Cost Management

ACCOUNTING AND CONTROL

HANSEN & MOWEN

1-1

Hyrje në menaxhimin e kostove

1

1-2

Kontabiliteti financiar në raport me kontabilitetin e menaxhmentit

1 

Kontabiliteti financiar është e përkushtuar

të ofroj informata për shfrytëzuesit e jashtëm;duke përfshirë investitorët, agjencionet qeveritare dhe bankat. Menaxhimi I kostove identifikon, mbledh, mat, klasifikon dhe raporton informatat që janë të shfrytëzueshme për menaxherët në kostim( duke determinuar koston e dickaje), planifikim, kontroll dhe marrje të vendimeve.

1-3

Kontabiliteti financiar në raport me kontabilitetin e menaxhmentit

1 

Kontabiliteti I kostos apretendon të kënaq

qëllimet e kostove për kontabilitetin financiar dhe menaxherial. Kontabiliteti menaxherial është I orientuar posaqërisht me faktet se si informatat e kostove dhe informatat tjera financiare dhe jofinanciare mund të shfrytëzohen për plan, kontroll dhe marrje vendimesh.

1-4

Faktorët që ndikojnë menaxhimin e kostove
Konkurrenca globale

2 

Rrethina e re konkurruese ka rritur

kërkesat jo vetëm për informata të kostove por edhe për më shumë informata aktuale. Transportet importuese dhe komunikimet kanë quar te tregu global për shumë kompani prodhuese dhe shërbyese.

1-5

Faktorët që ndikojnë menaxhimin e kostove
Rritja e industrisë shërbyese 
Industria tradicionale ka shënuar

2

rënie kurse sektori I shërbimeve ka shënuar rritje të rëndësisë në ekonomi. Derregullimi I shumë shërbimeve ka rritur konkurrencën në industrinë shërbyese.

1-6

Faktorët që ndikojnë menaxhimin e kostove
Avancimi I teknologjisë informative 
Kompjuterët shfrytëzohen për monitorimin

2

dhe kontrollin e operacioneve.si rezultat kemi një sistem operativ I cili është I integruar me të dhëna të marketingut dhe kontabilitetit. Rritja e aftësisë së kostimit të produkteve në kohë për shkak të avancimit të mjeteve të punës. Implementimi I E- tregtisë 
 

Tregtimi me Internet Këmbimi I të dhënave elektronike Kodimi

1-7

Faktorët që ndikojnë menaxhimin e kostove

2

Avancimet në rrethinën e menaxhmentit 
Teoria e limitimeve është metodë që pretendon

përparimin e vazhdueshëm të aktiviteteve prodhuese dhe aktiviteteve joprodhuese. Just-in-time prodhimi është sistem I kërkesës I cili supozon prodhimin vetëm pasi të lind nevoja dhe vetëm në sasi të kërkuara nga klientët. Prodhimi I integruar kompjuterik është automatizimi I rrethinës së prodhimit.

1-8

Faktorët që ndikojnë menaxhimin e kostove
Orientimi nga klienti 
Kompanitë konkurrojnë jo vetëm në

2

kushtet e teknologjisë dhe prodhimit por edhe në shpejtësine e shpërndarjes së vlerave për klientët. Kompanitë duhet të plotësojnë nevojat e klientëve të brendshëm siq është rasti me funksionet e stafit që ekzistojnë për të mbështetur funksionet linjë.
1-9

Faktorët që ndikojnë menaxhimin e kostove
Zhvillimi I produkteve të reja 
Menaxhmenti njeh një pjesmarrje të

2

lartë të kostove të produkteve që zotohen gjatë zhvillimit dhe dizajnimit të produkteve të reja. Kërkesa për kontrollimin e kostove inkurajon përdorimin e kostimit qëllimor dhe menaxhimi I bazuar në veprimtari.

1-10

Faktorët që ndikojnë menaxhimin e kostove
Menaxhmenti I kualitetit të tërësishëm 
Përsosja e vazhdueshme dhe eliminimi I

2

humbjeve janë dy parimet bazë të cilat udhëheqin me prodhimin. Filozofia e menazhimit të kualitetit të tërësishëm pretendon që menaxherët të krijojnë rrethinë e cila mundëson prodhimin perfekt e cila ka zëvendësuar filozofinë e kualitetit nga e kaluara.

1-11

Faktorët që ndikojnë menaxhimin e kostove
Koha si element I konkurrencës 
KOha është element qenësor në

2

të gjitha fazat e punës. Zvogëlimi I kohës së tepërt shkon krahas me rroitjen e kualitetit.

1-12

Faktorët që ndikojnë menaxhimin e kostove
Efiqienca
Derisa kualiteti dhe koha janë të rëndësishme por mosavancimi I performancës financiare në të njëjtën kohë mund të jetë fatale.

2

1-13

Sistemi tradicional I kontabilitetit
Transakcionet

3

Hyrjet në ditar Postimi në llogari
Raportet financiare
1-14

Sistemi I kontabilitetit I bazuar në marrëdhëniet e të dhënave
Transakcionet

3

Raporti

Raporti

Raporti

Raporti

1-15

Menaxhimi I kostove: Perspektiva e përzierpërzierfunksionale

4 

Kostimi I produktit duhet të marrë parasysh kostot në lidhje me funksionet tjera siq janë marketingu, menaxhmenti dhe logjistika. Sistemi I menaxhimit të kostove duhet të jetë fleksibil në mënyrë që të ofroj kostot për rrethana të caktuara. Sot kontabilisti duhet të jetë ekspert për vlerësimin e metodave të 
 

Kostimit dhe arritjes së kualitetit Dalloj aktivitetet që shtojnë në vlerë dhe ato që nuk shtojnë në vlerë Mat dhe kontabilizoj për produktivitet
1-16

Roli I kontabilistit të kostove dhe të menaxhmentit në ditët e sotme
Pozitat linjë janë pozita që janë të lidhura direkt me përgjegjësisnë për qëllime bazike të kompanive. Pozitat e stafit janë pozita mbështetëse për nga natyra dhe kanë vetëm përgjegjësi indirekte për qëllimet bazike të kompanive

5

1-17

Roli I kontabilistit të kostove dhe të menaxhmentit në ditët e sotme

5

1-18

Roli I kontabilistit të kostove dhe të menaxhmentit në ditët e sotme
Kontrollori Raportet financiare SEC raportet Planifikimi I taksave dhe raportimi Raportimi I suksesshmërisë Auditimi I brendshëm Buxhetimi Sistemet e kontabilitetit dhe kontrollet interne

5

1-19

Roli I kontabilistit të kostove dhe të menaxhmentit në ditët e sotme
Arkatari Mbledhaj e keshit Monitorimi I pagesave me kesh Monitorimi I disponueshmërisë së keshit Investimet afatshkurta HUazimet afatshkurta dhe afatgjata Emetimi I kapitalit aksionar

5

1-20

Roli I kontabilistit të kostove dhe të menaxhmentit në ditët e sotme
Planifikimi është formulimi detal I aksioneve të ardhshmepër të arritur deri te një fund I caktuar. Planifikimi kërkon vendosjen e qëllimeve dhe identifikimin e metodave për të arritur këto qëllime.

5

1-21

Roli I kontabilistit të kostove dhe të menaxhmentit në ditët e sotme
Kontrollimi është aktivitet menaxherial I monitorimit të zbatimit të planeve dhe marrjes së aksioneve gjegjëse.

5

Feedback është informatë e cila mund të përdoret për vlerësimin apo korrigjimin e hapave të ndërmarrë për të implementuar planin.
1-22

Roli I kontabilistit të kostove dhe të menaxhmentit në ditët e sotme
Përsosja e vazhdueshme është kërkesë për rrethinat dinamike nëse kompania dëshiron të jetë konkurrente dhe të ketë avanatazhe konkuruese.

5

1-23

Roli I kontabilistit të kostove dhe të menaxhmentit në ditët e sotme

5

Vendim marrja është proces I zgjedhjes në mes të alternativave.

1-24

Kontabiliteti dhe kodi I etikës
Benefitete sjelljes etike Mund të krijoj lojalitet të klientëve dhe të punësuarve Shmang kostot e konfliktit Standardet e kodit etik të kontabilistëve të menaxhmentit Kompetenca Konfidenca Integriteti Objektiviteti

6

1-25

Certifikimi 

7

CMA: One of the main purposes of the CMA ëas to establish management accounting as a recognized, professional discipline, separate from the profession of public accounting. CPA: The responsibility of a CPA is to provide assurance concerning the reliability of financial statements. CIA: The focus of the CIA is to recognize competency in internal auditing rather than external auditing as ëith the CPA.

1-26

Certifikimi
Katër fushat e theksuara për provimin CMA : 1) Economics, finance, and management 2) Financial accounting and reporting 3) Management report, analysis, and behavioral issues 4) Decision analysis and information systems

7

1-27

Fundi i kapitullit 1

1-28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful