You are on page 1of 14

НАБАВНА ВРИЈЕДНОСТ

ПРОДАТЕ РОБЕ
Рачун набавна вриједност продате робе припада класи 5 – Расходи.
У оквиру синтетичког конта 501 – Набавна вриједност продате робе
отварају се два аналитичка рачуна и то:
• рачун 5010 – Набавна вриједност продате робе на мало и
• рачун 5011 – Набавна вриједност продате робе на велико.
По правилу, књижење трошкова набавне вриједности продате робе
требало би да се врши ‘’у моменту’’ кад се роба прода. Међутим, у
пракси се врло често обрачун набавне вриједности продате робе
врши периодично, понекад само приликом обрачуна финансијског
резултата.
Кад се залихе робе прате по набавној вриједности, обрачун набавне
вриједности продате робе врши се примјеном једне од метода које
су појашњене код обрачуна трошкова материјала: FIFO, LIFO или
метода пондерисане просјечне цијене. Међутим, у домаћим
условима, залихе робе се обично прате, или по велепродајним, или
1
по малопродајним цијенама, па се обрачун НВ продате робе обично
врши, или тзв. ‘’методом бруто марже’’ или ‘’малопродајном

КЊИЖЕЊЕ НВ ПРОДАТЕ РОБЕ НВ се књижи једним у оквиру следећих ставова за књижење: • ако се залихе прате по набавним цијенама: Д 5011 – НВ продате робе П 1310 – Роба у складишту • ако се залихе прате по велепродајним цијенама: Д 5011 – НВ продате робе на велико Д 1329 – Разлика у цијени робе у стоваришту П 1320 – Роба у стоваришту • ако се залихе прате по малопродајним цијенама: Д 5010 – НВ продате робе на мало Д 1339 – Разлика у цијени робе у продавници Д 1335 – Укалкулисани порез на додату вриједност 2 .

• 91125 – Укалкулисани порез на додату вриједност. евидентирају се почетно стање и промјене крајњих у односу на почетне залихе. • 91119 – Разлика у цијени робе у складишту. • 9112 – Роба у продавници. Конта робе у класи 9 су: • 9110 – Роба у складишту. • 9111 – Роба у стоваришту. у финансијском рачуноводству. на одговарајућем конту групе 13 – Залихе робе. Укалкулисана разлика у цијени и укалкулисани порез на додату вриједност се евидентирају у оквиру класе 9.КАД СЕ РОБА ПРАТИ И У ОКВИРУ КЛАСЕ 9 У овом случају. односно потражној страни конта 510 – Набавка робе. 3 . Набавна вриједност набављене и продате робе евидентира се на дуговној.

Обрачунати и књижити НВ продате робе.000 НВ продате робе на велико 5011 -400 Разлика у цијени робе у стоваришту 1329 400 остварену разлику %-за укалкулисане РУЦу=цијени2. Позив Датум РБ ОПИС 1 2 ИЗНОС Дугује НВ продате робе на велико Роба у стоваришту -за продату робу са стоваришта- 5011 1320 Потражује 4.000 x 100 = 10% Остварена разлика у цијени = 4.000 4.000.000 / 20.000 а на конту 1329 2.о.000 x 10% = 400 4 .о. износи 20. код предузећа ‘’АБЦ’’ д. Предузеће је продало 20% залиха трговачке робе.ПРИМЈЕР 1 Стање на конту 132 – Роба у стоваришту.

400. Продато је 50% залиха робе.000.700 НВ продате робе на мало Разлика у цијени робе у продавници Укалкулисани ПДВ -за остварену разлику у цијени- 5010 1339 1335 -2. Позив ОПИС ИЗНОС 1 2 Дугује НВ продате робе на мало Роба у продавници -за продату робу са стоваришта- 5010 1330 11.700 Потражује 11.700 1.700 5 .400 а 1339 – Укалкулисана разлика у цијени 2.000 1.ПРИМЈЕР 2 Датум РБ Стање на контима залиха робе у малопродаји је следеће: 1330 – Роба у продавници 23. 1335 – Укалкулисани ПДВ 3.

тј. та стопа се додаје на продајну вриједност робе без пореза.400)] x 100 = 10% 6 . разлика у цијени. која се може израчунати помоћу формуле: p’ = (p x 100) / (p + 100) = 1700 / 117 = 14.ОБРАЧУН РЕАЛИЗОВАНОГ ПДВ-а И ОСТВАРЕНЕ РУЦ Прописана стопа ПДВ-а у БиХ тренутно је 17% за све производе.000 / (23.529 % Износ реализованог ПДВ-а у примјеру бр.400 – 3.2 = 11. прерачуната пореска стопа (p’).700 Просјечна % РУЦ-а = [2. коју чине набавна вриједност и планирана – укалкулисана трговачка маржа. Међутим. Кад се прави калкулација малопродајне цијене.700 x 14. користи се тзв.529% = 1. кад се износ пореза жели израчунати на основу малопродајне вриједности (дакле. вриједности која у себи садржи ПДВ).

000 КМ. У продавницу истог предузећа.700 7 . по основу интерне доставнице. Позив 1 ОПИС ИЗНОС Дугује Потражује Роба у продавници Роба у стоваришту РУЦ робе у стоваришту РУЦ робе у продавници Укалкулисани ПДВ -за интерни пренос робе- 1330 1320 1329 1339 1335 11.000 КМ робе.000 -600 600 1. пренесено је 10. Укалкулисана РУЦ износи 3. Треба прокњижити пренос.000.700 -10.ПРИМЈЕР 3 Датум РБ Предузеће на залихама робе у стоваришту има робу чија је велепродајна вриједност 50.

у име и за рачун власника робе – консигнанта. ПДВ по основу промета робе на својој фактури зарачунава власник робе. Код продаје робе у консигнацији. тј. Фактура купцу робе требала би бити издата од стране власника робе. док консигнатер власнику испоставља фактуру за извршене услуге. а консигнатер рачуна ПДВ по основу промета 8 услуга. преко свог складишта. тј. Залихе туђе робе консигнатер води у оквиру класе 8. . Консигнатер (предузеће са чијег складиштa се продаје роба) туђу робу продаје у туђе име и за туђи рачун. обрачун набавне вриједности продате робе врши власник. на контима ванбилансне евиденције. док консигнатер врши корекцију залиха туђе робе (у класи 8). као да робу продаје сам.РОБА У КОНСИГНАЦИЈИ Консигнациона продаја робе представља вид трговачких услуга.

ПРИМЈЕР 4 Датум РБ Предузеће А. Услуга консигнатера износи 200 КМ. власник робе.000. Предузећу Б је испоручена роба у укупној вриједности од 50.000 Потраживања од купаца Приходи од извршених услуга ПДВ у издатим фактурама -за услугу консигнационе продаје- 2010 6112 4700 234 50. Позив ОПИС ИЗНОС 1 2 Дугује Потражује Консигнациона роба Извори консигнационе робе -за пријем робе у консигнацију- 8800 8900 50. склопило је са предузећем Б уговор о консигнационој продаји. Након 15 дана предузеће Б је обавијестило предузеће А да је извршило продају робе у вриједности од 10. нето (без ПДВ-а).000 9 200 34 .000.

обично малопродајног. ПДВ се рачуна и на промет робе између комисионара и купца и на промет између комитента и 10 комисионара.ПРИМЈЕР 4 – НАСТАВАК Датум РБ 1 ОПИС Извори консигнационе робе Консигнациона роба -за корекцију у оквиру ванбилансне евиденцијеразлику од консигнационе. осим у случају кад комитент није ПДВ обвезник. . Код комисионе продаје робе. Позив ИЗНОС Дугује 8900 8800 Потражује 10. Комисионар је лице које продаје туђу робу преко свог. Лице чија се роба продаје назива се комитентом (комитент може бити и правно и физичко лице).000 10.000 За комисиона продаја робе представља продају у своје име а за туђи рачун. објекта.

стоваришта или неког другог продајног објекта.000 5. не обавља промет преко складишта. Примјер: набавна вриједност робе продате у транзиту износи 30.000 5.000.100 Потражује 35. 35.РОБА У ТРАНЗИТУ И РЕЕКСПОРТУ Трговачко предузеће које робу продаје у транзиту или реекспорту.950 НВ продате робе ПДВ у фактурама добављача Обавезе према добављачима 5011 2700 4320 30. без ПДВ-а.950 11 35.000 а продајна вриједност. Књижења су следећа: Позив Датум РБ ОПИС 1 2 ИЗНОС Дугује Потраживања од купаца Приходи од продаје робе ПДВ у издатим фактурама -за робу продату у транзиту- 2010 6011 4700 40. већ ју директно испоручује купцу.100 .

02.евидентирало следеће промјене на залихама робе АБЦ: 01.00 КМ 11. Набавка 1000 м по 13 КМ 20. Продаја 500 по 15 КМ 12 .02.02. Продаја 500 кг по 15 КМ 04.02.02. Набавка 2000 кг по 12. Продаја 500 кг по 15 КМ 15. Стање 1000 кг по 10 КМ 02.02. Продаја 600 кг по 15 КМ 10.год.02.02. Продаја 1000 кг по 15 КМ 25.02.ПРИМЈЕР 5: ОБРАЧУН НВ ПРОДАТЕ РОБЕ FIFO МЕТОДОМ Трговачко предузеће ’’САНА’’ АД је у току фебруара 2009.02. Набавка 500 кг по 14 КМ 28. Набавка 1000 кг по 11 КМ 03.

000 900 10 11 5.000 10 10.000 500 1.800 13 34.800 6.800 .900 12 2.000 500 1.000 41.400 4.000 37.000 2.400 11 3.ЕВИДЕНЦИЈА У РОБНОМ КЊИГОВОДСТВУ Улаз Излаз Стање Цијена Дугује Потражује Салдо 1.400 24.500 3.100 11.000 21.200 7.000 1.400 12 2.000 28.000 10.400 13 3.500 13.800 36.900 2.000 1.000 500 100 1.900 14 2.000 29.100 2.900 5.000 16.200 30.000 11 11.400 11 12 2.000 9.000 1.000 65.000 33.000 400 600 500 500 5.400 7.000 2.500 10 5.400 30.

НВ продате робе = 65.000 КМ.000 – 28. односно укупно 27.500 – 34. Према методи пондерисане просјечне цијене.636 = 9.000 КМ / 5.400 кг чинило би 900 кг из почетног стања (9.500 кг) ≈ 28.000 = 17.364 = 36.864.636.400 x (65.500 .200 Бруто добитак остварен продајом = 46.000.300 Да је кориштена LIFO метода крајње залихе од 2.500 Набавна вриједност продате робе = 34.АНАЛИЗА УТИЦАЈА НА ФР ПЕРИОДА Приход остварен продајом робе = 3.100 кг x 15 = 46.364. а бруто добитак: 46.200 = 12. уз претпоставку периодичног система праћења залиха (метода уметнутог инвентара).000 = 38.500.500 – 36. НВ продате робе износила би: 65.500 кг чија је набавна цијена била 12 КМ по кг.000 КМ) и 1.000 – 27.500 x 15) – 65. Бруто добитак = 8. вриједност крајњих залиха износи: 2. 14 Према методи бруто марже: РУЦ = (5.