You are on page 1of 28

NFN vårkonferanse 2011 – næringsutvikling=samfunnsutvikling


Kan det offentlige lære noe av bilindustrie


Sverre Narvesen


The Raufoss Industrial Park

Some Raufoss products in Polymer Composites

Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

27. April 2006

Challenges for European manufacturing

Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

INTERNASJONALT NETTVERK

Kobling av akademia, forskning, industri og offentlige verktøy gir grunnlag for global vareproduksjon i Norge

Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

SINTEF Raufoss Manufacturing AS SRM – Manufacturing of the Future
Bærekraftig vareproduksjon

Produksjonsteknologi

SRM

Materialteknologi Produkt- og produksjonsutvikling
Bærekraftige produkter

FREMTIDENS VAREPRODUKSJON

Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Nasjonale roller
Lean Lab Norge – ny bedrift  Fullskala treningssenter for vareproduserende industri
   

Lean Forum Norge Raufossindustrien tar ledelsen i nasjonalt SINTEF Raufoss Manufacturing AS nettverk

Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

De beste hodene NCE Raufoss er aktiv deltager i Norges største og beste regionale traineeordning Re-etablert som eget selskap 6 traineer i klyngen så langt

Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Nye samarbeidsformer
Forsterket samarbeid mellom NCE Raufoss og Offentlig tjenesteyting . Lean Forum Norge , 400 deltakere på Oslo Plaza .
SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

En filosofi og en metode
nKontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen . Målet er å skape størst mulig verdi for kunden til en minst mulig kostnad . nLean er en filosofi der grunntanken er respekt for mennesker, fokus på kundens behov og bruk av anerkjente teknikker for stadig å kunne forbedre seg. Hensikten er ikke å slanke staben, utarme tjenestene eller gjøre arbeidsoppgavene i raskere tempo. Målet er å få en organisasjon som er tilrettelagt og målrettet, som er robust nok til å tåle endringer og påkjenninger, og som fremstår som ryddig og oversiktlig for både ansatte og kunden.

Hva er Lean?
nForbedringskultur n Et nytt perspektiv nFokus på verdi og nytte n Standarder, avtaler, stabilitet nInvolvering av organisasjonen

n

Dette vil vi oppnå
nSkape en gevinst for brukerne i form av hurtigere saksbehandlingstid, bedre service og mer ensartet kvalitet nGevinst for kommunen i form av for eks. høyere produktivitet, større fleksibilitet og mer effektiv bruk av kompetanse nGevinst for medarbeidere i form av større innflytelse på arbeidstilretteleggelse, mindre stress, bedre ledelse og følelsen av å komme mer ovenpå i forhold til daglig arbeid

Effektiv administrasjon Orden og system gjennom 5S
Kult å komme på jobb? Profesjonelt inntrykk? Lett å fortsette gårsdagens arbeidsoppgaver? Effektiv arbeidsdag? Har ikke tid til å rydde?

Lean er ikke bare vareproduksjon
Helse Kommune Kvalitet Forsvar Personale

Telekom

Produkt utvikling

Utdanning

Post

IT

Innkjøp

Produksjon

Institusjoner

Salg

Order Håndtering Bank

Økonomi Finans

Marketing Forsikring

Gjelder alle funksjoner:
Skal du oppnå full effekt av Lean i din virksomhet, så må HELE verdikjeden leve etter leanprinsippene Lean Leverandør Lean Innkjøp Lean Produksjon Lean Lagerhold Lean Transport Lean Kunde

Lean er ikke bare vareproduksjon
Gjelder alle bransjer:
vareproduksjon Eksempel på forenklet verdikjede i en byggesøknadsprosess, samme prinsipper som
Tilbakemelding

Mottak/videresend Saksbehandling 1 Saksbehandling 2 Beslutning

Innput
-Mennesker -Info / søknad -IT løsning++ -Metode

Sløseri Verdiskaping

Sløseri Verdiskapin g

Sløseri Verdiskapin g

Sløseri Verdiskapin g

Sløseri Verdiskapin g

Kundeverdi

Eksempelvis Rask, rimelig og rettferdig behandling.

Hvor er flaskehalsen??

