ðLf0ðK 0ðHðK 0ðKð0

ÞLT0 TðM0ðK L000K
IIMð0ðK0
H$D O MF0 FueI FIow ot $ream
Power PIanr
W Gas
kegunaanť Gas tabungţ 88G
W Gaso||n (8ens|n)
kegunaan ť 8ahan bakar motorţ bahan
bakar penerbangan bermes|n p|ston
W keros|n (M|nyak 1anah)
kegunaanť 8ahan bakar motorţ bahan bakar
penerbangan bermes|n [etţ bahan bakar
rumah tanggaţ bahan bakar |ndustr|
W 5o|ar
kegunaanť 8ahan bakar motorţ bahan bakar
|ndustry
W M|nyak 8erat
kegunaanť M|nyak pe|umasţ ||||n
W kes|du
kegunaanť 8ahan bakar bo||er (mes|n
pembangk|t uap panas)ţ aspa|ţ bahan pe|ap|s
ant| bocorŦ
Þ8oSLS ÞL1u
SlsLem bahan bakar
SlsLem bahan bakar adalah slsLem vana sanaaL penLlna pada pembanaklL
berbahan bakar mlnvakŦ 8ahan bakar berupa resldu/MlC (Marlne luel
Cll) dlallrkan darl kapal Lanakl dlpompa menaaunakan boosLer pump
unLuk dlmasukkan kedalam fuel oll LankŦ MlC LersebuL dlpompa laal
denaan fuel oll pump unLuk selan[uLnva dlpanaskan dl fuel oll heaLer
denaan medla pemanas auxlllarv sLeam darl boller men[adl benLuk kabuL
vana dlsemproLkan melalul burner lanlLers dldalam ruana bakar denaan
Lekanan dan LemperaLure vana sudah dlLenLukan (seLLlna)Ŧ
Þada saaL vana bersamaan berLemu denaan udara pembakaran dan
sumber penvalaan (lanaLlon) maka Ler[adllah pembakaran dldalam boller
vana akan menahasllkan enerav LhermalŦ kemudlan seLelah ruana bakar
mencapal suhu LerLenLu maka burner uLama dlakLlfkan dan burner lanlLler
dlmaLlkanŦ
Þada proses lnl bahan bakar vana dlpakal adalah mlnvak (mlnvak resldu)Ŧ
!adl pada lnLlnva bahan bakar vana dlaunakan unLuk pembakaran dl boller
ada duaţ valLu PSu (Plah Speed ulesel) unLuk penvalaan perLamaţ seLelah
lLu apablla sudah mencapal suhu LerLenLu baru kemudlan menaaunakan
bahan bakar resldu (MlC)Ŧ
5kema 8ahan 8akar
OiI Storage Tank OiI Storage Tank
OiI Transfer Pump, SuppIay Pump,
Booster Pump & Ignition OiI Pump
OiI Transfer Pump, SuppIay Pump,
Booster Pump & Ignition OiI Pump
Day Tank & Hot
Water
Day Tank & Hot
Water
FueI OiI Heater FueI OiI Heater Strainer Strainer Burners Burners Ignition OiI Tank Ignition OiI Tank
|at ukur dan |strumentas|
Þada prlnslpnva alaL ukur Lerdlrl darl 3 baalan valLu ť sensorţ LransmlLLer dan
lndlcaLor dlsplavŦ
Sensor adalah baalan darl alaL ukur vana berhubunaan secara lanasuna
maupun Lldak denaan obvek vana akan dl ukurţ slnval vana dl pancarkan oleh
obvek akan dlLanakap sensor dan kemudlan slnval vana dlLerlma sensor dl
allrkan ke LransmlLLerŦ
1ransmlLLer adalah baalan darl alaL ukur vana berfunasl unLuk
menahanLarkan slnval vana dl peroleh darl sensor ke lndlcaLor dlsplavŦ
lndlcaLor dlsplav adalah baalan darl alaL ukur merubah slnval vana dlLerlma
darl LransmlLLer men[adl anaka aLau suaLu besaran darl suaLu prosesŦ
!enlsŴ[enls penaukuran vana serlna dllakukan
pada slsLem bahan bakar mlnvak adalah ť
1Ŧ Þenaukuran LemperaLur
2Ŧ Þenaukuran Lekanan
3Ŧ Þenaukuran level permukaan
4Ŧ Þenaukuran allran
Ŧ |at ukur suhu atau temperature
Þengukuran temperature dapat d||akukan secara |angsung maupun t|dak
|angsung pada benda yang d| ukurŦ 5atuan temperature ada|ah
0

0
Iţ kŦ
2Ŧ |at ukur tekanan
1ekanan ada|ah gaya yang berker[a pada suatu penampang tertentuŦ 5atuan
tekanan ada|ah 8arţ kg/cm
2
ţ Newton/m
2
ţmmngţmmn
2

da beberapa |st||ah penggunaan tekanan ya|tu ť
W 1ekanan mut|ak (abso|ut)
W 1ekanan atmosf|r (atmospher|c pressure)
