You are on page 1of 66

a 

 


⿪࣭⾮ ᮥઝᵋ⍶› 


 ›
© × J
O 
 
 OO 
 


a  ᵋ⍶Ṟ៷ኑ垚৬ዠ§ Ú垚
Ú垚Ṟ䟧தᵋ⍶塰䇼⫰தᵋ⍶垚ᔙ
⎂౧Ộ〄垚ኚᒇ⻗ท
 
垚࢜㲄ब㌆ᮥઝ⍶

຦ṗ৔ࡡⱔ塰ṗᔙᜂᵋ


a  

ᮥઝ
ᮥઝ㙇⛯

ᮥઝậॗ

ᮥઝ×

ኑ䦸ឍᮥઝᶭઝ౧Ộ
 垚ᛑ ᮥ

ઝ垚䡯塰Ọ⛯垚ᔉ塰⻭౧垖⿪Ⴔ⾮ ઝ⻭
౧຦ઝ᠝౧垗垚㳕᠝౧ᵋ⼁垖⿪ࣵ⾮垗塰⻭౧ᵋ⼁
a 
 

ኑ䦸ឍᮥઝGGGG 
 
 
a 
¨a Ö Õ 
IwŽ@I 

a  

a 
 
ê !" 
ኑ䦸ឍ
  Ó @ ‹ @À ‹ ¿ ‹ @   a ৠ᠆   Ó Õ I Ó I I 

ậॗ垨ᵫ䏋㙇⛯垚ඵ ,  , 
a 
 

ኑ䦸ឍᮥઝ
#$%&

¨ Ÿ 

 À  

ê
a 
 

ᮥઝኑ䦸ឍ
'ࡡᢂ

W ×垨¨ n
 ᶭํᑻჭ垭
㚡ᑻჭ垚ᶭํ'ࡡ垭ዠ$ê垭
a 
 

ዠ$ê垭㳕㋸ᢂᵋ⼁
㋽垖 垗៴ 
⍶
a 
 

q
©  ¨ 
© ኑ䦸ឍ ›  ¨  ›

ê ኑ䦸ឍ  @ ‹ @À ‹ ¿ ‹ @  ৠ᠆
  Ó Õ I Ó I I 
ậॗ垨ᵫ䏋㙇⛯垚ඵ ,  , 

] 
 À – IÀ ÕI ›Õ  ›垚
À 垚ê À  Ó @ ‹ @ À ৠ᠆
╏䀦ậॗ
À  Ó Õ À À › Ó
I ÕÀ 
 ›

ø À ᶭ" IÕ຦ ÀIÕÀ #⛯


ⱔ㋸
ÕÀ : Õ 
À  Ó Õ ‹ : 
À : 
 : À : À
  : À Õ Õ
À :  À
Ó 
 Ó
  Õ

 À 
©  ¨ 

⍶垖À
()垗

{À ° 垚II ৠ᠆  ª   Ó   Õ 垚౹ᶺ Ṟ Õ
Ó

 4 Ṟ    Ó  :  :  :  Ó ˆ : 
, 
 Ó
  Ó À Ó ˆ À
,  : 

 : 
 Ó 
 :  
  Ó ©
Ó
  Õ
,
 Ó

§㙇⛯Ṟ௔垚㐱§ ᵫ௔ 


¨ 

©  ¨ 
'ࡡᢂ╏䀦   Ó Õ I Ó I I 
 ìᮥઝኑ
䦸ឍᶭ'ࡡᑻჭ

 垨 ಫ䣎] V@ ឍ 
E垨㚡 'ࡡ垚౹䟶ࣧ Š Ṟณࡡ ìኑ䦸
ឍ ╏䀦 Õ
*+

 :
 I ౹ ý
ì 
㐱 ýṞ À ,
 

+垨㚡 -ኑ䦸ឍ 䟧ಕ 垚౹ᮥઝኑ䦸ឍ 'ࡡ৬ዠ  Ó   ‹  :  ࣀᶭࡡ ᮥઝ
Ó
ኑ䦸ឍ垚ௗn øᶭड़%ኑ䦸ឍ
©  ¨ 
 ᮥઝ঺䦸 ›  ›

?㙇⛯ @  À ¿  垚ࡵ ╏䀦ậॗ w Ž@I I‹À
ჭŽ@ I VᑻჭI*+./01
 :


 Ṟ À S  ஦౧ப┿垚  Ó  ˆ : 
 
 㚡 S Ó S À  垚౹
ᑻჭ w ৠ᠆ S  
ड़%2+%34ᶭᔆ I 
, À II
êᔉ I*+  Ó  :  ˆ :  
()垨㚡 S  S À S   w  I À I À wÓ
À I 
 Ṟ ,

ৠ᠆  Ó À Ó   S ‹À  S 
w I À ৠ᠆  
I w @ I 

‹À  : ¿ ‹  Ó  ‹À 
 ‹À 
 :   À Ó  :  ‹ À Ó
ᑻჭ w @ I ৠ᠆ 
Ó
 ‹À ‹À
 

 Ó
 ‹ À Ó
 
 ‹ À Ó : 

©À

¨ 

+垨v 䉓ᛑ

‹ À
56 I㐱ᶭ঑ 
I‹ ÀPw @I 

‹À

-
‹ ÀÓ  :  7 01঑8䟧


và ड़ࡡ 
ኑ䦸ឍᵾ垚 ‹À  ¬ I
ø
 ¬ 垚ඵᮥઝኑ䦸ឍᔆ࣯ 
ኑ䦸ឍ
ᶭㄻ6

ý Ö ÀI IÀI III d䣎༃ ᶭ 


9:垭
Õ î Õ Õ 
 

¼ ¼ ¼

¼    ¼    ¼    
¼ ¼ ¼


©À

¨ 

৬垨]  Ó À I  Ó À I  Ó 
 
౧ಋ 
À 塰 

ᮥઝ u

J঑01  Ó
À
㳕垨 À ౧ಋ IÀ ÀI 
 À 
 
v Ó I À Ó À  Ó : › C À ‹ : › C À
  › : ›  › : › 

  Ÿ À  Ÿ À 34  I  :  I w § I § 
Vᮥ䉓ᛑॹ࣯Š( =>
À 
 
I ÿჭ
?@

㐱 À㲄
 À 
:§ :§ 
Ó 
A⛯垚ᮥઝᳫỢ䇋ዛ
: ÀÀ   :
À À

Š( ›   ›
x

;<01 Ÿ :
 u 

À Ó I Ó 
 § 
v u Ÿ I  À  
 
À 

Vᮥ ›   ›
;<01 Ÿ 
©À

¨ 

 : §  : § À : §  : § À : §  : § 
  C ‹ C ‹ C
§ § § § § § § § § § § §
 :  :  :  :  :  : 


  Ÿ  Ÿ 
À
: 
 
 :§ :§ :§ À 
 
Ó  

   

À x u 

ᮥઝ
;<01 Ÿ 

B ᮥઝ䉓ᛑॹ࣯
ধ㌖ᔆ ᶭ Cয ᮥઝ
BDCዛ垚ု
ု
" † 
#†
 !§   
   
$
   

  § 
 
 
% 
(
 
 
 
)
 


 
 
 

 #  
 ! 

 !
 & %'

 !
†
 
 %
 !
©ù ㋸ᢂᮥઝ ›  ¨  ›

a¼  U
¼  U

 ¼U ¼ U 
 U
 :
a¼  Ó  ‹ ¼
 :

 : ¼
¼ ¼

a¼  ¼ U I 


 :
a¼  Ó  ‹ ¼
 :
 : ¼
¼ ¼

a¼  : a ¼ 
 Ua¼ U Ó a ¼  ‹ :
:

 


a¼  ¼ : a¼  ¼
a¼ U ¼ a¼  ¼ ‹ ¼: a¼  ¼ ¼
 : 

a¼  : a¼  
a¼ U  a¼  ‹ : a¼   
 : 

a¼  : a¼  
a¼ U  a¼  ‹ : a¼   
 : 

 Ua¼ U 


¼UI  
U
‚ N : N : a¼ UU
a¼ UU ‚ N : 
‚ N
a¼ UU ‚ N : ‹
a¼ UU : N :
N : N :

¼UI‚ I N N 


㋸ᢂᮥઝ
;<8垚
: N : N :
‚ N
a¼ UU ‚ N : ‹
a¼ UU ‚ N : N 
a¼ UU
N : : N N : N :

ᶭᔆ# য ᮥઝ
㋸ᢂᮥઝ垚3E䉓"য ᮥઝ௮7
㋸ᢂᮥઝ⫌᨜B ᮥઝ
ᵋ⍶– ù ㋸ᢂᮥઝ

v î ⍶ ᫯d

‚ N : N 
a¼ UU ‚ N : 
: a¼ UU
‚ N
a¼ UU ‚ N : 
a ¼ UU ‹ : N :
N : N :
N{¼ N{ N{ N{ N{

N N a¼ N a¼ N a¼  N a¼  N 
¼ ¼

 a¼  :¼
  a¼  a¼  :
 a¼ a¼  a¼  :
 a¼ a¼  a¼  a¼  :
 : ¼ :  :  :

ዠỢㄻᜰ F垚 㙇⛯‹,ᵾn ࡡ垚ࡪ㳆


䇼8ඵ ÿ㲄ê
G ᮥઝኑ䦸ឍ
 H࣯ಫ䣎
ᵋ⍶
v S&⍶ ᫯d FI Jឍ
 N : N 
aUU : a¼ UU
 N : 
 N
a¼ UU Ó a ¼ UU
 N : ‹ :
:
¼
N ¼

N{¼ N{ N{ N{ N{

N N aN: N aN: N N‹ aN: N N‹ aN: N N‹ N‹ 


¼ ¼

 a¼  :¼
  a  a¼  :¼
 a a  a¼  :¼
 a a a¼  a¼  :¼
 : N : : N : : N : : N :
ዠỢㄻᜰ F垚 㙇⛯‹,ᵾn ࡡ垚ࡪ㳆 䇼8
ඵ ÿ㲄ê
G ᮥઝኑ䦸ឍ
+垨î ᵋ⍶຦S&ᵋ⍶§ Jឍⱘ⊋垚Ã
㲄 㙇⛯ᵾ垚៷ᓐᶘ⫚য ᮥઝFIB ᮥઝ垚㐱
 ᮥઝJឍn垚4 K㲄7LÃ

01঑垨
⫚ᮥઝኑ䦸ឍ
ᑻჭ'ࡡᢂ 垚मṞ

‹À 

‹ À Ó  : 

ধ34ø ࡡEMNO
ᵋ⍶ Ã À ჭᮥ
ઝ?@ ኚᵾ垚? À Ÿ‚M౹Ṟ
‚
 : a¼ UU
 N : Ÿ ¼  N 
N
‚
 : a¼ UU
 N : N Ÿ ¼  N  N
N
 : a ¼ U UN : 
 Ÿ N 

 : a ¼ U UN : N N

:
 : a¼ UU
‚ N :  N :
a ¼ UU
‚ N : N ‚ N : 
: a¼ UU
N : N :

‚ N : N 
 a¼ UU ‚ N : 
: a ¼ UU Ía

ø ╏䀦ㄻᜰ㲄ê

ಫ䣎
PỢ঑Ãಫ

01垨࣬01঑垖;
垗垚ಫ䣎Ö
01঑
G 垖࣬ன01঑垗 ;
ÀG
©
 
  :  ¼ 
©W ᮥઝ › S $   › 
: ¼ᮥઝ㧚 ᶘ垚ধ㚡㲄 ࡡ 㙇⛯ᵾ垚
௉䋼 K䏋ᵄ" Jឍ Ṟ㌠᩸ᢂ垚
࣯㍏⼁
- & ᨜ @ˋ @ÀË :  ‹ @Ë :  : À ‹ 
‹ @Ë :  : :À 
ឍ垚° 4 ࡡ 㙇⛯ᵾ垚
ถ䟛 ࡡ䦸8Qඵø   :  ¼   :  ¼ 
:
 1RST–1U › & 
 › : ¼ : ¼

 :
 : Àì1R › * 
Ž I , I ,  & 
 
 : 
!! ! ›
Àì1R
#$
Ž I  : Ž  I N
Ž I  I N Ó , N %&垨ហ.㋸
ì1R
 : N


©
 

NÀì1R垨

Ž I À I I N : Ž À I I N I N ‹À
Ž I I N ‹À Ó
 : N ‹À
Ž I I N :À I N : Ž I I N :À I N ‹À
Ó
N : N ‹À

N

࣬;8 Ž I I N © Ž  
N ‹À

N N
ௗn Ž N ‹À   :  I Ž N
‹À   : 
 
,


 
  
1R
ઝ§ 
VWᵫ௔垏

  
Ë
©
 

Ô ㋸ᢂ垨   ‹   ¼ ‚ N  ¼ ‚ N ‹  ¼ ‚ N 

ë 1RøX ઝ
㋸ᢂ㋽垨
N N
  
 Ó© Ó©
: : : :
¼ N
Ó¼ ¼   ‹  N Ó¼ ŽN ‹ 

N N
Ž N ‹À  
:  I Ž N
‹À   : 
 
,

 ᔆ–ᢂ垨⫚ë 垚1R
ઝ§㙇⛯
VWᵫ௔垏

 1R
ณࡡE &垨⫚ 垚1 &ø᠆

  N :  ¼ N : 
 ¼ N 
N : ¼
©
 

 1R§ᔉ
௔垨 wNŽ@I I౹– w Ž@I I
N
 ¼ N 
N

×

 1R
ᢂ㾫 垚
©
 

 W ᮥઝ › S $   ›

 @ ‹ @À :  ‹ @ :  : À ‹ ‹ @
 :  : 
:À 

 Ó  ‹ :  Ž I  

Ž I Ž I À ‹ : À Ž I I À 


Ž I I I 
:À Ž I I 
‹ : 
 Ž I I I 
 

 O O“ OO 

  ‹ Ž I À :  ‹ Ž I À I  :  : À ‹ 
‹ Ž  I I  :   :  :À 
‹ Ž I I I  :  : :À  :  
S ኑ
䦸ឍ垚╏䀦垨 @ ŽII ᮥઝ঺䦸垚
S  ╏䀦 垚
II
©
 

+垨v ⫚'ࡡᢂø S ¬ 垚 ถᶭ⍶ ,垚Y


ឍ ,垚ᳩௗ঺䦸ࣀⱘ,垚ඵ
  ‹ 
 ¼  Ž ‹  Ž ‹ 
  ‹ 
N

Ž  I I N I w I 


v ;<"⼁
 
 À ŽIÀ
 ŽÀI ŽIÀI
 
 :À 
 Ž:ÀI Ž: I:ÀI ŽII
 À ŽIÀ Ž:ÀIIÀ ŽÀIIÀ ŽIIÀ

ዠỢㄻᜰ F垚 㙇⛯À‹,ᵾn ࡡ垚ࡪ㳆 䇼


8ඵ ÿ㲄ê
G 䦸
©
 
 〄䁋㙇⛯Jឍ ›  (+ ,
 ›
Ã㙇⛯〄䁋౧ᚦᵾ  Ó  ‹  Ó I I 
 
Nಫ1౧ 
Ó ‹À
: 
›  
 
 ›
N 
Ó N :À  Ó N :À ‹À
: N :À 

N1౧ 
Ó 
: :À
› %
 
 
 › N 
Ó N :À 
: N :À
 :À

n1౧ N
Ó N :À
: N :À
 ‹ À : À
› 
 
 
 › ௗn ZÀ
 Z Ë
v 1౧ø䉓"FI1౧᠆

N N N ´N ´ N ´ N ´ N
¼ ¼ ´¼ ´ ¼ ´ ¼ ´ ¼ ´ ¼
 ´ ´ ´ ´ 

 ´ ´ ´ 
 ´ ´ 
 ´

 
N N N N N N N N
¼ ¼
 
  
   
    
     

 ªaN Ó N
 
:
  N Ó N ‹U : N Ó N :U N Ó U N Ó 
 

N‹ N:
 
 
:
 Ó aU Ó a : Ó :
 
©
 
v 1౧
䏋㲄ᢂ㾫垨
v ㋸ᢂ垨৬ዠ @ ‹ ™  Ó @ ‹ ™

v Gì1౧ø ઝX垨


 : 

 N Ó © :  N Ó © :   ‹ N :

 N Ó : a


Ó¼
 Ó¼

:  :: :  
 
 N Ó a : 
 
 N Ó © :  N Ó © : N ‹ :
Ó¼
 Ó¼


  : À  : ‹ À 
ௗn Ó
Ó › % 
 
 ›v ઝø Gì1౧X垨



 N Ó ©  N

  ‹ N Ó  N Ó a ‹ 


Ó¼

v 1R§1౧
௔垨

 N ‹ N  N 
 Ë N ‹ Ó Ó Ó N
 N 
N
N ‹ N

 Ë N ‹ N ‹ Ë N ‹  N ‹ :  N 
 Ë N N ‹ N ‹ Ó N
Ó 
Ó  N
N ‹ N 

 

 Ë N N ‹ N ‹ Ó 
 
N
 
 
 Ë N N : N : Ó 
 
 N : Ó 
 
N
  
v㚡 ᶭ ኑ䦸ឍ垚౹ 
  ¼  ᶭ  : ኑ
䦸ឍ垚㐱 ´  ¼  

v 1౧§ᔉ
௔S⫚1౧§1R塰1R§ᔉ
௔᠆垗垨

  
Ó Ë N N ‹ N ‹ Ó 
 
N
 
 N
 Ó  

©
 
〄䁋㙇⛯W Jឍ

v W ಫ1Jឍ › S  ' 


  ›
  Ó   ‹  
Ó ¼ ‹ ¼   Ó ¼ ‹ : Ó : 

Ž  ‹  Ó   Ó  ‹ :  : 
Ó¼

  Ó  ¼ ‹ Ë ¼  ¼ ‹ Ë ¼   ¼   
  
Ó ¼ ‹ ¼  ‹  ¼  : ‹ ‹  ¼  :  :  
 
  Ó Ë ¼   ¼   
 :  :   ‹  ‹
Ó  
  ‹ 
v W 1Jឍ › S  ' 
  ›

 ‹ :  ¼ : : ‹ U

Ž ‹  
¼
  ‹
 ‹ ‚ ‹ 

   ‹ Ë  :  ‹‚ Ë  : ‚ ¼  ‚ 
  
 ‹   ‹    ‹ ‹ ‚ ‹    ‹ ‚ ‹  
 
  Ë  : ‚ ¼  ‚ ¼ 
GÀ
 ‹ ‚ ‹ 
‹  ‹ ‚ 
 ‹ 

+垨ࡡ㗸Ã  ᵾ ಫᮥ垚 ᵾ ᮥ垚ᳩ#


EJឍT– ZJឍ຦[Jឍ
©y ᮥઝ › - $   ›
vy ᮥઝ
\㲄êઝ䏋垚㐱ࡵ㲄ê㚡ᜁìᔉࣀ䏋
ඵ垨㲄êᮥઝ  ╏䀦 Ià à I
I  

+垨v S ậॗø6 S : Àìኑ䦸ឍ

v㲄êჭÀ 㙇⛯ Øⱔ ìᔉK䏋


ᮥઝ
ኑ䦸ឍඵ 
ኑ䦸ឍ
 
 
 Ó  ‹  :  ‹ ‹ : 
 Ó
 ‹À 

ௗ঺䦸  : S  :   ‹À 
 ‹ ÀÓ

vࡡ㗸ถ*] § 

© 
 
৬垨? , À , I] 塰 À塰  ຦ à ÀIêኑ䦸ឍ 
╏䀦  垚IÀI 垚ࡵ à À à ÀIJ঑01
㳕垨䪾ன垚
ì  ^_ 

ኑ䦸ឍ
`a垚?
H
  Ó    ‹ àv À À 
 Ó H H
ௗn  Ià ÀI À I Àà ÀÀ
 Ṟ ÀI 垚ࡵ à À Àᶭ䏋  Ó  : À  : 
 À Ë 
 : À  : 
 : À  : 
 § b௉H

À Ṟ I À  Ó ‹  :  : 
⫚঺dậॗ À ÀÀ຦ Àà Àø㳕
H
§ 


H
À Ṟ IÀI  ౧Ộb௉H
À  Ó À :   : À  : 
H 
Àà À ø㳕
À À


  Ó  :  Ó  :  : À  : I  Ó 

© 
 

ࡡ㗸ჴ垚] II ØṞ Õ II Õ ຦ Õà IIÕà 垚ê À 


╏䀦 À Õ垚 à À Õà
3b
 ᮥઝ'
 ࡡ : 
㳕垨? À  Ó Õ  ‹ Õà R    : 
 Ó Ó ,

ௗn  I à I R I Rà 

 Ṟ IIH IIࡵKᶭ 䏋   Ó  ‹   
⫚঺dậॗ À຦ à ø㳕 ຦ 

â  : 
 :  

R Ṟ III䟶ࣧ ŠKᶭ 䏋 R Ó  :  

R À À R Ó :  


‹ 
 

 ‹ Ó 
? @ Ó  À   Ó I

w Ž@I ౹  Ó 
 :  ¤
 Ó
H

 ? w Ž@I I౹– w Ž@I I╏䀦d䣎ᮥઝậॗ
© 
 
ý Ö ÀI IÀI III d䣎༃ ᶭ R 
9:垭
Õ Õ
*G *'
À 
¼!. '

¼!.G
¼ *  / . 0 
'

¼ *  / . 0 

ÀGÀ
v ê ኑ䦸ឍ
 cd垨
v ⱘᜡ࣯ậॗ
 塰 R 
㋽ ឍª
v ᔆ4ࡡ 塰 R eø5ኑ
ậॗÖ

v ኑ䦸ឍ
fì຦
 Yឍª
v gh
ậॗ㳕Yឍn
៴ ª
v ṗb À +垨៴ ⍶मL 垚ধᮥઝ㙇⛯ኑ
ᵾ⊋䇋佀✚
©౧≱য ᮥઝ › 
    ›
À
৬垨ჭŽ:I 8*+ 
À‹ 

 i Ó : ‹ À  Ó I I 
C
 O 
 


Ë


 
 


 


 I
 G 

 Cኚ垚
¼ 
@™ A⛯䟛jk
¼
Cኚ垚–
‡
¼
   ¼   

౧≱য ᮥઝ
©¨ ¨ 
î
 
 ౧≱㋸ᢂᮥઝ › 
    ›
ჭ4 ?@Ž  I ‹À 8垚 Àìኑ䦸ឍ ⱔ㋸ 
 : ‹À :
 À Õ ‹ Õ ‹À  w Ž  I  ‹ À
 : ‹À ‹À : 

ࡡ㗉
 Ó
 ¬ ‹À :  ¬ 垚ᶘ垨à O ᵾ垚 À

 O 

ኢQࣧො
ப┿ᢂ 

 
 
 ౧≱ ᮥઝ 
› - 
 
Ë  ›
Ö  I I  Õ I


 I Õ  Õ I I Õ 
ჭŽ  I ‹À 8 #⛯
Õ ÕàFI 
ᔉࡡ㗸 ᶘ᠆
©ࡪ bậ › 1%
,  ›

& ? a Ó x x ¿¿¿ x n Ó b ࡪ bậ S x w C a b I


ࡵჭ4 á á ¥8 ࡪ ኑ䦸ឍ ›
%
  › 㚡ᒡ,
ᵾ ╏䀦  á ù Ó  á ù á Ó  ù垚౹–
ࡪ bậᮥઝ
 ›
%
   ›

+垨ࡪ bậ§౧≱ ᮥઝ


 ?ಋჭ࣯7 ú
ப┿垚 㲄 
ᔉઝ垖䟶ࣧჭ A⛯ø5
㲄垗ª㐱 ᮥઝ৾㿙࣯ ჭÿṞᮥઝ⛯
ᔉઝ

 
7 
© ! 

 FIࡪ bậᮥઝ
ࡪឧ⴮⍶
›  %  ›
ᔆᜡ೶ᒇn
lឧ⴮垚ᳩี
ჭ Ž  : À I  8垚 Ë  :  : À I 7  Ó 7 Ž   w Ž  :À I 
౹ 7Ž  À ኑ䦸ឍ垚 ⛯
ઝ6 
? 7Ž :À•:À垚 7Ž • ᔆ࣯ wŽ:ÀI ø᠆
ᔆ4 IÉ :ኑ䦸ឍ  :  :À
7  • :À ‹ • 
Ž 

 

⻭౧ 垚ø᠆ 7Ž à ຦ 7Ž 垨

 :  :  :À 
7Ž à : • :À ‹ • :À ‹ 
 ]
 
7Ž :ÀÕ:À
7Ž Õ
 :  :  :À 
7Ž • :À ‹ • ‹  ‹  ø㳕
 
© ! 

Õ : Õ:À • : •:À • :À : • :  :À
 Ó :  ‹ Ó Õ :À :  ‹ Õ : 
   
d䣎㳕ఔ • 垨 7à ჭ 
ᢂ
 :  : :À • : •:À
Ž:ÀI 7Ž à : •:À ‹ • ‹ Ž :ÀI : 
 
 ‹À :  :  •‹À : •
ŽI À 7ŽÀ :
à • ‹ •‹À ‹ Ž  I ‹À : ‹À
‹À ‹À 
 7Ž à 7ŽÀ à 垚J௔࣯•:À塰 •塰 •À
,H䦸垚J
 ‹À 
 Ó  Ó À :  ™ Ó : Ž  :À I  
III
Ž  I  ‹À
 ‹  ‹À ‹ ‹À
᠆垨  • :À ‹ • ‹  • ‹À Ó ™ 
 • 
¤
 À À ¤ ™ 
À  : À ¤ ¤ À ¤
 ¤ ¤ ¤
¤ ¤Ó
ඵ垨ṞÀ h 垚:À ᵋ⼁ 
 ¤ ¤ 
¤
¤
  :À  :À ¤ ™ :À
 ¤
 䇼⫰ậॗ › % 
  › • ¤
 
© ! 
v ⿪ÀH䇼ậॗ › 
 %  ›垨 7à @Õà垚 7à Õà
À :  : @ •À : •
à : •
7ŽÀ
Ž@ I À ‹ •À ‹ Ž I À : À
À À 
‹ Ó Ž I : Ó ™
Hჴ Ž:ÀI • • À
À À Õà 

8
7Ž à 
• : À ‹ • Ó Õà : Ž  : À I  Ó ™ 

v ⿪ H䇼ậॗ垨 7 @Õ •垚 7 Õ •
3ᵾ垨 Ó I ™ Ó Õ  Ó I ™ Ó Õ
„ಋჴ垚• • – ú⫚䇼⫰ › %  ›垚ᔆᜡ

bậ– ú bậ › S ,  ›
v ⿪H䇼ậॗ › 
%  › 垨
à ᵾ垚   • ™ 
À À À À
 ¤ ¤ ¤
: ¤ ¤ ¤
Õ Õ 垚 7à @7à ¤ ¤ ¤
 ¤ ¤Ó ¤
 • • ¤ ¤ ¤
  :À  :À ¤ ¤ ¤
 ¤ ¤ ¤
  ¤ • ¤ ™ ¤
© ! 

+垨vณṞࡪ䆴㳆⍶ G᠆bậ垚ඵ? 7Ž à 


垚౹ᶘ Ž:ÀI 8
7Ž Dᶭ  ௮
 7
ᢂ垚øᔉ௔࣯
ᵋ⼁㋽垚 8䇼
⫰ậॗඵø㳕
v ! ⫚
  'ࡡ6

 
vm ᢂ垨㚡 w Ž@ I 垚ࡵ   垚౹


ࡡ㗉
7 O @

 O 

ඵBㄻᜰถ䦺 㙇⛯I㐱ᵫ䦺Bbậì

vÝ ᢂ垨ถ㲄䇼ậॗਾ ¬ ¬I¬ ¬I¬ ¬I¬ ¬" 垚


౹ᵋ⼁㋽m !##m垚ਾઝÝ

GI ÀG 
© ! 

,
 î 1%
, 
"  I I™ 9 • P ⍶〄

ͼ  ÿჭ?@ ඵⱘᜡ
 

• ⫚㺋?@8
7Ž 
ઝ

ᮥઝ⍶ᔙP
 

Ö Õ Õ垚= 垚ௗ 
㙇⛯ CÀ
 ¬ 垚ถᶭ ឍ ,ª㙇⛯〄䁋ᨡ⒒㙇⛯
ᵾᵋOØ
H
 垨 Ö Õ Õà垚=  R 
 ! 垨౧≱য Iú ப┿I 
ᔉถჭ䇼⫰Ö
© ›  §  ›

 ×
no › %
 ›
 pq ࡪ㳆Ú 

? 垚ჭ ŽI 8pq ࡪ㳆Ú ©Ó


  

S :À
ௗn 垚f㲄䈜
  ‹ ዠ
 ©
 Ó 垚౹;<ᵾ㲄i
 
N N 
Ú
ಫ S䦸垚J㲄êჭ?@
S 〄౧⛯8§ N Ó
Z § 䏋


S 

垚ௗnM N ] § 垚 
ඵ垨Ö ŽI 8S 〄౧⛯ N N N I ÀI I : À 8

S :À
ઝ N N 垚 7  ©  
╏䀦ᮥઝậॗ 7 N N

 

 :À : § N 
 
À
 
 © N  I ÀI I : À 
§ ᵋ⼁
 S
N S h 

S :À  N 
N Ó © 
Ó

S 
N Ó I À I I S : À $ & 
§
©$
$ 

  § 
Z § 
 :À
  © IÀIIS:À垚ௗn
N 
 
N 
N 

ⱔ᭻r⍶ S v x S™S
⫚࣯
ᢂS

IN;<8ถṞ   S :À
3S ,
ઝ 㚡 S 垚౹NถṞ S ›
,ઝ

னJ,H䦸垚௮઻r⍶

 

 
 
©$
$ ৬垨S  I  Ó ©
N Ó
 N N
垚 IÀI IIIII
Ô 垨- N ன ࣭䈜ಕ › % % ›
NÓN C ‹ NÀ C À
‹ N C 
Ó N NÀ N 

Ó C ‹ À C ‹ C Ó À 
À 

ࡡ㗸ჴ垨i S À垚 À À
‹ À C ‹ C C N C ‹ NÀ C ‹ N C 
À 
 N
Ó C
4 r⍶垚௒

‹ N C S ‹ À r⍶
C ‹ NÀ CS™ N C ‹ NÀ C ‹ N C À
 ‹ N N À N 
Ó N

 N
  ‹ ÀN N垚
À NÀ N Ó ‹ : ø䈜
Ó
 N 
À 

ࡡcN S :À› r⍶
À 
À À 
 À  Ó © © © N NÀN  N NÀ N 
¤
À NÀ N  

 N 

N Ó 
NÀ Ó  N Ó  N N N 

 À 

À NÀ N 
 À 
 N À 
C r ௉䋼㲄 CC r⍶