Paralleller mellom global bildelsindustri og offentlig tjenesteyting

Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Utvikling i offentlig sektor
n New Public Management har ført til en betydelig utvikling i offentlig sektor:
n Offentlig monopoler er fjernet n Tunge statlige institusjoner opererer som private n

n n n

aktører på nasjonale og internasjonale markeder Tradisjonelle offentlige virksomheter reorganiseres, eksponeres for konkurranse, skifter image og lar seg etter hvert ikke skille fra private bedrifter Det etableres ulike former for markedsløsninger Styringen rettes i større grad mot resultater Beslutningsmyndighet desentraliseres og brukerne får større valgfrihet

Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Likhetstrekk
Hvordan svarer norsk bildelsindustri på globale Hva ser man av utfordringer i offentlig sektor? utfordringer?

Lean Kundefokus (uttalte og ikke uttalte krav) virk somh Kvalitet bygget inn i prosessen etsf ilos ofi Høy kompetanse – tilp asse Involvering av medarbeidere samt tverrfaglig og tverrfunksjonell arbeidspraksis t nors Høyverdi produkter k arbe Automasjon og teknologi idsl iv
Fleksibel og adaptiv produksjon

Brukerne vil ha mer innflytelse og valgfrihet overfor offentlige tjenesteprodusenter Hvem kan levere best kvalitet, og dette krever bedre dokumentasjon av kvalitet Rekrutteringsutfordringer – eks mangel på kompetente omsorgsytere Manglende samhandling mellom individer, profesjoner og institusjoner Et krav Sterke arbeidsintensive elementer (spes omsorg), med uutforskede potensialer for teknologisk framgang Mer mangfoldige behov – mer differensiert og mektig etterspørselsside i sikte Redusert ventetid – helse, barnehage, fengsel, oppklaring, byggesøknad etc

Mode rne bruk ere vil ikke vent e, de vil vite og velg e

Rask gjennomløpstid

Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon [J. Rattsø -- K.

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

SRM og lean tilknyttet offentlig virksomhet
n Hjelper Vestre Toten Kommune med innføring av lean:
n Opplæring / forankring n Bygge lean-hus n Pilotutvelgelse og implementering

n Samhandlingsreformen Gjøvikregionen
n Kartlegge verdistrømmen for Kols-pasienter,

dvs informasjon, kunnskap og fysisk flyt

n Initiativtaker til FoU søknaden ”Lean Operations” sammen med HiG, NTNU, Arbeidsforskningsinstituttet, Storebrand, Telenor, Ernst &Young, REC, Hydro mfl. n Sykehus innlandet

SINTEF Raufoss Manufacturing AS n Pasientforløp kirurgisk avdeling kompetansesenter for vareproduksjon Nasjonalt

Noen momenter
n Jeg mener logistikk står helt sentralt i helsetjenesten fordi det handler om å legge til rette for god organisering til beste for pasienten.

n På fabrikken samhandler de ulike delene av produksjonen kontinuerlig, og med god planlegging greier de å produsere kjapt og smidig – samtidig som de har kontrollrutiner. Toyota eier og drifter også et sykehus og flere klinikker som jobber etter samme filosofi som SINTEF Raufoss Manufacturing AS bilprodusenten. Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon

Lean renessanse
n Lean har tradisjonelt hatt et godt fotfeste innen norsk vareproduksjon n Økt interesse for Lean innen tjenesteproduksjon og produktutvikling
n n n n n n

Lean forum Norge (nasjonalt initiativ) Store tjenestetilbydere som Nordea, Posten, Hafslund, DnB NOR, Storebrand og Schibsted tar det i bruk Lean Construction (Fafo) Knowledge Based Development forum (Norsk Industri) Syv pilotkommuner i regi av KS (eks; Haugesund, Lillehammer, Øyer…) Sykehussektoren, eks; Universitetssykehuset i Nord Norge og Ringerike Sykehus

n
n Selv om begrepet lean kom tidlig på 1990 tallet er det fortsatt interessant og ikke minst viktig:

SINTEF Raufoss Manufacturing AS ”Forbedringsmetoder som «lean» er en viktig del av Nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon svaret på hvordan offentlig sektor skal bli bedre og

V æ r tå lm o d ig ! ! ! ! !

Kan det offentlige lære noe av internasjonal bilindustri?
JA
Samarbeid om forbedringer på tvers av bransjer er nyttig! Takk for oppmerksomheten.