W 1ekanan pengukuran (gauge)
W 1ekanan vacum ( M|nus)
3Ŧ |at ukur |eve| permukaan
Þengukuran |eve| bertu[uan untuk mengetahu| vo|ume ca|ran pada konta|ner
(tangk|) atau untuk contro| [um|ah f|u|da d| da|amsuatu s|stemŦ
5atuan |eve| ada|ah mm
3
ţcm
3
ţdm
3
Ŧ Þada un|tŴun|t pengukuran |eve| hanya|ah
untuk mengontro| [um|ah f|u|da da|am s|stem
4Ŧ |at ukur a||ran
Þengukuran a||ran bertu[uan utnuk mengukur [um|ah f|u|da yang menga||r
pada suatu p|pa atau sa|uran pada suatu s|stemŦ 5atuan a||ran ada|ah m/s atau
m
3
/s dsbŦ
Þengukran pada pera|atan |eb|h banyak untuk mengonto| deb|t f|u|da yang
menga||r pada suatu s|stemŦ
1L8lMA kASlP
C|| 5torage 1ank
Iungs| dar| tangk| bahan bakar ada|ah sebaga| med|a peny|mpanan
bahan bakarŦ 5ecara umum ada dua [en|s tangk| bahan bakar sesua| dengan
fungs|nyaţ ya|tu tangk| pen|mbun dan tangk| har|anŦ Þada keadaan
emergencyţ tangk| t|mbun [uga dapat berfungs| sebaga| tangk| har|an
asa|kan d|tambah fas|||tas tambahan berupa by pass va|veŦ
gar kua||tas bahan bakar m|nyak untuk proses pembakaran tetap
ba|kţ maka se|a|n d|pasang fue| treatment (separator) yang berfungs|
mengh||angkan kandungan a|r dan mater|a| padat pada bahan bakarţ [uga
s|s| h|sap p|pa bahan bakar d| pos|s|kan f|oat|ng (mengambang) d|atas
bahan bakar yang d|amb|| kua||tasnya bagusŦ
1angk| |n| b|asanya [uga d||engkap| dengan pemanas (heater)
m|nyak yang berfungs| untuk memanaskan m|nyak guna menurunkan
kekenta|an agar |eb|h mudah d|pompakanŦ
8alk Lransfer pumpţ supplv pump maupun boosLer pump
memlllkl funasl vana sama valLu unLuk menaallrkan mlnvakŦ
1ransfer pump maupun supplv pump umumnva berupa pompa ullr
vana dlaerakkan oleh moLor llsLrlk pada puLaran konsLan denaan
kapaslLas unLuk seLlap pompa sesual denaan kebuLuhanŦ keleblhan
pasokan mlnvak dlallrkan kemball ke 1anakl melalul kaLup penaaLur
3 [alan (1hree Wav ConLrol valve) lewaL saluran reslrkulaslŦ
8aal mlnvak vana sudah dlpanasl denaan cukup sehlnaaa
memenuhl kuallflkaslţ dapaL dlaunakan pompa cenLrlfuaal unLuk
menaallrkannvaŦ karena lLuţ pompa cenLrlfuaal banvak dlpakal
sebaaal boosLer pumpŦ karena menaallrkan mlnvak berLemperaLur
Llnaalţ boosLer pump blasanva dllenakapl denaan slsLem pendlnaln
darl auxlllarv coollna waLer svsLemŦ
C|| 1ransfer Þumpţ 5upp|ay Þump
Ǝ 8ooster Þump
ay 1ank Ǝ not Water
Þemanasan dllakukan denaan meLode º1race PeaLlna" vana menaaunakan
medla berupa alr panasŦ uarl sLoraae Lankţ MlC dlpompakan ke dav Lank oleh
Lransfer pump melaul kaLup penaaLur vana dlkendallkan oleh level dav LankŦ 8lla
level dav Lank sudah cukup maka kaLup akan menuLup dan MlC darl pompa
dlslrkulaslkan kemball ke sLoraae LankŦ
luel oll heaLer memlllkl funasl unLuk
memanaskan mlnvak hlnaaa mencapal
LemperaLur vana cukup Llnaal sehlnaaa vlskoslLas
mlnvak memenuhl krlLerla unLuk kebuLuhan
mempercepar proses pembakaranŦ Þemanas lnl
umumnva menaaunakan uap sebaaal medla
pemanas dlmana allran uap ke pemanas dlaLur
oleh conLrol valve denaan LemperaLur mlnvak
keluar pemanas sebaaal seL polnLŦ
karena pemanas lnl menaaunakan uap sebaaal medla pemanasţ
maka alr kondensasl uap umumnva dlkemballkan ke kondensorŦ
8lla Ler[adl kebocoran plpaŴplpa pemanasţ maka alr kondensasl
darl fuel oll heaLer akan Lercemar mlnvakŦ CperaLor harus
memperhaLlkan masalah lnl denaan seksamaŦ
Iue| C|| neater
lunasl darl sarlnaan adalah unLuk menahan parLlkelŴparLlkel padaL aLau seml padaL
darl mlnvak aaar Lldak menlmbulkan masalah pada komponenŴkomponen laln
seperLl pompaţ oll heaLer dan sebaaalnvaŦ karena lLu dlseLlap slsl hlsap (sucLlon)
pompa senanLlasa dlpasanal sarlnaan lnlŦ Sarlnaan mlnvak vana dlpakal umumnva
berLlpe dupleks sehlnaaa memunaklnkan saLu sarlnaan dlberslhkan sedana saLu
sarlnaan laln akLlf beroperaslŦ
Sarlnaan dupleks blasanva dllenakapl denaan
handel/Luas unLuk memlndahkan operasl darl kedua
sarlnaanŦ !uaa dllenakapl lndlkaLor unLuk menaeLahul
sarlnaan mana vana sedana akLlfŦ ulsamplna lLuţ
sarlnaan umumnva dllenakapl Þressure Cauae dlslsl
masuk dan slsl keluar sarlnaan sehlnaaa perbedaan
Lekanan (Þ) mlnvak mellnLas sarlnaan dapaL dlkeLahulŦ
Þ lnl merupakan lndlkaLor darl kondlsl keberslhan
sarlnaanŦ 8lla Þ Llnaal berarLl sarlnaan koLor dan perlu
dlcucl/dlberslhkanŦ Sebelum melakukan pencuclanţ
sarlnaan vana akLlf harus dlplndah Lerleblh dahulu darl
vana koLor ke vana berslhŦ
5ar|ngan M|nyak (5tra|ner)
Noze| 8ahan bakar
ualam nozel bahan bakar LerdapaL check valveţ vana berfunasl
sebaaal penaaman Lekanan ballk dl ruana bakar unLuk
men[amln meraLanva Lekanan bahan bakar vana masuk ke
maslnaŴmaslna ruana bakarŦ Sedanakan fuel nozel sendlrl
berfunasl unLuk mencampur bahan bakar denaan udara Lekan
serLa menvemproLkan ke ruana bakar denaan suduL pancar
LerLenLu berbenLuk kabuL bahan bakarŦ
komponen banLu slsLem bahan bakar
SlsLem penvalaan awal (lanlLlon)
Sebelum menaopraslkan burner uLama (normal
oprasl) Lerleblh dahulu dl opraslkan lanlLor (burner
PSu) vana berfunasl sebaaal penvala burner uLama
/ penvalaan awalŦ
8uana 8akar (uldalam 8oller)
8uana dlmana pada saaL vana bersamaan berLemu
udara pembakaran denaan sumber penvalaan
(lanlLlon) maka Ler[adllah pembakaranŦ
ÞerLanvaan
W !abbar ť Cara ker[a 8urner?
W kavus ť Apa lLu pressure resudlna valve?
W 8udolf ť Þerbandlnaan bahan bakar Ǝ udara?
W Alflan ť berapa Lekanan dan LemperaLur udara
pada udara Lekan?
W lreddv ť ada Lldak pendlLeksl kebocoran pada
bahan bakar?
W lkhsan ť berapa perbandlnaan bahan bakar PSu Ǝ
MlC?
!awaban
W 8arner merupakan LempaL berLemunva bahan bakar Ǝ
udara vana berLekananŦ 8lasanva barner blsa dlsebuL
denaan 8uana 8akar
W Þressure resudlna valve berfunasl kaLup penaaLuran
pada lanlLlonŦ !adl pada saaL pressure sesual denaan
sLandar maka valve akan Lebukaţ [lka Lldak sLandar
pressurenva maka valve akan LerLuLupŦ
W Þerbandlnaan bahan bakar Ǝ udara unuLk perLama
kallnva adalah 30ť30Ŧ Aaar pembakarannva meraLaŦ
Lalu perbandlnaannva menalkuLl kerapaLan darl udaraţ
[lka udara leblh rapaL maka bahan bakar sedlklLţ dan
seballknvaŦ
W 1ekanan dan LemperaLur udara pada udara Lekan
klLa Lldak LahuŦ karna vana klLa bahas adalah
allran bahan bakar bukan udara berLekananŦ
W ÞendlLeksl kebocoran pada bahan bakar Lldak
adaţ [adl kebocoran dlllhaL denaan Lekanan dan
LemperaLur bahan bakarŦ !adl [lka Lekanan Ǝ
LemperaLur Lldak memenuhl sLandarţ blsa [adl ada
kebocoran pada allran bahan bakarŦ
W 8ahan bakar MlC menalkuLl PSuŦ !adl [lka
pembakaran dl dalam ruana bakar sudah meraLa
Ǝ LemperaLur vana dl lnalnkan sudah sesual maka
valve bahan bakar PSu blsa dl LuLup dan dl
allrkan bahan bakar MlCŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful