Exist în vremuri de mare densitate, cum sunt cele de azi, o suprem valoare din care omul î i face hrana

zilnic : informa ia".
(Constantin Noica) Noica)

Contabilitatea datoriilor
Conf. Grigoroi Lilia ASEM, 2006
1

Obiectivele:
1. 2. 3. 4. 5.

Caracteristica, componenta si clasificarea datoriilor Contabilitatea datoriilor financiare Contabilitatea datoriilor comerciale Contabilitatea datoriilor calculate Contabilitatea altor datorii

Banii nu aduc invatatura, dar invatatura aduce bani (popular)
2

Datorii  Datoriile reprezint angajamente de plat ale întreprinderii fa de furnizori pentru bunurile procurate i serviciile prestate. fa de alte persoane fizice i juridice. fa de care intreprinderea are obliga ii. fa de personalul angajat privind retdibuirea muncii. creditori. pentru care intreprinderea trebuie sa acorde o presta ie sau in echivalent valoric. sunt denumite creditori. Persoanele fizice i juridice. fa de stat privind plata impozitelor i taxelor. Blaga) . sau Datoriille reprezinta valori furnizate de terti. 3 Cine nu-i dator e destul de bogat (L.

Clasificarea datoriilor in functie de termenul de achitare Datorii Pe termen lung Cu termenul de achitare mai mare decat un an Pe termen scurt Cu termenul de achitare mai mic decat un an 4 .

Datorii pe termen lung calculate 421 Datorii de arenda pe termen lung 422 Venituri anticipate pe termen lung 423 Finanatari si incasari cu destinatie speciala 424 Avansuri pe termen lung primite 425 Datorii amanate privind impozitul pe venit 426 Alte datorii pe termen lung calculate 5 financiare 411 Credite bancare pe termen lung 412 Credite bancare pe termen lung pentru salariati 413 Imprumuturi pe termen lung 414 Alte datorii financiare pe termen lung .

Clasificarea datoriilor pe termen scurt 51 financiare 53 calculate Datorii Pe termen scurt 52 comerciale 6 .

Datorii fiananciare Pe termen scurt 511 Credite bancare pe termen scurt 513 Imprumuturi pe termen scurt 515 Venituri anticipate curente 512 Credite bancare pe termen scurt pentru salariati 514 Cota parte Curenta a datoriilor pe termen lung 516 Alte datorii financiare pe termen lung 7 .

Datorii pe termen scurt comerciale 521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 522 Datorii pe termen scurt fata de partile legate 523 Avansuri pe termen scurt primite 8 .

Datorii pe termen scurt calculate 531 Datorii fata de personal privind retribuirea muncii 533 Datorii privind asigurarile 535 Datorii preliminare 537 Datorii fata de fondatori si alti participanti 539 Alte datorii pe termen scurt 532 Datorii fata de personal privind alte operatii 534 Datorii privind decontarile cu bugetul 536 datorii privind platile extrabugetare 537 Rezerve pentru cheltueli si plati preiliminare 9 .

Creditele bancare si imprumuturile pot fi primite in valuta nationala si straina. primire si rambursare a creditelor i împrumuturilor este reglementat de contractele de credit si actele normative bancare in vigoare. pe un termen stabilit i pentru o anumit plat . 10 . Modul de creditare.Datoriile financiare  Datoriile financiare cuprind datoriile legate de angajarea capitalului atras. i anume creditele si imprumuturile primite de c tre întreprindere de la alte persoane fizice i juridice.

513 Ct 242. 511. 512. 512. 811 Ct 511. 412.Contabilitatea creditelor si imprumuturilor Primirea creditelor si imprumuturilor Dt 242. 413. 243. 121. 512. Rambursarea creditelor si imprumuturilor Dt 511. 411. 513. 413. 412. 511. Dt 521 Ct 411. Calculul dobanzii Dt 714 Ct 511. 513 sau Dt 112. 243 Ct 411. 512. 513 11 .

Cheltuielile privind imprumuturile  Modul de determinare si contabilizare a cheltuielilor privind imprumuturile este reglementat de SNC 23 Cheltuieli privind imprumuturile Cheltuielile de împrumut reprezinta cheltuielile pentru plata dobînzilor i/sau alte cheltuieli suportate de întreprindere în leg tur cu primirea mijloacelor împrumutate. b) amortizarea reducerilor (scontului) sau premiilor privind împrumuturile. inclusiv overdraftul bancar. Cheltuielile de împrumut cuprind: a) dobînzile privind împrumuturile pe termen scurt i pe termen lung. d) diferen ele de curs generate de împrumuturile în valut str in i considerate drept corec ii ale cheltuielilor aferente pl ii dobînzilor. c) amortizarea altor cheltuieli ce in de primirea împrumuturilor. 12 .

în valoarea c ruia se includ cheltuielile de împrumut. 811 Ct 411. Capitalizarea acestor cheltuieli se efectueaz cu respectarea urm toarelor condi ii: a) cheltuielile de împrumut sînt legate nemijlocit de achizi ionarea. 511. indiferent de destina ia special i de utilizarea efectiv a împrumuturilor primite. Dt 714 Ct 411. b) exist o certitudine justificat c activul calificat creat sau achizi ionat. 513 o Cheltuielile de împrumut care nu corespund condi iilor sus-numite se susconsider drept cheltuieli în acea perioad de gestiune. c) cheltuielile de împrumut suportate efectiv pot fi determinate cu exactitate. adic se includ în valoarea de bilan a activelor calificate. în care au fost suportate de întreprindere. 513. 413. în care au fost suportate de întreprindere. Dt 112. 413. 121. 511. construc ia sau produc ia activului calificat. 511. Dt 714 Ct 411. va aduce în viitor avantaje economice întreprinderii. Metoda alternativ admisibila prevazuta de SNC 23: o Cheltuielile de împrumut se capitalizeaz . Metoda recomandata de SNC 23: o Cheltuielile de împrumut se consider drept cheltuieli în acea perioad de gestiune. 13 Constatarea si contabilizarea cheltuielilor privind imprumuturile . 513. 413.

Exemplu  La 02 ianuarie întreprinderea Vicol S.A. a primit urm toarele credite:credit bancar prin achitarea de c tre banc a datoriei pentru mijloacele fixe procurate în valoare de 850000 lei.credit bancar sub form de mijloace b ne ti în sum de 300000 pe un termen de 4 ani. pe un termen de 10 luni. (dobânda se calcul i se achit trimestrial). 14 . cu o dobând anual de 15 %. Se cere: de reflectat în conturi opera iunile de primire cere: si rambursare a creditelor i împrumuturilor. cu o dobând anual de 18 % (dobânda se calcul i se achit lunar).

creditului bancar pe termen lung (trimestrial) 12750 15000 75 511 411 242 15 242 .creditului bancar pe termen scurt (lunar) .Exemplul (rezolvarea) Con inutul opera iei Suma. lei Formula contabila Debit Credit 521 242 714 714 511 411 511 411 1 Reflectarea creditului bancar primit pentru achitarea 850000 datoriei privind procurarea mijloacelor fixe Reflectarea sumei creditului bancar pe termen lung primit 300000 Calculul lunar al dobânzii aferente creditului bancar pe termen scurt (850000 × 18 % / 12) 12750 2 3 4 Calculul trimestrial al dobânzii aferent creditului bancar 15000 pe termen lung (300000 × 15 % / 12 × 3) Achitarea dobânzilor aferente: .

Obligatiunea are stabilita valoare nominala si aceasta trebuie sa se imparta la o 100 lei. in caz contrar (daca valaorea de piata depaseste valoarea nominala) acestea se vand cu prima.Particularitatile contabilitatii emisiei de obligatiuni   Obligatiunea este un document care atesta dreptul proprietarului de a primi suma varsata in contul achitarii obligatiunii si dobanda sau un alt profit aferent in marimea si in termenul stabilit prin decizia de emitere a obligatiunilor. Obligatiunile pot fi emise si vandute la o valoare de piata egala cu valoarea nominala sau care difera de aceasta. La scadenta imprumutului valoarea lui trebuie sa fie egala cu valoarea nominala. . deaceea discontul si prima se amortizeaza pe parcursul primirii imprumutului prin trecerea la 16 cheltuieli sau venituri. Daca obligatiunile se vand la valoarea de piata mai mica decat discont. Valoarea primei sau discontului reprezinta suma care resctifica valoarea imprumutului pana la valoarea de rambursat (valoarea nominala). acestea se vand cu discont. valoarea nominala.

Particularitatile contabilitatii emisiei de obligatiuni  Valoarea primei sau discontului se determina prin diferenta dintre valoarea nominala si valoarea de piata a obligatiunilor emise si vandute. Metodele de amortizare a discontului sau primei metoda liniara si metoda dobânzii efective. Amortizarea discontului Dt 722 CT 513 17 . Metoda dobanzii efective presupune utilizarea ratei de piata a dobanzii la momentul emisiunii asupra sumei ramas de rambursat in fiecare perioada de plata a dobanzilor.  Amortizarea primei Dt 513 Ct 622. o o Metoda liniara prevede amortizarea proportionala pe perioada detinerii imprumutului.

calculul i plata lunar a dobânzii. Se cere de reflectat în conturi: opera iunea de vânzare a obliga iunilor. pe termen de 4 ani. întreprinderea Industrial D a emis 2000 obliga iuni cu valoarea nominal de 300 lei.Exemplul La 15 februarie anul curent. rata anual a dobânzii 10 %. Obliga iunile au fost vândute la valoarea de pia de 330 lei. amortizarea lunar a primei / scontului 18 .

lei 660000 Formula contabila Debit Credit 229 242 714 413 413 513 413 229 413 242 513 19 622 Încasarea mijloacelor b ne ti din vânzarea 2 660000 obliga iunilor Calculul dobânzii aferente obliga iunilor 3 emise (600000 × 10 % /12) 4 Achitarea lunar a dobânzii Trecerea primei de amortizat în categoria datoriilor pe termen scurt ((6600005 600000) / 4 ani / 12 luni) 6 Amortizarea lunar a primei 5000 5000 1250 1250 .Exemplul) (rezolvarea Con inutul opera iei 1 Înregistrarea valorii obliga iunilor emise Suma.

Exemplul  La 15 aprilie anul curent întreprinderea Astra SRL a emis i vândut 1000 obliga iuni pe un termen de 3 ani. lunar. Se cere: de contabilizat opera iile aferente cere: emiterii obliga iunilor. calculul lunar al dobânzii pentru aceste obliga iuni. Valoarea nominal a obliga iunilor emise este de 200 lei. amortizarea primei / scontului la fiecare dat de calcul a dobânzii. 20 . %. rata anual a dobânzii 15 %. la pre ul de pia de 180 lei / obliga iunea. se plateste lunar.

Exemplul (rezolvarea) Con inutul opera iei Suma. lei Formula contabila Debit Credit 229 242 714 413 722 413 229 413 513 513 21 1 Înregistrarea emisiunii de obliga iuni (1000 × 180 000 180) Încasarea mijloacelor b ne ti din emisiunea 2 180 000 de obliga iuni Calculul lunar al dobânzii aferente 2 500 3 obliga iunilor emise (200000 × 15 % / 12) Trecerea scontului de amortizat în categoria 4 datoriilor pe termen scurt (20000 / 3 ani / 12 ) Amortizarea lunar a scontului aferent 5 obliga iunilor emise 555 555 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful