS$15000-20000 per kapita pada 2020. Keterangkuman Membolehkan semua komuniti kekayaan negara sepenuhnya.

-

menikmati

-

Kemapanan Memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan geberasi akan datang.

LAPAN INISIATIF PEMBAHARUAN STRATEGIK
1.

Menyuburkan kembali sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi. Membangun tenaga kerja yang berkualiti mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing. Memperkukuhkan sektor awam. dan

2.

3.

4.

5.

Melaksanakan tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran. Membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan.

6.

7. Meningkatkan sumber pertumbuhan. 8. Memastikan pertumbuhan yang mapan.

PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PERTAMA

Pakej rangsangan ekonomi bernilai RM7 bilion diumumkan awal bulan November 2008 dilaksanakan menjelang suku pertama tahun 2009. Unjuran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 dan tahun 2009 mampu dicapai meskipun krisis kewangan global bertambah buruk berbanding ramalan awalnya.

LANGKAH DRASTIK RANGSANG EKONOMI NEGARA

RM7 bilion suntikan perbelanjaan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi hasil dari penjimatan subsidi minyak:

RM1.2 bilion bagi Pembinaan Rumah Kos Rendah dan Sederhana. RM 500 jutabagi menaik taraf, membaik pulih dan menyelenggara balai dan kuarters polis serta kem dan kuarters tentera. RM 600 jutabagi projek-projek kecil di bawah program Penyelenggaraan Infrastruktur Awam (PIA) dan Projek Infrastruktur Asas (PIAS).

RM 500 juta-

RM 500 jutajalanjalan Sabah

bagi menyenggara dan membaik pulih kemudahan awam; antaranya sekolah, hospital, dan jalan raya. untuk membina , menaik taraf jalan-jalan di luar bandar, jalan kampung dan jalan pertanian, termasuk di dan Sarawak.

RM 200 juta-

Cina Dana RM 500 juta

RM 1.5 bilion-

bantuan untuk Sekolah Agama, Sekolah Mubaligh, Sekolah dan Tamil. RM300 juta Program Latihan. penyelenggaraan dan menaik taraf Pengangkutan Awam. Dana Pelaburan bagi menarik pelaburan swasta.

RM 400 juta-

RM 200 jutaRM 100 juta-

mempercepatkan pelaksanaan Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi. bagi program pembangunan modal insan. program Pembangunan Belia pelbagai kaum.

RM 200 jutaRM 100 jutaRM 200 juta-

pemulihan Projek Rumah Terbengkalai. pembangunan pekan kecil terpilih. program Permata Negara dan Pra-sekolah.

PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KEDUA

Sejumlah RM60 bilion telah diperuntukkan bagi tempoh 2009 dan 2010 bagi melaksanakan Pakej Rangsangan Kedua.

Teras 1 - Mengurangkan Pengangguran dan Menambah Peluang Pekerjaan (RM 2 billion) Teras 2 - Mengurangkan Beban Rakyat, Terutama Golongan Mudah Terjejas (RM 10 billion) Teras 3 - Membantu Sektor Swasta Menghadapi Krisis (RM 29 billion) Teras 4 - Membina Keupayaan Masa Depan (RM 19 billion)

TERAS 1
Mewujudkan 163,000 Peluang Latihan Dan Pekerjaan, iaitu : 100,000 peluang latihan dan pekerjaan di bawah inisiatif usahasama antara Kerajaan dan majikan swasta 63,000 di sektor awam iaitu mengisi 50,000 jawatan kosong dan 13,000 sebagai pekerja kontrak

TERAS 2
Meringankan Beban Rakyat, Terutama Golongan Yang Mudah Terjejas Pemberian Subsidi Bagi Mengelakkan Kenaikan Harga Barang Makanan Harian Meningkatkan Pemilikan Rumah Menerbitkan Bon Simpanan Kerajaan berasaskan syariah berjumlah RM5 bilion. Bon ini dibuka kepada setiap rakyat berumur 21 tahun dan ke atas dengan pelaburan minimum RM1,000 dan maksima RM50,000

Menambah Baik Infrastruktur Awam Menyediakan kemudahan asas di luar bandar termasuk bekalan elektrik dan air, jalan dan di Sabah dan Sarawak (RM580 juta) Melaksana RM1.2 bilion projek infrastruktur di Sabah & S·wak, termasuk Lapangan Terbang Sibu, penggerukan Pelabuhan Miri

Pembangunan pendidikan - pembinaan dan penambahbaikan sekolah terutama di luar bandar termasuk di Sabah dan Sarawak (RM1.95 bn) Program Mikro Kredit untuk membantu golongan petani dan peniaga berasaskan pertanian di luar bandar (RM300 juta) Peruntukan pemulaan Tabung Kebajikan Nelayan (RM2 juta)

TERAS 3
Membantu Sektor Swasta Menghadapi Krisis Skim Jaminan Modal Kerja (RM5 bn) bagi membiayai modal kerja syarikat yang mempunyai pegangan ekuiti di bawah RM20 juta Dana Jaminan Penstrukturan Semula Industri untuk meningkatkan produktiviti dan nilai ditambah lebih tinggi serta penggunan green technology (RM5 bilion)

Mengurang Kos Kendalian Perniagaan Memudahkan Akses Ke Pasaran Modal Menarik Individu High-Net-Worth dan Berkemahiran Mengalakkan Sektor Automatif Elaun Modal Dipercepatkan - Menggalakan Pelaburan Carry Back Losses

TERAS 4

Membina Keupayaan Masa Depan Pelaburan Oleh Khazanah Nasional Berhad Projek Off-Budget Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI) Liberalisasi Sektor Perkhidmatan Peranan Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC) Pembangunan Industri Seni Kreatif Pengurusan Berkesan Sumber Kewangan Kerajaan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful